YHTIÖKOKOUSKUTSU


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2002 klo 7:50 1(7)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5.4.2002 klo 14.00
alkaen Hotelli Radisson SAS Plazassa, osoite: Mikonkatu 23,
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo
13.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mm. valittava erovuoroisten
hallituksen jäsenten tilalle uudet hallituksen jäsenet.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti seuraavien hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa: Jorma Eloranta,
Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Karl Van Horn ja Apichart
Vilassakdanont. Yhtiön hallintotavan periaatteiden mukaisesti
hallituksen nimitystyöryhmä valmistelee hallituksen jäseniä
koskevaa esitystä. Nimitystyöryhmään kuuluvat Jorma Eloranta
(puheenjohtaja) ja Aimo Eloholma. Osakkeenomistajat voivat
15.3.2002 mennessä lähettää nimitystyöryhmälle osoitetut
ehdotuksensa valittavista hallituksen jäsenistä Minna Pitkäselle
sähköpostitse osoitteeseen minna.pitkanen@aspocomp.com tai
kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 230, 01511
Vantaa.
Hallintotavan periaatteiden mukaan hallituksen jäseniltä
edellytettävät osaamisalueet ovat vähintään: kirjanpito ja

rahoitus, kansainvälinen markkinointi, liikkeenjohto, teollinen
toiminta, asiakaslähtöisyys, riskien hallinta tai strateginen
johtaminen sekä englannin kielen taito.

2. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan
lisäämällä sen alkuun seuraava lause: ”Yhtiökokous pidetään
Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa.”

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta (LIITE 1)

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 500.000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1
euron oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla.
Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä,
jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin edelleen

2(7)
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

4. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi mitätöimällä omia
osakkeita (LIITE 2)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä yhtiön ennen
15.2.2002 hankkimat, yhtiön hallussa olevat 100.900 omaa osaketta
ja alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöitävien osakkeiden
yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla määrällä
100.900 eurolla.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusmerkinnästä ja/tai
ottamaan vaihtovelkakirjalainaa (LIITE 3)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran
tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 2.000.000 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen
ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa
käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.
Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista
sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä kohdissa 3, 4 ja 5
mainitut ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat nähtävinä 28.3.2002 alkaen
osoitteessa Äyritie 12 a, 01510 Vantaa. Asiakirjat ovat nähtävinä

3(7)
myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 26.3.2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai
joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 2.4.2002 klo 16.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 230, 01511
Vantaa, tai puhelimitse numeroon (09) 7597 0725/Heidi Nurminen,
tai telefaksilla numeroon (09) 7597 0720 tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com. Mahdolliset valtakirjat
pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen
postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että vuodelta 2001 ei makseta osinkoa.

Vantaa 14.2.2002
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 5.4.2002 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

4(7)
1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 500.000
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo
tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää
viittä (5) % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä.

2.Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

3.Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi tai jos se on yhtiön tunnuslukujen valossa
hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä
tai jos hallitus muutoin harkitsee sen olevan edullinen tapa
käyttää likvidejä varoja.

4.Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön
ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.

5.Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

6.Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön
koko osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

7.Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
12.2.2002 yhteensä 65.896 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta,
mikä on 0,65 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,65 %. Koska omat osakkeet
on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden
luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei
voida määritellä.

8.Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen
muista ehdoista.

9.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5(7)
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja
selvityksestä on liitetty ehdotukseen.

Vantaalla 14.2.2002

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina annamme edellä mainitusta
hallituksen ehdotuksesta seuraavan lausunnon.

Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia
osakkeita koskeva hankintapäätös voidaan toteuttaa ostamalla
osakkeita Helsingin Arvopaperipörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankinta toteutetaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon.

Käsityksemme mukaan ei ole estettä sille, että varsinainen
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ehdottamallaan tavalla ja
ehdottamaansa tarkoitukseen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
esitetyssä laajuudessa. Meillä ei ole huomautettavaa hallituksen
ehdotuksessa mainituista omien osakkeiden hankkimisen
tarkoituksesta, tavasta eikä syistä osakkeiden hankkimiseksi
muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT

LIITE 2

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEPÄÄOMAN
ALENTAMISEKSI

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 5.4.2002 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa
alennetaan seuraavasti:

6(7)
1.Yhtiön osakepääomaa alennetaan 100.900 eurolla mitätöimällä
ennen 15.2.2002 hankitut, yhtiön hallussa olevat 100.900 omaa
osaketta ilman maksua. Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön
hallussa oleviin omiin osakkeisiin.

2.Osakkeiden hankintahinta vähennetään yhtiön jakokelpoisesta
omasta pääomasta. Yhtiön sidottu pääoma ei vähene, koska
mitätöityjen osakkeiden kirjapidollista vasta-arvoa vastaava määrä
siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon.

3.Osakepääoman alentamisella omia osakkeita mitätöimällä ei ole
vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä, koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa.

Tilintarkastajien lausunto osakepääoman alentamisen syistä on
liitetty ehdotukseen.

Vantaalla 14.2.2002

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle
Liittyen Aspocomp Group Oyj:n hallituksen ehdotukseen 14.2.2002
osakepääoman alentamisesta mitätöimällä yhtiön hallussa olevia
osakkeita annamme yhtiön tilintarkastajina osakeyhtiölain 6. luvun
3. §:n 2. momentin perusteella lausunnon ehdotuksessa mainituista
alentamisen syistä.

Olemme arvioineet hallituksen ehdotuksessaan esittämiä
osakepääoman alentamisen syitä hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että hallituksen ehdotukseen sisältyvät
osakepääoman alentamisen syyt ovat osakeyhtiölain mukaiset.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT

LIITE 3

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2002
PÄÄTÖKSEKSI VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI
VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 5.4.2002
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
valtuuttamisesta päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan
vaihtovelkakirjalainoja tehdään seuraavanlainen päätös:

7(7)
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran
siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla
tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä
enintään 2.000.000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka
vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa
käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista
sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien.

Yhtiön tilintarkastajien lausunto osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä on esityksen liitteenä.

Vantaalla, 14.2.2002

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Osakeyhtiölain 4. luvun 4. a §:n 2. momentin sekä 4. luvun 12. b
§:n 1. momentin mukaisena lausuntonamme Aspocomp Group Oyj:n
tilintarkastajina yhtiön hallituksen 14.2.2002 ehdotuksesta
uusmerkinnäksi ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitämme käsityksenämme, että
hallituksen ehdotus antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista,
joiden mukaan merkintähinta määritetään, sekä
merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2002

SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö
Ilkka Haarlaa
KHT