ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS LIIKETOIMINTAAN JA TAVOITTEISIIN


ASPOCOMP GROUP OYJ TIEDOTE 3.8.2005 klo 8.01 1(3)

ASPOCOMPIN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS LIIKETOIMINTAAN JA TAVOITTEISIIN

Hyvä osakkeenomistaja,

Aspocomp Group Oyj linjasi syksyllä 2004 päivitetyn kasvustrategian, jonka
toteuttaminen yhtiössä on käynnistynyt. Tänään julkistettu osavuosikatsaus ei
vielä heijasta strategiasta odotettavia hyötyjä osakkeenomistajillemme. Uskon
kuitenkin, että pitkän aikavälin tavoitteemme – kasvaa kannattavasti ja
kestävällä tavalla – tulee onnistumaan jo käynnistettyjen ja suunnitteilla
olevien kehitystoimiemme seurauksena. Tämä mahdollistaa kilpailukykyisen pitkän
aikavälin osinkotuoton myös jatkossa.

Toimintaympäristömme kehitys

Piirilevyteollisuuden rakennemuutos kohti suurempia yksikköjä ja globaaleja
yhtiöitä on kiihtymässä. Tämä on ollut kuluvana vuonna nähtävissä erityisesti
Euroopassa sekä alemman teknologian piirilevytuotannossa. Pienten toimittajien,
joilla on maantieteellisesti tai volyymeiltaan kapea-alainen tuotanto, asema
tulee yhä vaikeammaksi.

Kannettavissa päätelaitteissa käytettävien piirilevyjen markkina on selkeästi
polarisoitumassa. Edullisten piirilevyjen tarve lisääntyy, kun kuluttajat
Kiinassa, Intiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa tulevat kannettavien
laitteiden valmistajille yhä tärkeämmiksi. Tämä lisää edullisen
kustannusrakenteen tuotannon volyymeja Aasiassa. Toisaalta kalliimpia
piirilevyjä tarvitsevien multimedialaitteiden osuus nousee Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Tuotteiden elinkaaret ovat lyhenemässä ja tuotteiden määrä
nousussa. Tämä puolestaan antaa mahdollisuuksia muutamille joustaville ja
teknologisesti edistyneille tehtaille Euroopassa.

Teollisuuden keskittyminen kiihtyy myös asiakkaidemme keskuudessa, sillä vain
suurten laitevalmistajien resurssit riittävät tehokkaaseen teknologiaplatformien
– eikä vain yksittäisten tuotteiden – suunnitteluun. Piirilevyvalmistajilla on
siten jatkossa entistä enemmän tuotteita valmistettavanaan entistä harvemmille
asiakkaille. Asiakas-toimittaja -suhteet kehittyvät tiiviiksi kumppanuuksiksi,
joissa piirilevytoimittajilta vaaditaan yhä enemmän joustavuutta,
suunnitteluosaamista sekä yhä useampien prototyyppien valmistusta yhä paremman
kustannustehokkuuden lisäksi.

Tietoliikenneverkkomarkkinoiden kasvu on ollut kannettavia päätelaitteita hieman
hitaampaa, mutta myös tasaisempaa. Merkittävä osa alan johtavista toimijoista on
eurooppalaisia, jotka kuitenkin toimivat globaalisti. Tällä monimuotoisella
markkinalla läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa tuotekehityksessä on jatkossa
entistäkin tärkeämpää.

Autoteollisuuden piirilevymarkkina näyttää jatkavan kasvuaan. Kasvua kiihdyttää
autojen lisääntyvä elektroniikkaintensiivisyys – elektroniikan osuus auton
materiaalikuluista on nousemassa jo kolmannekseen vuoteen 2010 mennessä.
Autoteollisuus käyttää yhä enemmän HDI-levyjä sekä piirilevyihin haudattuja
passiivikomponentteja. Elektroniikan tullessa yhä tärkeämmäksi
kustannuskomponentiksi eurooppalaiset ja japanilaiset autoelektroniikan
valmistajat pohtivat aiempaa enemmän piirilevyjen ostamista alhaisten
kustannusten markkinoilta tai toimintojensa siirtämistä näille markkinoille.
Toisaalta toiminnan varmuus ja palvelun korkea laatu ovat tärkeitä
autoteollisuudelle. Autoteollisuuden piirilevymarkkinoilla menestyminen
2(3)
edellyttää sekä laadukasta eurooppalaisen ja japanilaisen perinteen mukaista
palvelua – että edullista aasialaista kustannusrakennetta.

Teknologian korkealaatuinen osaaminen on jatkossakin tärkeää globaalisti
toimivalle piirilevyvalmistajalle. Tuotteiden on taivuttava lopputuotteiden
muotoilu- ja muihin trendeihin, joista tällä hetkellä merkittävin on laitteisiin
vaadittava litteys. Jatkossa korostuu lisäksi vaade saada uusi teknologia
markkinoille mahdollisimman nopeasti, mikä antaa asiakkaille kilpailuetua.
Erityisesti tuotteiden elinkaaren loppuvaiheissa korostuva kustannusten hallinta
edellyttää hankintatoimelta yhä parempaa tehokkuutta – lähes puolet piirilevyn
hinnasta muodostuu raaka-aineista.

Aspocompin strategia

Aspocomp pyrkii asiakassuhteissaan globaalisti yhtenäiseen palvelu- ja
toimintamalliin. Yhtiö päätti laajentaa toimintaansa Aasian jo useita vuosia
sitten. Meillä on hyvät mahdollisuudet edelleen vahvistaa liiketoimintaamme
Aasiassa, jonne suurten tuotantovolyymien valmistus on enenevässä määrin
siirtymässä. Euroopassa keskitymme vahvaan tutkimus- ja kehitystyöhön sekä
tuotantoyksiköidemme joustavuuden lisäämiseen. Kehitämme joustavuutta ja
kustannustehokkuutta voimakkaasti kaikissa yksiköissämme. Lisäämme monin eri
kehityshankkein kykyämme siirtää tuotteiden valmistusta nopeasti oikeaan
paikkaan oikea-aikaisesti asiakkaiden lopputuotteiden elinkaarten vaatimusten
mukaisesti.

Aspocomp on erittäin sitoutunut syventämään yhteistyötään valittujen
lopputuotemarkkinoiden johtavien toimijoiden kanssa varmistaakseen tasapainoisen
ja tuotannollisesti tehokkaan tuoterakenteen. Valitsemamme painopistealueet ovat
kannettavat päätelaitteet, tietoliikenneverkkomarkkinat ja autoteollisuus.
Näillä painopistealueilla Aspocomp pystyy parhaiten hyödyntämään korkeaa
teknologista osaamistaan ja kokemustaan, sekä tasapainoista tuotantorakennettaan
Euroopassa ja Aasiassa. Eri markkinoiden kysyntävaihtelut tasapainottavat myös
toisiaan kysyntäsykleissä.

Kuluneiden viime kuukausien aikana Aspocomp on keskittynyt
avainhenkilörekrytoinnein vahvistamaan organisaatiotaan ja sen osaamista muun
muassa myynnissä ja markkinoinnissa sekä hallinnossa. Tavoitteenamme on rakentaa
globaali organisaatio, joka toimii yhden asiakaspalvelumallin mukaisesti.
Käynnistimme myös verkkodialogin henkilöstön ja johdon välillä, minkä
tarkoituksena on hyödyntää henkilöstön näkemyksiä sekä tukea valitun strategian
toteuttamista ja yhtiön arvojen mukaista toimintaa. Yhtiön kannustinjärjestelmiä
on uusittu ja Suomen yksiköissä on otettu käyttöön hanke, jonka tarkoituksena on
edesauttaa työssä jaksamista.

Toimenpiteet eri yksiköissämme

Salon yksikköämme kehitetään harvojen tuotteiden ja suurten volyymien tehtaasta
yhä enemmän kohti suuremman tuotemäärän hallitsevaa joustavaa tehdasta. Tehtaan
heikko tulos kuluvana vuonna johtuu pääasiassa verrattain kapeasta
tuoterakenteesta, joka koostuu ennen tehtaan muutosprosessia tuotantoon
otetuista tuotteista. Tuotteiden keskimääräinen myyntihinta pysyy alhaisena
kunnes uusia tuotteita saadaan tuotantoon kuluvan vuoden neljännellä
neljänneksellä. Vuodesta 2006 voimme odottaa selkeästi kuluvaa vuotta parempaa.

Kiinan yksiköltämme ACP Electronics’ilta (ACPE) odotamme kasvua myös kuluvana
vuonna. ACPE:n Suzhoussa sijaitsevan tehtaan vahvuus on erityisesti sen kyky
3(3)
tuottaa korkean teknologian piirilevyjä kustannustehokkaasti. Kasvatamme
edelleen merkittävästi sen HDI-levyjen tuotantokapasiteettia kuluvan vuoden
loppuun mennessä. Lisäksi meneillään on Suzhoun tehtaan kolmannen
tuotantoyksikön suunnittelu; kyseinen yksikkö tulee keskittymään erityisesti
tietoliikenneverkko- ja autoteollisuuden markkinoille. Näistä markkinoista
Aspocompilla on pitkä kokemus, ja niille tehtävät tuotteet soveltuvat teknisesti
ja logistisesti samantyyppisinä valmistettaviksi samassa yksikössä.

Thaimaan yksikössämme P.C.B. Centerissä (PCBC) keskitytään lyhyellä aikavälillä
erityisesti kustannustehokkuuden parantamiseen. Tehoa haetaan muun muassa
saannon parantamisesta sekä tuoterakenteen virtaviivaistamisesta. PCBC:n johtoa
on vahvistettu kuluvan vuoden aikana; uusi toimitusjohtaja aloitti työnsä
yhtiössä 1.7.2005. Thaimaan yhtiössämme tähdätään keskipitkällä aikavälillä
kustannussäästöjen ohella myös merkittävään kasvuun. Kasvua odotamme erityisesti
yhä korkeamman teknologian piirilevyjä hyödyntävästä autoteollisuudesta, joka on
nykyiselläänkin tehtaan merkittävä asiakasryhmä.

Moduuliliiketoiminnassa tämä vuosi on aiemmin ennustetun mukaisesti
huomattavasti edellisvuotta heikompi. Panostamme siellä pitkäjänteisesti uusien
tuotteiden markkinoille tuontiin. Pyrimme uusilla moduuliteknologioilla
vastaamaan aiempaa suurempaan osaan elektroniikan valmistuksen arvoketjun
tarpeista. Näiden teknologioiden tuotannollistaminen on kuitenkin keskipitkän
aikavälin hanke, joten moduuliliiketoiminnan volyymi säilynee tänä ja ensi
vuonna samalla tasolla kuin päättyneellä vuosineljänneksellä.

Tavoitteet ja näkymät lähivuosina

Tähtäämme selkeästi markkinoita nopeampaan kannattavaan kasvuun
painopistealueillamme. Kuluva vuosi merkitsee meille erittäin vaativaa muutosta
asiakaslupauksemme- ja toimintamme uudelleen asemoinnissa. Vuodelle 2005
ennustetun heikon tuloksen jälkeen voimme odottaa selkeää myynnin kasvua ja
tuloksen parantumista vuonna 2006. Vuonna 2007 odotamme kasvua erityisesti
Kiinasta, jossa Suzhoun tehtaan kolmas tuotantoyksikkö on tuolloin täydessä
tuotantokäytössä.

Käyn luottavaisin mielin toteuttamaan kasvustrategiaamme yhdessä sitoutuneiden
ammattilaistemme kanssa. Teemme parhaamme täyttääksemme asiakkaidemme ja
osakkeenomistajiemme odotukset.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja