YHTIÖKOKOUSKUTSU


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2004 klo 8.00 1(12)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 2.4.2004 klo 14.00 alkaen
Palace Gourmetin Konferenssisalissa, osoite: Eteläranta 10, 10. krs,
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo
13.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n ja 15 §:n muuttaminen (LIITE 1)

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6 §:n ja 15 §:n osittaisesta
muuttamisesta. Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on:
Hallituksen jäsenen toimikautta koskeva yhtiöjärjestyksen määräys
muutetaan siten, että hallituksen jäsen valitaan vuodeksi
kerrallaan.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta (LIITE 2)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 500.000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1
euron oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä,
jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen käypään hintaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa
aiemmin annetut vastaavat valtuutukset.

2(12)
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta (LIITE 3)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen

päättämään enintään 500.000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1
euron oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta hankkia osakkeita.
Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista
ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa
aiemmin annetut vastaavat valtuutukset.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusmerkinnästä ja/tai
ottamaan vaihtovelkakirjalainaa (LIITE 4)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai
useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan
nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa
yhteensä enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä,
joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää
tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen
vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen
toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa
poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä
muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

3(12)
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa
aiemmin annetut vastaavat valtuutukset.

6. Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenistä Aimo
Eloholman, Jorma Elorannan, Roberto Lencionin, Tuomo Lähdesmäen ja
Karl Van Hornin toimikausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Jorma Eloranta on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä
hallituksen jäseniä valittaessa. Gustav Nybergin toimikausi päättyy
vuoden 2005 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Mikäli yhtiökokous
hyväksyy kohdassa 2 mainitun yhtiöjärjestysmuutoksen,
yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus kokonaisuudessaan
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Hallituksen nimitystyöryhmä esittää yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ja että hallituksen
nykyisistä jäsenistä Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo
Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Karl Van Horn valittaisiin
suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi hallituksen
nimitystyöryhmä esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi
valittaisiin suostumuksensa mukaisesti Anssi Soila samaksi
toimikaudeksi.

7. Tilintarkastaja

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajalta on saatu suostumus valintaan.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä kohdissa 2, 3, 4 ja 5
mainitut ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat nähtävinä 26.3.2004 alkaen osoitteessa
Äyritie 12 a, 01510 Vantaa. Asiakirjat ovat nähtävinä myös
yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 23.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka

4(12)
osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 30.3.2004 klo 16.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 230, 01511
Vantaa, tai puhelimitse numeroon (09) 7597 0724 / Marian Ärväs, tai
telefaksilla numeroon (09) 7597 0720 tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@aspocomp.com. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003
maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2004
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 16.4.2004.

Vantaa 27.2.2004
Hallitus

Lisätietoja antaa vt. toimitusjohtaja Pertti Vuorinen, puh. (09)
7597 0714.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Pertti Vuorinen
vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusnälineet
www.aspocomp.com

LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2004
– YHTIÖJÄRJESTYKSEN OSITTAINEN MUUTTAMINEN

5(12)
Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 2.4.2004 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa
yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

6 § Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan
(8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia
toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden
liitteenä ilmoitettavat tiedot, toimintakertomuksen sekä
konsernitilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen
mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet ja tarvittaessa
muut hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.

Ehdotus muutetuksi sanamuodoksi:

6 § Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan
(8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

6(12)
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden
liitteenä ilmoitettavat tiedot, toimintakertomuksen sekä
konsernitilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen
mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.

Jos yhtiökokous hyväksyy yllä mainitun yhtiöjärjestyksen muutoksen,
yhtiökokous valitsee hallituksen kokonaisuudessaan toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
kuitenkin siten, että yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaista
toimikautta koskevaa määräystä sovelletaan vasta sen jälkeen, kun
yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity.

Hallituksen ehdotus perustuu Corporate Governance -työryhmän
1.7.2004 voimaan tulevaan suositukseen listayhtiöiden hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmistä, jonka mukaan mm. hallituksen jäsenet
valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vantaalla 26.2.2004
Hallitus

LIITE 2

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2004
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 2.4.2004 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille

7(12)
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä
(5) % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.

2. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta
ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä hankintahetken käypään hintaan. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

3. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi
tai jos se on yhtiön tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen
mukaisesti osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin
harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.

4. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.

5. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

6. Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi (5) %
yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

7. Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat
23.2.2004 yhteensä 6.876.103 osaketta yhtiön 10.041.026 osakkeesta,
mikä on 68,48 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 68,48 %. Koska omat osakkeet
on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden
luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida
määritellä.

8. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen
muista ehdoista.

8(12)
9. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päättäessään hyväksyä hallituksen edellä olevan ehdotuksen
varsinainen yhtiökokous samalla päättää kumota yhtiön 4.4.2003
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
vastaavansisältöisen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksestä
on liitetty ehdotukseen.

Vantaalla 26.2.2004
Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on 26.2.2004 tehnyt ehdotuksen
2.4.2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen
mukaan hallitus valtuutettaisiin sekä hankkimaan että luovuttamaan
yhtiön omia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin.

Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 7.
luvun 3. §:n 2. momentin sekä 7. luvun 7. §:n 1. momentin mukaisena
lausuntonamme, että hallituksen tekemä ehdotus on laadittu
osakeyhtiölain mukaisesti sisältäen omien osakkeiden hankkimisen ja
luovuttamisen syyt sekä perusteet, joiden mukaan osakkeiden
hankintahinta ja luovutushinta määritetään.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2004

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT

LIITE 3

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2004
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

9(12)
Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 2.4.2004 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 500.000
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron omaa osaketta, jotka
hallitus on valtuutuksen nojalla hankkinut yhtiölle soveltuvan lain
asettamissa rajoissa.

2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

3. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

4. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi
tai toteuttamiseksi, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa
tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

5. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

6. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien.

Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden
luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa

Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus
käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena
yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen
hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on
painava taloudellinen syy.

Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan
jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä
vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia

10(12)
omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla
osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä
myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden
suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta
pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.

Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat
23.2.2004 yhteensä 6.876.103 osaketta yhtiön 10.041.026 osakkeesta,
mikä on 68,48 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi
tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.

Päättäessään hyväksyä hallituksen edellä olevan ehdotuksen
varsinainen yhtiökokous samalla päättää kumota yhtiön 4.4.2003
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
vastaavansisältöisen omien osakkeiden luovuttamisvaltuutuksen.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksistä
on liitetty ehdotukseen.

Vantaalla 26.2.2004
Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on 26.2.2004 tehnyt ehdotuksen
2.4.2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen
mukaan hallitus valtuutettaisiin sekä hankkimaan että luovuttamaan
yhtiön omia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin.

Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 7.
luvun 3. §:n 2. momentin sekä 7. luvun 7. §:n 1. momentin mukaisena
lausuntonamme, että hallituksen tekemä ehdotus on laadittu
osakeyhtiölain mukaisesti sisältäen omien osakkeiden hankkimisen ja
luovuttamisen syyt sekä perusteet, joiden mukaan osakkeiden
hankintahinta ja luovutushinta määritetään.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2004

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT

LIITE 4

11(12)
HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2004 PÄÄTÖKSEKSI
VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI
VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 2.4.2004 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuuttamisesta
päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainoja
tehdään seuraavanlainen päätös:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä
ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 2.000.000 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää
tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen
vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen
toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa
poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään myös merkintään
oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista,
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien.

Päättäessään hyväksyä hallituksen edellä olevan ehdotuksen
varsinainen yhtiökokous samalla päättää kumota yhtiön 4.4.2003
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
vastaavansisältöisen antivaltuutuksen.

Yhtiön tilintarkastajien lausunto osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä on esityksen liitteenä.

12(12)
Vantaalla, 26.2.2004
Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Osakeyhtiölain 4. luvun 4. a §:n 2. momentin sekä 4. luvun 12. b §:n
1. momentin mukaisena lausuntonamme Aspocomp Group Oyj:n
tilintarkastajina yhtiön hallituksen 26.2.2004 ehdotuksesta
uusmerkinnäksi ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitämme käsityksenämme, että
hallituksen ehdotus antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista,
joiden mukaan merkintähinta määritetään, sekä merkintäetuoikeudesta
poikkeamisen syistä.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2004

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT