KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 21.4.2009 klo 10.00

30.03.2009

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 21.4.2009 klo 10.00

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   30.3.2008 klo 16.00
 
KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 21.4.2009 klo 10.00
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.4.2009 klo 10:00 alkaen Ravintola Savoyn, Salikabinetissa, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7 krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9:30.
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
 
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2008.
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 24.0000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 12.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. Puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. 
 
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.
  
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. 
 
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
14. Tilintarkastajan valitseminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa PriceWaterhouseCoopers.
 
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa olevan yhtiöjärjestyksen siten, että siitä poistetaan §:t 6 ja 12 ja muutetaan uusi § 10 (aikaisemmin § 11) kuulumaan seuraavasti:
 
”10§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.”
 
16. Kokouksen päättäminen
 
B. Yhtiökokousasiakirjat
 
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aspocomp Group Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.  Aspocomp Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.4.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 
 
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.4.2009 klo 16:00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com
- puhelimitse numeroon 040 8203 352 arkisin klo 09.00-16.00 välisenä aikana;
- telefaxilla numeroon (09) 782 904; tai
- kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Yhtiökokous, Sinikalliontie 11, 02630  Espoo

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
 
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Yhtiökokous, Sinikalliontie 11, 02630, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 9.4.2009, merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
 
4. Muut tiedot
 
Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 30.3.2009 yhteensä 49.905.130 osaketta ja 49.905.130 ääntä.
 
Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
 
Espoossa, 30. maaliskuuta 2009
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
HALLITUS
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Liite:  
 
Muutettu yhtiöjärjestys
 
Aspocomp Group Oyj:n yhtiöjärjestys
 
I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala
 
1 §
Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
2 §
Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnittelee konsernin investoinnit.
                 
II Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
 
3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.         
 
III Yhtiön hallinto
 
Hallitus
 
4 §
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
5 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 
Yhtiön edustaminen
 
6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai kukin hallituksen jäsen yhdessä muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa taikka toimitusjohtaja yksin.
 
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
 
IV Tilinpäätös ja tilintarkastajat
 
7 §
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 
8 §
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
 
V Yhtiökokous
 
9 §
Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
 
10 §  
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
 
11 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
 
Esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,
 
Päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
 
Valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.