Toimitusjohtajan katsaus

Aspocompin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta ja oli 8,1 miljoonaa euroa. Puolijohdesyklin hitaan vaiheen pitkittymisen lisäksi varastotasot ovat edelleen korkealla arvoketjumme eri osissa. Investointihalukkuus on useissa asiakassegmenteissämme tällä hetkellä matalalla tasolla pääasiassa korkotason nousun vuoksi. Saadut tilaukset olivat 7,1 (9,5) miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden lopussa 14,0 (19,6) miljoonaa euroa.

Puolijohdeteollisuuden syklin hidastuminen on toimialalla tyypillinen, väliaikainen ilmiö. Hidas vaihe on pitkittynyt aiemmin ennakoidusta, ja arvioimme yleisten markkinatietojen pohjalta, että käänne kasvuun nähdään vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivisen käänteen edellytyksenä on kysynnän elpyminen päätelaitemarkkinassa, kuten puhelimissa ja tietokoneissa. Puolijohdeteollisuuden pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat.

Vaisu markkinatilanne heijastui voimakkaasti sekä Puolijohdeteollisuus- että Teollisuuselektroniikka-asiakassegmenttien liikevaihtoon. Myös Tietoliikenne- ja Autoteollisuus-asiakassegmenteissä liikevaihdot jäivät vertailukaudesta. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmentissä liikevaihdon kasvu jatkui, vaikkakin aiempaa hitaampana.

Aspocompin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku vaikutti liiketulokseen negatiivisesti. Lisäksi yhtiössä aiemmin aloitettu strategian mukainen tulevaisuuden kasvun varmistamiseen tähdännyt suunnittelutyö tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Oulussa on kysyntätilanteen heikennyttyä keskeytetty toistaiseksi. Suunnittelutyön mahdollisesta jatkamisesta päätetään, kun piirilevyjen kysynnän nähdään lähtevän uudelleen kasvuun. Suunnittelutyöhön liittyneet kustannukset olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Nämä tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat kustannukset kirjattiin kolmannen neljänneksen tulokseen.

Sopeuttaakseen tuotantoaan ja kustannuksiaan vastaamaan tilapäisesti alentuneita toimitusmääriä Aspocomp kävi henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut kolmannella vuosineljänneksellä. Neuvotteluiden tuloksena yhtiö suunnittelee lomauttavansa 20–30 tuotannon työntekijää kerrallaan enintään 90 päivän ajaksi syyskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana.

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toistamme 27.10. 2023 julkistamamme ohjauksen ja arvioimme vuoden 2023 liikevaihdon jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2023 liiketuloksen arvioimme jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Espoossa, 9.11.2023

Mikko Montonen