KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2006 klo 14.00

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 10.4.2006 klo 12.00 alkaen Palace Gourmet’n
Konferenssisalissa, osoite: Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 11.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 15 §.n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN
VAHVISTAMINEN

2. VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONJAKO

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 ei makseta
osinkoa.

3. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

4. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten palkkiot pidetään saman suuruisina kuin vuonna 2005 ja
puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa.
Puheenjohtajalle maksettaisiin 1 500 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle
sekä muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Valiokunnan kokouksista
maksettaisiin 500 euroa kokoukselta. Edellä mainitun lisäksi hallitus ehdottaa,
että ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksettaisiin 1 500 euroa
kokoukselta sekä kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

5. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan valmistelun
pohjalta yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja että
hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Aimo Eloholma, Gustav
Nyberg, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä
Yosiko Sasaki, Japanin kansalainen, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

6. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan yhtiökokouksessa yhdeksi vuodeksi
kerrallaan. Hallitus ehdottaa PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen valintaa
suostumuksensa mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006.

7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA
UUSMERKINNÄLLÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OTTAMISESTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA (LIITE 1)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan ja/tai optio-oikeuksien nojalla tapahtuvassa osakkeiden
merkinnässä voidaan yhtiön osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 4 016 410
eurolla ja uusien annettavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä voi olla
enintään 4 016 410.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-
oikeuksia edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
sekä oikeuden päättää, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin ehdoin. Hallitus saa
käyttää valtuutusta tarvittaessa yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, investointien
rahoittamiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, optioista syntyvien
sivukulujen suojaamiseen sekä yhtiön palkkaus- ja kannustinjärjestelmän
rakentamiseen. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnan
määräämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

8. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
(LIITE 2)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
200 000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron oman osakkeen
luovuttamisesta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon
omia osakkeita luovutetaan. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja
luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää luovuttaa osakkeita
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön
osakkeisiin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan luovuttaa
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeet voidaan luovuttaa
hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai avainhenkilöiden (joihin
voi kuulua yhtiön lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen) kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

9. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN (LIITTEET 3 JA 4)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta
Aspocomp-konsernin avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 930 000
kappaletta. Optio-oikeuksista 310 000 merkitään tunnuksella 2006A, 310 000
tunnuksella 2006B ja 310 000 tunnuksella 2006C. Optio-oikeudet annetaan
vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euroa. Tytäryhtiö ei voi merkitä optio-
oikeuksien nojalla osakkeita.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A Aspocomp Group Oyj:n osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2006, optio-
oikeudella 2006B Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2006C Aspocomp Group Oyj:n
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2008. Jos
osingon irtoamispäivä on huhtikuussa, lisätään kyseinen osinko osingon
irtoamispäivän jälkeisten kaupankäyntipäivien yllä mainittuihin keskikursseihin.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Vähimmäismerkintähinta osakkeille on kuitenkin aina vähintään osakkeen
kirjanpidollinen vasta-arvo.

Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A
1.5.2008-31.5.2010, optio-oikeuksilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011 ja optio-
oikeuksilla 2006C 1.5.2010-31.5.2012. Optio-oikeuksiin 2006A, 2006B ja 2006C
liittyy konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja edellytyksiä.
Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala, ennen kuin hallituksen
ennen kyseisten optio-oikeuksien jakamista määrittämät kriteerit ovat täyttyneet.

Aspocomp Group Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien
merkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 930 000 eurolla ja osakkeiden
lukumäärä yhteensä enintään 930 000 uudella osakkeella.

Aspocomp-konsernin avainhenkilöitä velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia
koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita
osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN (LIITTEET 5 JA 6)

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen kohtaa ”8 § Pöytäkirjat” muutettavaksi siten,
että pöytäkirja allekirjoitetaan osakeyhtiölain mukaisesti ja sen johdosta
poistetaan kohdasta toinen lause. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta tulisi
kuulumaan seuraavasti:

”8 § Pöytäkirjat

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen
osanottajat ja tehdyt päätökset.”

INFORMAATIO

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen edellä kohdissa 7-10 mainitut ehdotukset
liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävinä
03.04.2006 alkaen osoitteessa Unioninkatu 18, 00130 Helsinki. Asiakirjat ovat
nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka on

– merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon perjantaina 31.3.2006 tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2
momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja
– ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 5.4.2006 klo 16.00
mennessä.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 5.4.2006 klo 16.00 mennessä joko
– kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 331, 00131 Helsinki tai
– puhelimitse numeroon (09) 7597 0735/Nora Nyman tai
– telefaksilla numeroon (09) 7597 0720 tai
– sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja
sekä yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsinki, 13.3.2006

ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2006 PÄÄTÖKSEKSI VALTUUTTAA
HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA UUSMERKINNÄLLÄ JA/TAI
VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 10.4.2006 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuuttamisesta päättämään
uusmerkinnästä ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainoja ja/tai antamaan optio-
oikeuksia tehdään seuraavanlainen päätös:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä
ja/tai vaihtovelkakirjan ja/tai optio-oikeuksien nojalla tapahtuvassa
uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 4 016 410 eurolla
ja uusien annettavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään 4 016
410, mikä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan suunnatuilla anneilla OYL:n 4 luvun 2
§:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
velkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä
siten, että osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin
ehdoin. Hallitus saa käyttää valtuutusta tarvittaessa yrityskauppojen tai muun
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen,
investointien rahoittamiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, optioista
syntyvien sivukulujen suojaamiseen sekä yhtiön palkkaus- ja kannustinjärjestelmän
rakentamiseen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnan
määräämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei
kuitenkaan saa alittaa osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä
lukien.

Yhtiön tilintarkastajien lausunto osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamisen syistä on ehdotuksen liitteenä.

Helsingissä, 13.3.2006

Hallitus

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Osakeyhtiölain 4 luvun 12 b §:n 1 momentin sekä 4 a §:n 2 momentin mukaisena
lausuntonamme Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina yhtiön hallituksen 13.3.2006
ehdotuksesta uusmerkinnäksi ja/tai vaihtovelka-kirjalainan ottamiseksi ja/tai
optio-oikeuksien antamiseksi esitämme, että käsityksemme mukaan hallituksen
ehdotus 13.3.2006 antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan
merkintähinta määritetään, sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2006

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jouko Malinen
KHT

LIITE 2

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2006 HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 200.000 kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1 euron omaa osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä on noin 1,0 %
yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon
omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus katsoo, että
valtuutuksessa mainitut käyttötarkoitukset voivat muodostaa tällaisen syyn.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan luovuttaa
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeet voidaan luovuttaa
hallituksen päättämin tavoin ja laajuudessa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai avainhenkilöiden (joihin
voivat kuulua yhtiön lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen) kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Helsingissä, 13.3.2006

Hallitus

Liite: Tilintarkastajan lausunto

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajille

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on antanut 10.4.2006 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutettaisiin luovuttamaan
yhtiön omia osakkeita ehdotuksessa esitetyin ehdoin.

Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n 1
momentin mukaisena lausuntonamme, että hallituksen 13.3.2006 päivätty ehdotus on
laadittu osakeyhtiölain mukaisesti sisältäen omien osakkeiden luovuttamisen syyt
sekä perusteet, joiden mukaan osakkeiden luovutushinta määritetään.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2006

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jouko Malinen
KHT

LIITE 3

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN
ANTAMISEKSI

Yhtiön hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 10.4.2006 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien
antamisesta Aspocomp-konsernin avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
Aspocomp-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Optio-oikeuksista
310 000 merkitään tunnuksella 2006A, 310 000 tunnuksella 2006B ja 310 000
tunnuksella 2006C. Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta
Aspocomp-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville
avainhenkilöille. Liikkeeseenlaskuvaiheessa ne optio-oikeudet, joita ei jaeta
avainhenkilöille, annetaan Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle, Aspocomp Oy:lle. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden
yhtiön osakkeen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euroa. Tytäryhtiö ei voi
merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A Aspocomp Group Oyj:n osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2006, optio-
oikeudella 2006B Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2006C Aspocomp Group Oyj:n
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2008. Jos
osingon irtoamispäivä on huhtikuussa, lisätään kyseinen osinko osingon
irtoamispäivän jälkeisten kaupankäyntipäivien yllä mainittuihin keskikursseihin.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Vähimmäismerkintähinta osakkeille on kuitenkin aina vähintään osakkeen
kirjanpidollinen vasta-arvo.

Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A
1.5.2008-31.5.2010, optio-oikeuksilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011 ja optio-
oikeuksilla 2006C 1.5.2010-31.5.2012. Optio-oikeuksiin 2006A, 2006B ja 2006C
liittyy konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja edellytyksiä.
Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala, ennen kuin hallituksen
ennen kyseisten optio-oikeuksien jakamista määrittämät kriteerit ovat täyttyneet.

Aspocomp Group Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien
merkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 930 000 eurolla ja osakkeiden
lukumäärä yhteensä enintään 930 000 uudella osakkeella.

Optio-oikeuksia voidaan jakaa myös yhtiön lähipiiriin nyt tai tulevaisuudessa
kuuluville Aspocomp-konsernin avainhenkilöille. Nämä henkilöt omistavat tällä
hetkellä yhteensä enintään 59,97 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä.

Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella yhtiön lähipiiriin
kuuluvien henkilöiden omistus voi nousta yhteensä enintään 61,74 % yhtiön
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä olettaen, että lähipiiriin kuuluvat
henkilöt saisivat kaikki optio-oikeudet ja merkitsisivät kaikilla optio-
oikeuksillaan osakkeita.

Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden
osuus on yhteensä enintään 4,43 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.

Aspocomp-konsernin avainhenkilöitä velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia
koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita
osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.

Helsingissä, 13.3.2006

Hallitus

Liitteet: Optio-oikeuksien 2006 ehdot
Tilintarkastajan lausunto

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Osakeyhtiölain 4 luvun 12 b §:n 1 momentin sekä 4 a §:n 2 momentin mukaisena
lausuntonamme Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastajina yhtiön hallituksen 13.3.2006
ehdotuksesta optio-oikeuden antamiseksi esitämme, että käsityksemme mukaan
hallituksen ehdotus 13.3.2006 antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista,
joiden mukaan merkintähinta määritetään, sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen
syistä.

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2006

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jouko Malinen
KHT

LIITE 4

ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006

Aspocomp Group Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 13.3.2006 päättänyt
esittää 10.4.2006 kokoontuvalle Aspocomp Group Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle
yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden
(konserni) avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle
seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 930 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 930 000 yhtiön osaketta (osake).

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 310 000 merkitään tunnuksella 2006A, 310 000 tunnuksella 2006B
ja 310 000 tunnuksella 2006C.

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-
oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksiensaajalta
on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen. Optio-oikeuden omistajalle
annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeiden merkintäaika optio-
oikeuksilla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle,
Aspocomp Oy:lle (tytäryhtiö). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan
poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Tytäryhtiölle annetaan optio-
oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta konsernin avainhenkilöille.

Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien tai myöhemmin palautuvien optio-
oikeuksien jakamisesta myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai
palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2006B ja 2006C sekä ne optio-
oikeudet 2006A, joita ei jaeta avainhenkilöille, annetaan tytäryhtiölle, joka voi
hallituksen päätöksellä jakaa optio-oikeuksia 2006 konsernin nykyisille tai
rekrytoitaville avainhenkilöille.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden
osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien
luovuttamiseen aikaisemminkin. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden
omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeuden
omistajalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika
niiden osalta alkaa. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan
viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin päättyy muusta
syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman tai eläkkeelle siirtymisen
johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle
vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen
osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.
Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden omistaja
saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan
niistä.

Yhtiö voi, riippumatta siitä onko optio-oikeuden omistaja tarjonnut optio-
oikeuksia yhtiölle tai yhtiön määräämälle tai ei, ilmoittaa optio-oikeuden
omistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optio-oikeuden
omistaja on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia
tarjottu yhtiölle tai yhtiön määräämälle tai ei, hakea ja saada siirretyksi
kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optio-oikeuden
omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden
omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia
koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden
omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen. Osakkeen
kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euro. Yhtiön osakepääoma voi osakemerkintöjen
seurauksena nousta yhteensä enintään 930 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä
yhteensä enintään 930 000 uudella osakkeella.

Tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on:

– optio-oikeudella 2006A 1.5.2008-31.5.2010
– optio-oikeudella 2006B 1.5.2009-31.5.2011
– optio-oikeudella 2006C 1.5.2010-31.5.2012.

Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala 2006A-, 2006B- ja 2006C-optio-
oikeuksilla, ennen kuin hallituksen ennen näiden optio-oikeuksien jakamista
määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ovat
täyttyneet.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava yhtiölle
optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-
oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-
oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava
merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista
osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

– optio-oikeudella 2006A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.4.-30.4.2006
– optio-oikeudella 2006B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.4.-30.4.2007
– optio-oikeudella 2006C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.4.-30.4.2008.

Jos osingon irtoamispäivä on huhtikuussa, lisätään kyseinen osinko osingon
irtoamispäivän jälkeisten kaupankäyntipäivien yllä mainittuihin keskikursseihin.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on
kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee
liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden
omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.
Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan
merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku,
otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-
oikeuksien ehtojen mukaista osakemerkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman
alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-
oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-
oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana
ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei enää
ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta
vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan
kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille
tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen
ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan
päättymistä osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja
-velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että
osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja äänistä, tai
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen tilanne, tai yhtiön
yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle
tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai
osakkeenomistajan kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-oikeutensa
lunastajalle edellä kohdassa I.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta.
Osakkeenomistajalla, jonka osuus yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä on noussut yli 90 %:n, on oikeus ostaa optio-oikeuden omistajan optio-
oikeudet käypään hintaan.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan,
muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu suhteellinen osuus yhtiön kaikista
osakkeista ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta
muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet
ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen
mukaisesti.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään
myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, mukaan
lukien ehtojen muutokset ja täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina.
Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia
koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai
osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden
omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön
näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai
viranomaismääräysten vastaisesti.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli
suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan
suomenkielisiä ehtoja.

LIITE 5

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2006 YHTIÖJÄRJESTYKSEN
MUUTTAMISEKSI

Aspocomp Group Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2006 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiöjärjestyksen kohta ”8 § Pöytäkirjat” muutettavaksi siten, että pöytäkirja
allekirjoitetaan osakeyhtiölain mukaisesti ja sen johdosta poistetaan kohdasta
toinen lause. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta tulisi kuulumaan seuraavasti:

”8 § Pöytäkirjat

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen
osanottajat ja tehdyt päätökset.”

Uusi yhtiöjärjestys on ehdotuksen liitteenä.

Helsingissä, 13.3.2006

Hallitus

LIITE 6: EHDOTUS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala

1 § Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on
Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa
elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja
tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden
hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista
sekä suunnittelee konsernin investoinnit.

II Osakepääoma ja osakkeet

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 8 729 178 euroa ja enimmäispääoma 34 916 712 euroa,
joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.

4 § Osakkeiden vähimmäismäärä on 8 729 178 kappaletta ja enimmäismäärä 34 916 712
kappaletta.

5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa
korotettaessa on vain sillä,

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;

2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty
osakasluetteloon; tai

3. jos osake on hallintarekisteröity, jonkA arvo-osuustilille osake on
täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä
merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

III Yhtiön hallinto

Hallitus

6 § Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen
jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Pöytäkirjat

8 § Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen
osanottajat ja tehdyt päätökset.

Toiminimen kirjoitusoikeus

9 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhdessä
muun toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa tai toimitusjohtaja
yhdessä hallituksen jäsenen tai muun toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun
henkilön kanssa.
Hallitus voi antaa oikeuden toiminimen kirjoittamiseen muille nimetyille
henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin
erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

IV Tilinpäätös ja tilintarkastajat

10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V Yhtiökokous

12 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan
on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa
ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

13 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka
julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta
ja viimeistään viikkoa ennen 12 §:ssä tarkoitettua viimeistä
ilmoittautumispäivää.

14 § Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai iältään
vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen, minkä jälkeen valitaan kokouksen
puheenjohtaja.

Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on
puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan
allekirjoitettava.

15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä
ilmoitettavat tiedot, toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.

VI Osakkeiden lunastusvelvollisuus eri äänivaltatilanteissa

16 § Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista joko yksin tai
yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään,
saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen
osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien
(lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja
niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä
määrätään. Mitä tässä pykälässä sanotaan osakkeista ja arvopapereista koskee
vastaavasti arvo-osuuksia.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä luetaan mukaan myös ne osakkeet, jotka kuuluvat

1. yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin
osakkeenomistaja,
2. yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista laadittaessa luetaan kuuluvaksi
samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,
3. edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiölle tai
eläkekassalle, ja
4. sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka, jos se
olisi suomalainen, kuuluisi edellä tarkoitetuin tavoin samaan konserniin kuin
osakkeenomistaja.

Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten perusteella,
lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta
yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden.
Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri
vaatimustakin kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.

Mikäli kaksi osakkeenomistajaa saavuttaa tai ylittää aikaansaavan omistusrajan
siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, voi lunastukseen
oikeutettu osakkeenomistaja vaatia lunastusta kummaltakin erikseen.

Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin arvopapereita, jotka
lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden
syntymisen jälkeen.

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta on korkeampi seuraavista:

1. osakkeen kaupankäyntikurssien painotettu keskikurssi viimeisen kymmenen (10)
pörssipäivän aikana julkisessa noteerauksessa ennen sitä päivää, jolloin yhtiö
sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä tarkoitetun
omistusrajan saavuttamisesta tai ylittymisestä tai, sanotun ilmoituksen
puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, yhtiön hallitus sai siitä muutoin
tiedon;

2. se osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen
osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan osakkeista
viimeisten 12 kuukauden aikana ennen edellä 1-kohdassa tarkoitettua päivää.

Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen, lasketaan sen
vasta-arvo euroissa noudattaen Euroopan Keskuspankin asianomaiselle valuutalle
kurssia seitsemän (7) päivää ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa
osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta.

Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määräämisestä osakkeille sovelletaan myös
muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin.

Lunastusmenettely

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä
kun lunastusvelvollisuus on syntynyt kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön
hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot
lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määristä sekä
lunastusvelvollisen viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankkimien tai
muutoin saamien osakkeiden määristä ja hinnoista.

Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on
tavoitettavissa.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden
syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä kun se on saanut edellä tarkoitetun
ilmoituksen, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa
saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä.
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta
ja lunastushinnan määräytymisen perusteista, siltä osin kuin ne ovat hallituksen
tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä kokouskutsun
toimittamisesta on yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrätty.

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta
30 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen
julkaisemisesta. Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä
niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee.
Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle
mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat
luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.

Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa
osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta.
Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa
niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.

Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun
määräajan umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto
esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on 14
päivän kuluessa lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta
yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden
luovutusta vastaan tai, mikäli lunastettavat osakkeet on merkitty asianomaisten
osakkeenomistajien arvo-osuustileille, yhtiön antamaa kuittia vastaan. Yhtiön on
tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan
lunastettujen osakkeiden omistajaksi arvo-osuustilille.

Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, lasketaan viivästyskorkoa
20 prosenttia vuodessa siitä päivästä, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut
suorittaa.

Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa
mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan viivästyskorko siitä
päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.

Muut määräykset

Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, joka
osoittaa, että lunastusvelvollisuuden aikaansaava omistusraja on saavutettu tai
ylitetty ennen kuin tämä yhtiöjärjestyksen määräys on rekisteröity
kaupparekisterissä.

Tämän pykälän määräysten muuttamista tai poistamista tarkoittava yhtiökokouksen
päätös on pätevä vain, mikäli sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on
vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina
olevista osakkeista.

Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta
sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan
välimiesmenettelyssä yhtiön kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain
(967/92) säännöksiä noudattaen. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.