KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

ASPOCOMP GROUP OYJ   Pörssitiedote    19.3.2010      klo 9.00

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 13.4.2010 klo 10.00 alkaen Palace Gourmetin
Konferenssisalissa, osoitteessa Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. -
31.12.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään
ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 24.000 euroa
vuodessa ja muille jäsenille 12.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion määrästä 60
prosenttia maksettaisiin rahana, ja 40 prosenttia vastaavalla osuudella
hallituksen jäsenille hankittaisiin ja luovutettaisiin yhtiön osakkeita. Lisäksi
puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille
jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan
kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
suostumuksensa mukaisesti nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja
Kari Vuorialho.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-
yhteisö PriceWaterhouseCoopers päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko
Malinen.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan
seuraavasti:

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessa
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

16. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous 19.3.2010 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka
sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
viimeistään 19.3.2010 saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp/raportit. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä,
sekä tästä kokouskutsusta, lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa
www.aspocomp/yhtiokokous viimeistään 27.4.2010.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
19.3.2010 - 8.4.2010 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä
yhtiössä viimeistään perjantaina 8.4.2010 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com
b) puhelimitse numeroon 040 820 3352 arkisin klo 8.00 - 16.00
c) telefaksilla numeroon (09) 782 904 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Marian Ärväs, Sinikalliontie 11,
02630 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Marian Ärväs, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.4.2010 klo 10.00
mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös
ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 30.3.2010
jälkeen osakkeenomistuksessa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen
osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Osakkeenomistaja voi antaa omaisuudenhoitajalleen valtakirjan omaisuudenhoitajan
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa
asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää
yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.

4. Muut tiedot

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2010 yhteensä 49.905.130
osaketta ja ääntä. Tästä määrästä yhtiön hallussa on 200.000 osaketta.


Espoossa 19.3.2010

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 0400 487 180.


www.aspocomp.com