ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Julkaistu:
2011-02-18 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Espoo, Suomi, 2011-02-18 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 18.2.2011 klo 9.00

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Tunnusluvut 2010 lyhyesti

– Liikevaihto: 18,8 miljoonaa euroa (13,2 Me 1-12/2009)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 3,1 Me (-0,5)
– Liiketulos: 1,8 Me (-1,7)
– Osakekohtainen tulos: 0,01 euroa (-0,05)
– Liiketoiminnan rahavirta: 4,1 Me (0,9)

Tunnusluvut 10-12/2010 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,5 miljoonaa euroa (4,2 Me 10-12/2009)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,0 Me (0,7)
– Liiketulos: -0,3 Me (0,4)
– Osakekohtainen tulos: -0,01 euroa (0,00)

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hyvä vuosi päättyi heikkoon viimeiseen neljännekseen. Kysyntä säilyi kohtuullisella tasolla, mutta kannattavimpien pikatoimitusten pienempi määrä ja materiaalikustannusten nousu heikensivät kannattavuutta. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan kysynnän aiheuttama kapasiteettipula kumuloi viimeiselle neljännekselle ennakoitua enemmän huolto- ja ylläpitokuluja. Lisäksi uuteen asiakkuuteen liittyvät kertaluonteiset kustannukset nakersivat tulosta.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2010 oli kuitenkin hyvä. Liikevaihto kasvoi yli 40 prosenttia lähes 19 miljoonaan euroon ja liiketulos kääntyi selvästi voitolliseksi. Investointeja tehtiin keskivertovuotta enemmän ja niidenkin jälkeen rahavirta oli yli kaksi miljoonaa euroa positiivisen puolella.

Pienen notkahduksen jälkeen kysyntä näyttää jälleen elpyvän. Lähiaikojen haasteena on nousseiden raaka-ainehintojen siirtäminen lopputuotteiden hintoihin ja tuotannon kapasiteetin optimoiminen vastaamaan entistä monimutkaisempia tuotteita. Jatkamme vuoteen 2011 luottavaisella mielellä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS 2010

Tilikauden liikevaihto oli 18,8 miljoonan euroa, 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Tilikauden toisen ja kolmannen neljänneksen, erityisesti toisen neljänneksen, aikana pika- ja poikkeustilannetoimitusten kysyntä oli erittäin vahvaa. Tämä aiheutui globaalin piirilevykysynnän nopeasta elpymisestä vuoden 2010 alkupuolella, mihin volyymivalmistajat ja niiden raaka-ainetoimittajat eivät olleet varautuneet.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 77 prosenttia (72 % 1-12/2009). Maantieteellisesti liikevaihdosta 95 prosenttia kertyi Euroopasta (81 %) ja 5 prosenttia Aasiasta (14 %).

Liiketulos oli 1,8 miljoona euroa (-1,7 Me 1-12/2009). Vahva tuloskehitys oli seurausta parantuneesta kysyntätilanteesta ja vuoden 2009 aikana tehdyistä kustannusrakenteen sopeuttamistoimista.

Konsernin nettorahoituskulut olivat –1,2 miljoonaa euroa (-1,0 Me).

Tulos oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,5 Me) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,05 e).

LOKA-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,5 miljoonan euroa, 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 80 prosenttia (71 % 10-12/2009). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %) ja 4 prosenttia Aasiasta (12 %).

Liiketulos oli -0,3 miljoona euroa (0,4 Me 10-12/2009). Tulosta heikensi uuteen asiakkuuteen liittyvät kertaluontoiset käynnistyskulut. Lisäksi alkuvuoden vahva kysyntä heijastui viimeisellä neljänneksellä kasvaneina ylläpito- ja huoltokuluina. Raaka-ainehintojen nousu vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen ja yhtiö onkin ryhtynyt toimenpiteisiin raaka-aineiden, erityisesti kullan, hinnannousun siirtämiseksi lopputuotteiden hintaan. Kiinteisiin kuluihin sisältyy myös kertaluontoisia neuvonantajakuluja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat –0,3 miljoonaa euroa (-0,3 Me).

Tulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,1 Me) ja osakekohtainen tulos -0,01 euroa (0,00 e).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (0,8 Me 1-12/2009).

Pääosa investoinneista kohdistui uuden kuvionsiirtotekniikan käyttöönottoon piirilevyjen valmistuksen ulkokerrosprosesseissa. Muita investointikohteita olivat ulkokerrospinnoitus ja erityistä tarkkuutta vaativa mekaaninen työstö sekä juotteenestopinnoitusprosessi. Investoinneilla parannettiin Oulun tehtaan teknistä kyvykkyyttä.

T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaan yleiskustannuksiin.

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema säilyi haastavana, mutta vakaana. Kassavarat kauden lopussa olivat 4,7 miljoonaa euroa (3,0 Me 12/2009).

Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 miljoonaa euroa (0,9 Me 1-12/2009). Vapaaehtoisen velkajärjestelyn alaista korollista velkaa lyhennettiin 0,5 miljoonalla eurolla.

Korolliset nimellisarvoiset velat olivat 23,5 miljoonaa euroa (24,3 Me 12/2009). Nettovelkaantumisaste pieneni 481,9 prosenttiin (607,1 %). Korottomat velat olivat 8,2 miljoonaa euroa (6,1 Me).

Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 10,6 prosenttia (10,0 %).

KAUPPAHINTASAAMINEN TTM TECHNOLOGIES INC:LTÄ

Aspocompilla on taseessaan lainasaaminen TTM Technologies Inc:ltä (TTM). Saaminen liittyy Aspocompin vuonna 2007 tekemään yritysjärjestelyyn, jossa yhtiön Kiinan ja Intian liiketoiminnot siirrettiin Meadvillen Holdings Limitedin kanssa perustettuun Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd. (MAH) -yhtiöön. Meadville osti yhtiöstä 80 prosenttia ja lopun 20 prosentin osalta sovittiin molemminpuolisesta osto/myyntioptiosta. Sovelletun kirjanpitostandardin mukaan yritysjärjestely käsitellään 100 prosenttisena myyntinä ja optiosopimuksen alainen 20 prosentin omistus kirjataan saamisena.

Meadville Holdings Limitedin piirilevyliiketoiminta siirtyi vuonna 2010 TTM Technologies Inc:n omistukseen. MAH-yhtiöön liittyvät oikeudet ja vastuut siirrettiin sopimuksin TTM:n ja Aspocompin välille.

Kauppahintasaaminen on kirjattu taseessa muihin pitkäaikaisiin saamisiin ja se on arvostettu optiosopimuksen mukaiseen minimiarvoon. Sijoituksen arvo oli kauden lopussa 16,6 miljoonaa euroa. Muiden optiosopimuksen määrittämien arvostusten soveltamista ei katsota mahdolliseksi MAH-yhtiön haasteellisen nykytilanteen ja tulevien näkymien vuoksi. Lisätietoja löytyy myös TTM:n raportista (sivu 9): http://www.ttmtechnologies.com/investors/documents/quarterly/q3_2010.pdf.

Aspocomp ei ole saanut osinko- tai muita tuottoja MAH-yhtiöstä vuonna 2010.

KONSERNIRAKENNE

Aspocompin 90 prosenttisesti omistama Aspocomp Oulu Oy valmistaa ja myy piirilevyjä tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikka-alojen tarpeisiin. Palvelutarjontaan kuuluvat prototyyppi- ja pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen volyymitoimituksissa sekä uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen. Aspocomp Oulu Oy valmistaa pääasiassa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä.

Lisäksi Aspocompilla on 13,2 prosentin omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä. PCB Centerin tuotanto on keskeytetty tehtaalla kesäkuussa 2010 sattuneen tulipalon takia. On todennäköistä, että yhtiön toiminta päättyy. Tällä ei kuitenkaan ole Aspocompin kannalta taloudellista merkitystä, koska kyseisellä omistuksella ei ole tasearvoa eikä Aspocompilla ole yhtiöltä avoimia saatavia.

Aspocompilla on myös 5,3 prosentin omistusosuus Imbera Electronics Inc:sta, joka tarjoaa uudenalaista pakkausteknologiaa elektroniikkateollisuudelle. Omistusosuudella ei ole tasearvoa Aspocomp-konsernin tilinpäätöksessä.

EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA

Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 3,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli 3,6 miljoonaa euroa positiivinen.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2010 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Emoyhtiö omisti omia osakkeitaan 200 000 kappaletta, nimellisarvoltaan noin 758 tuhatta euroa. Omistus on 0,4 prosenttia osakkeiden luku- ja äänimääristä. Tytäryhtiöt eivät omista emoyhtiön osakkeita.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 50 199 199 kappaletta 1.1.­31.12.2010 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 8 115 860 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,12 euroa, ylin 0,21 euroa ja keskikurssi 0,16 euroa. Päätöskurssi 30.12.2010 oli 0,18 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 8 982 923 euroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 3,3 prosenttia.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 98 henkilöä (101). Henkilöstön määrä 31.12.2010 oli 98 (96). Heistä työntekijöitä oli 67 (67) ja toimihenkilöitä 31 (29).

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan kymmenennen pykälän (§ 10) loppuun lisättiin seuraava virke: ”Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” Yhtiöjärjestykseen tehty lisäys perustuu Osakeyhtiölain muutokseen.

HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei perustettu.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja optioita.

Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 (www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf).

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Merkittävä velkaantuminen

Kauden lopussa yhtiön korolliset velat olivat nimellisarvoltaan noin 23,5 ja IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,0 miljoonaa euroa.

Likviditeetti- ja rahoitusriski

Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai muilla rahoitustavoilla, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.

Oikeudenkäynnit

Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti maksun vuonna 2007.

Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin antoi päätöksen, jossa se velvoitti yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Yhtiö valitti tuomiosta, mutta Rouenin valitustuomioistuin vahvisti päätöksen toukokuussa 2010. Maksua ei ole suoritettu, mutta sitä koskeva varaus on tehty vuoden 2007 tilinpäätökseen.

Lokakuussa 2010 saadun tiedon mukaan kuusi entistä työntekijää on hakenut aiemmin keskeyttäneensä kanteen jatkamista. Lisäksi on nostettu yksi uusi kanne. Kanteet tulevat käsittelyyn toukokuussa 2011 ja niiden yhteismäärä on 0,3 miljoonaa euroa.

Edellä mainituilla korvauksilla ja kanteilla ei ole tulosvaikutusta raportoidulla tilikaudella eikä kuluvalla tilikaudella, koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen. Kanteet liittyvät vuonna 2002 suljetun, tappiollisen Evreuxin tehtaan irtisanomiskorvauksiin.

Riskinä on, että jäljellä olevat noin 90 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa 2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa lainvoimaantulosta lukien.

Materiaalikustannusten nousu ja kapasiteetin riittävyys

Piirilevyjen vahva globaali kysyntä ja niiden materiaaleihin käytettävien raaka-aineiden hinnannousu on nostanut piirilevyissä käytettävien laminaattien ja kemikaalien hintoja. Mikäli yhtiö ei pysty siirtämään hinnannousua lopputuotteisiin, kannattavuus heikentyy.

Piirilevyjen rakenteiden monimutkaistuminen aiheuttaa tiettyjen osaprosessien lisäkuormitusta. Mikäli yhtiö ei pysty lisäämään näiden osaprosessien kapasiteettia, tuotannon kokonaisvolyymi kärsii ja koko kysyntäpotentiaali ei realisoidu liikevaihdon kasvuna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen muodostuvan voitolliseksi, mutta jäävän alhaisemmaksi kuin vuonna 2010.


Konsernin liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaan lukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.

Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Tilinpäätöstiedotteeseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009, kuitenkin siten, että yhtiö on ottanut 1.1.2010 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:

-IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen
-IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

Edellä mainittujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
 

LAAJA TULOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU   10-12/10   10-12/09
  1000 e % 1000 e %
         
LIIKEVAIHTO 4 478 100,0 4 249 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0,0 62 1,5
Aine- ja tarvikekulut -1 663 -37,1 -1 289 -30,3
Henkilöstökulut -1 462 -32,7 -1 297 -30,5
Liiketoiminnan muut kulut -1 324 -29,6 -1 041 -24,5
Poistot ja arvonalentumiset -325 -7,3 -301 -7,1
LIIKEVOITTO/TAPPIO -294 -6,6 382 9,0
Rahoitustuotot ja -kulut -275 -6,1 -296 -7,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -569 -12,7 86 2,0
Tuloverot 5 0,1 -5 -0,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -564 -12,6 80 1,9
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot 2 0,0 0 0,0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -562 -12,6 80 1,9
         
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille -3 -0,1 67 1,6
 Emoyrityksen omistajille -561 -12,5 13 0,3
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille -3 -0,1 67 1,6
 Emoyrityksen omistajille -559 -12,5 13 0,3
         
         
TAMMI-JOULUKUU   1-12/10   1-12/09
  1000 e % 1000 e %
         
LIIKEVAIHTO 18 785 100,0 13 161 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 231 1,2 238 1,8
Aine- ja tarvikekulut -5 912 -31,5 -4 323 -32,8
Henkilöstökulut -5 750 -30,6 -5 575 -42,4
Liiketoiminnan muut kulut -4 250 -22,6 -4 026 -30,6
Poistot ja arvonalentumiset -1 265 -6,7 -1 145 -8,7
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 841 9,8 -1 670 -12,7
Rahoitustuotot ja -kulut -1167 -6,2 -969 -7,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 673 3,6 -2 639 -20,1
Tuloverot 2 0,0 136 1,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 675 3,6 -2 503 -19,0
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot 15 0,1 10 0,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 690 3,7 -2 493 -18,9
         
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille 293 1,6 12 0,1
 Emoyrityksen omistajille 382 2,0 -2 515 -19,1
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
 Määräysvallattomille omistajille 293 1,6 12 0,1
 Emoyrityksen omistajille 397 2,1 -2 505 -19,0
         
Osakekohtainen tulos        
 Laimentamaton   0,01   -0,05
 Laimennettu   0,01   -0,05

 

TASE  12/10  12/09 Muutos
  1000 e 1000 e %
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 3 000 3 000 0,0
Aineelliset hyödykkeet 3 669 3 066 19,7
Myytävissä olevat sijoitukset 16 44 -62,9
Muut pitkäaikaiset saamiset 16 601 16 217 2,4
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 23 287 22 327 4,3
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 2 114 1 963 7,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 763 4 058 -7,3
Rahavarat 4 712 3 038 55,1
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 589 9 059 16,9
       
VARAT YHTEENSÄ 33 876 31 386 7,9
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 20 082 20 082 0,0
Ylikurssirahasto 27 918 27 918 0,0
Omat osakkeet -rahasto -758 -758 0,0
Käyttörahasto 45 989 45 989 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 885 23 885 0,0
Kertyneet voittovarat -114 281 -114 678 -0,3
Emoyhtiön omistajille      
kuuluva pääoma 2 835 2 438 16,3
Määräysvallattomat omistajat 758 706 7,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 593 3 143 14,3
       
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 21 852 21 878 -0,1
Varaukset 215 319 -32,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 173 242 -28,6
Osto- ja muut velat 8 042 5 804 38,6
VELAT YHTEENSÄ 30 283 28 243 7,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 33 876 31 386 7,9

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU       
1000 e                  
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 1.1.10 20 082 27 918 69 874 -758 -9 -114 669 2 438 706 3 143
Tilikauden tulos         382 382 53 435
Muut laajan tuloksen erät             
Muuntoerot        15   15   15
Oma pääoma 31.12.10 20 082 27 918 69 874 -758 6 -114 287 2 835 758 3 593
                   
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
                Määrä  
                ys  
    Yli       Kerty   vallat  Oma
  Osake kurssi Muut Omat Muun neet   tomat pää
  pää  rahas rahas osak to voitto Yhteen omis oma
  oma to tot keet erot varat tajat yht.
Oma pääoma 1.1.09 20 082 27 918 69 874 -758 -19 -112 154 4 943 694 5 637
Tilikauden tulos         -2 515 -2 515 12 -2 503
Muut laajan tuloksen erät             
Muuntoerot        10   10   10
Oma pääoma 31.12.09 20 082 27 918 69 874 -758 -9 -114 669 2 438 706 3 143

 

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-JOULUKUU    
1000 e  1-12/10  1-12/09
     
Tilikauden tulos 675 -2 503
Oikaisut 2 286 1 999
Käyttöpääoman muutos 1 096 1 404
Saadut korot ja osingot 43 17
Maksetut korot -6 -37
Maksetut verot 1 -3
Liiketoiminnan rahavirta 4 095 877
     
Investoinnit -1 754 -819
Käyttöomaisuusmyynnit 75 99
Investointien rahavirta -1 679 -720
     
Lainojen lyhennykset -742 -1 375
Lainojen nostot 0 0
Rahoituksen rahavirta -742 -1 375
     
Rahavarojen muutos 1 674 -1 217
Rahavarat tilikauden alussa 3 038 4 255
Valuuttakurssien muutokset 0 0
Rahavarat tilikauden lopussa 4 712 3 038

 

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
   12/10  12/09
Oma pääoma / osake, euroa 0,06 0,05
Omavaraisuusaste, % 10,6 10,0
Nettovelkaantumisaste, % 481,9 607,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,01 -0,05

 

VASTUUSITOUMUKSET    
1000 e  12/10  12/09
Velan vakuudeksi    
annetut kiinnitykset 15 400 15 400
Käyttöleasingvastuut 670 666
Muut vastuut 100 100
Yhteensä 16 170 16 166

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT    
     
Oma pääoma/osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma  
  Taseen loppusumma – saadut ennakot x 100
     
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat  
  Oma pääoma x 100
     
Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu  
  keskiarvo (osakeantioikaistu)  


Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 18.2.2011

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 09-591 81.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.
 


Aspocompin tilinpäätös 2010.pdf