ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017

Julkaistu:
2018-02-15 08:00:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Tilinpäätöstiedote

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017

Espoo, Suomi, 2018-02-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 15.2.2018 klo 9.00

Tunnusluvut 10-12/2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 6,2 M€ (6,6 M€ 10-12/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,6 M€ (1,1)
– Liiketulos: 0,3 M€ (0,8)
– Osakohtainen tulos: 0,12 euroa (0,19)

Tunnusluvut 2017 lyhyesti

– Liikevaihto: 23,0 miljoonaa euroa (21,6 M€ 1-12/2016)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 1,8 M€ (1,8)
– Liiketulos: 0,8 M€ (0,7)
– Osakekohtainen tulos: 0,18 euroa (0,16)
– Liiketoiminnan rahavirta: 0,8 M€ (0,1)
– Tilauskanta kauden lopussa: 2,5 M€ (2,4)
– Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,07 euroa osaketta kohden (0,00 euroa 2016)

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Hyvä kehitys jatkui vuonna 2017, vaikka jäimmekin hieman tavoitellusta noin 10 prosentin kasvusta. Strategian keskeisimmässä tavoitteessa, liiketoiminnan hajauttamisessa, olemme onnistuneet erittäin hyvin. Liikevaihtomme ja tuloksentekokykymme ei ole enää täysin riippuvainen yksittäisten asiakkuuksien tai asiakassegmenttien vedosta. Olemme laajentuneet usealle asiakassegmentille sekä kasvattaneet myyntiä ja aktiviteettia Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa ja Iso-Britanniassa. Yleinen talouden elpyminen ja investointien käynnistyminen näkyi erityisesti teollisuuselektroniikan asiakkuuksissa, joissa kasvu oli voimakkainta. Vahvaa kehitystä oli viime vuonna myös turvallisuus- ja puolustuselektroniikka asiakassegmentin myynnissä. Aspocompin uusimmalla asiakassegmentillä, puolijohdekomponenttien testaus, lähes kolminkertaistimme myyntimme.

Vuoden viimeisen neljänneksen myynti oli vuoden korkein 6,2 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa 10-12/2016), mutta jäi selvästi vertailukauden korkeasta myynnistä. Koko vuoden myynti oli 23,0 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa 1-12/2016) ja kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvua hidasti US dollarin heikkeneminen, jonka negatiivinen vaikutus oli noin 0,17 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi hieman ja oli vuoden lopussa 2,5 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa 12/2016).

Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuus jäi jälkeen poikkeuksellisen vahvasta vertailukaudesta. Loka- joulukuun liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 10- 12/2016). Kokovuoden liiketulos kasvoi 10 prosenttia ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0.7 miljoonaa euroa 1-12/2016). Liikevoittomarginaali parani vain hieman, 3,3 prosenttia (3,2 prosenttia 1-12/2016). Rahavirta vahvistui merkittävästi edellisvuodesta ollen 0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa 1-12/2016).

Joulukuussa julkaistulla 10 miljoonan euron investointihankkeella omaan tuotantoon Oulussa sekä ulkoistetulla Aasian volyymivalmistuspalvelulla Aspocomp arvioi  kasvavansa markkinoita selkeästi nopeammin, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu 2017
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa, 6 prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa 2016.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 49 prosenttia (62 % 10-12/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 95 prosenttia kertyi Euroopasta (97 %), 2 prosenttia Aasiasta (3 %) ja 3 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).

Liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,8 M€ 10-12/2016). Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli 6 prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 10-12/2016) ja osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,19 €).

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,5 miljoonaa euroa (2,4 M€ 12/2016) eli noin 0,1 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tilikausi 2017
Katsauskauden liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa (21,6 M€ 1-12/2016), 6 prosenttia enemmän kuin tammi-joulukuussa 2016. Liikevaihdon kasvu jäi odotetusta noin 10 prosentin kasvusta johtuen Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä sekä merkittävän asiakasprojektin viivästymisestä joulukuussa 2017. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli 0,17 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Vahvin kasvu viime vuonna kohdistui teollisuuselektroniikan tuotteisiin. Vahvaa myynnin kehitystä oli myös turvallisuus- ja puolustuselektroniikka sekä puolijohdekomponenttien testaus -asiakassegmenteillä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (53 % 1-12/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %), 2 prosenttia Aasiasta (5 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Katsauskauden liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 M€ 1-12/2016), kasvaen 0,1 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen paraneminen johtui liikevaihdon kasvusta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos 0,18 euroa (0,16 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  10-12/17 10-12/16 Muutos 1-12/17 1-12/16 Muutos
Liikevaihto, M€ 6,2 6,6 -6 % 23,0 21,6 6 %
Käyttökate, M€ 0,6 1,1 -0,5 M€ 1,8 1,8 0,1 M€
Liiketulos, M€ 0,3 0,8 -0,5 M€ 0,8 0,7 0,1 M€
    % liikevaihdosta 6 % 12 % -6,8 %-yks. 3 % 3 % 0,1 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,3 0,8 -0,5 M€ 0,7 0,6 0,1 M€
    % liikevaihdosta 5 % 12 % -7 %-yks. 3 % 3 % 0 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,8 1,2 -0,4 M€ 1,2 1,0 0,1 M€
    % liikevaihdosta 13 % 19 % -5 %-yks. 5 % 5 % 0 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,12 0,19 -0,07 0,18 0,16 0,02  
Investoinnit, M€ 0,3 0,1 0,3 M€ 1,0 0,4 0,6 M€
    % liikevaihdosta 5 % 1 % 4,2 %-yks. 4 % 2 % 2,4 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 0,4 0,3 0,1 M€ 0,4 0,3 0,1 M€
Oma pääoma / osake, € 1,80 1,43 0,37 1,80 1,64 0,16
Omavaraisuusaste, % 69 % 68 % 1 %-yks. 69 % 68 % 1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 9 % 12 % -2 %-yks. 9 % 12 % -2 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 113 108 5 henk. 113 108 5 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS

Tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 7 252 301,72 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat 4 490 412,92 euroa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 16.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 28.3.2018.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2017 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp on piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

 


Aspocomp Tilinpäätöstiedote 2017.pdf