Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2023

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin torstaina 20.4.2023 klo 10.00 alkaen, osoitteessa Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo.Dokumenttikirjasto

Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen päätösvaltaan. Tällaisista asioista voidaan päättää myös hallituksen erikseen koolle kutsumassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Aspocomp julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena sekä Internet-sivuillaan, missä julkaistaan myös yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösesitykset sekä hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajasi ehdotettavat henkilöt. Yhtiökokouskutsu sisältää kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan. Lisäksi kutsu julkaistaan kokonaan tai osittain hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajien oikeudet

Jokaisella Aspocompin osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa hyvissä ajoin Internet-sivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Aspocompin hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Aspocomp pyrkii varmistamaan, että kaikki hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja toimitusjohtaja ovat läsnä kokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat kysyä heiltä asialistalla olevista asioista.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen on saatavilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta Aspocompin internetsivuilla.

Yhtiökokous arkisto

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009