ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

23.04.2008

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj     Yhtiökokouksen päätökset   23.4.2008 klo 14.30
 
ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Aspocomp Group Oyj:n 23.04.2008 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 55 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla sekä yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta joko yhtiön nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous pienensi hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten palkkioita. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja että toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä yksin.  
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008.
 
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
 
Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle liitteenä olevin ehdoin. Yhtiökokous täsmensi ehtoja siten, että toimitusjohtajalle voidaan jakaa optioita ueammassa erässä hallituksen erillisten päätösten perusteella. Lisäksi yhtiökokous velvoitti hallituksen muuttamaan optioehtoja siten, että ehtojen sitouttamisvaikutusta parannetaan.
 
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan ja sitoutetaan toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
 
Annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 10,0 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2008, mikä on 0,10 euroa. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2010 – 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2011 – 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2012 – 30.4.2014 ja optio-oikeuksilla 2008D 1.4.2013 – 30.4.2014. Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30 päivän ajan siitä päivästä, kun yhtiö on vastaanottanut häneltä optio-oikeuksia koskevan vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat kuitenkin vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä optio-oikeuksilla olisi alkanut. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen varsinaisen osakemerkintäajan alkamista, merkityt osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut toimisuhteen päättymisestä.
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. (09) 591 8342.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
 
Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana, autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.
 
Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 42 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1.445.
 
LIITTEET
 
Liite 1:
 
ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
 
I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala
 
1 §          Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
2 §          Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnittelee konsernininvestoinnit.
                 
II Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
 
3 §           Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.        
 
III Yhtiön hallinto
 
Hallitus
 
4 §          Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
5 §          Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 
Pöytäkirjat
 
6 §         Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen osanottajat ja tehdyt päätökset.        
 
Yhtiön edustaminen
 
7 §           Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai kukin hallituksen jäsen yhdessä muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa taikka toimitusjohtaja yksin.
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä  muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
 
IV Tilinpäätös ja tilintarkastajat
 
8 §           Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 
9 §           Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
V Yhtiökokous
 
10 §         Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
 
11 §          Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämissä sanomalehdissä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta.
 
12 §         Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai iältään vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen, minkä jälkeen valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 
Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.
 
13 §         Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
 
  Esitettävä:
        1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
        2. tilintarkastuskertomus,
 
  Päätettävä:
        3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
        4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
        5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
        toimitusjohtajalle,
        6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
        7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
        8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
 
  Valittava:
        9. hallituksen jäsenet,
        10. tilintarkastaja.
 
Liite 2: ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008
 
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 2.4.2008 päättänyt esittää 23.4.2008 kokoontuvalle Aspocomp Group Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista yhtiön nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle (toimitusjohtaja) seuraavin ehdoin:
 
 
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
 
1. Optio-oikeuksien määrä
 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta.
 
2. Optio-oikeudet
 
Optio-oikeuksista 1.380.000 merkitään tunnuksella 2008A, 1.380.000 tunnuksella 2008B, 1.380.000 tunnuksella 2008C ja 1.380.000 tunnuksella 2008D.
 
Hallitus antaa optio-oikeuksien saajalle kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä optio-oikeuksia koskevaan tarjoukseen.
 
3. Optio-oikeuksien suuntaaminen
 
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta toimitusjohtajalle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
 
4. Optio-oikeuksien jakaminen
 
Toimitusjohtajalle jaetaan yhteensä 5.520.000 optio-oikeutta. Hallitus päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.
 
Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuksien saajan toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuksien saajalla ei ole oikeutta saada toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuksien saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.
 
5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen
 
Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuksien omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen aikaisemminkin. Optio-oikeuksien omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan.
 
Mikäli optio-oikeuksien omistajan toimisuhde yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuksien omistajan kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuksien omistajan toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuksien omistaja saa pitää mainitut optio-oikeutensa tai osan niistä.
 
Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuksien omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuksien omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuksien omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.
 
 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT
 
1. Oikeus osakkeiden merkintään
 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen.
Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
2. Osakkeiden merkintä ja maksu
 
Optio-oikeuksien omistajalla on oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30 päivän ajan siitä päivästä, kun yhtiö on vastaanottanut optio-oikeuksien omistajalta optio-oikeuksia koskevan vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat kuitenkin optio-oikeuksien omistajan vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä optio-oikeuksilla olisi alkanut. Mikäli optio-oikeuksien omistajan toimisuhde päättyy ennen alla olevan osakemerkintäajan alkamista, merkityt osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut toimisuhteen päättymisestä.
 
Osakkeiden merkintäaika on:
 
– optio-oikeudella 2008A 1.4.2010 – 30.4.2014
– optio-oikeudella 2008B 1.4.2011 – 30.4.2014
– optio-oikeudella 2008C 1.4.2012 – 30.4.2014
– optio-oikeudella 2008D 1.4.2013 – 30.4.2014.
 
Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.
 
3. Osakkeiden merkintähinta
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2008.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 7 mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.
 
4. Osakkeiden kirjaus
 
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.
 
5. Osakkeenomistajan oikeudet
 
Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.
 
Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on merkitty ja maksettu.
 
6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, on optio-oikeuksien omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.
 
7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
 
Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
 
Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuksien omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.
 
Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajalla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.
 
Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuksien omistajan asemaan. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajalle tehtävä yhdenvertainen tarjous.
 
Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuksien omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai optio-oikeuksien omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa I.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta.
 
 
III MUUT SEIKAT
 
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.
 
Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista.
 
Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuksien omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuksien omistajalta, mikäli optio-oikeuksien omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.
 
Yhtiö voi pitää optio-oikeuksien omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuksien omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuksien omistajille sähköpostin välityksellä.
 
Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.
 
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com