Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Aspocompin johdolle

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Aspocompin johdolle

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 20.7.2022 klo 9.30

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, myös ”PSP”).

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.

Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocomp Group Oyj:n listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022 – 2024, suoritusjakso alkaa heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Sen nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen suoritusjakson sen mukaan kuin yhtiön hallitus kulloinkin erikseen päättää. Ensimmäisen ohjelman suoritusjakso on lyhyempi johtuen siirtymävaiheesta, jossa yhtiö ottaa käyttöön kyseisen uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022 – 2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR)].

PSP 2022–2024-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Aspocompin johtoryhmän jäsenet.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022 – 2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 92.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja
Järjestelmän nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Aspocompin osakekurssin kehitykseen yhtiön hallituksen asettaman kertoimen perusteella.

Mikäli osallistujan työsuhde Aspocompissa päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Aspocomp soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa toimitusjohtajan kohdalla vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää sekä johtoryhmän muiden jäsenten kohdalla vähintään puolta hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrästä

ASPOCOMP GROUP OYJ

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com