Yhtiökokouskutsu

03.03.2000

Yhtiökokouskutsu


Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina maaliskuun 17. päivänä 2000 kello 14.00 alkaen hotelli Palacen konferenssisalissa, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
Yhtiöjärjestyksen 15 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainaa

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.754.083 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä 2. kohdassa mainittu valtuutusehdotus liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävinä 10.3.2000 alkaen osoitteessa Suolakivenkatu 10, Herttoniemi, Helsinki. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 10.3.2000 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 13.3.2000 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 381, 00811 Helsinki, tai puhelimitse numeroon (09) 759 70712 / Minna Pitkänen tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 1999 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2000 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.3.2000.

Helsinki 16.2.2000

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com