Tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA MÄÄRITELMÄT

Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:

Käyttökate =Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella   
  Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.
Liiketulos=IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.
Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. 
Tulos ennen veroja=IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja   
Omavaraisuusaste, % =Oma pääoma  x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % =Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
  Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riski-tekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.
Investoinnit=Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä 
Tilauskanta=Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta=Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut 
+- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot