ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

25.02.2009

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

 
ASPOCOMP GROUP OYJ        Pörssitiedote        25.2.2009 klo 9.00
                                                
ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on esitetty konsernin liiketoiminnot IFRS standardien mukaisesti jaoteltuina jatkuviin sekä myytyihin ja lopetettuihin liiketoimintoihin. Jatkuvilla liiketoiminnoilla tarkoitetaan yritysjärjestelyjen, mukaan lukien lokakuussa tiedotettu Thaimaan entisen tytäryhtiön enemmistöosuuden myynti, jälkeistä rakennetta. Jatkuviin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Group Oyj:n konsernihallinto. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.
 
– Liikevaihto: 20,7 miljoonaa euroa (25,9 milj. e /2007).
 
– Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): 2,2 miljoonaa euroa (-10,7).
 
– Liikevoitto: 0,5 miljoonaa euroa (-12,3). Liikevoittoa pienentää Oulun kiinteistön myynnistä johtunut 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista: -0,06 euroa (-0,38).
 
– Osakekohtainen tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista: 0,06 euroa (-0,93).
 
– Liiketoiminnan rahavirta: -2,2 miljoonaa euroa (-25,8).
 
– Jatkuvien toimintojen investoinnit: 1,2 miljoonaa euroa (0,4).
 
 
 
Tehtyjen rakennejärjestelyjen ansiosta Aspocompin rahoitustilanne on tyydyttävä. Sekä alhaisen kulurakenteen että Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien perusteella konsernin toiminta jatkuu vakaana.
 
Vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan pienenevän tehtyjen riskien vähentämiseen pyrkivien ratkaisujen seurauksena. Liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan säilyvän positiivisena.
 
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaanlukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.
 
TOIMITUSJOHTAJA ISTO HANTILA:
 
”Vuodelle 2008 asetetut tavoitteet mm. rakennemuutoksen osalta saavutettiin ja konserni on nyt stabiilissa tilassa. Kustannukset on sopeutettu vastaamaan nykyistä rakennetta, kiinteistöt on myyty, riskit on eliminoitu tai identifioitu ja jäljellä oleva operatiivinen liiketoiminta on kilpailukykyisessä kunnossa.
 
Sekä likviditeetti- että operatiiviset riskit pienenivät merkittävästi konsernin luopuessa Thaimaan yhtiön enemmistö-omistuksesta. Konsernin korolliset velat pienenivät noin 15 miljoonalla eurolla ja konserni vapautui lisäksi 212 miljoonan bahtin omavelkaisesta takauksesta.
 
Kiinteistöjen myyntituloilla lyhennettiin konsernin kotimaisia korollisia pankkivelkoja noin 8,6 miljoonalla eurolla. Korolliset velat, sisältäen vaihtovelkakirjalainan suuruudeltaan 10,3 miljoonaa euroa, olivat tilikauden lopussa nimellisarvoltaan noin 25,6 miljoonaa euroa ja IFRS:n mukaan noin 22,8 miljoonaa euroa. Korolliset velat on järjestelty siten, että korkojen ja velkojen takaisinmaksu tapahtuu pääosin vuonna 2013.
 
Konsernin taserakenne vahvistui tehtyjen toimenpiteiden ansiosta tilikauden aikana. Omavaraisuusaste nousi 16 prosenttiin ja konsernin kassavarat olivat vuoden vaihteessa noin 4,3 miljoonaa euroa. Aspocompin likviditeettitilanne on tyydyttävä.
 
Oulun tehdas toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikan tarpeisiin pääasiallisesti Euroopassa. Oulun vahva tekninen osaaminen ja erikoistuminen asiakkaiden prototyyppeihin, esisarjoihin ja pikatarpeisiin on osoittautunut oikeaksi strategiaksi ja Oulun liiketoiminnalla on nähtävissä menestymismahdollisuuksia myös pitkällä tähtäimellä.  
 
Aspocomp konsernin rakennemuutos on nyt siinä tilassa, että toimintaa voidaan jatkaa joko nykyisenkaltaisella rakenteella tai vaihtoehtoisesti konsernia voidaan kehittää erilaisten yritysjärjestelyjen kautta.”
 
 
KONSERNIN LIIKETOIMINTA
 
Aspocomp konserniin kuuluva Aspocomp Oulu Oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimittajana. Palvelutarjontaan kuuluvat pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen myös volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat HDI-piirilevyt (High Density Interconnection), monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink -piirilevyt pääosin autoteollisuudelle sekä Teflon- tai keramiikkapohjaiset piirilevyt. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Oulun tehtaan liiketoiminta jatkui kannattavana.
 
Aspocomp-konsernilla on merkittävä 20 %:n omistus Meadville Aspocomp Holdings yhteisyrityksestä. Finanssikriisin leviäminen reaalitalouteen on johtanut merkittäviin vähennyksiin volyymipiirilevyjen kysynnässä koko alalla. Meadville Aspocomp Holdings on reagoinut markkinoiden romahdukseen jäädyttämällä Intian tehdasprojektin ja Kiinan tehtaan henkilöstömäärä on sopeutettu vastaamaan nykyistä kysyntää. Heikosta markkinatilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä johtuen yhteisyrityksen tulos 2008 oli tappiollinen. Yhteisyrityksen tappiollinen tulos 2008 ei kuitenkaan vaikuta Aspocompin 20 %:n omistusta koskevien osto- ja myyntioptioiden sovittuun minimihintaan.
 
Lisäksi Aspocompilla on 5,34 %:n omistus Imbera Electronicsista sekä 6,17 %:n omistus Aspocomp Thaimaasta.
 
Konsernirakennetta yksinkertaistettiin vuoden aikana aloittamalla Aspocomp Trading Shanghain ja Aspocomp Hongkongin lopetusprosessit, joiden ennakoidaan valmistuvan vuoden 2009 alkupuoliskolla. Joulukuussa 2008 myyntiyhtiöiden Aspocomp Ab:n ja Aspocomp GmbH:n omistus siirrettiin Aspocomp Oulu Oy:lle. Lisäksi Espoossa toiminut CAD-suunnitteluosasto lakkautettiin syksyn 2008 aikana.
 
KONSERNIN LOKA-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 10-12/2007, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
 
Liikevoittoa pienentää Oulun kiinteistön myynnistä johtunut 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
 
Aspocompin viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 71 prosenttia (71 %).
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (1,9). Neljännen vuosineljänneksen tappio jatkuvista toiminnoista oli 1,6 miljoonaa euroa (0,3) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,03 euroa (0,01).
 
 
KONSERNIN TAMMI-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 1-12/2007, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
 
Liikevaihto ja -voitto, milj. e
 
 
Liikevoittoa pienentää Oulun kiinteistön myynnistä johtunut 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
 
Aspocompin viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 74 prosenttia (63 %).
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -2,9 miljoonaa euroa (-4,2). Katsauskauden tappio jatkuvista toiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa (-18,7) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,06 euroa (-0,38).
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS  
 
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta kaudella oli -2,2 miljoonaa euroa (-25,8). Konsernin konsolidoidut likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 4,3 miljoonaa euroa (8,4).
 
Korolliset nettovelat olivat 18,6 miljoonaa euroa (39,0). Nettovelkaantumisaste pieneni 332,5 prosenttiin (724,7 %). Korottomat velat olivat 6,0 miljoonaa euroa (14,6).
 
Jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,4).
 
Nettorahoituskulut muodostivat 14,0 prosenttia (16,2 %) liikevaihdosta.
 
Konsernin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 16,1 prosenttia (7,8 %).
 
 
EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA 
 
Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli tilikauden lopussa 1,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 5,6 miljoonaa euroa positiivinen.
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Liiketoiminnan siirron yhteydessä Aspocomp siirsi teknologiansa ja T&K-toiminnan Meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön.
 
Aspocomp Oulu Oy:n tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Pää-asiakkaat toimittavat vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, minkä avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. Oikein ajoitetut investoinnit ovat edellytys tehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon. Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2008 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 26 537 415 kappaletta 1.1.-31.12.2008 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 213 767 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,04 euroa (16.12.2008), ylin 0,13 euroa (8.1.2008) ja keskikurssi 0,08 euroa. Päätöskurssi 31.12.2008 oli 0,06 euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta kauden lopussa oli  6,6 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,08 prosenttia.
 
Aspocomp Group Oyj:n ja Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliikkeen välinen markkinatakaussopimus päättyi 23.11.2008. Sopimuksen mukainen markkinatakaus keskeytyi 11.5.2007 kun Aspocompin osake oli alittanut 0,50 euron tason (Aspocompin pörssitiedote 11.5.2007).
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 140 henkilöä (1 69). Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli 115 (153). Heistä työntekijöitä oli 80 (87) ja toimihenkilöitä 35 (66).     
 
 
PÄÄKONTTORI MUUTTI TAMMIKUUSSA ESPOOSEEN
 
Yhtiön pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen.
 
 
ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISILTÄ TYÖNTEKIJÖILTÄ UUSIA KANTEITA
 
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessa Ranskassa käydyssä oikeudenkäynnissä, nostivat helmikuussa kanteita Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä oli noin 750.000 euroa. Oikeuden päätöksiä odotettiin vuoden 2008 aikana.
 
 
ASPOCOMPIN SALON TEHDASKIINTEISTÖ JA OULUN TEHDASKIINTEISTÖ MYYTIIN
 
Aspocompin Salossa, Örninkatu 15, sijaitseva kiinteistöleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen myytiin helmikuussa. Kauppahinta lyhensi Aspocompin korollisia pankkivelkoja Suomessa noin 6,3 miljoonalla eurolla.
 
Oulun kiinteistö myytiin joulukuun lopussa. Kauppahinta lyhensi Aspocompin korollisia pankkivelkoja 2,3 miljoonalla eurolla.
 
 
ASPOCOMP GROUP OYJ SOPI VAIHDETTAVAN DEBENTUURILAINAN I/2006 EHTOJEN MUUTTAMISESTA
 
Aspocomp Group Oyj:n EUR 10.300.000 Debentuurilainan I/2006 haltijoiden velkojainkokous päätti Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011.
 
Lisäksi sovittiin 85,92 prosenttia Debentuurilainan pääomasta edustavien velkojien kanssa Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan pääoma ja sille kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2013 (”2013 Muutossopimus”). Muutossopimukseen on liittynyt 31.12.2008 mennessä 96,80 prosenttia velkojista. Alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti lainan pääoma erääntyi 1.12.2011 ja korko erääntyi maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa.
 
2013 Muutossopimuksen mukaan Yhtiön hallitus antaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella enintään 20.000.000 uutta optio-oikeutta vastikkeena Debentuurilainan ehtojen muutokselle niiden Debentuurilainan I/2006 haltijoiden merkittäviksi, jotka ovat allekirjoittaneet tai allekirjoittavat hallituksen määräämään päivämäärään mennessä 2013 Muutossopimuksen. Sikäli kun kaikki Debentuurilainan haltijat eivät allekirjoita 2013 Muutossopimusta, liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien määrää vähennetään vastaavassa suhteessa. Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi optio-oikeuden liikkeeseen laskusta ja päättyy 31.10.2013. Optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla kuitenkin ainoastaan mikäli yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Tällöinkin osakkeita voi merkitä vain siinä suhteessa, missä Debentuurilainan maksamatta olevaa pääomaa alennetaan yrityssaneerausmenettelyssä. Yhtiön hallitus katsoo, että optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksien antaminen mahdollistaa Debentuurilainan ehtojen muuttamisen siten, että korko ja pääoma erääntyy vasta 2013. Debentuurilainan ehtojen muutokset ovat välttämättömiä Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
 
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Kunkin Optionhaltijan maksettavaksi tuleva osakkeiden kokonaismerkintähinta  pyöristetään ylöspäin lähimpään 10 senttiin. Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon optio-oikeuksien liikkeeseen laskun sidonnaisuus 2013 Muutossopimukseen sekä 2013 Muutossopimuksen tärkeys Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta. Lisäksi merkintähinnan määrittelyssä on erityisesti otettu huomioon se, että optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla ainoastaan mikäli Yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Optio-ohjelman tarkoituksena on siten kompensoida Debentuurilainan haltijoiden velkasaatavan mahdollinen leikkaantuminen yrityssaneeraustilanteessa. Ottaen huomioon optio-oikeuksien sidonnaisuus 2013 Muutossopimukseen, Yhtiön taloudellinen tilanne ja optio-oikeuksien käyttämisen rajaaminen yksinomaan yrityssaneeraustilanteeseen, pitää hallitus merkintähintaa perusteltuna.
 
2013 Muutossopimuksen solmineiden osalta Debentuurilainan takaisinmaksun lykkäämisen vuoksi myös Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien merkintäaikaa joudutaan pidentämään 31.10.2013 asti. Tämä toteutetaan 2013 Muutossopimuksen mukaan siten, että Yhtiö laskee edellä mainittujen optio-oikeuksien lisäksi liikkeelle 2013 Muutossopimuksen allekirjoittaville Debentuurilainan haltijoille heillä tällä hetkellä Debentuurilainan nojalla olevan määrän optio-oikeuksia samoilla ehdoilla kuin Debentuurilainan yhteydessä alun perin lasketut optio-oikeudet kuitenkin siten, että merkintäaika näillä optio-oikeuksilla alkaa alkuperäisten optio-oikeuksien merkintäajan rauetessa 31.10.2011 ja päättyy 31.10.2013 olettaen, että merkintäoikeutta ei alkuperäisten optio-oikeuksien nojalla ole käytetty.
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 2.4.2008 laskea liikkeelle enintään 20.000.000 optio-oikeutta Yhtiön pörssitiedotteessa 31.3.2008 tarkemmin kuvatulla tavalla debentuurilainan ehtojen muutokseen liittyen.
 
 
ASPOCOMP VÄHENSI OMISTUSTAAN THAIMAAN TYTÄRYHTIÖSSÄÄN JA VAPAUTUI TAKAUSVASTUUSTAAN
 
Aspocomp allekirjoitti 16.10.2008 sopimukset, joilla se vähensi osakeomistustaan tytäryhtiössään Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ssä noin kuuteen prosenttiin. Yhtiön enemmistöomistajaksi tulivat Aspocompin nykyisen JV-partnerin, Saha Pathana Inter-Holding Plc:n, lähipiiriin kuuluvat yksityishenkilöt. Tässä yhteydessä Aspocomp Group Oyj antoi Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:lle 48 miljoonan Bahtin lainan, jolla tämä lyhensi lainaansa Bangkok Bankille. Tämän järjestelyn seurauksena Bangkok Bank vapautti Aspocomp Group Oyj:n 212 miljoonan Bahtin takausvastuusta.
 
Koska Aspocomp (Thailand) Co., Ltd ei tämän jälkeen enää sisälly Aspocomp-konserniin, niin järjestely vähensi Aspocomp -konsernin korollisia velkoja noin 15 miljoonalla eurolla.
 
 
HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA, TILINTARKASTAJAT
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 23.4.2008 hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Tuomo Lähdesmäki, Johan Hammarén ja Kari Vuorialho. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, niin valiokuntia ei perustettu. Edellämainittujen lisäksi varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka hallituksessa toimivat Aimo Eloholma, Yoshiki Sasaki ja Anssi Soila.
 
Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana 9.11.2007 alkaen on toiminut DI Isto Hantila.
 
Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008.
 
 
ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
 
Aspocomp Group Oyj:n 23.04.2008 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 55 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla sekä yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta joko yhtiön nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous pienensi hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten palkkioita. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja että toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä yksin. Uusi yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön Internet -sivuilla kohdassa ”Konserni lyhyesti”.
 
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella.
Osakkeiden hankinta suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
 
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle. Yhtiökokous täsmensi ehtoja siten, että toimitusjohtajalle voidaan jakaa optioita useammassa erässä hallituksen erillisten päätösten perusteella. Lisäksi yhtiökokous velvoitti hallituksen muuttamaan optioehtoja siten, että ehtojen sitouttamisvaikutusta parannetaan.
 
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan ja sitoutetaan toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
 
Annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 10,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2008, mikä on 0,10 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2010 – 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2011 – 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2012 – 30.4.2014 ja optio-oikeuksilla 2008D 1.4.2013 – 30.4.2014. Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30 päivän ajan siitä päivästä, kun yhtiö on vastaanottanut häneltä optio-oikeuksia koskevan vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat kuitenkin vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä optio-oikeuksilla olisi alkanut. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen varsinaisen osakemerkintäajan alkamista, merkityt osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut toimisuhteen päättymisestä.
 
Tilikauden aikana hallitus ei myöntänyt toimitusjohtajalle edellä mainittuja optioita.
 
 
HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS
 
Hallitus ehdottaa vuoden 2009 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2008 (0,00 euroa vuonna 2007).
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
RANSKASSA EVREUXIN TYÖTUOMIOISTUIMEN ANTAMA PÄÄTÖS KOSKIEN ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN KANTEITA
 
Ranskassa Evreuxin työtuomioistuin on antanut tammikuussa 2009 päätöksen, jossa se velvoittaa Aspocomp Group Oyj:n maksamaan sen ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n kolmelletoista entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 510 000 euroa korkoineen.
 
Tuomioistuimen päätös liittyy kahdenkymmenenyhden Aspocomp S.A.S.:n entisen työntekijän nostamiin kanteisiin (Aspocompin pörssitiedote 18.2.2008).
Näistä kahdestakymmenestäyhdestä kantajasta Aspocomp on tehnyt erillissopimuksen kahden työntekijän kanssa ja kuuden osalta oikeus ei ottanut asiaa käsittelyyn.
Maksettavaksi määrätyillä korvauksilla ei ole tulosvaikutusta, koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen.
 
Aspocomp valittaa tuomiosta Ranskassa seuraavaan oikeusasteeseen.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Tehtyjen rakennejärjestelyjen ansiosta Aspocompin rahoitustilanne on tyydyttävä. Sekä alhaisen kulurakenteen että Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien perusteella konsernin toiminta jatkuu vakaana.
 
Vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan pienenevän tehtyjen riskien vähentämiseen pyrkivien ratkaisujen seurauksena. Liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan säilyvän positiivisena.
 
 
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaanlukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.
 
 
ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
 
Merkittävä velkaantuminen
 
Aspocomp Group Oyj oli antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi.
 
Tehdyn Thaimaan yritysjärjestelyn seurauksena Bangkok Bank vapautti Aspocompin annetusta omavelkaisesta takauksesta ja lisäksi konsernin korolliset velat pienenivät noin 15 miljoonalla eurolla.
 
Aspocomp -konsernin korolliset velat 31.12.2008 olivat IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,8 miljoonaa euroa ja nimellisarvoltaan noin 25,6 miljoonaa euroa.
 
 
Likviditeetti-ja rahoitusriski
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.
 
 
Oikeudenkäynnit
 
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa  noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp SAS:n työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group Oyj:tä vastaan.
 
Ranskassa Evreuxin työtuomioistuin on antanut päätöksen, jossa se velvoittaa Aspocomp Group Oyj:n maksamaan sen ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n kolmelletoista entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 510 000 euroa korkoineen (Aspocompin pörssitiedote 3.2.2009).
 
Tuomioistuimen päätös liittyy kahdenkymmenenyhden Aspocomp S.A.S.:n entisen työntekijän nostamiin kanteisiin (Aspocompin pörssitiedote 18.2.2008).
 
Näistä kahdestakymmenestäyhdestä kantajasta Aspocomp on tehnyt erillissopimuksen kahden työntekijän kanssa ja kuuden osalta oikeus ei ottanut asiaa käsittelyyn.
 
Riskinä on että jäljellä olevat noin 100 työntekijää voivat myös nostaa kanteen. Kanneaika Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
 
 
LAATIMISPERIAATTEET
 
Aspocompin tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätökseen 31.12.2008. Seuraavat standardien muutokset ja tulkinnat on otettu käyttöön vuonna 2008:
 
IFRIC 11, IFRS 2 – Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet. Tulkinta selventää omia osakkeita tai konserniyhtiöitä koskevien liiketoimien käsittelyä emoyhtiön ja konserniyhtiöiden tilinpäätöksissä ohjeistamalla näiden luokittelua omana pääomana maksettaviin tai käteisvaroina maksettaviin osakeperusteisiin liiketoimiin. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IAS 39 (Muutos) ja IFRS 7 (Muutos), Reclassification of Financial assets. Muutos mahdollistaa rahoitusvarojen luokittelun pois kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista tai myytävissä olevista rahoitusvaroista tietyin ehdoin ja vain erityisissä tilanteissa. Tällaisessa tapauksessa on annettava tilinpäätöksessä lisätietoja. Muutos on ollut sovellettavissa 1.7.2008 alkaen. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
 
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertailutiedot sisältävät myös lopetut toiminnot
 
 
 
 
 
 
 
Velan vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on vähentynyt Thaimaan tytäryhtiön myynnin seurauksena. Muissa vastuissa emoyhtiön tullitakaus on tarpeettomana lopetettu.
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
 
Oma pääoma/osake,euroa =   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
                           ____________________________________________________
                           Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
 
Omavaraisuusaste, % =      Oma pääoma
                           __________________________________
                           Taseen loppusumma – saadut ennakot            x 100
 
 
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat
                           __________________________________
                           Oma pääoma                                    x 100
 
 
Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
                           tilikauden tulos
                           ______________________________________________
                           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
                           keskiarvo (osakeantioikaistu)
 
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Espoossa, 25.2.2009
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
Hallitus
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. 050 406 0656.
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
 
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.