ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUS: HALLITUKSELLE VALTUUTUS OSAKEANTIIN

10.05.2007

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUS: HALLITUKSELLE VALTUUTUS OSAKEANTIIN


Aspocomp Group Oyj Yhtiökokouksen päätökset 10.5.2007 klo 11.17

Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla sekä yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Lisäksi yhtiökokous nimitti uudestaan nykyisen hallituksen ja päätti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot saman suuruisina kuin vuonna 2006. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin nykyiset jäsenet Aimo Eloholma, Johan Hammarén, Tapio Hintikka, Tuomo Lähdesmäki, Yoshiki Sasaki, Anssi Soila ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 40 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Ne eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com