YHTIÖKOKOUSKUTSU


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.2.2001 klo 10.15 1(5)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 23.3.2001 klo 14.00 alkaen
Hotelli Radisson SAS Plazassa, Mikonkatu 23, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 13.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 15 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen 12 pykälän muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 pykälää muutetaan
osakeyhtiölain uuden säännöksen mukaiseksi siten, että ilmoittau-
tuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään hallituksen
määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen
yhtiökokousta (nykyisin aikaisintaan 5 päivää).

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 507.096 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla. Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi
tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa.
Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään kohdan 3 hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen enintään
507.096 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron osakkeen
luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta hankkia osakkeita.
Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista
ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan.
Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä kohdissa 3 ja 4 mainitut
valtuutusehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
2(5)
asiakirjat ovat nähtävinä 16.3.2001 alkaen osoitteessa Suolakivenkatu
1, Herttoniemi, Helsinki. Asiakirjat ovat nähtävinä myös
yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
13.3.2001 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a
luvun 4 pykälän 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan
yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 19.3.2001 klo 16.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 381, 00811
Helsinki, tai puhelimitse numeroon (09) 759 70712/Minna Pitkänen tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.fi. Mahdolliset
valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai
erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2000
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli
28.3.2001 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 4.4.2001.

Helsinki 15.2.2001
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
3(5)
Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
2001 seuraavaa:

1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1 euron osakkeita voidaan hankkia enintään 507.096
kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille
kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää viittä (5)
% yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä.

2.Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin ne hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

3.Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämin tavoin ja
laajuudessa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi
tai jos se on yhtiön tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen
mukaisesti osakkeenomistajien intressissä tai jos hallitus muutoin
harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja.

4.Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja
Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.

5.Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

6.Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko
osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

7.Osakeyhtiölain perusteella yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä
on 0,60 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 0,60 %. Koska omat osakkeet on
tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden
luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida
määritellä.

8.Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden hankkimisen
muista ehdoista.

9.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien

4(5)
Hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti myöhemmin tekemä
päätös omien osakkeiden hankkimisesta julkistetaan erikseen.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksestä
on liitetty ehdotukseen.

Helsinki 15.2.2001

Hallitus

LIITE 2

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
– VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
2001 seuraavaa:

1.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 507.096 kappaletta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1 euron hallituksen valtuutuksen
nojalla yhtiölle hankittuja omia osakkeita.

2.Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

3.Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita. Luovutusta ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

4.Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämin, tavoin ja
laajuudessa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa
tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa
tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

5.Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

6.Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien.

Omien osakkeiden luovuttamisen tarkoitus ja syyt osakkeiden
luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa

Valtuutuksen antamisella on tarkoitus luoda yhtiölle mahdollisuus
käyttää yhtiön omistamia omia osakkeitaan mm. vastikkeena
yrityskaupoissa ja omaisuuden hankkimisessa yhtiölle. Tästä johtuen
hallitus katsoo, että hallituksen oikeudelle päättää osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita on
painava taloudellinen syy.

5(5)
Osakkeiden luovuttamisen vaikutus osakeomistuksen ja äänivallan
jakoon, lähipiiriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistus

Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tästä johtuen tässä
vaiheessa ei ole mahdollista arvioida luovutuksien vaikutuksia
omistussuhteisiin ja äänivallan jakoon. Koska yhtiön omistamilla
osakkeilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, eikä niillä
myöskään ole äänivaltaa, voidaan kuitenkin todeta, että osakkaiden
suhteellinen osuus yhtiön käytettävissä olevasta äänivallasta
pienenee omien osakkeiden luovutuksien johdosta.

Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistavat
15.2.2001 yhteensä 61.291 osaketta yhtiön 10.141.926 osakkeesta, mikä
on 0,60 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Luovutusta ei voi tehdä
lähipiiriin kuuluvan henkilön hyväksi.

Tilintarkastajien lausunto hallituksen ehdotuksesta ja selvityksistä
on liitetty ehdotukseen.

Helsinki 15.2.2001

Hallitus