Kannustinjärjestelmät

Voittopalkkiojärjestelmä

Yhtiön koko henkilöstö on vuosittain voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmän mittareina ovat olleet liikevaihto, liiketulos ja operatiivinen rahavirta. Hallitus on vuosittain päättänyt mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.

Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.5.2014 varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Optio-ohjelma jakautuu A-, B- ja C-sarjoihin, joihin jokaiseen kuuluu 130 000 optio-oikeutta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella A on osakkeen vaihdon painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.–31.3.2014 (0,99 euroa), optio-oikeudella B on osakkeen vaihdon painotettu keskikurssi 1.3.–31.3.2015 ja optio-oikeudella C on osakkeen vaihdon painotettu keskikurssi 1.3.–31.3.2016. Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkaiden merkintäaika on optio-oikeudella A 1.5.2016 – 30.4.2018, optio-oikeudella B 1.5.2017 – 30.4.2019 ja optio-oikeudella C 1.5.2018 – 30.4.2020. Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön toimitusjohtajan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 6,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Lisätietoja optio-ohjelmasta ja optio-oikeuksien 2014 ehdot löytyvät täältä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Aspocompilla on johtoryhmän (poislukien toimitusjohtaja) lisäksi noin 15 avainhenkilölle suunnattu osakepalkkiojärjestelmä. Järjestelmä on nelivuotinen ja se kattaa tilivuodet 2016-2019. Järjestelmään kuuluville voidaan vuosittain myöntää palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteensä enintään  100 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön osakkeiden nykyisestä kokonaismäärästä. Osakkeista enintään 10 000 voidaan vuosittain myöntää kullekkin johtoryhmän jäsenelle. Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä, josta puolet (1/2) maksetaan antamalla tai luovuttamalla osakkeita ja puolet (1/2) osakkeiden arvoa vastaavasta rahasuorituksesta kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluontoiset maksut. Hallitus päättää vuosittain kriteerit, joiden mukaan mahdollinen osakepalkkio määräytyy. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden sitouttamisjakson ajan, joka alkaa osakkeiden tultua kirjatuiksi arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on lähtökohtaisesti palautettava yhtiölle vastikkeetta. Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmästä 2016-2019 löytyy alta.