KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.11.2004 klo 14.30 1(2)

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 14.12.2004 klo 10.00 alkaen Hotelli Kämpissä, osoite:
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa
klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallituksen ehdotus rahastoanniksi

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi korottaa yhtiön
osakepääomaa 10.041.026 euron suuruisella rahastoannilla 10.041.026 eurosta
20.082.052 euroon seuraavin ehdoin:

1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta yhden (1)
uuden osakkeen. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 10.041.026 kappaletta.
Kaikkien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euro. Osakepääoman
korotusta vastaava rahamäärä siirretään ylikurssirahastosta.

2. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla,
joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 17.12.2004.

3. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä
osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön osakkeiden
omistus- eikä äänivaltasuhteita.

4. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-
osuustileille arviolta 20.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on
merkitty kaupparekisteriin.

5. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta
ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman
korottamisen rekisteröimispäivästä alkaen.

6. Yhtiön vuonna 1999 antamien optio-oikeuksien osalta on voimassa ehto, jonka
mukaan rahastoannissa optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Näin ollen optio-
oikeuksien ehtoja muutetaan rahastoannista johtuen siten, että kukin optio-
oikeus sen jälkeen oikeuttaa haltijansa merkitsemään kaksi (2) Aspocomp Group
Oyj:n osaketta yhden (1) sijasta.

7. Rahastoantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön
toimenpiteistä päättää Aspocomp Group Oyj:n hallitus.

Informaatio

Hallituksen ehdotus rahastoannista on nähtävinä 7.12.2004 alkaen osoitteessa
Äyritie 12 a, 01510 Vantaa sekä yhtiökokouksessa. Jäljennös hallituksen
ehdotuksesta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

2(2)
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
perjantaina 3.12.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n
2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 10.12.2004 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 230, 01511 Vantaa, tai
puhelimitse numeroon (09) 7597 0724/Marian Ärväs, tai telefaksilla numeroon (09)
7597 0720 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com. Mahdolliset
valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen
postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Vantaa 25.11.2004
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean teknologian
elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten piirilevyjen valmistusta ja
suunnittelua sekä mekaniikan ja moduulien valmistusta. Aspocompin valmistamia
tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa mm. langattomissa
päätelaitteissa, tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa
teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset
sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli
vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3300. Konsernin
emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä
vuodesta 1999.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com