Valiokunnat

Hallitus päättää tarvittaessa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja/tai nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokuntia ei perusteta, mikäli yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellytä. Tällöin hallitus hoitaa valiokunnille määritellyt tehtävät.

Yhtiökokous voi perustaa hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka koostuu suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan voi kuulua myös hallituksen jäseniä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa 26.4.2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.  

Hallitus on määrittänyt tarkastusvaliokunnan toiminnalle työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 1.9. päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta kokoontuu. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet.

Nimitystoimikunnan toimintaan osallistuville osakkeenomistajien edustajille ei makseta palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • hallituksen järjestäytymiskokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • hallitukselle tehtävän hallituksen jäsenten monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu ja esittely; ja
  • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.