KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

18.04.2007

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


Aspocomp Group Oyj Yhtiökokouskutsu 18.4.2007 klo 09.30

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.5.2007 klo 10.00 alkaen Ravintola Savoyn Salikabinetissa, osoite: Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat:

1. TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

2. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

3. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

4. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin saman suuruisina kuin vuonna 2006 eli puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkio maksetaan siten, että vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. Puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksettaisiin 1 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksettaisiin 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

5. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Aimo Eloholma, Johan Hammarén, Tapio Hintikka, Tuomo Lähdesmäki, Yoshiki Sasaki, Anssi Soila sekä Kari Vuorialho, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

6. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen valintaa suostumuksensa mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Liite 1)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voitaisiin antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 40 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.

Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutukset olisivat voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutukset eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.

INFORMAATIO

Tilinpäätösasiakirjat ja yhtiökokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat nähtävinä 3.5.2007 alkaen osoitteessa Unioninkatu 18, 00130 Helsinki. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka on
– merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 30.4.2007 ja
– ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 7.5.2007 klo 16.00 mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten merkitä 30.4.2007 tilapäisesti osakasluetteloon.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 7.5.2007 klo 16.00 mennessä joko
– kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 331, 00131 Helsinki, tai
– puhelimitse numeroon (09) 7597 0735/Nora Nyman, tai
– telefaksilla numeroon (09) 7597 0720, tai
– sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä huhtikuun 18. päivänä 2007

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Liite 1: EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle seuraavat valtuudet:

1. Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen osakeanti") tai maksutta ("Maksuton osakeanti"):

– yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
– osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

2. Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jota oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

3. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla yhteensä enintään 40 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.

4. Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiölle rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa enintään kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutukset eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.

Helsingissä huhtikuun 18. päivänä 2007

Hallitus