KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Julkaistu:
2011-03-25 11:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, Suomi, 2011-03-25 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 25.3.2011 klo 12.00

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2011 klo 14.00 alkaen Palace Gourmetin Konferenssisalissa, osoitteessa Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 24 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 12 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksettaisiin rahana, ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkioon voitaisiin käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla yhtiön hallussa olevista 200 000 osakkeesta se määrä, joka vastaa 40 prosenttia vuosipalkkion määrästä. Osakkeet suunnattaisiin hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamisen jälkeen. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltäisiin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamispäivän ja sitä seuraavien neljän pörssipäivän mukaisen yhtiön osakkeen painotetun keskimääräisen kurssin perusteella siten, että tulosjulkistamishetkeä edeltäviä kauppoja ei kuitenkaan huomioitaisi laskennassa. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta, ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

15. Hallituksen ehdotus vuoden 2006 optio-ohjelman lopettamiseksi

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 10.4.2006 päättänyt laskea liikkeeseen 930 000 optio-oikeutta, jakautuen optio-ohjelmiin 2006A, 2006B ja 2006C, yhtiön avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Mainittujen optio-ohjelmien mukaisia optioita ei ole käytetty, ja ne on kaikki palautettu yhtiön haltuun. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää 10.4.2006 päätettyjen optio-ohjelmien 2006A, 2006B ja 2006C lopettamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous 25.3.2011 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on 11.3.2011 alkaen ollut saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä, sekä tästä kokouskutsusta, lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 4.5.2011.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 25.3.2011 – 15.4.2011 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään perjantaina 15.4.2011 klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com
b) puhelimitse numeroon 040 820 3352 arkisin klo 8.00 – 16.00
c) telefaksilla numeroon (09) 782 904 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oyj:n pitämään osakasluetteloon 8.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.4.2011 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 15.4.2011 klo 10.00 mennessä.  

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.3.2011 yhteensä 49 905 130 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä yhtiön hallussa on 200 000 osaketta.

Espoossa 25.3.2011

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.


Aspocomp yhtiökokouskutsu 2011.pdf