ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 8.00

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

– Liikevaihto: 148,9 miljoonaa euroa (135,4 milj. e vuonna 2005). Liikevaihto
kasvoi 10.0 prosenttia ja Aasian tehtaiden liikevaihto kasvoi 31,7 prosenttia.

– Liikevoitto: -23,3 miljoonaa euroa (-17,8). Heikkeneminen johtui lähinnä Salon
piirilevytehtaan käynnissä olevasta uudistamisprojektista. Joulukuussa
toteutetun Salon tehtaan toimintojen supistamisen osuus oli 3.0 miljoonaa euroa.
Aasian tehtaiden yhteenlaskettu liikevoitto nousi merkittävästi.

– Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista: -1,59 euroa (-1,32)

– Liiketoiminnan rahavirta: 1,9 miljoonaa euroa (12,7)

– Investoinnit: 24,8 miljoonaa euroa (25,9)

– Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen: -0,92 euroa (-0,61)

Katsaus- ja vertailukauden luvuissa ei ole mukana syyskuussa 2005 myydyn
Mekaniikka-liiketoiminnan eikä elokuussa 2006 myydyn Moduulit-liiketoiminnan
lukuja.

ASPOCOMPIN KASVUN RAHOITTAMINEN

Aspocomp toteuttaa kasvustrategiaansa aggressiivisesti keskittymällä kasvavassa
määrin teknologisesti vaativampiin HDI-piirilevyihin. Merkittävin keino kasvun
saavuttamiseksi on investointien lisääminen Aasiassa, joka on nopeimmin
laajentuva HDI-piirilevyjen markkina.

Aspocomp on julkaissut 15.2.2007 pörssitiedotteen, jossa on tarkempaa tietoa
yhtiön kasvun rahoittamisesta Kiinassa ja Intiassa. Lisätietoja on myös tämän
tiedotteen kappaleessa ”Tilikauden jälkeiset tapahtumat”.

LOKA-JOULUKUU LYHYESTI

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

2006 muutos-% 7-9/2005
Liikevaihto 38,3 -2,4 39,2
Liikevoitto -10,3 -5,2

Loka-joulukuun liikevaihto pysyi vertailujakson tasolla. Kiinassa sijaitsevan
Suzhoun tehtaan toiminta jatkui erittäin hyvänä ja sen liikevaihto kasvoi
merkittävästi. Oulun tehtaan liikevaihto pysyi loka-joulukuun 2005 tasolla ja
Thaimaan Srirachan tehtaan liikevaihto heikkeni selvästi. Salon tehtaan
liikevaihto heikkeni huomattavasti tehtaan pitkittyneen uudistamisprojektin ja
uusien tuotteiden rajallisen myynnin vuoksi. Tehtaan liikevaihto kasvoi
kuitenkin jonkin verran vuoden edellisestä neljänneksestä.

Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 36 prosenttia (45 %)
– Aasian tehtaat 64 prosenttia (55 %)

Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 60 prosenttia (56 %)
– Aasia 27 prosenttia (34 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 13 prosenttia (10 %)

Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– matkapuhelin- ja tietoliikennejärjestelmät 73 prosenttia (69 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 27 prosenttia (31 %)

Liikevoitto ennen poistoja oli -5,2 miljoonaa euroa (-0,9 milj. e) ja
liikevoitto -10,3 miljoonaa euroa (-5,2).

Loka-joulukuun liikevoitto heikkeni merkittävästi vertailujaksosta lähinnä Salon
tehtaan toimintojen supistamisesta syntyneiden kulujen sekä tehtaalla jatkuneen
uudistamisprojektin myötä. Thaimaan tehtaan vuoden viimeisen neljänneksen tulos
heikkeni edelleen jyrkästi pitkittyneiden teknisten ongelmien ja varaston
alaskirjausten vuoksi.

Toisaalta Kiinan tehtaan tuotanto jatkui täydellä kapasiteetilla ja sen voitto
kasvoi huomattavasti vertailujaksoon nähden.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,3) ja katsausjakson
voitto oli -13,3 miljoonaa euroa (-12.0). Tulos osaketta kohti oli -0,61 euroa (-
0,62).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2007 on keskittää yrityksen resurssit
markkina-aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien
maailmanlaajuisten asiakkaiden palvelemiseen, kustannustehokkuuden
lisäämiseen sekä konsernin lyhyen aikavälin rahoituksen turvaamiseen.

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuoteen
verrattuna. Kannattavuuden arvioidaan paranevan viime vuodesta, mutta koko
vuoden tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen ja maksuvalmiuden heikko.

TOIMITUSJOHTAJA MAIJA-LIISA FRIMAN:

”Vuoden 2006 tulos oli erittäin epätyydyttävä lähinnä Salon tehtaan
uudistamisprojektin vuoksi, joka jatkui koko vuoden ajan. Tehdasta sopeutettiin
strategiseen rooliinsa eli joustavaksi tuotantolaitokseksi, joka valmistaa sekä
käynnistys- että elinkaaren alkuvaiheen uusia ja vaativia tuotteita. Vuoden
viimeistä neljännestä rasitti tehtaan keskimääräistä heikompi kapasiteetin
käyttöaste. Kahden uuden pinnoituslinjan käyttöönotto vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla paransi uuden teknologian tuotteiden saantoa, joka nousi
merkittävästi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Lisäksi tehtaan kokoa sopeutettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä
vastaamaan paremmin sen strategista roolia. Pienemmän Oulun tehtaan
liikevaihto ja tulos kasvoivat viime vuodesta, mikä osoitti sen
menestyksellisen roolin samanlaisena uusien tuotteiden tuotannon
käynnistäjänä.

Aasian tehtaiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 32 prosenttia. Kiinassa
high density interconnections- eli HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteetti
nousi noin 50 prosenttia viime vuoden keskiarvosta ja oli täydessä
käytössä läpi vuoden. Tehtaan liikevaihto koheni huomattavasti ja
liikevoitto yli kaksinkertaistui. Toisaalta pienemmän Thaimaan tehtaan
tulos heikkeni vuoden jälkimmäisellä puoliskolla materiaalikulujen nousun,
pitkittyneiden teknisten ongelmien ja varaston alaskirjausten vuoksi.

Palvellaksemme paremmin maailmanlaajuisia asiakkaitamme ryhdyimme
rakentamaan Intian ensimmäistä HDI-tehdasta Chennaihin. Paalutus alkoi
lokakuussa ja alkuvaiheen tuotannon odotetaan käynnistyvän kuluvan vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla. Vaiheittaisen käynnistyksen jälkeen tehtaan
ennakoidaan arviolta kaksinkertaistavan konsernin HDI-piirilevyjen
tuotantokapasiteetin.

Koska tuotantokapasiteetin kasvattaminen on yksi merkittävimmistä
tavoitteistamme, rahoituksen turvaaminen Intian projektille ja edelleen
laajentumiselle Kiinassa on elintärkeää. Tähän mennessä olemme saaneet GE
Capital Solutionsilta 10 miljoonan euron arvoisen laiterahoituksen ja
laskeneet liikkeelle 10,3 miljoonan euron vaihdettavan debentuurilainan.
Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.1.2007 hallituksen 50 000
000 uuden osakkeen antiin ja 200 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamiseen.

Teknologisesti vaativien HDI-piirilevyjen tuotannon arvon ennakoidaan
kohoavan vuonna 2007 lähes 6 miljardiin dollariin (yli 4 mrd. euroa)
maailmanlaajuisesti. Markkinatutkijat arvioivat, että HDI-piirilevyjen
tuotot kasvavat vuosittain noin 8 prosenttia vuosien 2005-2010 aikana ja
että Aasiassa vuosikasvu nousee lähes 12 prosenttiin. Arvioiden mukaan
vuoteen 2010 mennessä noin 90 prosenttia maailman HDI-
piirilevyvalmistuksen tuotoista saadaan Aasiasta.

Jotta pystyisimme pidemmällä aikavälillä kasvamaan markkinoita nopeammin,
työskentelemme jatkuvasti kehityksen turvaamiseksi sekä Aasiassa että
Suomessa. Vaikka toimenpiteet vievät aikaa ja pääomaa, uskon vakaasti
niiden olevan avain globaaliin kasvuun, asiakkaidemme palvelemiseen ja
viime kädessä todellisen omistaja-arvon luomiseen.”

PIIRILEVYMARKKINA

Piirilevyjen maailmanlaajuinen kysyntä tietoliikenneverkko- ja
autoteollisuussegmenteissä pysyi katsausvuoden ajan hyvänä. Vahva kasvu jatkui
kämmenlaitteiden segmentissä ja Aspocompin asiakkaat raportoivat vahvoista
tuloksista. Vaikka laitteiden keskihinnat laskivat koko katsausvuoden ajan,
toimitusmäärät vaativan teknologian HDI-piirilevyjä hyödyntäviin laitteisiin
pysyivät korkeina maailmanlaajuisesti. Rajallinen tarjonta, joka tosin lisääntyi
vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja vuoden aikana kasvaneet
materiaalikustannukset rajoittivat normaalia hintaeroosiota.

Markkina-arvioiden mukaan vuoden 2006 maailmanlaajuinen piirilevytuotanto kasvoi
lähes 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Tuotannon Aasiassa laskettiin nousseen
noin 12 prosenttia ja Japani poissulkien lähes 19 prosenttia. Vaativien HDI-
piirilevyjen tuotanto lisääntyi piirilevyjen kokonaistuotantoa nopeammin ja
Aasiassa sen arvioitiin kasvaneen lähes 22 prosenttia vuodesta 2005.

KONSERNIN TAMMI-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA -TULOS

Liikevaihto ja -voitto, milj. e

2006 muutos-% 2005
Liikevaihto 148,9 10,0 135,4
Liikevoitto -23,3 -17,8

Aspocomp-konsernin katsausvuoden liikevaihto oli 148,9 miljoonaa euroa (135,4)
ja kasvoi odotetusti 10,0 prosenttia vertailuvuoden liikevaihdosta.

Vaikka Oulun tehtaan liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta, Suomen eli
Salon ja Oulun tehtaiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevaihto laski 14
prosenttia (laski 24 %) lähinnä Salon tehtaan uudistamisprojektin vuoksi. Se
heikensi saantoa ja uuden teknologian tuotteiden osuutta kokonaistuotannosta
erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Uudistamisprojektin ohella vuoden
jälkimmäinen puolisko kärsi lähinnä Salon tehtaan keskimääräistä pienemmästä
kuormituksesta. Tehtaan tilikauden liikevaihto jäi siten vertailukauden
liikevaihdosta.

Heikkenemistä kompensoi selvästi Kiinan tehtaan hyvin voimakas kasvu, jossa
suuremman katteen HDI-piirilevyjen myynti oli vahvaa ja kapasiteetti täydessä
käytössä koko vuoden. Thaimaan tehtaan liikevaihto parani jonkin verran
edellisvuotisesta. Aasian tehtaiden yhteenlaskettu liikevaihto nousi 32
prosenttia (nousi 40 %).

Konsernin liikevaihto tehtaittain:
– Suomen tehtaat 36 prosenttia (46 %)
– Aasian tehtaat 64 prosenttia (54 %)

Aasian tehtaiden osuus kasvoi vertailukaudesta konsernin strategian mukaisesti.

Konsernin liikevaihto markkina-alueittain:
– Eurooppa 56 prosenttia (59 %)
– Aasia 29 prosenttia (31 %)
– Etelä- ja Pohjois-Amerikka 15 prosenttia (10 %)

Konsernin liikevaihto tuotealueittain:
– kämmenlaitteet ja tietoliikennejärjestelmät 68 prosenttia (71 %)
– auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 32 prosenttia (29 %)

Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli
58 prosenttia.

Aspocompin viisi suurinta asiakasta katsauskaudella olivat Elcoteq, Nokia,
Philips, Wabco ja Sanmina-SCI. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta
oli 54 prosenttia (54 %).

Liikevoitto ennen poistoja oli -5,3 miljoonaa euroa (0,2) eli -3,5 prosenttia
(0,1 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -23,3 miljoonaa euroa (-17,8).

Vaikka Kiinan tehtaan voitto yli kaksinkertaistui edellisestä tilikaudesta,
Salon tehtaan raskaat tappiot heikensivät konsernin katsausvuoden
kannattavuutta. Thaimaan tehtaan tappio kasvoi edellisvuotisesta tuloksen
painuttua selvästi negatiiviseksi heinä-joulukuussa. Tämä johtui ulkoistuksen
ongelmista, jotka nostivat materiaalikustannuksia tilapäisesti vuoden
kolmannella neljänneksellä, pitkittyneistä teknisistä ongelmista jälkimmäisellä
vuosipuoliskolla sekä varaston alaskirjauksista viimeisellä neljänneksellä.
Oulun tehtaan tulos parani vuoteen 2005 verrattuna ja oli selvästi positiivinen.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,9 miljoonaa euroa (-0,9). Katsauskauden
voitto oli -27,2 miljoonaa euroa (-23,4) ja osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista -1,59 euroa (-1,32).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli positiivinen
kiinalaisen yhteisyrityksen vahvan toiminnan sekä 5,8 miljoonan euron
myyntisaatavien myynnin ansiosta. Konsernin konsolidoidut likvidit nettovarat
kauden lopussa olivat 22,7 miljoonaa euroa (16,1). Aspocomp Group Oyj:n likvidit
varat, mukaanlukien käyttämättömät limiitit, olivat 13,2 miljoonaa euroa (9,9).

Korolliset nettovelat kasvoivat 50,9 miljoonaan euroon (25,2), josta
rahoitusleasingvelkojen osuus oli 23,7 miljoonaa euroa (19,6).
Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä heikon tuloksen ja kohonneen velkatason
vuoksi 74,5 prosenttiin (23,5 %). Korottomat velat olivat 38,2 miljoonaa euroa
(37,1).

Salon tehtaan toimintaa supistettiin joulukuussa vastaamaan paremmin sen
strategista roolia konsernissa. Supistamiseen liittyvät käyttöomaisuuden arvon
alentumiset olivat 2,1 miljoonaa euroa ja irtisanomisajan palkat 0,9 miljoonaa
euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa (12,7) ja investoinnit 24,8
miljoonaa euroa (25,9). Osakekohtainen rahavirta investointien jälkeen oli -0,92
euroa (-0,61).

Investoinnit koostuivat lähinnä Salon tehtaan teknologisista investoinneista ja
Kiinan tehtaan HDI-linjan laajentamisesta. Investoinnit Aasiaan olivat 10,2
miljoonaa euroa (14,8) ja Eurooppaan 14,6 miljoonaa euroa (11,1).
Nettorahoituskulut muodostivat 1,2 prosenttia (0,6 %) liikevaihdosta.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 37,0 prosenttia (57,8 %).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (4,8) eli
2,7 prosenttia (3,1 %) liikevaihdosta.

Vuoden aikana teknologian kehittämisessä panostettiin erityisesti HDI-semi-flex
-piirilevyihin. Yhden flex-kerroksen HDI-semi-flex -piirilevyjen kehitysprojekti
oli valmis siirrettäväksi tuotantovaiheeseen ja viimeisen neljänneksen aikana
aloitettiin asiakkaiden testilevyjen valmistus. Projekti kahden flex-kerroksen
HDI-semi-flex -piirilevyjen kehittämiseksi oli valmis siirrettäväksi
teollistamisvaiheeseen. Kummankin semi-flex -sovelluksen parissa jatkettiin
tutkimusta useamman kustannustehokkaan ja luotettavan materiaalin löytämiseksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ryhdyttiin valmistelemaan Any Layer Microvia –
tyyppisten piirilevyjen massatuotantoa ja investointisuunnitelmaa. Katsausvuonna
arvioitiin levyihin liittyviä uusia materiaaleja, joiden tulee toimia myös
korkeissa taajuuksissa.

Vuoden aikana tutkittiin optoelektroniikkaa ja sen jälkimmäisellä puoliskolla
käynnistettiin tutkimus optoelektroniikan yhdistämiseksi joustaviin flex-
sovelluksiin.

Tutkimus eteni HDI-rigid-flex -konseptin soveltamiseksi kämmenlaitteiden
dynaamisissa joustavissa ratkaisuissa, joissa käytetään saranoita. Sovellusten
markkinatutkimukset käynnistettiin.

MODUULIT-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Aspocomp Group Oyj:n tytäryhtiöt Aspocomp Oy ja Aspocomp Technology Oy sopivat
9.8.2006 konsernin Moduulit-liiketoiminnan ja moduuleihin liittyvän
tuotekehityksen myymisestä kemiläiselle Selmic Oy:lle. Kauppa koski Oulun
moduulitehtaan ja moduulien tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan liiketoimintoja
sekä vaihto- ja käyttöomaisuutta. Moduulit-liiketoiminta muodosti noin 10
prosenttia konsernin liikevaihdosta. Selmicille siirtyi 150 henkilöä ns.
vanhoina työntekijöinä. Kaupan lisäksi yhtiöt sopivat moduulitehtaan kiinteistön
pitkäaikaisesta vuokraamisesta Selmicille. Liiketoiminnan myynnin ansiosta
Aspocompista tuli puhdas piirilevy-yhtiö.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2006 oli 20 082 052 kappaletta ja
yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti
200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,0 prosenttia. Omilla osakkeilla oikaistu
osakemäärä oli 19 882 052 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 16 559 888
kappaletta 1.1.-31.12.2006 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 39
209 198 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 1,72 euroa (28.12.2006), ylin 4,09
euroa (10.1.2006) ja keskikurssi 2,50 euroa. Päätöskurssi 29.12.2006 oli 1,78
euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 35,4
miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta
tilikauden lopussa oli 3,4 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 1,9
prosenttia.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutusta ei käytetty katsausvuoden aikana.

Henrik Nybergin omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä laski
8,2 prosentista 0,0 prosenttiin 15.12.2006.

VAIHDETTAVA LAINA JA OPTIOT

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2006 hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.
Osakepääoman korottamisen enimmäismäärä oli yhteensä 4 016 410 euroa.

Valtuutuksen nojalla Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 17.11.2006 laskea
liikeelle suunnattavan private placement -tyyppisen vaihdettavan
debentuurilainan. Laina, joka tarjottiin rajatulle institutionaalisten
sijoittajien joukolle, merkittiin 22.11.2006 mennessä. Lainan merkintöjen
lopullinen määrä oli 10 300 000 euroa. Määrä oikeuttaa enintään 4 006 700
Aspocomp Group Oyj:n uuden osakkeen merkintään.

Laina laskettiin liikkeeseen 1.12.2006 ja lunastetaan 100 prosenttiin pääomansa
määrästä. Sen eräpäivä on 1.12.2011. Osakkeen vaihtokurssi (merkintähinta) on
2,5707 euroa. Osakkeiden merkintäaika (lainan vaihtoaika) alkaa 1.2.2007 ja
päättyy 31.10.2011. Lainalle maksetaan 5,75 prosentin kiinteää vuotuista korkoa
puolivuosittain.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi OKO Pankki Oyj. Lainalle ei haeta
pörssinoteerausta. Lainan pääoma käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muun
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen
ja/tai investointien rahoittamiseen.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-
konsernin avainhenkilöille ja Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle osana avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 930 000 kappaletta. Osakemerkintä
optio-oikeuksilla 2006A, 2006B ja 2006C alkaa ainoastaan, jos hallituksen ennen
niiden jakamista määrittämät kriteerit ovat täyttyneet. Osakkeiden vastaavat
merkintäajat ovat 1.5.2008-31.5.2010, 1.5.2009-31.5.2011 ja 1.5.2010-31.5.2012.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 13.3.2006 osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka astui voimaan varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006
myönnettyä optio-oikeuksia. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu noin 12 ylemmän
johdon jäsentä. Järjestelmän mahdollisen edun saaminen riippuu konsernin
osakekohtaisen tulostavoitteen (EPS) saavuttamisesta ja maksettaisiin osaksi
yhtiön osakkeina ja osaksi käteismaksuna vuonna 2007. Etuun liittyy osakkeiden
luovutuskielto kahden vuoden sisällä maksuajan päättymisestä. Lisäksi yhtiön
toimitusjohtajan ja johtoryhmän on omistettava osakkeita tietyssä suhteessa
vuotuiseen bruttopalkkaansa niin kauan, kuin työ- tai toimisuhde konserniin on
voimassa.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 3 373 henkilöä (3
216). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 3 346 (3 210). Heistä työntekijöitä oli 2
354 (2 261) ja toimihenkilöitä 992 (949). Piirilevytuotannossa työskenteli 3 349
(3 197) henkilöä ja konsernihallinnossa 24 (19).

Henkilöstö keskimäärin alueittain,
tammi-syyskuu

2006 muutos-% 2005
Eurooppa 704 -4,2 735
Aasia 2 669 7,6 2 481
Yhteensä 3 373 4,9 3 216

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistettyä henkilöstön
kehittämisprosessia eri maiden toimintatapojen ja dokumentoinnin
yhtenäistämiseksi jatkettiin.

Suomessa teetettiin työtyytyväisyystutkimus vuoden kolmannella neljänneksellä.
Selvästi yli puolet tutkimukseen osallistuneista oli tyytyväisiä työhönsä.
Kysely osoitti yleisen tyytyväisyyden lisääntyneen vuoden 2004 vastaaviin
tutkimustuloksiin verrattuna. Henkilöstö oli tyytyväisintä viestinnän ja
johtamisen tehokkuuteen, työnantajaan samaistumiseen ja tiimityöhön. Näistä
eniten kasvoi tyytyväisyys viestinnän tehokkuuteen. Osallistujat olivat
tyytymättömimpiä oman työsuorituksensa arviointiin ja henkilökohtaiseen
kehittymiseen sekä palkkioihin ja etuuksiin.

Intian HDI-piirilevytehdashankkeelle nimitettiin 1.3.2006 projektipäälliköksi
Balachandran a/l Lakshmanan ja talousjohtajaksi Petri Kangas.

Ekonomi Tapio Engström (42) nimitettiin 10.4.2006 Aspocomp Group Oyj:n
talousjohtajaksi, toimitusjohtajan varamieheksi ja johtoryhmän jäseneksi
1.7.2006 alkaen. Engström siirtyi tehtävään Vaisala Oyj:n talousjohtajan
paikalta. Edellinen talousjohtaja Pertti Vuorinen (56) nimitettiin Aspocompin
Aasian ja Tyynenmeren alueen talousjohtajaksi 1.7.2006 alkaen. Hänen
toimipisteensä on Suzhoussa, Kiinassa. Talousasioissa Vuorinen raportoi
Engströmille ja laajentumishankkeissa toimitusjohtaja Maija-Liisa Frimanille.

Aspocompin Salon tehtaasta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin Reijo Savolainen
(50) 10.10.2006 alkaen. Savolainen on aiemmin työskennellyt mm. konsernin
Mekaniikka ja Moduulit -liiketoiminnan johtajana. Hän jatkaa konsernin
johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtajalle.

Henry Gilchrist (49) nimitettiin Aasian toimintojen johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi 8.1.2007 alkaen. Gilchrist vastaa konsernin Kiinan ja
Intian toiminnoista ja keskittyy aluksi Kiinaan. Hän toimi aiemmin Elcoteqin
Aasian-Tyynenmeren liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä myynti- ja
markkinointijohtajana. Hän työskenteli myös useissa globaalien yritysten
operatiivisissa- ja myyntitehtävissä Aasiassa. Gilchrist raportoi
toimitusjohtajalle.

Marraskuussa käynnistetyt yt-neuvottelut Aspocompin Salon ja Padasjoen tehtailla
sekä konsernin tuotekehityksessä päättyivät 19.12.2006. Neuvottelujen tuloksena
päädyttiin irtisanomaan yhteensä 113 henkilöä, joista 102 oli työntekijöitä ja
11 toimihenkilöitä. Konsernin Padasjoen tehtaan tuotantotoiminta päätettiin
lakkauttaa ja sen 18 henkilöä irtisanoa.

Irtisanomisten jälkeen Salon organisaation sekä konsernin tutkimus- ja
tuotekehitysorganisaation henkilöstön määrä oli yhteensä 243 työntekijää ja 49
toimihenkilöä. Neuvottelut koskivat yhteensä 430 Aspocomp Oy:n henkilöä Salon ja
Padasjoen tehtailla sekä konsernin tuotekehityksessä.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2006 päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aimo
Eloholma, Roberto Lencioni, Tuomo Lähdesmäki, Gustav Nyberg ja Anssi Soila sekä
uutena jäsenenä Japanin kansalainen Yoshiki Sasaki. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Yoshiki Sasaki. Hallitus nimitti palkitsemis- ja
nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Roberto Lencionin ja Tuomo
Lähdesmäen. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Gustav Nyberg, Anssi Soila ja
Yoshiki Sasaki.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään
samoina kuin vuonna 2005. Ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan
vuosipalkkion lisäksi 1 500 euroa kokoukselta ja kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset. 5.5.2006 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenet
ovat käyttäneet 40 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n maksaman vuotuisen korvauksen
määrästä yhtiön osakkeiden ostoon markkinoilta. Osakkeita ei voi luovuttaa ennen
vuoden 2007 varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin uudelleen Pricewaterhouse-
Coopers Oy.

KASVU AASIASSA

Aspocomp Group Oyj ilmoitti 3.1.2006, että sen tytäryhtiö P.C.B. Center
(Thailand) Co., Ltd on nimetty Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ksi. Konsernin
omistusosuus thaimaalaisesta yhtiöstä on yhteensä 84,5 prosenttia.

Vastatakseen asiakkaiden tuleviin tarpeisiin Aspocomp teki 17.1.2006
periaatepäätöksen laajentaa HDI-liiketoimintaansa ja rakentaa piirilevytehdas
Chennaihin Intiaan. Hallitus vahvisti investoinnin 5.5.2006. Tehtaasta tulee
Intian ensimmäinen korkean teknologian HDI-piirilevytehdas. Investointisummaksi
arvioitiin alustavasti yhteensä noin 75 miljoonaa euroa, josta noin 60 miljoonaa
euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 15 miljoonaa
euroa käyttöpääomasta ja käynnistyskustannuksista. Hanke rahoitetaan emoyhtiön
ja Intian tytäryhtiön pitkäaikaisilla lainoilla. Aspocomp ja GE Capital
Solutions, Global Electronics Services sopivat 10 miljoonan euron
laiterahoituksen ehdoista tulevaa tehdasta varten 2.11.2006.

Yhtiö Aspocomp Electronics India Pvt. Ltd. rekisteröitiin huhtikuussa ja
paalutus alkoi 4.10.2006.

Konserni perusti 4.6.2006 kauppayhtiön Shanghaihin Kiinaan.

Aspocomp ilmoitti 17.11.2006 neuvottelevansa Chin-Poon Industrial Co., Ltd:n
kanssa yhteisyritys ACP Electronics Ltd:n (ACPE) edelleen kehittämisestä ja
Aspocompin investointien lisäämisestä Kiinassa. Neuvotteluissa tutkitaan
mahdollisuutta siirtää yksinkertaisempien yksipuolisten piirilevyjen valmistus
Chin-Poonin toiselle tehtaalle Kiinassa. Siirron ansiosta ACPE:ssä voitaisiin
lisätä vaativan teknologian HDI-piirilevyjen valmistuskapasiteettia.
Neuvottelujen kestoa ei voida tässä vaiheessa arvioida, eivätkä ne välttämättä
johda sopimukseen.

ASPOCOMP S.A.S.

Aspocomp S.A.S:n entisten työntekijöiden oikeudenkäynnissä Aspocompia vastaan
Ranskan korkein oikeus päätti 11.10.2006 palauttaa Aspocompin tekemän valituksen
oikeuden käsittelylistalle. Yhtä työntekijää lukuun ottamatta entiset
työntekijät antoivat suostumuksensa palauttamiseen. Suostumusta vastaan Aspocomp
asetti vakuuden turvatakseen valitustuomioistuimen päätöksen mukaisen
mahdollisen maksuvelvollisuuden. Yhdelle työntekijälle suoritettiin
valitustuomioistuimen päätöksen mukainen 30 702 euron korvaus. Mikäli korkein
oikeus kumoaa valitustuomioistuimen päätöksen, Aspocompilla on oikeus periä
maksettu korvaus takaisin. Korkeimman oikeuden päätöstä odotetaan keväällä 2007.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa vuoden 2006 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2006 (0,00 euroa vuonna 2005).
Hallitus ehdottaa, että varat sijoitetaan markkina-aseman ja kilpailukyvyn
kehittämiseen ja pääasiakkaiden palvelemiseen kiristyvässä kilpailutilanteessa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000
yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevien 200 000 oman
osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus voidaan toteuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta yhtiön osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistukseensa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää oikeuden saada yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita maksua vastaan. Osakkeiden merkintähinta maksetaan joko
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen. Näiden osakkeiden lukumäärä on enintään yksi
kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous muutti myös hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja nimitti Johan
Hammarénin, Tapio Hintikan ja Kari Vuorialhon yhtiön hallitukseen 19.1. alkaen
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni erosivat
hallituksesta 19.1.2007 alkaen.

Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että
vähimmäispääomaa ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden lukumäärää koskeva 4
§ ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi
yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä muutettiin ja
ne laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006
julkaistussa yhtiökokouskutsussa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antaman valtuutuksen nojalla ja
rahoittaakseen osan suunnitelluista investoinneista Intiassa ja Kiinassa,
Aspocomp Group Oyj harkitsee noin 20-30 miljoonan euron osakeannin järjestämistä
lähitulevaisuudessa. Anti perustuisi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen.
Aspocomp on valinnut Evli Pankki Oyj, Corporate Financen osakeannin
taloudelliseksi neuvonantajaksi. Investointien lisärahoituksen hankkimiseksi
Aspocomp Group myös neuvottelee parhaillaan pitkäaikaisen velan ottamisesta.
Neuvottelujen kestoa ei tällä hetkellä osata arvioida eikä yhtiöllä ole
varmuutta siitä, johtavatko ne sopimukseen. Aspocomp suunnittelee lisäksi oman
pääoman edelleen vahvistamista myöhemmin tänä vuonna. Yhtiö on julkaissut
kasvunsa rahoittamista koskevan pörssitiedotteen 15.2.2007.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2007 on keskittää yrityksen resurssit
markkina-aseman ja kilpailukyvyn kehittämiseen, merkittävimpien
maailmanlaajuisten asiakkaiden palvelemiseen, kustannustehokkuuden
lisäämiseen ja konsernin lyhyen aikavälin rahoituksen turvaamiseen.

Aspocomp pyrkii kasvamaan tuotteidensa kokonaismarkkinoita nopeammin lähinnä
investoimalla aggressiivisesti Aasiaan.

Osana investointiohjelmaa Aspocomp neuvottelee parhaillaan Chin-Poon
Industrial Co., Ltd:n kanssa 100 prosentin omistusosuuden hankkimiseksi
yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä, joka sijaitsee Kiinan Suzhoussa. Kaupan
ansiosta Aspocomp saisi täyden hyödyn ACP Electronicsin kannattavuudesta ja
kassavirrasta ja voisi nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettiaan
Kiinassa. Aspocompin johto ei voi toistaiseksi arvioida neuvottelujen kestoa
eivätkä ne välttämättä johda sopimukseen.

Kasvattaakseen edelleen kapasiteettiaan Aspocomp käynnisti vuonna 2006
projektin HDI-piirilevytehtaan rakentamiseksi Intiaan. Nykyisten arvioiden
mukaan tehtaan koetuotanto käynnistyy vuoden 2007 loppupuolella ja
täysimittainen tuotanto vuonna 2008.

Intiassa ja Kiinassa lisääntyvän HDI-piirilevytuotantokapasiteetin uskotaan
kasvattavan näkyvästi yhtiön liikevaihtoa vuodesta 2008 alkaen. Laajentumisen
vaatimien investointien vuoksi velkaantumisen ja yrityksen rahoituskulujen
ennakoidaan lisääntyvän huomattavasti.

Salon tehtaan uudistamisprojekti jatkuu tehtaan toiminnan optimoinnilla
vastaamaan sen strategista roolia uusien ja vaativien tuotteiden valmistajana
sekä tuotannon käynnistys- että alkuvaiheessa. Tehtaan toiminnan edistymistä
ja suoritusta seurataan tarkoin.

Aspocomp-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuoteen
verrattuna. Kannattavuuden arvioidaan paranevan viime vuodesta, mutta koko
vuoden tuloksen odotetaan olevan selvästi tappiollinen ja maksuvalmiuden heikko.

LASKENTAPERIAATTEET

Tämä tilinpäätös on laadittu IFRS:n (International Financial Reporting
Standards) kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Aspocomp-konserni
otti IFRS-raportoinnin käyttöön 1.1.2005 ja nykyiset laskentaperiaatteet ovat
yhdenmukaisia vuoden 2005 tilinpäätöksen kanssa.

TULOSLASKELMA, LOKA-JOULUKUU 10-12/06 10-12/05
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 38,3 100,0 39,2 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 3,2 0,4 1,0

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -20,3 -53,1 -20,5 -52,5

Henkilöstökulut -9,9 -25,8 -9,2 -23,5

Liiketoiminnan muut kulut -14,4 -37,9 -10,8 -27,5

Poistot ja arvonalentumiset -5,2 -13,5 -4,2 -10,8

LIIKEVOITTO -10,3 -26,9 -5,2 -13,2

Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -2,1 -0,3 -0,9

VOITTO ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -11,1 -29,0 -5,5 -14,0

Verot -2,2 -5,6 -5,9 -15,1

TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -13,3 -34,7 -11,4 -29,1

Myydyt ja lopetetut toiminnot 0,0 0,0 -0,6 -1,4

TILIKAUDEN VOITTO -13,3 -34,7 -12,0 -30,6

Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta 0,8 2,1 0,8 2,1
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden voitosta -14,1 -36,8 -12,8 -32,7

TULOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU 1-12/06 1-12/05
MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 148,9 100,0 135,4 100,0

Liiketoiminnan muut tuotot 3,3 2,2 1,3 1,0

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -80,0 -53,8 -67,0 -49,5

Henkilöstökulut -36,5 -24,5 -34,1 -25,2

Liiketoiminnan muut kulut -41,0 -27,6 -35,4 -26,1

Poistot ja arvonalentumiset -18,1 -12,1 -18,0 -13,3

LIIKEVOITTO -23,3 -15,7 -17,8 -13,1

Rahoitustuotot ja -kulut -1,9 -1,3 -0,9 -0,7

VOITTO ENNEN VEROJA
JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -25,2 -16,9 -18,7 -13,8

Verot -2,2 -1,5 -5,6 -4,1

TILIKAUDEN VOITTO JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA -27,4 -18,4 -24,3 -17,9

Myydyt ja lopetetut toiminnot 0,2 0,1 0,9 0,7

TILIKAUDEN VOITTO -27,2 -18,3 -23,4 -17,3

Vähemmistön osuus tilikauden
voitosta 4,1 2,8 1,9 1,4
Osakkeenomistajille kuuluva
osuus tilikauden voitosta -31,3 -21,0 -25,3 -18,7

TASE
12/06 12/05 Muutos-
VARAT MEUR MEUR %

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 4,5 4,7 -9,6
Aineelliset hyödykkeet 95,0 95,2 13,4
Osakkeet osakkuusyhtiöissä 0,2 0,2
Sijoituskiinteistöt 3,4 2,9 18,4
Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,4 55,1
Laskennalliset verosaamiset 1,3 0,2 0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset 6,5 7,5 -93,8
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 114,9 111,1 5,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 20,9 18,5 24,4
Lyhytaikaiset saamiset 30,0 39,9 11,3
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 22,7 16,1 -4,2
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 73,6 74,5 -1,3

VARAT YHTEENSÄ 184,8 185,6 -0,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 20,1 20,1 0,0
Ylikurssirahasto 27,9 27,9 0,0
Omat osakkeet -rahasto -0,8 -0,8 0,0
Käyttörahasto 46,0 46,0 0,0
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,1 -100,0
Kertyneet voittovarat -48,6 -17,0 185,9
Emoyhtiön omistajille
kuuluva pääoma 44,6 76,3 -37,6
Vähemmistöosuus 23,7 30,9 -23,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 68,3 107,2 -33,5

Pitkäaikaiset velat 29,7 18,0 65,2
Varaukset 1,1 1,4 -25,2
Lyhytaikaiset velat 43,9 23,3 88,2
Osto- ja muut velat 41,8 35,7 17,1
VELAT YHTEENSÄ 116,5 78,4 48,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 184,8 185,6 -0,4

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,
TAMMI-SYYSKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- töra- muutos- osak- toerot to- mis- pää-
oma rahasto hasto ja muut keet varat tön oma
rahastot osuus yht.

Oma pääoma
31.12.2005 20,1 27,9 46,0 0,1 -0,8 -2,2 -14,8 30,9 107,2

Muunto- -2,6 -2,6 -5,2
erot

Tilikauden -31,3 4,1 -27,2
voitto

Vvk-lainan 1,9 1,9
oman
pääoman
osuus

Muut -0,1 0,4 0,3

Tytär- -8,7 -8,7
yhtiön
osake-
pääoman
alenta-
minen

Oma pääoma
31.12.2006 20,1 27,9 46,0 0,0 -0,8 -4,9 -43,7 23,7 68,3

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,
HEINA-SYYSKUU

Osake- Yli- Käyt- Arvon- Omat Muun- Voit- Vähem- Oma
pää- kurssi- töra- muutos- osak- toerot to- mis- pää-
oma rahasto hasto ja muut keet varat tön oma
rahastot osuus yht.

Oma pääoma
30.9.2006 20,1 27,9 46,0 0,0 -0,8 -4,2 -30,9 27,9 86,0

Muunto- -0,7 -0,8 -1,4
erot

Tilikauden -14,7 1,5 -13,3
voitto

Vvk-lainan 1,9 1,9
oman
pääoman
osuus

Muut 0,0 0,0 0,0

Tytär- -4,9 -4,9
yhtiön
osake-
pääoman
alenta-
minen

Oma pääoma
31.12.2006 20,1 27,9 46,0 0,0 -0,8 -4,9 -43,7 23,7 68,3

RAHAVIRTALASKELMA, HEINÄ-SYYSKUU 10-12/06 10-12/05
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 1,0 7,3
Investointien rahavirta -4,0 -12,2
Rahavirta ennen rahoitusta -2,9 -4,9
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 15,1 4,7
Maksetut osingot 0,0 0,0
Tytäryhtiön osakepääoman palautus vähemmistölle -4,8
Rahoituksen rahavirta 10,3 4,7
Rahavarojen muutos 7,4 -0,1
Rahavarat kauden lopussa 22,7 16,1

RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-SYYSKUU 1-12/06 1-12/05
MEUR MEUR

Liiketoiminnan rahavirta 1,9 12,7
Investointien rahavirta -20,1 -24,7
Rahavirta ennen rahoitusta -18,3 -12,0
Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen
rahoituksen muutos 34,4 -4,8
Maksetut osingot -6,0
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakeannissa 4,0
Tytäryhtiön osakepääoman palautus vähemmistölle -8,7
Rahoituksen rahavirta 25,7 -6,7
Rahavarojen muutos 6,6 -17,1
Rahavarat kauden lopussa 22,7 16,1

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 12/06 12/05

Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,9 -9,9
Oman pääoman tuotto, % -31,0 -19,9
Oma pääoma / osake, EUR 2,24 3,84
Omavaraisuusaste, % 37,0 57,8
Gearing, % 74,5 23,5
Bruttoinvestoinnit, MEUR 24,8 25,9
Henkilöstö keskimäärin 3 373 3 216

VASTUUSITOUMUKSET 12/06 12/05
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi
annetut kiinnitykset 11,8 23,7
Käyttöleasingvastuut 0,1 0,1
Muut vastuut 12,0 2,2
Yhteensä 23,9 26,0

Kaikki luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Helsingissä 15.2.2007

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja
Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597
0711

Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset
perustuvat tiedotteen
julkistamishetkeen ja toteutumat
saattavat aikanaan poiketa
esitetyistä. Tässä tiedotteessa
mainitut asiat, jotka eivät ole
historiallisia tosiasioita, ovat
tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja.
Kaikki tulevaisuuteen liittyvät
lausunnot sisältävät tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia
ja muita tekijöitä, jotka saattavat
johtaa Aspocomp-konsernin
toteutuneiden tulosten, toiminnan ja
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen
mistä tahansa esitetystä tai
ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen
liittyvästä tuloksesta, toiminnasta
tai lausunnosta, joka sisältyy
sellaiseen tulevaisuutta koskevaan
arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät
yleiset taloudelliset ja
liiketoimintaympäristöön liittyvät
olosuhteet; valuuttakurssimuutokset;
lisäykset ja muutokset
piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja
kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn
toteuttaa ja hyväksikäyttää
investointiohjelmansa ja yhtiön kyvyn
jatkaa liiketoimintansa laajentamista
Euroopan ulkopuolella.