Jakautuneen Aspo Oyj:n osakkeen hankintamenon jakaminen

25.10.1999

Jakautuneen Aspo Oyj:n osakkeen hankintamenon jakaminen


Keskusverolautakunta (KVL) on antanut ennakkoratkaisun jakautuneen Aspo Oyj:n osakkeen hankintamenon jakamisesta uusien Aspo Oyj:n ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi. Tilintarkastaja ja veroasiantuntija ovat antaneet lausunnon hankintamenon jakami-sesta käytännössä ennakkoratkaisun perusteella.

Jakautuneen Aspo Oyj:n osakkaan hakemuksesta KVL on antanut 19.4. 1999 ennakkoratkaisun no. 48/1999 jakautuneen Aspo Oyj:n osakkei-den hankintamenon jakamisesta uusien Aspo Oyj:n ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi. KVL on ennakkoratkaisussaan lausunut seuraavaa:

"Hakijan Aspo Oyj:n jakautumisessa saamien elektroniikkateolli-suuteen keskittyvän uuden konsernin emoyhtiön ja pääasiallisesti kemiantoimintaa sekä laivanvarustusta harjoittavan uuden konsernin emoyhtiön osakkeiden hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen mukaista suhdetta, jos vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhde poikkeaa vähintään 20 prosenttia vastaanottaville yhtiöille siirtyneiden nettovaralli-suuksien suhteesta. Jakautumisen tultua voimaan vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden käypä arvo voidaan laskea näiden osakkeiden viitenä ensimmäisenä päivänä noteerattujen pörssikurssien keski-arvon mukaan."

PriceWaterhouseCoopersin tilintarkastaja ja veroasiantuntija ovat antaneet hankintamenosta lausunnon em. ennakkoratkaisuun perus-tuen. Lausunnon mukaan nettovarallisuudesta käytettävissä olevien alustavien tietojen perusteella on arvoitavissa, että jakautuneen Aspo Oyj:n nettovarallisuudesta uudelle Aspo Oyj:lle ja Aspocomp Group Oyj:lle siirtyy kummallekin noin puolet.

Laskettaessa uuden Aspo Oyj:n ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden viitenä ensimmäisenä päivänä noteerattujen pörssikurssien keski-arvo tehtyjen kauppojen painotettuna keskiarvona lasketun kurssin mukaan uuden Aspo Oyj:n osakkeen arvo on ollut 8,79 euroa ja Aspo-comp Group Oyj:n osakkeen arvo 24,53 euroa. Kun otetaan huomioon, että yhden jakautuneen Aspo Oyj:n osakkeen tilalle on saatu yksi uusi Aspo Oyj:n osake ja kaksi Aspocomp Group Oyj:n osaketta, uuden Aspo Oyj:n ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden em. KVL:n ennakkoratkaisussa tarkoitettu käypien arvojen mukainen suhde on 8,79 euron suhde 49,06 euroon eli
-uusi Aspo Oyj 15,2 prosenttia (8,79 : 57,86)
-uusi Aspocomp Group Oyj 84,8 prosenttia (49,06 : 57,86)

Koska KVL:n em. ennakkoratkaisussa tarkoitettu uuden Aspo Oyj:n ja
Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden käypien arvojen suhde eroaa yli 20 % uudelle Aspo Oyj:lle ja Aspocomp Group Oyj:lle siirtyneiden nettovarallisuuksien suhteesta, lausunnon mukaan jakautuneen Aspo Oyj:n osakkeiden hankintameno on jaettava uuden Aspo Oyj:n ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi em.käypien arvojen mukaisessa suhteessa, jollei hankintameno-olettamaa käytetä. Jakautuminen ei katkaise hankintameno-olettaman määräaikoja.

Esimerkiksi, jos jakautuneen Aspo Oyj:n osakkeen hankintameno on ollut 200,00 mk (33,63 euroa), uuden Aspo Oyj:n osakkeen hankinta-meno on 15,2 % x 200,00 mk = 30,40 mk (5,11 euroa) ja kahden Aspocomp Group Oyj:n osakkeen hankintameno on yhteensä 84,8 % x 200,00 mk = 169,60 mk (28,52 euroa). Jolloin yhden Aspocomp Group Oyj:n osakkeen hankintameno on 169,60 mk :2 = 84,80 markkaa (14,26 euroa).

ASPOCOMP GROUP Oyj

Teuvo Juuvinmaa
Hallituksen varapuheenjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Pertti Vuorinen, (09) 759 70714

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet