ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   13.4.2010 klo 11.45

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj:n 13.04.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää
hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi
yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä.  Yhtiökokous päätti myös,
että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen
valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho.
Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2010.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa
vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion
määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja
luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella.
Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille
jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville
hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä liitteenä olevan
yhtiöjärjestyksen mukaisesti siten, että  yhtiön yhtiöjärjestyksen § 10
muutetaan kuulumaan seuraavasti 10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava
osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön
Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä
hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin
toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 0400 487 180.

ASPOCOMP GROUP OYJ


Sami Holopainen
toimitusjohtaja


LIITTEET

Liite 1:

ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala

1 §
Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on
Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa
elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja
tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden
hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista
sekä suunnittelee konsernininvestoinnit.

II Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

III Yhtiön hallinto
 
Hallitus

4 §
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

5 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhtiön edustaminen

6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai kukin hallituksen jäsen
yhdessä muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa taikka
toimitusjohtaja yksin.
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä  muille nimetyille henkilöille
siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä
hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

IV Tilinpäätös ja tilintarkastajat

7 §
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 §
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V Yhtiökokous

9 §
Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan on
voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava
kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

10 §
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.


www.aspocomp.com