ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

Julkaistu:
2015-02-26 08:00:03 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

Espoo, Suomi, 2015-02-26 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 26.2.2015 klo 9.00

Tunnusluvut 2014 lyhyesti

– Liikevaihto: 21,0 miljoonaa euroa (19,3 M€ 1-12/2013)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): -0,3 M€ (0,8)
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä: -0,4 M€ (-1,9)
– Osakekohtainen tulos: -0,31 euroa (-0,28)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,1 M€ (0,7)

Tunnusluvut 10–12/2014 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,1 miljoonaa euroa (4,4 M€ 10–12/2013)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): -1,1 M€ (-0,1)
– Liiketulos: -1,6 M€ (-0,5)
– Osakekohtainen tulos: -0,25 euroa (-0,24)

Vuonna 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonan ja 2,0 miljoonan euron välillä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

”Koko vuoden liikevaihto oli 21,0 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 1,7 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluontoisia kuluja parani 1,5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta, mutta jäi silti vielä tappiolliseksi -0,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,07 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla myynnin kasvu oli erittäin vahvaa, mutta toimitukset hidastuivat selvästi vuoden toisella puoliskolla. Loka-joulukuun liikevaihto jäi vuoden heikoimmaksi ollen 4,1 miljoonaa euroa. Myynnin lasku johtui pääasiassa telekommunikaatioasiakkaiden alkuvuoden ylisuurten tilausten johdosta. Muilta osin piirilevymarkkina ja kysyntä säilyivät kohtuullisena.

Uuden terävöitetyn strategian mukaisesti kotimaan valmistus- ja kehitystoiminnat keskitettiin Oulun tehtaalle, jonka seurauksena Teuvan tehdas päätettiin sulkea. Yhtiön henkilökunnan määrä tulee pienenemään lähes kolmanneksella. Rakennemuutoksesta aiheutui kertaluontoisia kustannuksia yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, jotka kirjattiin yhtiön vuoden 2014 tulokseen. Tehostetun toimintamallin uskotaan tuovan noin 0,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Aspocomp tähtää uudistetulla strategiallaan parempaan palveluun ja tiiviimpään yhteistyöhön asiakkaittensa kanssa. Pyrimme kaikin keinoin helpottamaan ja avustamaan asiakkaitamme teknologiavalinnoissa ja piirilevyhankinnoissa toimittamalla volyymituotteita kustannustehokkailta ja kilpailukykyisiltä valmistuslinjoilta Aasiasta. Tuemme voimakkaasti myös asiakkaittemme tuotekehitystä sekä uusien tuotteiden ylösajoa. Tunnusomaista tuotekehityssarjoille ovat nopea suunnittelu, lyhyet toimitusajat, joustava tuotanto ja räätälöity tuote. Nämä tuotteet toimitamme pääsääntöisesti Suomesta, jossa jatkossakin investoimme, kehitämme ja ylläpidämme uusinta ja vaativinta valmistusteknologiaa.

Asiakaspohjan laajentaminen, jolla vähennetään riippuvuutta yksittäisiin asiakkuuksiin tai markkinasegmentteihin, on ollut pääteemana koko vuoden 2014 ajan. Uusasiakashankinta pysyy keskeisimmässä roolissa jatkossakin ja tavoitteenamme on rakentaa hajautetumpi ja kysynnältään tasaisempi asiakaskunta seuraavan kahden vuoden aikana.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-12/2014

Katsauskauden liikevaihto oli 21,0 miljoonaa euroa, noin 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 63 prosenttia (67 % 1-12/2013). Maantieteellisesti liikevaihdosta kertyi 89 prosenttia Euroopasta (88 %), 10 prosenttia Aasiasta (12 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (0 %).

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla myynnin kasvu oli erittäin vahvaa, mutta toimitukset hidastuivat selvästi vuoden toisella puoliskolla. Myynnin lasku johtui pääasiassa telekommunikaatioasiakkaiden alkuvuoden ylisuurten tilausten johdosta. Muilta osin piirilevymarkkina ja kysyntä säilyivät kohtuullisena.

Liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-0,7 M€ 1-12/2013) sisältäen kertaluontoiset erät. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,9 M€ 1-12/2013 ), ollen 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Kertaluonteisia eriä olivat toimitusjohtajan vaihtoon liittyneet kulut 0,2 miljoonaa euroa, Teuva tehtaan alasajoon liittyvät kulut 1,2 miljoonaa euroa sekä Oulun tehtaan uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0,2 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-12/2013) ja osakekohtainen tulos -0,31 euroa (-0,28 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/14 10-12/13 Muutos 1-12/14 1-12/13 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,1 4,4 -7 % 21,0 19,3 9 %
Käyttökate, M€ -1,1 -0,1 -1,0 M€ -0,3 0,8 -1,1 M€
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,3 -0,8 0,5 M€ -0,4 -1,9 1,5 M€
    % liikevaihdosta -6 % -18 % 11,7 %-yks. -2 % -10 % 7,7 %-yks.
Liikevoitto, M€ -1,6 -0,5 -1,1 M€ -2,0 -0,7 -1,2 M€
    % liikevaihdosta -40 % -12 % -27,6 %-yks. -9 % -4 % -5,5 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ -1,7 -0,5 -1,1 M€ -2,0 -0,8 -1,2 M€
    % liikevaihdosta -41 % -12 % -28 %-yks. -10 % -4 % -6 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ -1,6 -1,5 -0,1 M€ -2,0 -1,8 -0,2 M€
    % liikevaihdosta -39 % -34 % -5 %-yks. -9 % -9 % 0 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,25 -0,24 -0,01 -0,31 -0,28 -0,03  
Investoinnit, M€ 0,3 0,1 0,2 M€ 0,9 1,9 -1,0 M€
    % liikevaihdosta 7 % 2 % 5,0 %-yks. 4 % 10 % -5,6 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,7 2,4 -1,6 M€ 0,7 2,4 -1,6 M€
Oma pääoma / osake, € 1,66 1,96 -0,3 1,66 1,96 -0,3
Omavaraisuusaste, % 71 % 71 % 1 %-yks. 71 % 71 % 1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 5 % -3 % 8 %-yks. 5 % -3 % 8 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 144 152 -8 henk. 144 152 -8 henk.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminta on vielä prototyyppien ja pikatoimitusten varassa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuonna 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 0,0 miljoonan ja 2,0 miljoonan euron välillä.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää 26.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 ja että emoyhtiön tilikauden tappio 3.557.491,98 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat noin 10,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 2014 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätös julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Mikko Montonen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.


Aspocompin tilinpäätös 2014.pdf