Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja valinta

Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja vaalii osakkeenomistajien yhteistä etua tasapuolisesti. Aspocompin  hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta (3) kahdeksaan (8) jäsentä. Aspocompin varsinainen yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan ja päättää heidän palkkioistaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valinnan jälkeisen seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa.

Aspocompin 26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, yhtiön merkittävien osakkeenomistajien pyynnön mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Ehdotus julkaistaan pörssitiedotteena sekä yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten valintaperusteet ja riippumattomuus

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa kiinnitetään huomiota yhtiön toiminnan tarpeisiin ja ehdokkaiden koulutus- ja ammattitaustaan sekä kansaiväliseen kokemukseen, jotta hallituksessa on edustettuna mahdollisimman laajalti eri alojen osaamista ja koulutusta. Lisäksi ehdotuksen valmistelussa arvioidaan ehdokkaiden yhteistyökykyä ja kykyä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa rakentavasti ja ennakoivasti. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia edustettuina.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus tekee vuosittain arvion jäsentensä riippumattomuudesta ja arvio ilmoitetaan yhtiön vuosittaisessa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Arvio päivitetään tarvittaessa yhtiön verkkosivuille kesken vuoden muuttuneiden tietojen osalta.

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallitus huolehtii Aspocompin hallinnosta ja toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei ole lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan määrätty toisten hallintoelinten päätettäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on pitkällä aikavälillä kasvattaa yhtiön osakkeenomistajien omistusten arvoa sekä huolehtia samalla yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduista.

Hallituksen toiminta noudattaa ennalta asetettua työjärjestystä, Aspocompin yhtiöjärjestyksen, voimassa olevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Helsingin pörssin ohjeiden ja suosituksien rinnalla. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina.

Valiokunnat

Hallitus voi tarvittaessa päättää tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja/tai nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Kussakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä ja jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Mikäli tarkastusvaliokuntaa ei perusteta, hallitus hoitaa itse valiokunnalle määritellyt tehtävät.