ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUS: HALLITUKSEEN UUTENA YOSHIKI SASAKI


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2006 klo 14.35

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUS: HALLITUKSEEN UUTENA YOSHIKI SASAKI

Aspocomp Group Oyj:n 10.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta ei makseta osinkoa. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Aimo Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav
Nyberg ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä Japanin kansalainen Yoshiki Sasaki.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin
vuonna 2005. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa. Puheenjohtajalle
maksetaan 1 500 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle sekä muille jäsenille 1
000 euroa kokoukselta. Valiokunnan kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta.
Ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkion lisäksi 1 500
euroa kokoukselta ja kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten,
että yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 4 016 410 eurolla ja
uusien annettavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään 4 016
410. Hallituksen esitys, jonka mukaisesti valtuutus annettiin, on julkaistu
kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsussa pörssitiedotteella 13.3.2006. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön hallussa olevan enintään 200 000
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron oman osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päättää kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon omia osakkeita
luovutetaan, osakkeiden luovutushinnan ja luovuttamisen muut ehdot. Osakkeet
voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai niitä voidaan
myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksen esitys, jonka mukaisesti valtuutus
annettiin, on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsussa pörssitiedotteella
13.3.2006. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin
avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle osana
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on
yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
yhden yhtiön osakkeen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euroa. Tytäryhtiö
ei voi optio-oikeuksien nojalla merkitä osakkeita. Optio-oikeudet annetaan
vastikkeetta.

– 310 000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2006A,
– 310 000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2006B ja
– 310 000 optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2006C.

Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on
– optio-oikeuksilla 2006A 1.5.2008-31.5.2010
– optio-oikeuksilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011
– optio-oikeuksilla 2006C 1.5.2010-31.5.2012.

Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla ei ala, ennen kuin hallituksen ennen
kyseisten optio-oikeuksien jakamista määrittämät kriteerit ovat täyttyneet.
Aspocomp-konsernin avainhenkilöitä velvoitetaan hallituksen päättämällä tavalla
hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Optio-
oikeuksiin liittyvä hallituksen ehdotus ja ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan
yhtiökokouskutsussa pörssitiedotteella 13.3.2006.

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen kohtaa ”8 § Pöytäkirjat” siten, että
pöytäkirja allekirjoitetaan osakeyhtiölain mukaisesti ja kohdasta poistetaan
toinen lause. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta kuuluu seuraavasti:

” Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen
osanottajat ja tehdyt päätökset.”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com