ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

21.04.2009

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   21.4.2009 klo 12.00
 
ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Aspocomp Group Oyj:n 21.04.2009 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä.  Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti siten, että  yhtiön yhtiöjärjestyksen §:t 6 ja 12 poistetaan ja uusi § 10  muutetaan kuulumaan seuraavasti ” 10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.”
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. 050 406 0656.
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle
 
Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä on vahva asema komponenttitoimittajana tietoliikennelaitteisiin ja teollisuudelle. Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.
 
Aspocomp-konsernin tuotantolaitos sijaitsee Oulussa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 21 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä joulukuun 2008 lopussa noin 115.
 
LIITTEET
 
Liite 1:
 
ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
 
I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala
 
1 §
Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
2 §
Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa, vientiä ja tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnittelee konsernininvestoinnit.
 
II Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
 
3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 
III Yhtiön hallinto
 
Hallitus
 
4 §
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
5 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 
Yhtiön edustaminen
 
6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai kukin hallituksen jäsen yhdessä muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa taikka toimitusjohtaja yksin.
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä  muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
 
IV Tilinpäätös ja tilintarkastajat
 
7 §
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 
8 §
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
V Yhtiökokous
 
9 §
Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
 
10 §
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
 
11 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
 
esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,
 
päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,
 
valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.
 
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com