Aspocomp Group Oyj:n pro-forma osavuosikatsaus1.1. – 30.9.1999

03.11.1999

Aspocomp Group Oyj:n pro-forma osavuosikatsaus1.1. – 30.9.1999


Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 67 % 144,4 miljoonaan euroon (86,6 miljoonaa euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi 95 % 12,7 miljoonaan euroon (6,5 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 1,01 euroa (0,53 euroa). Koko vuoden tuloksen (rahoituserien jälkeen) odotetaan kasvavan merkittävästi viime vuodesta.

Aspo Oyj:n jakutuminen Aspo Oyj:ksi ja Aspocomp Group Oyj:ksi on merkitty pantavaksi täytäntöön 1. päivänä lokakuuta 1999 kaupparekisteriin tehdyllä merkinnällä. Samalla Aspocomp Group Oyj merkittiin kaupparekisteriin. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kaupankäynti alkoi samana päivänä. Aspocomp Group Oyj:llä ei ole vielä virallisia, vahvistettuja taloudellisia lukuja ja näin ollen tämä osavuosikatsaus on nk. pro forma -osavuosikatsaus. Esitettävien laskelmien laskentaperiaatteita on selvitetty tarkemmin 8.4.1999 julkistetussa ja 28.9. päivitetyssä tarjous- / jakautumisesitteessä. Jakautunut Aspo Oyj on julkaissut osavuosikatsauksensa 1.1. – 30.9.1999 väliseltä kaudelta tänään, joten tämä pro forma osavuosikatsaus kuvaa Aspocomp-konsernin liiketoimintoja samalta ajanjaksolta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. – 30.9.1999 oli 144,4 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 86,6 miljoonaa euroa. Ranskalaisen piirilevytehtaan osto kasvatti konsernin liikevaihtoa 42,1 miljoonalla eurolla. Liikevaihdon kasvu ilman Ranskan tehtaan osuutta oli 15,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Konsernin kolmen suurimman asiakkaan, Ericssonin, Nokian ja Philipsin, osuus liikevaihdosta oli 66 %. Suora vienti Suomesta oli 15,0 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli 57,1 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa).

Liikevoitto parani tarkastelukauden aikana ja se oli 13,6 miljoonaa euroa tai 9,4 % liikevaihdosta (7,7 miljoonaa euroa; 8,9 %). Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Tarkastelukaudella yhtiö neuvotteli itselleen uudet lyhytaikaiset luottolimiitit taatakseen sujuvan siirtymisen jakautumisen jälkeiseen aikaan.

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 12,7 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). Merkittävin satunnaisten kulujen erä oli eläkevastuu, 0,8 miljoonaa euroa, joka syntyi Aspoyhtymän eläkesäätiön purkupäätöksestä. Voitto ennen veroja oli 11,9 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa) ja nettotulos tarkastelukaudelta oli 8,3 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 1,01 euroa (0,53 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli tyydyttävä huolimatta suurista investoinneista, jotka olivat 19,8 miljoonaa euroa (13,6 miljoonaa euroa) tai 13,7 % liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,6 % (1,4 %). Konsernin omavaraisuusaste nousi 46,8 %:iin (54,7 %) vuodenvaihteen 46,7 %:sta

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 1.10.1999 8.770.416 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.770.416 osaketta. Yhteensä 479.345 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.10.1999 ja 1.11.1999 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 10.785.167,86 euroa. Ulkomaalaisomistus 1.11.1999 oli 8,7 %. Osakkeiden alin kaupantekokurssi 1.10. – 1.11.1999 oli 21,50 euroa ja ylin 26,06 euroa, keskimäärin 22,50 euroa. Päätöskurssi 29.10.1999 oli 23,50 euroa.

Syyskuun 30. päivänä hallituksella ei ollut voimassa valtuutusta päättää osakepääoman korottamisesta, vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlaskusta eikä omien osakkeiden hankkimisesta.

Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.10.1999
optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group -konsernin erikseen nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja 375.000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp Group Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 750.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 25 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastettuna A optio-oikeuksien osalta 1.11.2001 ja B optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 1.11.1999

 Osakkeiden lukumäärä%-osuus
Sampo-konserni  
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo460 7265,25
Vakuutusosakeyhtiö Yritys-Sampo300 0003,42
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj200 0002,28
Teollisuusvakuutus Oy200 0002,28
Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso114 0001,30
   
 1 274 72614,53
   
Nyberg H.B.820 0009,35
   
Pohjola-konserni  
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola387 8104,42
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi185 9002,12
Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola130 0001,48
 703 7108,02
   
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo569 1006,49
   
European Strategic Investors Holdings N.V.456 0005,20
   
Vehmas A.E.398 4564,54
   
Vehmas Tapio374 2664,27
   
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva370 0004,22
   
Vehmas Liisa333 1903,80
   
Estlander Henrik266 1463,03
   
Hallintarekisteröidyt osakkeet240 3562,74


HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 1 815 1.1. – 30.9.1999, vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 1 178. Koko tilivuonna 1998 henkilöstön keskimäärä oli 1 219. Henkilöstömäärän kasvu oli seurausta Aspocomp SAS:n ostosta marraskuussa 1998.

VUOSI 2000

Valmistautuminen vuoteen 2000 on jatkunut suunnitelmien mukaan ja tavoitteenamme on saada muutosohjelmat valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja näin taata sujuva liiketoiminta myös ensi vuosituhannella.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocomp-konsernin liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan vuoden loppua kohden. Koko konsernin kannattavuudesta odotetaan hyvää huolimatta joidenkin liiketoiminta-alueiden hinnoittelupaineista. Toisaalta hinnat saattavat aiheuttaa paineita myös korkean teknologian liiketoiminnoille. Ennustamisen tekee vaikeaksi elektroniikkateollisuudelle tyypillinen voimakas tilauskannan vaihtelu.

Tässä esitetty näkemys konsernin tulevaisuudesta perustuu vuoden loppua koskeviin ennusteisiin tämän pro forma osavuosikatsauksen julkaisemishetkenä. Ennusteiden toteutuminen riippuu monesta ulkopuolisesta tekijästä, kuten kotimaisesta ja ennen kaikkea kansainvälisestä yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä asiakkaiden teollisuusaloihin liittyvistä olosuhteista.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

MOBILE

Liiketoimintaryhmä Mobile tarjoaa piirilevyihin liittyviä korkean teknologian palveluja matkapuhelimia valmistaville asiakkailleen. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Salossa, Suomessa ja Evreux’ssa, Ranskassa. Käynnissä olevilla investoinneilla rakennetaan uutta tuotantotilaa ja -koneistoa molemmilla tehtailla.

Tämän liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 37 % koko konsernin liikevaihdosta. Tarkastelukaudella aloitettiin uusien tuotteiden valmistusta ja otettiin käyttöön uusia tuotantoteknologioita. Tulos oli tästä huolimatta hyvä kiinteiden asiakassuhteiden ansiosta, nimenomaan tuotesuunnittelun ja logistiikan alueilla. Olemme ottaneet vastaan voimakkaan haasteen siirtyä microvia-teknologiaan. Jo lähes 40 % tuotteista valmistettiin katsauskaudella hyödyntäen tätä kehittyneintä High Density Interconnection (HDI)-teknologiaa ja ensi vuonna näiden osuus tulee olemaan yli 70 %. Siirtyminen HDI-teknologiaan tukee yhtiön strategista kilpailukykyä. Odotamme tämän voimakkaan volyymikasvun jatkuvan lähitulevaisuudessakin.

TELECOM

Liiketoimintaryhmä Telecom tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja telekommunikaatioalan asiakkaille, jotka valmistavat mm. matkapuhelinverkkojen tukiasemia. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa (Oulu, Teuva, Padasjoki ja Espoo) ja Ranskassa (Evreux). Telecom-liiketoimintaryhmän investoinnit kohdistuvat tuotantotilojen laajennukseen Padasjoella ja Oulussa sekä laitehankintoihin kaikilla tuotantopaikkakunnilla. Nämä investoinnit laajentavat ja parantavat teknologista kyvykkyyttämme. Telecom liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 24 % konsernin liikevaihdosta. Tulos oli tyydyttävä lähinnä kaikkien yksiköiden hyvän tuotantokapasiteetin käyttöasteen ansiosta. Kysynnän kasvu on ollut hyvää. HDI-teknologialla valmistettujen tuotteiden kysynnän kasvu on alkamassa, kun uusia sovelluksia tulee tuotantoon. Kun näiden tuotteiden kysyntä kasvaa, Telecom-liiketoimintaryhmän palvelujen kilpailukyky paranee. Lähitulevaisuuden odotukset näyttävät tällä hetkellä lupaavilta.

AUTO & INDUSTRY

Liiketoimintaryhmä Auto & Industry tarjoaa piirilevyihin liittyviä palveluja auto- ja teollisuusasiakkaille. Liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa (Teuva ja Padasjoki) ja Ranskassa (Evreux). Tällä sektorilla HDI-teknologialla valmistettujen tuotteiden kysyntää ei vielä ole. Tällä hetkellä auto- ja teollisuussektorille menevät tuotteet edustavat perinteistä teknologiaa. Tämän takia Auto & Industry -liiketoimintaryhmän tuotteet ovat alttiita halpatuontimaiden hintakilpailulle. Odotamme kuitenkin saavamme kilpailuetua, kun tälläkin alueella siirrytään HDI-teknologian hyödyntämiseen. Nyt tämä liiketoimintaryhmä hyötyy Mobile- ja Telecom -liiketoimintaryhmien luomasta kapasiteetista. Voimme myös siirtää kypsemmillä auto- ja teollisuussektoreilla yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämiämme toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä dynaamisemmille Mobile- ja Telecom-liiketoimintaryhmille. Auto & Industry -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 18 % koko konsernin liikevaihdosta tarkasteluajanjaksolla. Markkinoiden kasvu oli vaatimatonta ja tulos epätyydyttävä johtuen Kaakkois-Aasian, erityisesti taiwanilaisten yritysten, aikaansaamasta hintasodasta, joka on johtanut voimakkaaseen hintojen laskuun. Tällä hetkellä odotamme tämän suuntauksen jatkuvan, vaikkakin Aasian talouden elpyminen romahduksestaan saattaa jonkin verran helpottaa hintapaineita.

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)

EMS-liiketoimintaryhmä tarjoaa paksukalvohybrideihin ja mekaanisiin kokonaisuuksiin liittyviä palveluja suurimmaksi osaksi samoille asiakkaille kuin piirilevyjä valmistavat liiketoimintaryhmätkin. EMS-liiketoimintaryhmällä on tuotantoa Suomessa; Klaukkalassa ja kahdessa yksikössä Oulussa. Tämän liiketoimintaryhmän investointien tavoitteena on kapasiteetin lisäys ja kaikkien Oulun toimintojen keskittäminen samoihin tiloihin. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 21 % ja tulos hyvä, koska tuotantomäärät ovat kasvaneet ja tuottavuus lisääntynyt. Kokonaiskasvu on vaatimatonta, mutta joissakin erikoissovelluksissa kasvu on voimakasta. Tätä kirjoitettaessa lähitulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

TEKNOLOGIA

Elektroniikkateollisuus on kokenut nopean rakenteellisen muutoksen 1990-luvun aikana. Seuraavassa joitakin tälle muutokselle luonteenomaisia piirteitä:

Voimakas teknologian kehitys ja lyhyemmät tuotteen elinkaaret

Kokonaisvaltainen rakenteellinen muutos vertikaalisesta integraatiosta verkostotuotantoon; tuoteteknologioiden nopeat kehityssyklit ovat pakottaneet hajauttamaan tuotannon kehittämistä ja jakamaan riskejä ja investointeja koko tuotantoketjulle

Modulivalmistuksen ja kokoonpanon siirtyminen paikallisilta valmistajilta globaaleille sopimusvalmistajille

Telekommunikaatioteollisuus, erityisesti matkapuhelinteollisuus, johtaa teknologista ja rakenteellista muutosta

Elektroniikkateollisuus kehittää parhaillaan uutta kokonaisvaltaista toimintamallia. Kehityksen ja muutosten kautta elektroniikkateollisuus on luonut uusia käytännön toimintamalleja ja tullut näin johtavaksi teollisuudenalaksi tuotteiden kehittämisen, tarjonta-kysyntä -ketjun johtamisen ja organisatoristen ratkaisujen alueilla. Teknologisia haasteita on myös lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä on tarjolla useita prosessi- ja teknologiavaihtoehtoja. Seuraavan parin vuoden aikana niitä on odotettavissa vielä lisää. Piirilevyvalmistajien pitää tehdä nyt päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän kyvykkyyteensä kahdesta kolmeen vuotta eteenpäin tietämättä tarkalleen päätöstensä vaikutuksia, koska asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset vaihtelevat koko ajan. Näiden päätösten tueksi piirilevyteollisuudessa ollaan perustamassa yhteisiä tutkimushankkeita. Tällä tavoin saadaan yhteiseen kehitykseen mukaan toimitusketjun eri osat: toimittajat, piirilevyjen valmistajat, avainasiakkaat ja korkeakoulumaailman edustajat. Aspocomp tulee olemaan aktiivinen osapuoli tällaisessa yhteistyössä, koska tämä on paras tapa varmistaa, että olemme mukana uusissa käyttöönotettavissa tuotantoteknologioissa.

ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -TULOSLASKELMA

 1-9/991-9/991-9/981-9/981-12/981-12/98
 MEUR%MEUR%MEUR%
       
LIIKEVAIHTO144,4100,086,6100,0126,7100,0
Liiketoiminnan muut tuotot1,91,30,20,20,60,5
Poistot ja arvonalentumiset13,39,28,29,511,79,2
       
LIIKEVOITTO13,69,47,78,911,99,4
Rahoitustuotot ja -kulut-0,9-0,6-1,2-1,4-1,5-1,2
       
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA12,78,86,57,510,38,1
Satunnaiset tuotot0,0 0,0 0,0  
Satunnaiset kulut0,8 0,0 0,0 
       
VOITTO ENNEN VEROJA11,98,26,57,510,38,1
       
KATSAUSKAUDEN VOITTO8,35,74,75,47,35,8
       
TULOS/OSAKE, euroa1,01 0,53 0,83 
       


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

 9/999/98Muutos12/98
 MEURMEUR%MEUR
     
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset83,253,156,773,4
Vaihto-omaisuus17,511,059,114,6
Saamiset35,134,12,930,4
Rahat ja pankkisaamiset2,50,22,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ138,398,440,5121,2
     
Oma pääoma64,853,920,256,5
Pakolliset varaukset1,10,00,3
Pitkäaikainen vieras pääoma25,719,531,824,2
Lyhytaikainen vieras pääoma46,725,086,840,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ138,398,440,5121,2
     
OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa7,396,14 6,44
     
OMAVARAISUUSASTE, %46,854,7 46,7


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 15,2 miljoonaa euroa, on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 9/9912/98
 MEURMEUR
   
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset2,02,0
Leasingvastuut1,92,6
YHTEENSÄ3,94,6
   
ELÄKESÄÄTIÖN VASTUUVAJAUS0,00,7


ASPOCOMP-KONSERNIN PRO FORMA -LASKELMIEN LASKENTAPERIAATTEET

Aspocomp SAS on yhdistelty hankintahetkestä, marraskuun 1998 lopusta lähtien. Konsernin emoyhtiön taseena on käytetty jakautumissuunnitelman mukaista tasetta. Tehdyt kuluihin liittyvät korjaukset ovat arviomääräisiä eivätkä sinällään perustu toteutuneisiin kustannuksiin. Salon tehtaan ostositoumus, 12,7 miljoonaa euroa, on käsitelty Aspocomp-konsernin taseessa aktiivana ja velkana ja tulosta on rasitettu vuositasoisella 0,5 miljoonan euron poistolla. Yksityiskohtaisemmin pro forma -laskentaa on selvitetty 8.4.1999 julkistetussa tarjous-/jakautumisesitteessä.

Helsingissä marraskuun 3. päivänä 1999

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com