Sisäpiirihallinto

Aspocomp noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja sen täytäntöönpanosäännöksiä, voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita. Yhtiön käytössä on Aspocompin hallituksen hyväksymä ja koko henkilökuntaa sitova yhtiön sisäiset sisäpiirisäännöt, joka muodostuu edellä mainitusta sääntelystä ja Aspocompia koskevista täsmennyksistä. Aspocompin sisäpiirisäännöt on jaettu kaikille yhtiön sisäpiiriläisille.

Sisäpiiritiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. Sisäpiirikauppojen tekemistä ja sisäpiirintiedon laitonta ilmaisemista koskeva kielto koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joilla on sisäpiirintietoa riippumatta siitä, mistä ja miten tieto on saatu silloin, kun kyseinen henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää, että hänellä on hallussaan sisäpiirintietoa.

Sisäpiiriluettelot

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Aspocomp pitää sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on pääsy yhtiön sisäpiirintietoon ja jotka työskentelevät sopimuksen perusteella tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta on pääsy sisäpiirintietoon. Yhtiö pitää myös luetteloa yhtiön johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä yhtiön velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia muuttui 3.7.2016 alkaen. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa välittömästi sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet ja yhtiöllä on velvollisuus julkistaa tiedot viimeistään kahden (2) työpäivän kuluesssa siitä kun yhtiö on vastaanottanut ilmoituksen liiketoimesta. Julkistetut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset löytyvät täältä.

Sisäpiiriasioiden valvonta ja suljettu ikkuna

Yhtiön varmistaa että kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiirintietoon, tunnustavat tähän liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät velvoitteet sekä ovat tietoisia sisäpiirinkauppoihin ja sisäpiirintiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo laaditaan aina, kun yhtiössä on meneillään hanke.

Aspocompin johtotehtävissä toimiville on asetettu tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituinen suljettu ikkuna. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Lisäksi yhtiö on asettanut yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan.

Taloudellisten tiedotteiden julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella.

Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen julkistamista tai sen raukeamista.

Ohjeet finanssimarkkinoita koskevien säännösten epäillystä rikkomisesta ilmoittamiseen

Yhtiön henkilöstöllä on käytössään menettely (whistle blowing), jota noudattamalla yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta (ja halutessaan anonyymisti) finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta, muun muassa yhtiön ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeiden vastaisesta toiminnasta.