ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007

14.03.2008

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007

ASPOCOMP GROUP OYJ      Pörssitiedote  14.03.2008 klo 10.00
  
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on esitetty konsernin liiketoiminnot IFRS standardien mukaisesti jaoteltuina jatkuviin ja lopettuihin liiketoimintoihin. Jatkuvilla liiketoiminnoilla tarkoitetaan yritysjärjestelyjen jälkeistä rakennetta, johon kuuluvat Aspocomp Oulu , Aspocomp Thaimaa ja konsernihallinto, jonka tehtävänä on mm. kehittää 20 prosentin omistusta muodostetussa yhteisyrityksessä Meadvillen kanssa. Jäljelle jäävät liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.
 
– Liikevaihto: 42,4 miljoonaa euroa (48,6 miljoonaa euroa vuonna 2006). Liikevaihto laski 13 prosenttia johtuen Thaimaan tehtaan liikevaihdon laskusta.
 
– Liikevoitto -15,8 miljoonaa euroa (-6.7). Heikkeneminen johtui lähinnä maksetuista 10,1 miljoonan euron korvauksista Aspocomp SAS:in entisille työntekijöille.
 
– Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista: -0,54 euroa (-0,43)
– Osakekohtainen tulos lopetetuista liiketoiminnoista: -0,95 euroa (-0,73)
 
– Liiketoiminnan rahavirta: -26,1 miljoonaa euroa (1,9)
 
– Investoinnit: 0,5 miljoonaa euroa (3,7)
 
 
MUUTOKSET KONSERNIN STRATEGIASSA JA RAKENTEESSA
 
Aspocomp päätti kesäkuussa 2007 konsernin Salon tehtaan tuotannon lakkauttamisesta kannattamattomana heinäkuun puoliväliin mennessä. Irtisanomisilla ja Salon tehtaan sulkemisella oli tavoitteena yli 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Alaskirjauksista ja irtisanomisista aiheutuneet kertaluonteiset erät olivat noin 20 miljoonaa euroa, josta tehdasrakennuksen alaskirjauksen osuus oli noin 11 miljoonaa euroa.
 
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se siirsi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan uudelle holding-yhtiölle, Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin Meadville Holdings Limitedille, joka on Hong Kongissa listattu Meadville Groupin emoyhtiö. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella.
 
Aspocomp siirsi yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77 miljoonan euron arvosta. Meadville maksoi 80 prosentin omistuksestaan yhteisyrityksessä noin 61 miljoona euroa. Aspocomp käytti tästä noin 40 miljoonaa euroa Standard Chartered Bankilta otetun lainan maksuun kokonaisuudessaan ja noin 8 miljoonaa euroa Kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennettiin Aspocompin korollisia velkoja Suomessa ja vahvistettiin yhtiön maksuvalmiutta.
 
Osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit ovat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistusosuuden myynti- ja osto-oikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa EBITDA vähennettynä nettoveloilla, yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta, EUR 15,38 miljoonaaa lisättynä 2,5 %:n vuotuisella korolla option toteuttamiseen saakka. Sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.
 
Osana sopimusta Meadville osti lisäksi 10 prosenttia Aspocompin tytäryhtiöstä, Aspocomp Oulu Oy:stä, Oulussa. Kauppahinta oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Aspocompin omistus Thaimaan tytäryhtiöstä pysyi ennallaan. Lisäksi myytiin erillisellä sopimuksella Salon tehtaan laitteita Meadvillelle noin 1,6 miljoonan euron arvosta. Aspocomp omistaa Aspocomp Oulu Oy:stä 90 % ja Aspocomp Thailand Ltd:stä 88 %.
 
Yhteisyrityksen pääosakkeenomistajana Meadville Holdings Limited vastaa pääasiallisesti yhteisyrityksen liiketoiminnasta. Tarkoituksena on kehittää ja tehostaa yhteisyrityksen ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa. Yritysjärjestelyn yhteydessä Aspocomp siirsi Meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön omistamansa patenttioikeudet, rekisteröimättömän teknologian ja tavaramerkit.
 
Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous  26.11.2007 hyväksyi yritysjärjestelyä koskevan sopimuksen Meadville Holdings Limitedin kanssa ja sopimus tuli voimaan 30.11.2007.
 
Aspocomp Group Oyj, Aspocomp Oy, Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Holdings PTE allekirjoittivat 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. Sopimus tuli voimaan 14.12.2007.
 
Velkojen uudelleenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan Aspocompin lainojen lyhennykset lykkääntyvät siten, että ne jaksottuvat alkaen vuodesta 2007 ja päättyen yritysjärjestelyyn liittyvään osto- ja myyntioptioiden toteutusvuoteen painottuen jakson viimeiselle vuodelle. Sopimuksen voimaantultua lainoille lasketaan vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomaan ja maksetaan osto- ja myyntioptioiden toteutusvuonna, aikaisintaan vuonna 2013.
 
Yritysjärjestelyn ja  sovittujen lainojen takaisinmaksun jälkeen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellisarvoinen yhteismäärä oli 31.12.2007 noin 48,7 miljoonaa euroa, joista kotimaiset korolliset velat olivat noin 32,9 miljoonaa euroa. Aspocomp-konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä ylittää konsernin pitkäaikaisten varojen (käyttöomaisuuden) kirjanpitoarvon.
 
 
KONSERNIN LIIKETOIMINTA
 
Aspocomp konserniin kuuluva Aspocomp Oulu Oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimittajana. Palvelutarjontaan kuuluvat pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen myös volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat  HDI-piirilevyt (High Density Interconnection), monikerrospiirilevyt, aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink- piirilevyt, pääosin autoteollisuudelle sekä Teflon- tai  keramiikkapohjaiset piirilevyt.
 
Aspocomp Thaimaa valmistaa kaksi- ja monikerrospiirilevyjä autoteollisuuden, teollisuuselektroniikan ja tietoliikenne-elektroniikan sovelluksiin. Pääosa tuotannosta on neljä- ja kuusikerroslevyjä, kerrosmäärän ollessa korkeimmillaan 12. Lisäksi tehdas valmistaa yhdistelmälevyjä (semi-flex), joissa on sekä jäykkä että joustava osa. Yhdistelmälevyjä valmistetaan sekä auto- että teollisuuselektroniikkasovelluksiin. Levy tarjoaa asiakkaille kustannustehokkaan vaihtoehdon tapauksissa, joissa loppukokoonpanon muoto vaatii ladotun piirilevyn – tai piirilevyjen – olevan useammassa tasossa. Yhdistelmälevyyn voidaan latoa komponentit yhdessä tasossa ja yhdellä kerralla, jonka jälkeen joustava osa sallii levy-yhdistelmän taivuttamisen lopulliseen muotoonsa. Ratkaisussa ei myöskään tarvita kahta erillistä piirilevyä yhdistävää komponenttia.
 
Teollisuuselektroniikka muodostaa monimuotoisimman sovellusalueen niin tuotevalikoimaltaan kuin volyymiltaan. Aspocomp Thaimaa keskittyy pieniin ja keskisuuriin volyymeihin sekä tuotteisiin, joissa on tiettyjä erikoispiirteitä. Näin tuotteet voidaan hinnoitella hieman yli keskimääräisten, Kiinassa vallitsevien, erittäin alhaisten neliöhintojen.
 
 
TOIMITUSJOHTAJA ISTO HANTILA:
 
”Vuosi 2007 oli Aspocompille koko yhtiön historian merkittävin rakennemuutoksen vuosi. Salon tehdas suljettiin heinäkuussa ja marraskuun lopussa tytäryhtiöt Kiinassa ja Intiassa sekä tuotantolaitteistoja Salon suljetulta tehtaalta siirtyi uudelle holding yhtiölle jossa Aspocomp on vähemmistöosakkaana 20 % omistusosuudella. Yhteisyrityksen pääomistajana on Meadville Holdings Limited joka mahdollistaa strategisten investointien jatkumisen Aasiassa aikaisempin suunnitelmien mukaisesti.
 
Aspocomp sopi 14.12.2007 Suomalaisten pankkien kanssa velkojen uudelleenjärjestelystä, siten että lainojen lyhennykset lykkääntyvät painottuen yritysjärjestelyyn liittyvän osto- ja myyntioption toteutusvuoteen, eli vuoteen 2013. Lisäksi lainoille sovittiin vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomiin.
 
Konsernin kustannusrakenne on sopeutettu voimakkaasti vastaamaan uutta rakennetta. Kaikki tähän sopeutukseen liittyvät toimenpiteet on jo pääosin toteutettu.
 
Oulun tehtaan liiketoiminta on terveellä pohjalla ja joustaville proto- ja esisarja- ja pikatoimituksille on olemassa jatkuva markkinapotentiaali.
 
Thaimaan tehtaan syvä tappiokierre on saatu käännettyä ja tehtaan kuormitus on tällä hetkellä suunnitellulla tasolla asiakkaina autoteollisuus, teollisuuselektroniikka ja tietoliikenteen sovellutukset.
 
Konsernissa on lisäksi toteutettu viime kuukausien aikana laaja liiketoiminnan riskien kartoitus tulevaisuuden epävarmuuden selventämiseksi. Liiketoiminnan riskeistä on laajempi kuvaus tiedotteen loppupuolella.
 
Aspocomp on viime vuoden lopulla toteutetun yritysjärjestelyn ja velkojen uudelleenjärjestelyn jälkeisessä projektivaiheessa, jonka aikana yhtiön toimintakyky varmistetaan tuleville vuosille.”
 
 
LOKA-JOULUKUU LYHYESTI, JATKUVAT LIIKETOIMINNAT
 
Liikevaihto ja -voitto, miljoonaa euroa
 
                          2007        muutos-%                2006
Liikevaihto                9,9         -17,0                  11,9
Liikevoitto               -3,7                                -3,7
 
Oulun tehtaan liikevaihto laski hieman loka-joulukuun 2006 tasosta ja Thaimaan tehtaan liikevaihto laski merkittävästi.
 
 
Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 75 prosenttia (69%)
– Aasia 7 prosenttia (18 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 18 prosenttia (13 %)
 
Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– tietoliikenne 65 prosenttia (76 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 35 prosenttia (24 %)
 
Liikevoitto ennen poistoja oli -2,7 miljoonaa euroa (-3,1).
 
Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (-1,0) ja katsausjakson voitto (sisältäen myydyt ja lopetetut liiketoiminnat) oli -7,8 miljoonaa euroa (-13.3). Neljännen neljänneksen nettorahoituskuluihin sisältyy velkojen järjestelyjen positiivinen vaikutus.
 
KONSERNIN TAMMI-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS
 
Liikevaihto ja -voitto, miljoonaa euroa
 
                       2007         muutos %            2006
Liikevaihto            42,4           -13               48,6
Liikevoitto           -15,8                             -6,7
 
 
 
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:
– Oulun tehdas 53 prosenttia (50 %)
– Thaimaan tehdas 47 prosenttia (50 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 79 prosenttia (68 %)
– Aasia 12 prosenttia (15 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 9 prosenttia (17 %)
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:
– tietoliikenne 51 prosenttia (43%)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 49 prosenttia (57 %)
 
Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 20 prosenttia (11 %).
 
Katsauskaudella Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus sen liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakasta olivat Elcoteq, Incap, Nokia Siemens Networks, Scanfil  ja Wabco. Aspocomp Thailand Ltd:n viiden suurimman asiakkaan osuus sen myynnistä oli noin 87 % ja ne olivat Continental Automotive Systems, Honeywell, Leopold Kostal, Nokia Siemens Networks ja  Wabco.
 
Liikevoitto ennen poistoja oli -12,2 miljoonaa euroa (-3,6).
 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -5,2 miljoonaa euroa (-2,0). Nettorahoituskuluihin sisältyy velkojen järjestelyjen positiivinen vaikutus. Katsauskauden voitto (sisältäen myydyt ja lopetetut liiketoiminnat) oli -64,9 miljoonaa euroa (-27,2).
 
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,54 euroa (-0,43).
 
 
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS
 
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -26,1 miljoonaa euroa(1,9). Konsernin konsolidoidut likvidit varat kauden lopussa olivat 8,4 miljoonaa euroa (22,7).
 
Korolliset velat olivat 47,3 miljoonaa euroa (73,6), josta rahoitusleasingvelkojen osuus oli 1,4 miljoonaa euroa (23,7). Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä heikon tuloksen vuoksi 724,2 prosenttiin (74,5 %). Korottomat velat olivat 16,2 miljoonaa euroa (42,9).
 
Liiketoiminnan rahavirta oli -26,1 miljoonaa euroa (1,9) ja investoinnit 0,5 miljoonaa euroa (3,7).
 
Konsernin omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 7,8 prosenttia (37,0 %). Emoyhtiön omapääoma on alle puolet sen osakepääomasta.
 
Merkittävä osa maaliskuisesta merkintäoikeusannista saaduista varoista on käytetty yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen.
 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
 
Liiketoiminnan siirron yhteydessä Aspocomp siirsi teknologiansa ja T&K toiminnan Meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön.
 
Aspocomp Oulu Oy:n tutkimus- ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Pääasiakkaat toimittavat vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, minkä avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. Oikein ajoitetut investoinnit ovatkin edellytys tehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon. Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.
 
Aspocomp Thaimaan tuotekehitys keskittyi vuonna 2007 korkean lasittumisasteen (high Tg) laminaattien luotettavuuden ja valmistettavuuden optimointiin. Kyseisiä laminaatteja käytetään piirilevyissä, jotka juotetaan lyijyttömällä tinalla normaalia korkeammassa lämpötilassa. Lisäksi tehdas jatkoi yhdistelmälevyn tuotantoprosessin kehittämistä korkeamman kerrosmäärän tuotteeksi. Kaikki kehittämiskustannukset on kirjattu osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
 
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin OMX Helsingin Pörssissä 88.428.810 kappaletta 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 38.947.567 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,10 euroa (21.12.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,44 euroa. Päätöskurssi 31.12.2007 oli 0,11 euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 5,5 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta katsauskauden lopussa oli 6,8 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,4 prosenttia.
 
Huhtikuun 2007 merkintäoikeusannin jälkeen Aspocomp sai 19.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli laskenut alle 5 prosentin liputusrajan. Osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398 000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista ja äänistä 4,80 prosenttia.
 
Työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin. Sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta.
 
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. Se oli 9,24 prosenttia eli 4 611 372 osaketta ja ääntä. Osuus laski 22.8.2007 alle 5 prosentin liputusrajan 3,89 prosenttiin eli 1 939 000 osakkeeseen ja ääneen.
 
Ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa. Yhtiön osakemäärä nousi 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
 
Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Päätöksellä ei kumottu aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.
Kaupthing Bank Oyj, joka on toiminut Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. Kaupthing Bank on antanut Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on enintään 2 prosenttia. Tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. Koska Aspocompin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ole mahdollista.
 
 
MERKINTÄOIKEUSANTI
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.
 
Toissijaisessa merkinnässä jokainen sijoittaja sai merkitä osakkeita, joita ei oltu merkitty merkintäoikeuksien perusteella. Yhtiö sai koko osakeantia koskevan merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluivat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén & Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.
 
Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
 
Osakeannin järjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.
 
 
OPTIO-OIKEUDET JA VAIHDETTAVA DEBENTUURILAINA
 
Osana vähemmistöosuuden ostoa Kiinassa ja ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kukin optio-oikeus olisi oikeuttanut haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määrä olisi voinut nousta enintään 4 000 000 osakkeella. Merkintäoikeus olisi alkanut 3.10.2008 (tai aiemmin, mikäli jokin taho olisi hankkinut yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättynyt 31.3.2010. Yllä kuvatun osakeannin jälkeen 18.4.2007 kokoontunut hallitus totesi Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta. Standard Chartered Bank (Hong Kong) luopui oikeudesta merkitä osakkeita kun velan pääoma maksettiin takaisin marraskuun 2007 yritysjärjestelyn yhteydessä.
 
Aspocomp antoi myös Standard Chartered Bankille sitoumuksen, ettei se laske liikkeeseen yli 40 000 000 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamalla valtuutuksella ilman pankin suostumusta. Aspocomp sitoutui myös varaamaan 10 000 000 osaketta antivaltuutuksesta kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli Standard Chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen Kiinan vähemmmistöosuuden ostoon myönnetyn lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. Standard Chartered Bank (Hong Kong) luopui tästä oikeudesta Aspocompin maksettua lainan pääoman, EUR 40 miljoonaa, marraskuussa 2007 yritysjärjestelyn yhteydessä.
 
Yllä kuvatun osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ja optio-oikeuksien merkintähintoja. Vaihdettavan debentuurilainan I/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. Vaihtokurssin alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. Muutoksen johdosta kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta.
 
Osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. 
 
Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006. Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011. Aspocompissa lopettaneet avainhenkilöt ovat palauttaneet heille myönnetyt 2006A ja 2006B optio-oikeudet optioehtojen mukaisesti työ- tai toimisuhteen päätyttyä. Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp Technology Oy:n hallussa on 200.000 kappaletta 2006A ja 195.000 kappaletta 2006B optiota.
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007). Optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Tämän muutoksen jälkeen optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla 310 000 euron sijasta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain mahdollisesti jaettava osinko.
 
Vuoden 2006 optio-ohjelman mukaan hallituksella on oikeus jakaa yhtiön avainhenkilöille 310.000 kappaletta 2006C optiota. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta tulee olemaan yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2008.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 1 445 henkilöä (2 021). Henkilöstön määrä 31.12.2007 oli 1 120 (1 931). Heistä työntekijöitä oli 821 (1 479) ja toimihenkilöitä 299 (452), joista konsernihallinnossa työskenteli 12 (23).
 
Henkilöstö keskimäärin alueittain
 
                        2007           muutos, %          2006
Eurooppa                 457            -35,0              704
Thaimaa                  988            -24,0            1 317
Yhteensä               1 445            -28,0            2 021
 
 
Aspocomp kutsui 4.5.2007 Suomen henkilöstönsä yt-lain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Neuvottelut koskivat noin 350 henkilöä Aspocomp Group Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä poislukien Oulun tuotantolaitoksen henkilöstö. Neuvottelut päättyivät 15.6.2007. Niiden jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 237 henkilöä, joista 183 oli työntekijöitä ja 54 toimihenkilöitä. Konsernin Salon tehtaan tuotanto lakkautettiin 14.7.2007 ja 215 sen työntekijää irtisanottiin vuoden 2007 aikana.
 
Aspocomp ilmoitti 23.10.2007 yt-neuvottelujen aloittamisesta 30.11. kustannustehokkuuden lisäämiseksi Aspocomp Group Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä. Suunniteltujen toimenpiteiden kohteina olivat kaikki toiminnot. Kutsussa todettiin, että suunnitellut toimenpiteet johtaisivat toteutuessaan organisatorisiin uudelleenjärjestelyihin ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp Group Oyj:ssä ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp Oy:ssä. Neuvottelut eivät koskeneet Aspocomp Oulu Oy:tä. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 10 henkilöä. Meadvillen ja Aspocompin yhteisyritys on tarjonnut työtä 11 neuvottelujen piirissä olleelle henkilölle, jotka jäivät toistaiseksi Aspocompin palvelukseen. Lisäksi konsernin sisäiset henkilösiirrot ja irtisanoutumiset neuvotteluprosessin aikana vähensivät irtisanomistarvetta yhteensä 7 henkilöllä. Irtisanomisten toteuduttua ja sovittujen henkilöiden siirryttyä yhteisyrityksen palvelukseen Aspocomp Group Oyj:hin jää yhteensä 12 vakituista työntekijää, joista 5 henkilöä oli tiedotteen antamisen aikaan perhevapaalla. Emoyhtiön henkilöstömäärän arvioidaan olevan 4 henkilöä vuoden 2008 loppupuoliskolla.
 
Aspocompin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2007 alussa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, myyntijohtaja Rami Raulas, Euroopan tuotantojohtaja Jari Ontronen , Aasian tuontantojohtaja Harry Gilchrist, talousjohtaja Tapio Engström ja lakiasiainjohtaja Maire Laitinen.
 
Talousjohtajana aloitti 1.11.2007 Pertti Vuorinen ja toimitusjohtajana 9.11.2007 Isto Hantila, jotka muodostivat yhtiön johtoryhmän vuoden 2007 lopussa.
 
 
HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA  JA TILINTARKASTAJAT
 
Hallituksen jäsenet Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni ilmoittivat eroavansa hallituksesta 19.1.2007. Nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta hallitus ehdotti ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Tapio Hintikka, Kari Vuorialho ja Johan Hammarén.
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007 hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi Aimo Eloholman, Johan Hammarénin, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen, Yoshiki Sasakin, Anssi Soilan ja Kari Vuorialhon. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.
 
Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot saman suuruisina kuin vuonna 2006. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
 
Järjestäytymiskokouksessaan 10.5.2007 hallitus valitsi uudelleen Tuomo Lähdesmäen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Yoshiki Sasakin varapuheenjohtajaksi. Hallitus nimitti palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen ja Kari Vuorialhon. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Johan Hammarén, Yoshiki Sasaki ja Anssi Soila.
 
Tapio Hintikka erosi yhtiön hallituksesta 20.8.2007. Ero astui voimaan välittömästi.
 
Toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman jätti toimitusjohtajan tehtävät 9.11.2007 alkaen.  Aspocomp Group Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 9.11.2007 alkaen nimitettiin DI Isto Hantila, 49. Hantila on tällä hetkellä Efore Oyj:n ja Selmic Oy:n hallitusten puheenjohtaja ja on aiemmin työskennellyt mm. Perlos Oyj:n toimitusjohtajana 2004-2006, johtotehtävissä sveitsiläisessä Ascom Groupissa v. 1991-2003 – viimeksi Ascom Groupin johtoryhmän jäsenenä – ja sitä ennen johtotehtävissä Fiskars Power Systemissä v. 1983-1991. Koska Meadville Holdings Limitedin kanssa solmittujen sopimusten toteutuessa pääosa Aspocompin liiketoiminnasta siirtyi Aspocompin ja Meadvillen muodostamaan yhteisyritykseen, toimitusjohtajan ensisijaisena tehtävänä on Aspocomp-konsernin rakennemuutoksen suunnittelu ja toteutus.
 
 
YRITYSJÄRJESTELYT
 
Aspocomp ilmoitti 15.2.2007, että Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen sekä Intian tehdashankkeen kokonaisinvestoinnin määräksi arvioitiin yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. 15.3.2007 annetun arvion mukaan Intian investoinnin määrä on noin 100 miljoonaa euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnistyskustannuksista.
 
Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosentin vähemmistöosuuden ostamiseksi yhtiöiden Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Nettokauppahinta oli 37,8 miljoonaa euroa. 44,6 miljoonan euron bruttokauppahintaa pienensi Chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltä. Myytävät laitteet olivat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät soveltuneet HDI-teknologian tuotantoon. Koska konsernin tavoite oli nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettia Kiinassa, kaupassa Chin-Poonilta viimeistään vuoden loppuun mennessä vapautuva tehdastila on tarkoitus muuttaa HDI-käyttöön vuoden 2008 aikana.
 
Aspocomp sopi 21.3.2007 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitettiin 49 prosentin vähemmistöosuuden osto Aspocompin ja Taiwanilaisen Chin-Poonin Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Laina nostettiin täysimääräisesti vähemmistöosuuden oston yhteydessä 4.4.2007. Laina olisi erääntynyt maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten, että lainanantaja olisi voinut pidentää lainan maturiteettia edelleen 18 kuukaudella. Lainan efektiivinen vuotuinen korko 4.4. lasketulla viitekorolla on 12,9 prosenttia mukaan lukien lainalle maksettava korko, järjestelypalkkio ja alla kuvattu enimmillään 2 miljoonan euron mahdollinen lisäpalkkio. Aspocomp antoi lainan noston yhteydessä Standard Chartered Bankille 4 miljoonaa optio-oikeutta, jotka oikeuttivat merkitsemään 4 miljoonaa yhtiön osaketta. Aspocompin osakkeen hinnasta riippuen yhtiö olisi saattanut olla velvollinen maksamaan laina-ajan päättyessä Standard Chartered Bankille enintään 2 miljoonan euron lisäpalkkion. Marraskuisen yritysjärjestelyn yhteydessä lainan pääoma maksettiin ja Standard Chartered Bank (Hong Kong) luopui lainaan liittyneistä muista järjestelyistä.
 
Aspocomp tiedotti 17.4.2007, että teknologian kehittäminen Imbera Electronics Oy:ssä, Aspocomp Group Oyj:n ja Elcoteq SE:n tuotekehitykseen keskittyvässä yhteisyrityksessä, saavutti teollistamis- ja kaupallistamisvaiheen. Yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat päätökseen sopimuksen, jolla laajennettiin Imberan omistuspohjaa, kasvatetaan markkinaa ja turvataan sen rahoitus. Yhtiön rahoittajina ja pääomistajina aloittivat Index Venturesin, Northzone Venturesin ja Conor Venture Partnersin hallinnoimat rahastot. Rahastot sijoittavat Imbera Electronics Inc:iin, joka on Imbera Electronics Oy:n sijoitusta varten perustettu uusi emoyhtiö Yhdysvalloissa.
 
Aspocomp ja Elcoteq jäivät Imberan vähemmistöomistajiksi Imbera Electronics Inc:in kanssa tehdyllä osakevaihdolla. Järjestelyjen jälkeen sekä Aspocomp että Elcoteq omistavat Imberan osakepääomasta noin 15 prosenttia. Imberan toimiva johto säilyi ennallaan ja ryhtyi yhtiön vähemmistöosakkaaksi.
 
Aspocomp allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen globaalista valmistuslisenssistä Imberan nykyisellä teknologialla. Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Aspocompin tulokseen. Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq SE perustivat Imbera Electronics Oy:n vuonna 2002 kehittämään IMB (Integrated Module Board) -liitosteknologiaa.
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 10.5.2007 tytäryhtiö Aspocomp Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.6.2007 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta oli 30.9.2007. Sampo Pankki Oyj ilmoitti 19.9.2007 vastustavansa sulautumista. Joulukuussa Sampo Pankki Oyj peruutti vastustuksensa ja sulautuminen toteutettiin 31.12.2007.
 
Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n hallitus vahvisti 9.8.2007 tytäryhtiönsä Aspocomp Oy:n kirjanpidossa yhtiön Salon tehtaan sulkemisesta johtuvan alaskirjauksen määrän. Tämän johdosta Aspocomp Oy:n oma pääoma oli -18,1 miljoonaa euroa. Osakepääoman menettämisestä tehtiin ilmoitus Kaupparekisteriin.
 
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se myi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan uudelle holding-yhtiölle. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin Meadville Holdings Limitedille. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella (ks. Muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa).
 
Aspocomp Group Oyj ilmoitti 29.10.2007 Rahoitustarkastukselle ja OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:lle päätöksestään lykätä jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon julkistamista. Tieto koski Aspocomp Group Oyj:n kiinalaiselle tytäryhtiölle ACP Electronicsille esitettyä haastetta, jolla yhtiön omaisuutta haettiin takavarikkoon, jossa yhtiötä vaadittiin maksamaan takaisin USD 5 miljoonaa korkoineen ja jonka perusteella yhtiön omaisuutta ja pankkitilejä oli jäädytetty. Päätös perustui siihen, että tiedon julkaiseminen olisi saattanut vaarantaa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen aseman paranemiseen tähtäävien neuvottelujen loppuunsaattamista. ACP Electronicsia vastaan Kiinassa esitetyistä oikeudellisista vaateista luovuttiin 8.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella. Aspocomp julkaisi tiedon 9.11.2007.
 
Aspocomp Group Oyj, Aspocomp Oy, Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Holdings PTE. allekirjoittivat 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. Sopimus tuli voimaan 14.12.2007 (ks. Muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa).
 
 
OIKEUDENKÄYNNIT
 
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan. Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.
 
Rouenin valitustuomioistuimen päätösten mukaisesti Aspocomp Group Oyj velvoitettiin maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina 10,1 miljoonaa euroa. Summaan lisätään noin 7 prosentin vuotuinen korko, jota on katsauksen julkaisuhetkellä kertynyt noin 2,3 miljoonaa euroa.
 
Ranskalainen Credit Industriel et Commerciel -pankki oli antanut entisille työntekijöille pankkitakauksen korkeimman oikeuden tuomion maksamisen vakuudeksi ja Nordea Pankki Oyj vastaavasti ranskalaiselle pankille pankkitakauksen, jonka Aspocomp oli sitoutunut korvaamaan Nordealle.
 
Nordean pankkitakaukseen perustuva Aspocompin vastasitoumus muutettiin pankkilainaksi, jonka kuukauden Euriboriin sidottu vuosikorko oli lainanantamishetkellä 6,2 prosenttia. Siten Ranskan korkeimman oikeuden päätös ei heikentänyt olennaisesti Aspocompin välitöntä maksuvalmiutta. Velkajärjestelysopimukseen liittyen lainan korko on 2,5 %.Korkoa ei makseta vaan se lisätään pääomaan. Aspocomp konsernin likviditeettitilanteen mukaan lainaa saatetaan lyhentää mutta pääosin sen takaisinmaksu ajoittuu vuoden 2013 optionkäyttöajankohtaan pankkien kanssa tehdyn lainojen uudelleenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.
 
 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET
 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.1.2007 muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja se laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006 julkaistussa yhtiökokouskutsussa.
 
 
OSINKOPOLITIIKKA
 
Aspocomp Group Oyj:n hallitus määritteli 15.3.2007 yhtiölle uuden pitkän aikavälin osinkopolitiikan. Sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa. Varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2006.
 
 
HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS
 
Hallitus ehdottaa vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2007 (0,00 euroa vuonna 2006)
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Aspocompin pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen.
 
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessa Ranskassa käydyssä oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä on noin 750.000 euroa. Kanteet tulevat käsittelyyn talven ja kevään 2008 aikana.
 
Aspocompin Salossa, Örninkatu 15, sijaitseva kiinteistöleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen on myyty. Kauppahinta lyhentää Aspocompin korollisia pankkivelkoja Suomessa noin 6 miljoonalla eurolla. Kesällä 2007 tehtyä kiinteistön arvonalennusta on pienennetty kolmella miljoonalla eurolla. Tämän jälkeen kotimaiset korolliset velat ovat noin 27 miljoonaa euroa.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2008 on konsernin uudelleenjärjestely ja Meadville Holdings Limitedin kanssa tehdyn kaupan viimeistely. Kauppa vahvisti Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmiuden säilyttämiseksi vaaditaan vielä toimenpiteitä.
 
Aspocomp-konsernin liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa ja tulos ennen poistoja (EBITDA) positiivinen johtuen kevyemmästä kustannusrakenteesta ja operatiivisen toiminnan tehostumisesta.
 
 
ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
 
Aspocomp-konsernin riskienhallinnan pääperiaatteena on ollut määrittää riskien laajuus mahdollisimman tarkasti ja seurata niiden kehittymistä suhteessa etukäteen määriteltyihin riskirajoihin. Hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Alla on kuvattu merkittävimpiä strategisia, toiminnallisia, rahoitus ja vahinkoriskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaarantaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.  
 
 
Liiketoimintaan liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä
Kuvattujen strategisten riskien suhteen yhtiö pyrkii ennaltaehkäisemään tai rajaamaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä omilla strategisilla valinnoillaan, perustuen päätöksentekohetkellä käytettävissä olevaan parhaaseen tietoon ja ymmärrykseen.
Operatiivisten riskien hallinnan keskeisiä elementtejä ovat kansainvälisen liiketoimintaympäristön ymmärtäminen ja oman toiminnan sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin. Lisäksi tuotantolaitokset mimimoivat riskejä koulutuksella sekä teknologisen osaamisen ja tietojärjestelmien kehittämisellä.
 
 
Riippuvuus asiakasmarkkinoista
Aspocompin tytäryhtiöt Oulussa ja Thaimaassa valmistivat vuonna 2007 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategiselle asiakkaalle sekä monille muille paikallisille asiakkaille. Samaan aikaan Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakasta olivat Elcoteq, Incap, Nokia Siemens Networks, Scanfil ja Wabco. Aspocomp Thailand Ltd:n viiden suurimman asiakkaan osuus myynnistä oli noin 87 % ja viisi suurinta asiakasta olivat Continental Automotive Systems, Honeywel, Leopold Kostal, Nokia Siemens Networks ja Wabco.
 
 
Kilpailu
Aspocomp -konsernin kilpailuasema ja riskiprofiili muuttuivat merkittävästi marraskuussa 2007 tehdyn yritysjärjestelyn seurauksena.
 
Elektroniikkateollisuuden volyymituotteet valmistetaan pääsääntöisesti Aasiassa. Elektroniikkatuotteiden suunnittelu Euroopassa jatkuu ja  kysyntä tulee painottumaan yhä enemmän tuotekehityspiirilevyjen ja piensarjalevyjen valmistukseen. Samanaikaisesti piirilevyjen vaikeusaste kohoaa, koska HDI-teknologian osuus lisääntyy ja kerrosmäärät kasvavat.
 
Markkinatutkimusten mukaan kehittyvän komponenttiteknologian myötä vaativampien HDI-piirilevyjen kysyntä tulee lähiaikoina kasvamaan huomattavasti maailmanmarkkinoita nopeammin, Aspocomp Oulu Oy:n kilpailuasema nykyisessä asiakassegmentissä on hyvä ja asema vaativien piirilevyjen pikatoimittajana Euroopassa arvioidaan säilyvän hyvänä. Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua aasialaisilta prototoimittajilta. Yhtiön tulevaisuuden kannalta riskitekijöitä Aasiasta tulevan kilpailun lisäksi ovat tietoliikennealan rakenteelliset muutokset. Nämä saattavat johtaa tuotekehityksen vähenemiseen Euroopassa, jolloin yhtiön kilpailukyky heikkenisi ja tuotekehityksen piirilevymarkkinat supistuisivat lähialueella.
 
Aspocomp Thaimaan pääsovellusalue, autoelektroniikka, on nauttinut vakaasta kasvusta koko vuoden 2007 ja kasvu jatkuu elektroniikan lisääntyessä niin henkilö- kuin hyötyajoneuvoissakin. Toimialan kilpailu kuitenkin kiristyy sen siirtyessä kulutus- ja tietoliikenne-elektroniikan tavoin entistä enemmän alhaisten kustannusten maihin. Tietoliikennetoimialalla  kilpailu säilyy edelleen kovana Kiinassa ja Kaakkois-Aasian maissa. Teollisuuselektroniikan alueella kilpailu jatkuu kovana, sillä yhä useammat kiinalaiset valmistajat hyväksyvät erittäin pieniä tilauksia, niin määrältään kuin arvoltaankin. Toisaalta jo vuonna 2007 oli selvästi havaittavissa trendi, että riskiä tasaavat piirilevyjen käyttäjät etsivät vaihtoehtoa Kiinalle, tyypillisesti Kaakkois-Aasian maista, kuten Thaimaasta.
 
 
Toiminta kehittyvillä markkinoilla
Yritysjärjestelyn vuoksi kehittyvillä markkinoilla tytäryhtiöistä toimii ainoastaan Thaimaan tehdas. Kehittyvät markkinat ovat alttiimpia suuremmalle poliittiselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin toiminta rakenteeltaan ja järjestelmiltään kehittyneemmissä maissa. Näin ollen lainsäädännön muutoksista tai taloudellisista, yhteiskunnallisista tai poliittisista muutoksista ja epävakaudesta johtuva tappion riski voi olla olennainen. 
 
 
Asiakkaiden pitkäaikaisten tilausten puute
Piirilevyteollisuudelle on tyypillistä asiakkaiden pitkäaikaisten sitovien tilausten puuttuminen. Tämän vuoksi tehtaiden kuormitus vaihtelee lyhellä tähtäyksellä merkittävästikin vaikuttaen sekä liikevaihdon että tuloksen huomattavaan vaihteluun.
 
 
Aspocompin toimintaan liittyviä rahoituksellisia riskejä
Piirilevyteollisuus on pääomavaltaista ja teknologia kehittyy nopeasti. Kapasiteetin ylläpitäminen niin määrällisesti kuin laadullisestikin vaatii rahoituksen riittävyyden varmistamista. Investoinnit on hoidettava joko tulorahoituksella tai paikallisilla lainoilla. Mikäli Aspocompin operatiiviset tytäryhtiöt eivät pysty hankkimaan tarvittavaa rahoitusta investoinneilleen niiden liiketoiminta voi heiketä merkittävästi.
 
 
Merkittävä velkaantuminen
Aspocompin velkaantumisaste kasvoi merkittävästi vuonna 2007. Konsernin korolliset velat olivat 31.12.2007 yhteensä noin 49 miljoonaa euroa, joihin sisältyi 10,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. Suomalaisten pankkivelkojien kanssa solmitussa velkojen uudelleen järjestämistä koskevassa sopimuksessa ei ollut mukana vuonna 2006 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoita. Aspocomp Group Oyj on antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi. Suomalaisten pankkien kanssa sovittu velkajärjestely rajoittaa konsernin keskitetyn rahoituksen hoidon ainoastaan Suomeen, joten Thaimaan tehtaan on järjestettävä rahoituksensa itsenäisesti. Lisäksi velkajärjestelysopimus rajoittaa konsernin investointimahdollisuuksia Suomessa. Velkajärjestelysopimus helpottaa korollisten velkojen hoitoa siten, että säännöllisiä lyhennyksiä ei vaadita ja vuotuinen 2,5 %:n korko lisätään pääomaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa sovittua velkajärjestelyä koskevia sopimuksia vaihtovelkakirjalainan haltijoiden ja Bangkok Bankin kanssa, Aspocompin toimintaedellytykset heikkenevät.
 
 
Likviditeetti-ja rahoitusriski
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen Suomen toiminnan likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Thaimaan yhtiön likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.
 
 
Valuuttariskit
Konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Thaimaassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin Euroopassa, Hongkongissa kuin Singaporessakin. Konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, bahti sekä USA:n dollari. Tytäryhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski perustuu aasialaisten valuuttojen kurssivaihteluun.
 
 
Korkoriski
Velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on Suomessa hallinnassa vuoteen 2013 saakka – nimellisen korkokannan ollessa 2,5 % vuodessa. Thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkinahintaan ja tätä kautta myös konsernin rahoituskuluihin.
 
 
Luotto-ja vastapuoliriskit
Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seuraamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on hyvä luottokelpoisuus.
 
 
Oikeudenkäynnit
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa  noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp SAS:n työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja on riskinä, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää voivat myös nostaa kanteen. Kanneaika Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
 
 
Vahinkoriski
Pääosa konsernin varallisuudesta on sidottu tuotantolaitoksiin. Siten erilaiset tuotantolaitoksilla tapahtuvat vahingot kuten tulipalot, suuret konerikot tai vastaavat aiheuttavat toteutuessaan omaisuus- ja toiminnan keskeytysvahinkoja. Riskienhallintaan liittyvillä arvioilla pyritään suojautumaan edellä mainittujen riskien toteutumista vastaan. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain osana riskienhallintaa ja vakuutuksin pyritään kattamaan riskit, jotka taloudellisin tai muin järkevin perustein voidaan hoitaa vakuuttamalla. Muita määriteltyjä riskejä ovat teknologian nopea muuttuminen, tuotantokapasiteetin riittävyys, kasvun hallitseminen, kyky täyttää asiakkaiden tuotevaatimukset ja määrittelyt, kapasiteetin käyttöaste, riippuvuus yhtiön johdosta, oikeudenkäynnit, raaka-aineiden hinnanvaihtelut ja riippuvuus avaintoimittajista, tuotevastuu, ympäristöriskit ja immateriaalioikeudet. Yhtiön parhaan käsityksen mukaan edellä on kuvattu riskejä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudessa. Lista riskeistä ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen. Riskien kuvauksissa ei ole otettu huomioon riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai suuruutta.
 
 
LASKENTAPERIAATTEET
 
Aspocompin tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-säännösten mukaan. Katsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2006. Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia uusia standardeja: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja siihen liittyvä IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen – tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.
 
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Velan vakuudeksi annettujen kiinnitysten määrä on vähentynyt valuuttakurssimuutosten johdosta. Muissa vastuissa 11 miljoonan pankkitakauksen vastasitoumus on muuttunut lainaksi. Tullitakausten määrä on noussut sadallatuhannella eurolla.
 
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Espoossa 14.3.2008
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
Hallitus
 
Isto Hantila
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Isto Hantila, puh. (09) 591 8342 tai talousjohtaja Pertti Vuorinen, puh. (09) 591 8344.
 
 
Aspocomp järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja median edustajille perjantaina 14. maaliskuuta kello 14:00 alkaen ravintola Bankisssa osoitteessa Unioninkatu 20.
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
 
 
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocomp-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopan ulkopuolella.