ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

Julkaistu:
2014-02-27 08:00:02 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

Espoo, Suomi, 2014-02-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 27.2.2014 klo 9.00

Tunnusluvut 2013 lyhyesti

– Liikevaihto: 19,3 miljoonaa euroa (23,4 M€ 1-12/2012)
– Käyttökate: 0,8 M€ (2,1)
– Liiketulos: -0,7 M€ (0,6)
– Osakekohtainen tulos: -0,28 euroa (0,60)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,7 M€ (1,2)

Tunnusluvut 10–12/2013 lyhyesti

– Liikevaihto: 4,4 miljoonaa euroa (4,9 M€ 10-12/2012)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): -0,1 M€ (-0,1)
– Liiketulos: -0,5 M€ (-0,5)
– Osakekohtainen tulos: -0,24 euroa (0,42)

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20-25 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5-1,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuodesta 2013 muodostui todella vaikea. Heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kysyntätilanne parani hieman kolmannella vuosineljänneksellä, mutta heikkeni jälleen kohti vuoden loppua. Vaisu kysyntä sai monet asiakkaat sopeuttamaan toimintaansa vuoden lopun lomakaudella, mikä yhdessä tyypillisen varastotasojen optimoinnin kanssa romahdutti kysynnän. Liikevaihtoa kertyi lopulta vain 19,3 miljoonaa euroa, 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Liiketulos oli 0,7 miljoonaa tappiollinen.

Hankalasta kysyntätilanteesta huolimatta liiketoiminnan rahavirta säilyi selvästi positiivisena ollen 0,7 miljoonaa euroa. Aspocomp on nettovelaton ja rahoitusasema on mahdollistanut tärkeät teknologiainvestoinnit, joita toteutettiin vuonna 2013 lähes 1,9 miljoonalla eurolla. Investointipaineita on jatkossakin, muttei aivan samassa määrin.

Lisäsimme vuonna 2013 myyntipanostuksia perinteisten markkina-alueidemme Skandinavian ja Saksan ulkopuolella. Onnistuimmekin voittamaan uusia asiakkuuksia, joiden kehittäminen on vuoden 2014 tärkeimpiä tavoitteita. Markkinoilla on jälleen varovaisia piristymisen merkkejä, mikä avaa mahdollisuuksia niin uusilla kuin vanhoillakin markkina-alueilla.”

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/13 10-12/12 Muutos 1-12/13 1-12/12 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,4 4,9 -10 % 19,3 23,4 -17 %
Käyttökate, M€ -0,1 -0,1 0,0 M€ 0,8 2,1 -1,3 M€
Liikevoitto, M€ -0,5 -0,5 0,0 M€ -0,7 0,6 -1,4 M€
    % liikevaihdosta -12 % -11 % -1,5 %-yks. -4 % 3 % -6,4 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ -0,5 2,7 -3,2 M€ -0,8 0,6 -1,4 M€
    % liikevaihdosta -12 % 55 % -67 %-yks. -4 % 3 % -7 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ -1,5 2,7 -4,2 M€ -1,8 3,8 -5,6 M€
    % liikevaihdosta -34 % 55 % -89 %-yks. -9 % 16 % -26 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,24 0,42 -0,66 -0,28 0,60 -0,88
Investoinnit, M€ 0,1 0,4 -0,3 M€ 1,9 1,4 0,4 M€
    % liikevaihdosta 2,0 % 8,4 % -6,4 %-yks. 9,7 % 6,1 % 3,6 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,4 2,0 0,4 M€ 2,4 2,0 0,4 M€
Oma pääoma / osake, € 1,96 2,23 -0,27 1,96 2,23 -0,27
Omavaraisuusaste, % 71 % 73 % -2 %-yks. 71 % 73 % -2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % -3 % -11 % 8 %-yks. -3 % -11 % 8 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 152 150 2 henk. 152 150 2 henk.


Vuoden 2013 liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa, 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Kysyntätilanne oli haasteellinen koko tilikauden ajan. Kolmannen vuosineljänneksen varovaisen elpymisen jälkeen markkinatilanne heikkeni uudestaan ja oli vuoden lopun lomakaudella erittäin vaikea. Erityisesti tietoliikenneasiakkaiden osalta liikevaihto jäi selvästi alle tavoitellun. Myös muiden asiakkaiden kohdalla toteutunut myynti oli tavoiteltua heikompi. Kannattavuuden kannalta oleellinen pikatoimituskysyntä oli myös vaisua kaikilla asiakasalueilla.

Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (0,6 M€ 1-12/2012). Yhtiön molemmat tehtaat toimivat lähes koko vuoden alhaisella kapasiteetin käyttöasteella. Teuvan tehtaalla aloitettiin kesäkuun lopulla osittainen kesäseisokki, joka päättyi syyskuussa. Pääosa tehtaan tuotannosta siirrettiin seisokin ajaksi valmistettavaksi yhtiön Oulun tehtaalle. Syyskuun jälkeen Teuvan tehdas on toiminut yhdessä vuorossa, mikä ei ole optimaalista kannattavuuden kannalta. Oulun tehdas on toiminut normaalisti jatkuvassa kolmivuorossa pikatoimituskyvykkyyden varmistamiseksi.

Liiketulosta parantaa yhteensä noin 1,2 miljoonan kertaluontoiset erät, jotka liittyvät sulkemiskuluvarauksen purkamiseen (katso kappale ”Korvaukset konkurssiin menneen Ranskan tytäryhtiön entisille työntekijöille” varsinaisessa tilinpäätöstiedotteessa).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopiste on prototyypeissä ja pikatoimituksissa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuudennäkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.

Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20-25 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5-1,5 miljoonaa euroa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS JA YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää 24.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat noin 14,3 miljoonaa euroa.

Joulukuussa 2011 ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta sekä ylikurssi-, käyttö- ja sijoitetun oman pääoman rahastojen käyttämisestä taseessa olevan tappion kattamiseksi. Toimenpiteen seurauksena yhtiö voi jakaa osinkoa ilman velkojienkuulemismenettelyä vasta 29.12.2014 jälkeen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta 2013 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätös julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.
 


Aspocompin tilinpäätöstiedote 2013.pdf