Optio- ja osakepalkkio-ohjelmat

Optio-ohjelma 2014

Aspocomp Group Oyj:llä on voimassa yksi optio-ohjelma osana toimitusjohtajan sitouttamis- ja kannustamisjärjestelmää.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.5.2014 varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla antaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 6,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Optio-ohjelmaan 2014 kuuluu yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta, joista kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.  Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-ohjelma jakautuu A-, B- ja C-sarjoihin, joihin jokaiseen kuuluu 130 000 optio-oikeutta. Merkintäaika optio-oikeudella A on 1.5.2016 – 30.4.2018, optio-oikeudella B on 1.5.2017 – 30.4.2019 ja optio-oikeudella C on 1.5.2018 – 30.4.2020.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella A on osakkeen vaihdon painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.–31.3.2014 (0,99 euroa), optio-oikeudella B on osakkeen vaihdon painotettu keskikurssi 1.3.–31.3.2015 ja optio-oikeudella C on osakkeen vaihdon painotettu keskikurssi 1.3.–31.3.2016.

 

Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Aspocompilla on johtoryhmän (poislukien toimitusjohtaja) lisäksi noin 15 avainhenkilölle suunnattu osakepalkkiojärjestelmä. Järjestelmä on nelivuotinen ja se kattaa tilivuodet 2016-2019. 

Järjestelmään kuuluville voidaan vuosittain myöntää palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteensä enintään  100 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön osakkeiden nykyisestä kokonaismäärästä. Osakkeista enintään 10 000 voidaan vuosittain myöntää kullekkin johtoryhmän jäsenelle. Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä, josta puolet (1/2) maksetaan antamalla tai luovuttamalla osakkeita ja puolet (1/2) osakkeiden arvoa vastaavasta rahasuorituksesta kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluontoiset maksut. Hallitus päättää vuosittain kriteerit, joiden mukaan mahdollinen osakepalkkio määräytyy. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden sitouttamisjakson ajan, joka alkaa osakkeiden tultua kirjatuiksi arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on lähtökohtaisesti palautettava yhtiölle vastikkeetta.