Kutsu Aspocomp Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Aspocomp Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 14.3.2024 klo 9.30

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2024 klo 10.00 alkaen, osoitteessa Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön vuosikertomus 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit 27.3.2024 alkaen.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin 2023 käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön nykyinen palkitsemispolitiikka on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2020. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava. Ehdotettua palkitsemispolitiikka on päivitetty siten, että jos yhtiökokous on päättänyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta, valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta hallituskokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Ville Vuori. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Esittely uudesta jäsenehdokkaasta Ville Vuoresta on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.aspocomp.com.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Päivi Marttila valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Erika Grönlund. KHT. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus perustuu yhtiön tilintarkastuksen kilpailutukseen. Kilpailutuksen tuloksena yhtiö sai tarjoukset kolmelta (3) tilintarkastusyhteisöltä. Hallituksen arvion mukaan Ernst & Young Oy täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä hallituksen päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2023 ja yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus 2023, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit 27.3.2024 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiökokous viimeistään 2.5.2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 14.3.2024 – 15.4.2024 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään maanantaina 15.4.2024 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla https://aspocomp.com/investors/hallinto/yhtiokokous/?lang=fi Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.,
 
b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi,

c) puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00,

d) kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Aspocomp Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 8.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 15.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 15.4.2024 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aspocomp Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä viimeistään 15.4.2024 klo 10.00 mennessä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja ilmoittautua sen jälkeen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2024 yhteensä 6 841 440 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Espoossa 14.3.2024

ASPOCOMP GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – Heart of your Technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

 

Liitteet