Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Aspocompin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

 
Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 10.3.2021 klo 9.00

Tunnusluvut 10–12/2020 lyhyesti

  10-12/2020 10-12/2019   Muutos *
Liikevaihto 5,9 M€ 8,2 M€   -27 %
Käyttökate (EBITDA) 0,4 M€ 1,0 M€   -61 %
Liiketulos 0,0 M€ 0,7 M€   -107 %
   % liikevaihdosta -0,8 % 8,1 %   -9 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,02 0,19   -89 %
Liiketoiminnan rahavirta 0,2 M€ -0,7 M€   134 %
Omavaraisuusaste 63,6 % 61,3 %   2 %-yks.

Tunnusluvut 2020 lyhyesti

  1–12/2020 1–12/2019   Muutos *  
Liikevaihto 25,6 M€ 31,2 M€   -18 %
Käyttökate (EBITDA) 1,5 M€ 4,7 M€   -68 %
Liiketulos -0,1 M€ 3,4 M€   -104 %
   % liikevaihdosta -0,5 % 10,9 %   -11 %-yks.
Osakekohtainen tulos -0,01 0,59   -102 %
Liiketoiminnan rahavirta 3,7 M€ 4,3 M€   -14 %
Omavaraisuusaste 63,6 % 61,3 %   2 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 4,4 M€ 4,4 M€   0 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

COVID-19-pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Asiakkaiden kysyntään liittyvien merkittävien epävarmuuksien vuoksi näkymät vuodelle 2021 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin.

Aspocomp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Liikevaihdon lasku jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin erityisesti tietoliikenneverkot- sekä autoteollisuussegmenttien kysyntä jäi ennakoitua alhaisemmaksi. Vuoden 2020 liikevaihto laski kaikkiaan 18 prosenttia ja jäi 25,6 miljoonaan euroon. Koko vuoden osalta myynti eri asiakassegmenttien välillä tasapainottui oleellisesti.

Tietoliikenneverkkojen liikevaihto laski 60 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon, kun asiakkaiden tuotekehityshankkeiden piirilevytarpeet jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Lisäksi aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Ylitarjontatilanteen ei arvioida helpottavan ennen COVID-19 pandemian rauhoittumista ja talouden elpymistä.

Autoteollisuussegmentin myynti laski 27 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti Euroopan autoteollisuuden heikko markkinatilanne alkuvuonna sekä sen johdosta kasvaneet piirilevyvarastot. Varastojen arvioidaan palaavan normaalille tasolle alkuvuodesta, mutta puolijohdekomponenttien saatavuus voi heiketä ja vaikuttaa autoteollisuuden kehitykseen.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin myynti kasvoi 107 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon. Vuoden aikana olemme jatkaneet merkittävää panostusta segmentin tuotekehitykseen ja asiakkaiden erityisvaatimuksiin. Puolustus- ja ilmailualan laatusertifikaatin AS9100 kehitysprojektin ensimmäinen vaihe saatiin menestyksekkäästi hyväksytettyä Oulun tehtaalla. Kehitysprojekti ja lopullinen sertifiointi saadaan päätökseen alkuvuoden aikana.

Puolijohdesegmentin voimakas kasvu tasoittui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2020 aikana segmentin myynti kasvoi 65 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon. Kasvua edisti varsinkin etäyhteyslaitteiden lisääntynyt käyttö. Samoin digitalisaation nopea kehitys uudistaa tekoäly- ja 5G -puolijohdekomponentteja sekä lisää niiden testaustarpeita.

Teollisuuselektroniikkasegmentin myynti laski 9 prosenttia 4,4 miljoonaan euroon, koska COVID-19 rajoitukset viivästyttivät teollisuuden investointeja.

Tilauskanta vuoden lopussa oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin eli 4,4 miljoonassa eurossa.

Liiketulos vuoden viimeisellä neljänneksellä jäi selvästi edellisvuodesta ja oli 0,0 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät liikevaihdon lasku ja pikatoimitustuotteiden heikompi kysyntä. Koko vuoden liiketulos jäi 0,1 miljoonaa euroa tappiolle sisältäen 0,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen.

Covid-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikeuttavat edelleen lähiajan asiakastarpeiden arvioimista. Tästä huolimatta olemme jatkaneet investointeja kapasiteetin nostoon sekä lisänneet tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.” 

COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

COVID-19-pandemian ja sen aiheuttaman yleisen kysynnän heikkenemisen takia sekä taloudellisista syistä osa asiakkaista on joutunut siirtämään tilauksiaan eteenpäin tai jopa perumaan tilauksia. Aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne ovat poikkeuksellisesti pystyneet reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Autoteollisuussegmentissä kysyntä on jatkanut laskuaan, sillä asiakkaat ovat vähentäneet varastotasojaan heikentyneen kysynnän seurauksena.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Aspocomp on pystynyt laajentamaan ja kasvattamaan määrätietoisesti asiakaskuntaansa ja tuotetarjontaansa. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä kysyntä on kaksinkertaistunut ja puolijohdeteollisuussegmentissä kasvanut yli 65 prosenttia.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut hyvä. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin ja lisännyt tuotekehityspanostuksia uusiin tuotteisiin ja haastavampiin teknologioihin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön maksuvalmiuteen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä. Yhtiöllä ei ollut tarvetta tehdä liikearvon alaskirjauksia.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2020
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,9 (8,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 27 prosenttia loka-joulukuuhun 2019 verrattuna, johtuen erityisesti tietoliikenneverkot – ja autoteollisuussegmentin alhaisemmasta kysynnästä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 43 (59) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 89 (98) prosenttia kertyi Euroopasta ja 11 (2) prosenttia muilta mantereilta.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,0 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,8 (8,1) prosenttia liikevaihdosta. Tulosta heikensivät liikevaihdon lasku ja pikatoimitustuotteiden heikompi kysyntä vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,02 (0,19) euroa.

Tilauskanta oli vuoden lopussa 4,4 (4,4) miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.


Tilivuosi 2020
Tilivuoden liikevaihto oli 25,6 (31,2) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihto laski 18 prosenttia edellisvuodesta. Tilivuoden aikana myynti eri asiakassegmenttien välillä tasapainottui ja kunkin segmentin osuus oli noin viidennes liikevaihdosta. Tietoliikenneverkot-segmentin liikevaihto laski 60 prosenttia, sillä asiakkaiden tuotekehityshankkeiden piirilevytarpeet jäivät edellistä vuotta pienemmiksi. Autoteollisuussegmentin myynti laski 27 prosenttia, johtuen erityisesti Euroopan autoteollisuuden alkuvuoden heikosta markkinatilanteesta ja tämän takia kasvaneista piirilevyvarastoista. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin liikevaihto kasvoi 107 prosenttia. Merkittävät panostukset segmentin tuotekehitykseen tukivat segmentin positiivista kehitystä. Puolijohdesegmentin voimakas kasvun vuoden aikana tasoittui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna liikevaihto kasvoi 65 prosenttia. Varsinkin etäyhteyslaitteiden lisääntynyt käyttö kasvatti kysyntää. Lisäksi digitalisaation nopea kehitys uudistaa tekoäly- ja 5G -puolijohdekomponentteja ja lisää niiden testaustarpeita. Teollisuuselektroniikkasegmentin myynti laski 9 prosenttia, koska Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitukset viivästyttivät investointeja.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 41 (58) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (98) prosenttia kertyi Euroopasta ja 15 (2) prosenttia muilta mantereilta.

Koko vuoden liiketulos oli -0,1 (3,4) miljoonaa euroa sisältäen 0,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Tulosta heikensivät liikevaihdon lasku ja pikatoimitustuotteiden heikompi kysyntä.

Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,01 (0,59) euroa.

  10-12/20 10-12/19 Muutos 2020 2019 Muutos
Liikevaihto, M€ 5,9 8,2 -27 % 25,6 31,2 -18 %
Käyttökate, M€ 0,4 1,0 -61 % 1,5 4,7 -68 %
Liiketulos, M€ 0,0 0,7 -107 % -0,1 3,4 -104 %
    % liikevaihdosta -1 % 8 % -9 %-yks. -1 % 11 % -11 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,2 0,6 -132 % -0,4 3,3 -113 %
    % liikevaihdosta -3 % 7 % -10 %-yks. -2 % 10 % -12 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,1 1,3 -89 % -0,1 3,9 -102 %
    % liikevaihdosta 2 % 16 % -13 %-yks. 0 % 13 % -13 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,02 0,19 -89 % -0,01 0,59 -102 %
Investoinnit, M€ 0,4 1,4 -74 % 2,0 3,5 -44 %
    % liikevaihdosta 6 % 17 % -11 %-yks. 8 % 11 % -4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,8 2,4 42 % 2,8 2,4 42 %
Oma pääoma / osake, € 2,51 2,70 -19 % 2,51 2,70 -19 %
Omavaraisuusaste, % 64 % 61 % 2 %-yks. 64 % 61 % 2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 17 % 19 % -2 %-yks. 17 % 19 % -2 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 138 132 6 henk. 138 132 6 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.    

INVESTOINNIT

Vuoden 2020 investoinnit olivat 2,0 (3,5) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen. Alkuvuodesta 2020 saatiin päätökseen vuonna 2017 käynnistetyn yhteensä 10 milj. euron investointiohjelman ensimmäinen vaihe. Investointiohjelma kehitti kahden ensimmäisen vuoden aikana Oulun tehtaan kyvykkyyksiä liittyen etenkin puolijohdeteollisuussegmenttiin. Projektin tavoitteet saavutettiin onnistuneesti: asiakaskunta vahvistui ja suunnitellut teknologiset parannukset toteutettiin.

Keväällä 2020 investointiohjelma sai jatkoa toisen vaiheen investoinneista. Yhtiölle myönnettiin toisen vaiheen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan tehdasrakennukseen. Toisen vaiheen investoinnit ajoittuvat vuoden 2020 ja 2022 väliselle ajalle. Investointivaiheen toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Yhtiö pyrkii investoinneilla vahvistamaan edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Vuoden 2020 liiketoiminnan rahavirta oli 3,7 (4,3) miljoonaa euroa.

Kassavarat olivat kauden lopussa 2,8 (2,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,7 (5,8) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 17 (19) prosenttia. Korottomat velat olivat 4,1 (5,6) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 63,6 (61,3) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN

Tilikauden 2020 lopussa yhtiöllä oli taseessaan 5,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 140 (124) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2020 oli 138 (132). Heistä työntekijöitä oli 87 (80) ja toimihenkilöitä 51 (52).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 9.6.2020.

Varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettävän torstaina 13.4.2021 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2020 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja merkitsi 13.3.2020 yhteensä 130 000 Aspocompin uutta osaketta optio-oikeuksilla C yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti. Merkinnän jälkeen yhtiön optio-oikeuksien ehtojen nojalla 1/2014 ei enää voi merkitä Aspocompin uusia osakkeita. Osakkeet ovat merkitty 30.3.2020 kaupparekisteriin. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 6 834 505 osaketta. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 31.3.2020.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 9.6.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016–2019 ansaintajaksolta 2019 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmän 2016–2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 6 935 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet merkittiin 23.6.2020 kaupparekisteriin ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 841 440 osaketta.

Pvm.   Tapahtuma   Muutos Osakemäärä
1.1.2020
30.3.2020
  Optiot    + 130 000 6 704 505
130 000
23.6.2020   Toteutettu maksuton osakeanti        + 6 935 6 935
31.12.2020         6 841 440

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 2 530 573 kappaletta 1.1.­31.12.2020 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 10 552 941 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,20 euroa, ylin 6,20 euroa ja keskikurssi 4,17 euroa. Päätöskurssi 30.12.2020 oli 3,92 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 26,8 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 702 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,4 prosenttia.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Aspocomp tiivisti johtoryhmäänsä 7.1.2021. Johtoryhmään kuuluvat 7.1.2021 alkaen toimitusjohtaja Mikko Montosen lisäksi operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, myynti- ja markkinointijohtaja Ari Beilinson, talousjohtaja Jouni Kinnunen ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

COVID-19-pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Asiakkaiden kysyntään liittyvien merkittävien epävarmuuksien vuoksi näkymät vuodelle 2021 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin.

Aspocomp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa myös elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, lähes puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 6 602 810,28 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 3 619 383,52 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 13.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,07 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Aspocompin vuosikertomus julkaistaan tiistaina 23.3.2021. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2020. Samalla julkaistaan Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa myös yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com/hallinto 23.3.2021 alkaen. Aspocompin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 julkaistaan 10.3.2021 ja raportti on luettavissa yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com/hallinto 10.3.2021 alkaen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2021

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021:  keskiviikkona 27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021:  torstaina 12.8.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021:  torstaina 4.11.2021

Osavuosivuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 10.3.2021

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastettuja. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2020 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Konsernin käyttöönottamat uudet ja muutetut standardit

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:een ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

LAAJA TULOSLASKELMA Loka-joulukuu 2020    
1 000 € 10–12/2020 10–12/2019 Muutos
Liikevaihto 5 942 100 % 8 169 100 % -27 %
Liiketoiminnan muut tuotot 16 0 % 2 0 % 596 %
Aine- ja tarvikekulut -2 573 -43 % -3 569 -44 % -28 %
Henkilöstökulut -1 976 -33 % -2 256 -28 % -12 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 023 -17 % -1 344 -16 % -24 %
Poistot ja arvonalentumiset -431 -7 % -342 -4 % 26 %
Liiketulos -45 -1 % 660 8 % -107 %
Rahoitustuotot ja -kulut -144 -2 % -68 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja -190 -3 % 592 7 % -132 %
Tuloverot 329 6 % 686 8 %  
Katsauskauden voitto/tappio 140 2 % 1 278 16 % -89 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus 6 0 % 50 1 %  
Eriin liittyvät tuloverot -1 0 % -8 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 0 0 % 0 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 5 0 % 42 1 %  
Katsauskauden laaja tulos 145 2 % 1 319 16 % -89 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,02 euroa 0,19 euroa -89 %
Laimennettu 0,02 euroa 0,19 euroa -89 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2020    
1 000 € 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Liikevaihto 25 635 100 % 31 189 100 % -18 %
Liiketoiminnan muut tuotot 83 0 % 73 0 % 14 %
Aine- ja tarvikekulut -11 971 -47 % -13 963 -45 % -14 %
Henkilöstökulut -7 856 -31 % -7 763 -25 % 1 %
Liiketoiminnan muut kulut -4 380 -17 % -4 881 -16 % -10 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 643 -6 % -1 263 -4 % 30 %
Liiketulos -131 -1 % 3 393 11 % -104 %
Rahoitustuotot ja -kulut -294 -1 % -136 0 % 116 %
Voitto/tappio ennen veroja -426 -2 % 3 257 10 % -113 %
Tuloverot 327 1 % 683 2 %  
Tilikauden voitto/tappio -98 0 % 3 940 13 % -102 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus 6   50 0 %  
Eriin liittyvät tuloverot -1   -8 0 %  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 0 0 % -2 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 5 0 % 40 0 %
Tilikauden laaja tulos -93 0 % 3 979 13 % -102 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton -0,01 euroa 0,59 euroa -102 %
Laimennettu -0,01 euroa 0,59 euroa -102 %

TASE      
1 000 €  12/2020  12/2019 Muutos
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 3 247 3 260 0 %
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 916 5 607 6 %
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 029 1 333 -23 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat      
rahoitusvarat 95 15 537 %
Laskennalliset verosaamiset 5 043 4 673 8 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 330 14 888 3 %
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 2 932 3 321 -12 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 891 8 937 -34 %
Rahavarat 2 801 2 382 18 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 623 14 639 -21 %
Varat yhteensä 26 953 29 527 -9 %
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 1 000 1 000 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 705 4 534 4 %
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-      
arvostus -7 -12 -42 %
Kertyneet voittovarat 11 450 12 574 -9 %
Oma pääoma yhteensä 17 148 18 096 -5 %
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 245 4 326 -2 %
Muut pitkäaikaiset velat 340 355 -4 %
Laskennalliset verovelat 19 25 -26 %
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 408 1 486 -5 %
Osto- ja muut velat 3 794 5 239 -28 %
Velat yhteensä 9 806 11 431 -14 %
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 953 29 527 -9 %
       

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-joulukuu 2020            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -98 -98
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     5     5
Muuntoerot         0   0
Laaja tulos yhteensä 0 0 5 0 -98 -93
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   171       171
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 171 0 0 -1 026 -855
Oma pääoma 31.12.2020 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
             
Tammi-joulukuu 2019            
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 940 3 940
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus     41     41
Muuntoerot           -2   -2
Laaja tulos yhteensä 0 0 41 -2 3 940 3 979
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -800 -800
Osakepalkitseminen   29       29
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 29 0 0 -800 -770
Oma pääoma 31.12.2019 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-joulukuu  
1 000 €  1-12/2020  1-12/2019
Katsauskauden tulos -98 3 940
Oikaisut 1 775 658
Käyttöpääoman muutos 2 303 -159
Saadut korot 0 0
Maksetut korot -292 -151
Maksetut verot -14 -1
Liiketoiminnan rahavirta 3 674 4 287
Investoinnit -1 986 -3 548
Käyttöomaisuusmyynnit 28 66
Investointien rahavirta -1 959 -3 482
Lainojen nostot 3 000 1 000
Lainojen takaisinmaksut -2 852 -828
Vuokrasopimusvelkojen maksut -380 -356
Osakemerkinnöistä saadut maksut 139 0
Maksetut osingot -1 026 -800
Rahoituksen rahavirta -1 119 -983
Rahavarojen muutos 596 -179
Rahavarat tilikauden alussa 2 382 2 565
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -177 -5
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 801 2 382
     

TUNNUSLUKUJA            
    Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 2019
Liikevaihto, M€   5,9 5,9 7,1 6,7 31,2
Käyttökate, M€   0,4 0,5 0,6 0,0 4,7
Liiketulos, M€   0,0 0,1 0,3 -0,4 3,4
   % liikevaihdosta   -1 % 2 % 4 % -6 % 11 %
Tulos ennen veroja, M€   -0,2 0,0 0,2 -0,4 3,3
   % liikevaihdosta   -3 % 0 % 3 % -7 % 10 %
Tilikauden tulos, M€   0,1 0,0 0,2 -0,4 3,9
   % liikevaihdosta   2 % 0 % 3 % -7 % 13 %
Omavaraisuusaste, %   64 % 63 % 62 % 64 % 61 %
Gearing, %   17 % 14 % 14 % 21 % 19 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,4 0,3 0,3 1,0 3,5
   % liikevaihdosta   6 % 6 % 5 % 14 % 11 %
Henkilöstö kauden lopussa 138 142 144 139 132
Tulos/osake (EPS), €   0,02 0,00 0,03 -0,07 0,59
Oma pääoma/osake, €   2,51 2,48 2,63 2,60 2,70


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET    
1 000 €  12/2020  12/2019
Yrityskiinnitykset 6 000 4 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 95
Yhteensä 7 235 5 295

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite