Valiokunnat

Hallitus päättää tarvittaessa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja/tai nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokuntia ei perusteta, mikäli yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellytä. Tällöin hallitus hoitaa valiokunnille määritellyt tehtävät.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa 13.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.  

Hallitus on määrittänyt tarkastusvaliokunnan toiminnalle työjärjestyksen.