KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2006 klo 13.20

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 19.1.2007 klo 13.00 alkaen Palace Gourmet’n
Konferenssisalissa, osoite: Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 12.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA (liite 1)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti
voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että
osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 50 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa enintään 200 000 kappaletta.

Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

2. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VAALI

3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN (liite 2)

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten,
että vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää
koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistetaan. Lisäksi
yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutetaan ja
ne muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

7 § Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhdessä muun yhtiön
edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen
jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi
antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he
edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun
jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka
julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta
ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.”

NÄHTÄVILLÄPITO

Hallituksen ehdotukset ovat nähtävinä 12.1.2007 alkaen osoitteessa Unioninkatu
18, 00130 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon tiistaina 9.1.2007 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
jäljempänä mainitulla tavalla.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään tiistaina 16.1.2007 klo 16.00 mennessä joko

– kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 331, 00131 Helsinki, tai
– puhelimitse numeroon (09) 7597 0735/Nora Nyman, tai
– telefaxilla numeroon (09) 7597 0720, tai
– sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja
sekä yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä 22.12.2006

ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

LIITE 1:

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 19.1.2007 pidettävälle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle seuraavat
valtuudet:

1. OSAKEANTIVALTUUTUS

Hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton
osakeanti”):

– yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai

– osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana
yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos
siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.

2. ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
erityisiä oikeuksia, jota oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen.

3. ANNETTAVIEN OSAKKEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄ

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla
yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 200 000 kappaletta.

4. MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen
siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä
itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun
11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiölle rekisteröityihin uusiin
osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä.

MUUT EHDOT JA VOIMASSAOLO

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa enintään kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Helsingissä 22.12.2006

Hallitus

LIITE 2:

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA

1 § Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi
on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa
Elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja
tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden
hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista
sekä suunnittelee konsernin investoinnit.

II OSAKKEIDEN KUULUMINEN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

III YHTIÖN HALLINTO

Hallitus

4 § Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

5 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen
jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Pöytäkirjat

6 § Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon kokouksen
osanottajat ja tehdyt päätökset.

Yhtiön edustaminen

7 § Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhdessä muun yhtiön
edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen
jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi
antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he
edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun
jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

IV TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAT

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V YHTIÖKOKOUS

10 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan
on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa
ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka
julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta
ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.

12 § Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, tai iältään vanhin läsnä
oleva hallituksen jäsen, minkä jälkeen valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on
puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan
allekirjoitettava.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.