Palkitseminen

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Aspocomp Group Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa kuvataan pääperiaatteet ja päätöksentekoprosessit yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen. Kaikki nykyiset hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot ovat yhtiön toimielinten palkitsemispoliitikan mukaisia.

Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikka esiteltiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 yhtiökokoukselle, joka hyväksyi esitetyn palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2024-2027 esiteltiin vuoden 2024 yhtiökokoukselle.  Palkitsemispolitiikasta suoritettiin täysi ääntenlaskenta. Annetuista äänistä 56,7  prosenttia äänesti palkitsemispolitiikan puolesta. Äänestys tuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous 2024 päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikka on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen uuden hallinnointikoodin ja EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin SHRD II mukaisesti.

Hallitus

Aspocompin varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista ja niiden määräytymisperusteista vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevat ehdotukset julkaistaan yhtiökokouksen kokouskutsussa.

Vuoden 2024 hallituspalkkiot perustuvat 18.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiin:

  • Puheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 euroa ja kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta
  • Varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 20 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta
  • Jäsenten vuosipalkkio on 15 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta
  • Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset
  • Hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Toimitusjohtaja

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista.  Hallitus päättää myös toimitusjohtajan mahdollisista kannustin- ja bonusjärjestelmistä sekä lisäksi niihin liittyvistä tulostavoitteista ja palkkionmaksuista.

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän koko henkilöstöä koskevan lyhytaikaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.  Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja tekee johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta koskevat ehdotukset hallitukselle.

Hallitus päättää toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus päättää myös johtoryhmän jäsenten mahdollisista kannustin- ja bonusjärjestelmistä sekä lisäksi niihin liittyvistä tulostavoitteista ja palkkionmaksuista.

Johtoryhmän jäsenen kiinteä kompensaatio koostuu kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontoiseduista  (esim. matkapuhelin- ja ravintoedusta tai autoedusta). Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä koko henkilöstöä koskevan lyhytaikaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.  

Dokumentteja