YHTIÖKOKOUSKUTSU


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.2.2003 klo 8:00 1 (9)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4.4.2003 klo 14.00
alkaen Hotelli Kämpissä, osoite: Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mm. valittava erovuoroisten
hallituksen jäsenten tilalle uudet hallituksen jäsenet.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenistä Gustav
Nybergin toimikausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön
hallintotavan periaatteiden mukaisesti hallituksen nimitystyöryhmä
valmistelee hallituksen jäseniä koskevaa esitystä.
Nimitystyöryhmään kuuluvat Jorma Eloranta (puheenjohtaja) ja Aimo
Eloholma. Osakkeenomistajat voivat 15.3.2003 mennessä lähettää
nimitystyöryhmälle osoitetut ehdotuksensa valittavista hallituksen
jäsenistä Minna Pitkäselle sähköpostitse osoitteeseen
minna.pitkanen@aspocomp.com tai kirjallisesti osoitteella Aspocomp
Group Oyj, PL 230, 01511 Vantaa.
Hallintotavan periaatteiden mukaan hallituksen jäseniltä
edellytettävät osaamisalueet ovat vähintään: kirjanpito ja
rahoitus, kansainvälinen markkinointi, liikkeenjohto, teollinen
toiminta, asiakaslähtöisyys, riskien hallinta tai strateginen
johtaminen sekä englannin kielen taito.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta (LIITE 1)

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 500.000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1
euron oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla.
Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä,
jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

2 (9)
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa
aiemmin annetut vastaavat valtuutukset.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta (LIITE 2)

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 500.000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1
euron oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta hankkia
osakkeita. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja
luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusmerkinnästä ja/tai
ottamaan vaihtovelkakirjalainaa (LIITE 3)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran
tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 2.000.000 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa
käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.
Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista
sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

3 (9)
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Päättäessään hyväksyä ehdotuksen yhtiökokous samalla peruuttaa
aiemmin annetut vastaavat valtuutukset.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä kohdissa 2, 3 ja 4
mainitut ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat nähtävinä 27.3.2003 alkaen
osoitteessa Äyritie 12 a, 01510 Vantaa. Asiakirjat ovat nähtävinä
myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 25.3.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai
joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 1.4.2003 klo 16.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 230, 01511
Vantaa, tai puhelimitse numeroon (09) 7597 0725/Heidi Nurminen,
tai telefaksilla numeroon (09) 7597 0720 tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com. Mahdolliset valtakirjat
pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen
postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002
maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
9.4.2003 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 16.4.2003.

Vantaa 27.2.2003

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, (09) 7597 0711

4 (9)
ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2003
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 4.4.2003 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo
tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää
viittä (5) % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä.

2.Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

3.Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi

yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön tunnuslukujen valossa
hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä
tai jos hallitus muutoin harkitsee sen olevan edullinen tapa
käyttää likvidejä varoja.

4.Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön
ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.

5 (9)
5.Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

6.Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön
koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

7.Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
20.2.2003 yhteensä 7.257.968 osaketta yhtiön 10.041.026
osakkeesta, mikä on 72,28 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin
kuuluvien osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 72,28 %.
Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa
osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien
osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan
jälkeen ei voida määritellä.

8.Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen
muista ehdoista.

9.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien

Päättäessään hyväksyä hallituksen edellä olevan ehdotuksen
varsinainen yhtiökokous samalla päättää kumota yhtiön 5.4.2002
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
vastaavansisältöisen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja
selvityksestä on liitetty ehdotukseen.

Vantaalla 27.2.2003

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina annamme edellä mainitusta
hallituksen ehdotuksesta seuraavan lausunnon.

Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia
osakkeita koskeva hankintapäätös voidaan toteuttaa ostamalla
6 (9)
osakkeita Helsingin Arvopaperipörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankinta toteutetaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon.

Käsityksemme mukaan ei ole estettä sille, että varsinainen
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ehdottamallaan tavalla ja
ehdottamaansa tarkoitukseen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
esitetyssä laajuudessa. Meillä ei ole huomautettavaa hallituksen
ehdotuksessa mainituista omien osakkeiden hankkimisen
tarkoituksesta, tavasta eikä syistä osakkeiden hankkimiseksi
muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT

LIITE 2

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2003 seuraavaa:

1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 500.000 kappaletta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron yhtiölle hankittuja
omia osakkeita lain mukaisin rajoituksin.

2.Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

3.Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus
hankkia yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

4.Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden

7 (9)
kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä.

5.Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

6.Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien.

Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden
luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa.

Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus
käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena
yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä
johtuen hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on
painava taloudellinen syy.

Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan
jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle
ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen
tässä vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien
vaikutuksia omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön
omistamilla osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen,
eikä niillä myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta,
että osakkaiden suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta
äänivallasta pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.

Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
20.2.2003 yhteensä 7.257.968 osaketta yhtiön 10.041.026
osakkeesta, mikä on 72,28 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.
Luovutusta ei voi tehdä lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja
selvityksistä on liitetty ehdotukseen.

Helsinki 27.2.2003

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on antanut 4.4.2003 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan hallitus
valtuutettaisiin luovuttamaan yhtiön omia osakkeita ehdotuksessa
esitetyin ehdoin. Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina esitämme
8 (9)
osakeyhtiölain 7. luvun 7. §:n 1. momentin mukaisena
lausuntonamme, että hallituksen 27.2.2003 päivätty ehdotus on
laadittu osakeyhtiölain mukaisesti sisältäen omien osakkeiden
luovuttamisen syyt sekä perusteet, joiden mukaan osakkeiden
luovutushinta määritetään.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT

LIITE 3

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2003
PÄÄTÖKSEKSI VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI
VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 4.4.2003
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
valtuuttamisesta päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan
vaihtovelkakirjalainoja tehdään seuraavanlainen päätös:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran
siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla
tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä
enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka
vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa
käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista

9 (9)
sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien.

Päättäessään hyväksyä hallituksen edellä olevan ehdotuksen
varsinainen yhtiökokous samalla päättää kumota yhtiön 5.4.2002
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
vastaavansisältöisen antivaltuutuksen.

Yhtiön tilintarkastajien lausunto osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä on esityksen liitteenä.

Vantaalla, 27.2.2003

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Osakeyhtiölain 4. luvun 4. a §:n 2. momentin sekä 4. luvun 12. b
§:n 1. momentin mukaisena lausuntonamme Aspocomp Group Oyj:n
tilintarkastajina yhtiön hallituksen 27.2.2003 ehdotuksesta
uusmerkinnäksi ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitämme käsityksenämme, että
hallituksen ehdotus antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista,
joiden mukaan merkintähinta määritetään, sekä
merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT