Kutsu Aspocomp Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Aspocomp Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 6.5.2020 klo 9.00

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.6.2020 klo 9.00 alkaen, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki, Kämp Symposion-neuvottelutila. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 8.45. Yhtiökokous toteutetaan viranomaisten määräämissä osallistumisrajoissa.

Vallitsevan koronaviruspandemian takia yhtiö ryhtyy lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä on paikan päällä niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä noudatetaan.

Yhtiökokous ja toimitusjohtajan esitys pidetään mahdollisimman lyhyenä ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset välttämättömät asiat. Yhtiön johdon osallistuminen kokoukseen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen. Yhtiökokouksessa ei ole kahvitarjoilua eikä kokousmateriaaleja jaeta. 

Tartuntariskin pienentämiseksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja seuraamaan kokousta ensisijaisesti etäyhteydellä. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat 28.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon voivat seurata kokousta etäyhteydellä tilaamalla yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin. Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisella pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkaiden omistajat eivät voi tilata linkkiä.

Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää. Kyse ei siis ole osakeyhtiölain mukaisesta etäosallistumisesta vaan mahdollisuudesta seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia valtuuttamaan Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n edustajan edustamaan itseään yhtiökokouksessa, keskitetyn valtakirjamenettelyn käytöstä ei aiheudu osakkeenomistajille kuluja.

Osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 4.6.2020 klo 10 saakka. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Valmis valtakirjapohja sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä, kokouksen seuraamisesta verkossa sekä kysymysten esittämisestä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi Aspocomp on saanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia. Edelleen suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Mahdollisista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan Aspocompin internetsivua www.aspocomp.com/yhtiokokous mahdollisten lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,15 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos ja Juha Putkiranta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla http://www.aspocomp.com.

Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Hallituksen arvion mukaan Julianna Borsos on ei-riippumaton yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista ja kaikki muut jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 683 450 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 3.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous 6.5.2020 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä yhtiön palkitsemispolitiikka ovat olleet saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit 12.3.2020 alkaen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 23.6.2020.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen etukäteen. Ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään torstaina 4.6.2020 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com, tai
b) puhelimitse numeroon 040 480 3965 arkisin klo 8.00 – 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Peruutettuun 2.4.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen tehdyt ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä yhtiökokouksessa, joten myös peruutettuun kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua tähän kokoukseen erikseen.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 28.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 4.6.2020 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 4.6.2020 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme osakkeenomistajia käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n edustaja edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

Valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com tai postitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo ilmoitusajan päättymiseen mennessä.

4. Muut tiedot/ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.5.2020 yhteensä 6 834 505 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Espoossa 6.5.2020

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – Teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liite