KÄTEISOSTOTARJOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJOISTA

Julkaistu:
2011-05-24 12:30:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Pörssitiedote

KÄTEISOSTOTARJOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJOISTA

Espoo, Suomi, 2011-05-24 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2011 klo 13.30

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI TOIMITETTAVAKSI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA

Johdanto

Aspocomp Group Oyj (”Aspocomp” tai ”Yhtiö”) tarjoutuu ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat vaihtovelkakirjat, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään Yhtiön osakkeita (”Vaihtovelkakirjat” tai ”Vaihtovelkakirjalaina”) ja joita Yhtiö ei ole sopinut lunastavansa lunastussopimuksen (määritelty jäljempänä) perusteella (”Ostotarjous”).

Tarjouksen tausta

Aspocomp tiedotti 4.5.2011 tehneensä aiesopimuksen TTM Technologies, Inc.:n (”TTM”) kanssa. TTM:n kanssa tehdyn aiesopimuksen tavoitteena on toteuttaa järjestely, jossa TTM maksaa Aspocompille 14,5 miljoonaa euroa lopullisena suorituksena Aspocompin tytäryhtiön myynnistä 2007 syntyneestä kauppahintasaamisesta. Kauppahintasaaminen liittyy Aspocompin jäljellä olevaan 20 prosentin omistukseen Meadville Aspocomp (”BVI”) Holdings Limited –yhtiössä, mitä koskien sovittiin osto- ja myyntioptio sopimusosapuolten välillä. Samassa yhteydessä TTM:n tytäryhtiön MTG (PCB) No. 2 (BVI) Limitedin 10 prosentin vähemmistöosuus Aspocomp Oulu Oy:ssä lunastettaisiin osakevaihdolla, jossa Aspocomp tarjoaisi TTM:lle suunnatulla annilla 12 274 335 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita, jotka järjestelyn jälkeen vastaisivat noin 19,7 prosentin omistusosuutta Aspocompissa (”Suunniteltu TTM-järjestely”).

Lisäksi Aspocomp on solminut Suunnitellun TTM-järjestelyn toteuttamiselle ehdolliset sopimukset enemmistön (69,2 prosenttia) Vaihtovelkakirjojen haltijoista (”Lunastussopimus”) ja pankkivelkojiensa kanssa. Suunnitellun TTM-järjestelyn ja velkojien kanssa tehtyjen ehdollisten sopimusten toteutumisen seurauksena Aspocompin velkajärjestelysopimus pankkivelkojiensa kanssa purettaisiin ja tase vahvistuisi.

Vaihtovelkakirjalainan nimellisarvo on yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Ehdollisena Suunnitellun TTM-järjestelyn toteutumiselle Aspocomp käyttää kauppahintasaatavasta saamansa varat ja olemassa olevia kassavarojaan maksaakseen velkajärjestelysopimuksen alaisten velkojensa lainapääomat pankkivelkojilleen ja ostaakseen takaisin 69,2 prosenttia Vaihtovelkakirjalainastaan. Aspocomp maksaa velkajärjestelysopimuksen alaisten velkojen lainapääomat, 12,9 miljoonaa euroa, kokonaan, saa kertyneet korot anteeksi ja Aspocompia koskeva velkajärjestelysopimus puretaan. Lunastussopimuksen mukaan Aspocomp ostaa Vaihtovelkakirjalainaa takaisin 66,7 prosentilla velan nimellisarvosta.

Edellä kuvattujen järjestelyiden odotetaan toteutuvan viimeistään kesäkuun 2011 loppuun mennessä. TTM:n kanssa solmittu aiesopimus lakkaa olemassa voimasta, mikäli lopullisia sopimuksia ei solmita 30.6.2011 mennessä. Yhtiön 4.5.2011 julkistama tiedote sisältää lisätietoja edellä kuvatuista järjestelyistä, mukaan lukien niiden arvioiduista vaikutuksista Aspocompin taloudelliseen tilanteeseen.

Nyt tehtävällä Ostotarjouksella Yhtiö tarjoutuu ostamaan itselleen ne Vaihtovelkakirjat, jotka eivät kuulu Lunastussopimuksen piiriin. Ostotarjous koskee siten nimellisarvoltaan 3 170 000 euron arvosta Vaihtovelkakirjalainaa.

Tarjous

Tarjottava vastike jokaisesta Vaihtovelkakirjasta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 667 euroa (“Vaihtovelkakirjavastike”). Vaihtovelkakirjavastike vastaa 66,7 prosenttia Ostotarjouksen kohteena olevien Vaihtovelkakirjojen nimellisarvosta. Vaihtovelkakirjavastike vastaa Lunastussopimuksen allekirjoittaneiden Vaihtovelkakirjojen haltijoiden Vaihtovelkakirjoista saamaa vastiketta. Vaihtovelkakirjat eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, minkä johdosta historiallisia hintatietoja Vaihtovelkakirjoille ei ole saatavilla.

Edellyttäen, että Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, Vaihtovelkakirjojen haltijoille maksetaan Vaihtovelkakirjavastikkeen lisäksi korkoa, joka vastaa 2,10 prosentin vuotuista korkoa laskettuna Lunastussopimuksen mukaisesta vastikkeen maksamisajankohdasta Vaihtovelkakirjavastikkeen maksamisajankohtaan. Vaihtovelkakirjoille lainaehtojen mukaisesti kertynyttä korkoa ei makseta tai muutoin hyvitetä Ostotarjouksen yhteydessä.

Tarjousajan arvioidaan alkavan 1.6.2011 ja päättyvän 22.6.2011. Tarjousaika päättyy kuitenkin aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua suunnitellun TTM-järjestelyn toteuttamisesta.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla mainitut Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat täyttyneet tai että Aspocomp luopuu edellyttämästä niiden tai jonkin niistä täyttymistä:

(i) Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämät sääntelyviranomaisten tai valtiollisten tai muiden vastaavien viranomaisten luvat, hyväksynnät ja päätökset on saatu, kaikissa tapauksissa Aspocompin näkemyksen mukaan hyväksyttävin ehdoin;

(ii) Toimivaltainen tuomioistuin ei ole antanut lainvoimaista päätöstä, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen; ja

(iii) Suunniteltu TTM-järjestely toteutetaan 30.6.2011 mennessä.

Aspocomp ja sen tytäryhtiö Aspocomp Oulu Oy ovat 20.5.2011 sopineet Ostotarjouksen rahoittamiseksi tarvittavasta pankkirahoituksesta. Sovitun rahoituksen nostaminen on Aspocompin määräysvallassa sen jälkeen, kun Suunniteltu TTM-järjestely on toteutettu.

Evli Pankki Oyj toimii ostotarjouksen järjestäjänä.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sisältyvät tarjousasiakirjaan, joka julkistetaan ennen tarjousajan alkamista.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.