Aspocompin liiketapaperiaatteet

Aspocomp on sitoutunut kestävään liiketoimintaan, haluamme palvella niin asiakkaitamme kuin muitakin yhteistyökumppaneitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Aspocompin liiketapaperiaatteet määrittelevät liiketapaamme koskevat perusvaatimukset ja ohjaavat henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti päivittäisessä työssään. Liiketapaperiaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat lisäarvon luominen asiakkaalle, virtaviivainen tehokkuus, kehittyminen ja uudistuminen sekä työyhteisö voimavarana. Kaikkien Aspocompilaisten edellytetään noudattavan näitä periaatteita, ilmoittavan rikkomuksista ja suojaavan yhtiötä epäeettiseltä toiminnalta.

Yhteiskuntavastuu

Toimimme rehellisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja hyviä hallinnointitapoja. Huolehdimme kaikista velvoitteistamme viranomaisia ja muita yhteiskuntaa edustavia tahoja kohtaan. Toimintaperiaatteemme ovat linjassa Social Accountability Internationalin SA8000 –standardin kanssa. Standardin pääkohdat liittyvät mm. lapsi- ja pakkotyövoiman käytön estämiseen, henkilöstön työaikoihin ja palkkaukseen, työterveys- ja turvallisuusasioihin, yhdistymisvapauteen sekä oikeuteen käydä työehtoneuvotteluja.

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Kunnioitamme ja noudatamme YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy näiden oikeuksien rikkomista millään tavoin.  Tuemme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työn perusoikeuksien julistusta ja siinä määriteltyjä työtekijöiden perusoikeuksia emmekä hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Huolehdimme myös työntekijöidemme yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä.

Noudatamme tasavertaisuuden periaatetta riippumatta henkilön sukupuolesta, rodusta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta, vakaumuksesta, vammasta, poliittisesta mielipiteestä tai muista ominaisuuksista. Jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ja henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamattomuuteen. Kaikenlainen häirintä tai kiusaamien työympäristössä on ehdottomasti kiellettyä.

Reilu kilpailu

Toimintamme on rehellistä ja läpinäkyvää. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyviä liiketoimintatapoja ja kilpailemme rehellisesti ja voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen.

Lahjonta ja eturistiriidat

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa, noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita korruption ja lahjonnan estämiseksi. Työntekijöidemme on vältettävä tilanteita joissa heidän henkilökohtainen tai taloudellinen etunsa on ristiriidassa Aspocompin etujen kanssa.

Lahjoitukset

Emme tue suoraan tai välillisesti poliittisia puolueita, muita poliittisia järjestöjä, emmekä osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoittamiseen.

Oikeuksien ja omaisuuden suoja

Kaikki henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia suojaamaan asianmukaisesti kaikkea Aspocompin aineellista ja aineetonta omaisuutta sekä yhtiön luottamuksellista tietoa.

Yhtiön liiketapaperiaatteiden rikkomuksista ilmoittaminen

Jos epäilet että yhtiön liiketapaperiaatteita on rikottu, voit kysyä ja ilmoittaa huolenaiheistasi sekä tilanteista, joihin tulisi puuttua suoraan esimiehellesi, ylemmän tason esimiehelle, henkilöstöhallinnolle tai johtoryhmän jäsenille. Voit myös ilmoittaa rikkomusepäilystä anonyymisti yhtiön valtuuttamalle ulkopuoliselle asianajotoimistolle käyttäen Oulun tehtaalla yhteiskäytössä olevaa Intrakonetta, Intranetistä löytyvän yhtiön ilmoituskanavan kautta tai lähettämällä vapaamuotoisen kirjeen osoitteeseen Tomi Merenheimo, Asianajotoimisto Magnusson, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki.

Sisäpiiritieto ja -kauppa

Aspocompin koko henkilökunnan on noudatettava voimassa olevia sisäpiirintiedon hallintaan koskevia säännöksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja sen täytäntöönpanosäännöksiä, arvopaperimarkkinalakia, rikoslakia, lakia Finanssivalvonnasta ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita. Yhtiön käytössä on Aspocompin hallituksen hyväksymä ja koko henkilökuntaa sitova yhtiön sisäinen sisäpiiriohje, joka muodostuu edellä mainitusta sääntelystä ja Aspocompia koskevista täsmennyksistä.

Finanssimarkkinoita koskevien säännösten rikkomuksista ilmoittaminen

Voit ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta, muun muassa yhtiön ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeiden vastaisesta toiminnasta anonyymisti yhtiön valtuuttamalle ulkopuoliselle asianajotoimistolle käyttäen Oulun tehtaalla yhteiskäytössä olevaa Intrakonetta, Intranetistä löytyvän yhtiön ilmoituskanavan kautta tai lähettämällä vapaamuotoisen kirjeen osoitteeseen Tomi Merenheimo, Asianajotoimisto Magnusson, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki.

Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Työturvallisuus on henkilöstömme hyvinvoinnin perusedellytys. Huolehdimme henkilöstömme työterveydestä ja –turvallisuudesta sekä haluamme kantaa yhdessä työtekijöidemme kanssa vastuuta hyvinvoinnista. Aspocompilla on sisäisiä terveyttä ja turvallisuutta koskevia ohjesääntöjä ja valvomme niiden noudattamista. Kukin työntekijä on myös itse vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Työaika ja palkkaus

Noudatamme voimassa olevia palkkausta ja työaikaa koskevia lakeja ja toimintaperiaatteemme ovat linjassa Social Accountability Internationalin SA8000 –standardin kanssa, mukaan lukien minimipalkkalait, ylityölait ja pakollisia etuja koskevat lait.

Luottamus ja yksityisyyden suoja

Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja huolehdimme henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuudesta.

Ympäristö

Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme ja haluamme olla myötävaikuttamassa terveen ympäristön ja kestävämpien tuotanto- ja kulutustapojen kehittämisessä.  Tuotantolaitoksillamme on sertifioitu ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnitelmia.

Päivitetty 27.9.2017