Valiokunnat

Hallitus päättää tarvittaessa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja/tai nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokuntia ei perusteta, mikäli yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellytä. Tällöin hallitus hoitaa valiokunnille määritellyt tehtävät.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa 18.4.2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.  

Hallitus on määrittänyt tarkastusvaliokunnan toiminnalle työjärjestyksen.

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 18.4.2024 hallitus perusti palkitsemisvaliokunnan.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Muurinen ja jäseniksi Jukka Huuskonen ja Ville Vuori.

Hallitus on yhtiökokouksen 2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys