ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖS 2009

Aspocomp Group Oyj,       Tilinpäätöstiedote, 26.2.2010 klo 9.00     

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖS 2009                           

Tunnusluvut lyhyesti                              

- Liikevaihto: 13,2 miljoonaa euroa (20,7 Me 1-12/2008)             
- Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): -0,5 Me (2,2)              
- Liikevoitto: -1,7 Me (0,5)                          
- Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista: -0,05 euroa (-0,06)    
- Liiketoiminnan rahavirta: 0,9 Me (-2,2)                    

Tunnusluvut 10-12/2009 lyhyesti                         

- Liikevaihto: 4,2 Me (4,4 Me 10-12/2008)                    
- Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA): 0,7 Me (0,5)               
- Liikevoitto: 0,4 Me (0,1)                           
- Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista: 0,00 euroa (-0,03)     

Parantuneen kysyntätilanteen johdosta liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja    
liiketuloksen muodostuvan voitolliseksi vuonna 2010.              


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS                            

Vaikea vuosi päättyi lopulta positiiviseen vuosineljännekseen. Kysyntä parani 
heilahdellen loppuvuotta kohti ja odotamme sen jatkuvan edellistä vuotta    
paremmalla tasolla.                               

Päättyneen tilikauden liikevaihto ja tulos olivat pettymyksiä, mutta tiukan   
kulukontrollin ja tarkan saatavien hallinnan ansiosta rahavirta investointien  
jälkeen säilyi positiivisena ja maksuvalmius hyvänä.              

Maailmanlaajuinen lama on vaikuttanut kysyntään kahta kautta. Elektroniikan   
valmistusmäärien laskun myötä pikatoimitusten tarve vähentyi. Toisaalta alhainen
kysyntä saa volyymivalmistajat kilpailemaan nopeammilla toimitusajoilla ja   
pienemmillä toimitusmäärillä. Lähtökohta vuodelle 2010 on valoisampi ja Aspocomp
lähteekin tavoittelemaan liikevaihdon kasvua ja positiivista liiketulosta.   


LIIKEVAIHTO JA TULOS                              

Tilikauden liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa, joka on noin 36 prosenttia   
vähemmän kuin vertailukelpoinen liikevaihto vuodelta 2008. Viiden suurimman   
asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 72 prosenttia, kun se vertailuvuonna oli 74 
prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 81 prosenttia kertyi Euroopasta  
(81 % vuonna 2008), 14 prosenttia Aasiasta (8,5 %) ja 5 prosenttia muualta (10,5
%).                                       

Tilikauden liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuonna 2008 
oli 0,5 miljoonaa euroa voitollinen. Liiketulosta heikensi merkittävä kysynnän 
lasku, jota kesti tilikauden kolmannelle neljännekselle asti. Kustannusrakenteen
sopeuttamista vastaamaan yhtiön kokoa ja alentunutta kysyntää jatkettiin    
kolmannelle vuosineljännekselle saakka. Sopeutumistoimenpiteistä, eläkevastuista
ja luottotappioista syntyneet kertaluontoiset kulut olivat yhteensä reilut 0,5 
miljoonaa euroa. Toisaalta tilikauden aikana tuloutettiin aiemmin tehtyjä    
kuluvarauksia lähes samalla summalla.                      

Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-2,9). Tilikauden   
tulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,5) ja osakekohtainen tulos-0,05 euroa    
(-0,06).                                    


LOKA-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA TULOS                       

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,2 miljoonan euroa, 2,8 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2008. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 
71 prosenttia (71 %).                              

Liiketulos oli 0,4 miljoona euroa, kun se vuonna 2008 oli 0,1 miljoonaa euroa. 
Tulosparannuksen mahdollisti parantunut kysyntätilanne ja aiemmin tilikauden  
aikana tehdyt kustannusrakenteen sopeuttamistoimet.               

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,3 miljoonaa euroa (-1,7). Katsauskauden 
tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (2,3) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,03). 


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS                          

Investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,4 Me 1-12/2008).           

Investoinnit ja tuotekehitys keskittyivät teknisen kyvykkyyden kehittämiseen.  
Tilikauden aikana otettiin käyttöön kaksi uutta pinnoitusprosessia, joiden   
avulla voidaan valmistaa entistä monimutkaisempia monikerrosrakenteita sekä   
tiheämpiä johdinkuvioita.                            

Kulut tuotekehityksestä on kirjattu yleiskuluihin.               


RAHOITUS                                    

Konsernin rahoitusasema säilyi haastavana, mutta vakaana. Kassavarat kauden   
lopussa olivat 3,0 miljoonaa euroa (4,3 Me 12/2008).              

Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (-2,2 Me 1-12/2008).

Korolliset nimellisarvoiset velat olivat 24,3 miljoonaa euroa (25,6 Me 12/2008).
Nettovelkaantumisaste kasvoi 607,1 prosenttiin (329,8 %). Korottomat velat   
olivat 6,1 miljoonaa euroa (6,3).                        

Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 10,0 prosenttia (16,1 %).     


KONSERNIRAKENNE                                 

Aspocompin 90 prosenttisesti omistama Aspocomp Oulu Oy valmistaa ja myy     
piirilevyjä tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikka-alojen
tarpeisiin. Palvelutarjontaan kuuluvat prototyyppi- ja pikatoimitukset,     
äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen volyymitoimituksissa sekä uusien  
teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen. Aspocomp Oulu Oy valmistaa   
pääasiassa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja         
erikoismateriaalipiirilevyjä.                          

Aspocomp Oulu Oy:n ja konsernin emoyhtiön, Aspocomp Group Oyj:n luvut      
yhdistetään konsernin tuloslaskelmassa.                     

Aspocompilla on 20 prosentin omistus Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd.   
(MAH) -yhtiöstä. Yhtiön tuotantolaitos Kiinan Suzhoussa on HDI- ja       
monikerrospiirilevyjen volyymivalmistaja. Vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisen 
yhteydessä havaittiin virhe, joka on korjattu takautuvasti IAS 8 standardin   
mukaisesti. Aspocompin sijoitus MAH-yhtiöön oli vuoden 2008 tilinpäätöksessä  
virheellisesti esitetty osakkuusyhtiönä. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä kyseinen 
sijoitus esitetään lainoissa ja muissa saamisissa. Muutoksella ei ole      
tulosvaikutusta.                                

Aspocompin 20 prosentin sijoitus on kirjattu taseeseen minimiarvoon, joka    
perustuu vuonna 2007 tehtyyn yritysjärjestelyyn liittyvään optiosopimukseen.  
Sopimuksen mukainen minimiarvo on kauden lopussa 16,2 miljoonaa euroa ja se   
kasvaa 2,5 prosentin vuotuisella korolla option lunastamiseen saakka.      
Optiosopimuksen sisältö on kuvattu kumppanuussopimuksesta kertovassa Meadville 
Holdingsin 16.11.2007 julkaisemassa pörssitiedotteessa Major transaction -   
acquisitions and resumption of trading, sivut 8-9               
(www.meadvillegroup.com/announcements.html). Tiedotteen suomennus Meadville  
Holdings Limitedin pörssitiedote Aspocompin ja Meadvillen            
kumppanuussopimuksesta löytyy Aspocompin sijoittajasivuilta          
(www.aspocomp.com/raportit, valitsemalla Pörssitiedotteet ja 2007).     

Edellä mainitusta johtuen MAH-yhtiön taloudellinen tulos ei vaikuta Aspocompin 
sijoituksen arvoon.                               

Meadville ilmoitti 16. marraskuuta 2009 myyvänsä piirilevyliiketoimintansa   
Nasdaqissa Yhdysvalloissa listatulle TTM Technologies, Inc.'lle. Lisätietoja  
kaupasta ja sen toteutumisen ehdoista on saatavilla Meadvillen tiedotteessa   
osoitteessa: www.meadvillegroup.com/announcements.html.             

Meadvillen 80 % omistusosuus MAH-yhtiöstä sekä Meadvillen 10 % omistusosuus   
Aspocomp Oulu Oy'stä sisältyvät edellä mainittuun kauppaan.           

Lisäksi Aspocompilla on 13,2 prosentin omistus thaimaalaisesta PCB Centeristä ja
5,3 prosentin omistus Imbera Electronicsista. Omistusosuus PCB Centeristä laski 
14,1 prosentista edellä mainittuun 13,2 prosenttiin vuoden 2009 viimeisellä   
neljänneksellä tehdyn oman pääoman korotuksen seurauksena.           


EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA                              

Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman     
menettämisestä on tehty ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin
emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli neljännen vuosineljänneksen    
lopussa 3,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma  
oli 3,1 miljoonaa euroa positiivinen.                      


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2009 oli 49 905 130 kappaletta ja   
yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Yhtiö omisti omia osakkeitaan 200 000   
kappaletta eli 0,4 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.     

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX   
Helsinki) 44 702 649 kappaletta 1.1.­31.12.2009 välisenä aikana. Kauppojen   
yhteenlaskettu arvo oli 6 353 223 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,05 euroa, 
ylin 0,24 euroa ja keskikurssi 0,14 euroa. Päätöskurssi 31.12.2009 oli 0,13   
euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 6 487 667 euroa.         

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,7 prosenttia.   


HENKILÖSTÖ                                   

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 101 henkilöä (140). Henkilöstön
määrä 31.12.2009 oli 96 (115). Heistä työntekijöitä oli 67 (80) ja       
toimihenkilöitä 29 (35).                            


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Aspocomp Group Oyj:n 21.4.2009 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää 
hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samana kuin edellisellä kaudella. Lisäksi  
yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous päätti myös,  
että tilikaudelta ei makseta osinkoa.                      

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen   
valittiin uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho.     
Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi  
tilikaudelle 2009.                               

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja  
hallituksen jäsenille 12 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 
prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40
prosenttia vastaavalla osuudella. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 
000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta.        
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan     
kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.      
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.               

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön      
yhtiöjärjestyksen §:t 6 ja 12 poistetaan tarpeettomina ja uusi § 10 muutetaan  
kuulumaan seuraavasti "10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava        
osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään       
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön  
Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä   
hallituksen määräämässä sanomalehdessä."                    


HALLITUS, HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET                   

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön 
hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä,  
valiokuntia ei perustettu.                           

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien   
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten  
oikeuksien nojalla enintään 55 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi 
vuotta ko. yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                  

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp
Group Oyj:n toimitusjohtajalle. Hallitus ei ole myöntänyt edellä mainittuja   
optioita.                                    

Tarkemmat tiedot valtuutuksista löytyvät vuosikertomuksesta 2008 sivuilta 10-11 
(www.aspocomp.com/linked/investor/ar_2008.pdf).                 


JOHTO                                      

Tekniikan lisensiaatti Sami Holopainen nimettiin talousjohtajaksi 1.5.2009   
lähtien Pertti Vuorisen jäätyä eläkkeelle.                   

Kesäkuun 21. päivänä Sami Holopainen nimettiin toimitusjohtajaksi. Edeltävä   
toimitusjohtaja diplomi-insinööri Isto Hantila jatkoi yhtiön palveluksessa   
elokuun loppuun.                                


ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ                         

Merkittävä velkaantuminen                            

Kauden lopussa yhtiön korolliset velat olivat nimellisarvoltaan noin 24,3 ja  
IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,1 miljoonaa euroa.           

Likviditeetti- ja rahoitusriski                         

Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu   
emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli    
Aspocomp Group Oyj ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai muilla      
rahoitustavoilla, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.              

Oikeudenkäynnit                                 

Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n 
388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa noin 7 
prosentin vuotuisine korkoineen. Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin       
työtuomioistuin on antanut päätöksen, jossa se velvoittaa yhtiön maksamaan 13  
entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. 
Aspocomp on valittanut tammikuun 2009 tuomiosta Ranskassa seuraavaan      
oikeusasteeseen. Edellä mainituilla korvauksilla ei ole tulosvaikutusta     
kuluvalla tilikaudella.                             

Kanteet liittyvät vuonna 2002 suljetun, tappiollisen Evreuxin tehtaan      
irtisanomiskorvauksiin.                             

Riskinä on, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää nostavat kanteen.     
Kesäkuussa 2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa
lainvoimaantulosta lukien.                           


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Aspocompin rahoitustilanne on tyydyttävä. Alhaisen kulurakenteen ja Oulun    
liiketoiminnan arvioitujen näkymien perusteella konsernin toiminta jatkuu    
vakaana.                                    

Liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa koko  
vuoden liikevaihdon ennakoiminen on erittäin vaikeaa. Parantuneen        
kysyntätilanteen johdosta liikevaihdon arvioidaan kuitenkin kasvavan ja     
liiketuloksen muodostuvan voitolliseksi vuonna 2010.              

Konsernin liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa erilaisia  
rakenteellisia kehittämisratkaisuja, mukaan lukien yritysjärjestelyjen     
toteuttaminen tulevaisuudessa.                         


SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ                   

Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 
suosituksen 51 mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009
on julkaistu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena yhtiön  
internetsivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit. Selvitys tullaan    
julkaisemaan myös osana yhtiön vuosikertomusta.                 


TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN               

Aspocompin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 julkaistaan
kokonaisuudessaan vuosikertomuksen yhteydessä perjantaina 19.3.2010.      


HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS JA YHTIÖKOKOUS                   

Hallitus esittää 13.4.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009.              


TAULUKOT JA LAATIMISPERIAATTEET                         

Tässä tiedotteessa esitetään konsernin liiketoiminnot IFRS standardien     
mukaisesti jaoteltuina jatkuviin sekä myytyihin ja lopetettuihin        
liiketoimintoihin. Jatkuviin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja   
konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden  
liiketoimintosegmentin.                             

Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Tilinpäätöstiedote on laadittu  
IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Tilinpäätöstiedotteeseen on   
sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008,     
kuitenkin siten, että yhtiö on ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat uudet 
tai muutetut standardit:                            
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - muutos                   
- IFRS 8 Toimintasegmentit                           

IAS 1 muutos vaikuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman      
esittämistapaan. IFRS 8 muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön esittämiin     
tietoihin.                                   


--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA, TAMMI-JOULUKUU |    |   1-12 |     |  1-12 |
|                   |    |   /09 |     |   /08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1000 e |    % |  1000 e |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO             | 13 161 |  100,0 |  20 682 |  100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     |  238 |   1,8 |  1 616 |   7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aine- ja tarvikekulut        | -4 323 |  -32,8 |  -8 706 |  -42,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut           | -5 575 |  -42,4 |  -6 218 |  -30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut      | -4 026 |  -30,6 |  -5 145 |  -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     | -1 145 |   -8,7 |  -1 686 |  -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO/TAPPIO         | -1 670 |  -12,7 |   543 |   2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |  -969 |   -7,4 |  -2 896 |  -14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA      | -2 639 |  -20,1 |  -2 353 |  -11,4 |
| TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |  136 |   1,0 |   -145 |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio jatkuvista      | -2 503 |  -19,0 |  -2 498 |  -12,1 |
| toiminnoista            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio lopetetuista     |   0 |   0,0 |  2 839 |  13,7 |
| toiminnoista            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO      | -2 503 |  -19,0 |   341 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   10 |   0,1 |   176 |   0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS       | -2 493 |  -18,9 |   517 |   2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton/tappion      |    |     |     |     |
| jakautuminen            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle           |   12 |   0,1 |   270 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyrityksen omistajille     | -2 515 |  -19,1 |    71 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen     |    |     |     |     |
| jakautuminen            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle           |   12 |   0,1 |   270 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyrityksen omistajille     | -2 505 |  -19,0 |   247 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laimentamaton           |    |  -0,05 |     |  -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laimennettu            |    |  -0,05 |     |  -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos lopetetuista      |     |     |     |
| toiminnoista                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laimentamaton           |    |   0,00 |     |  0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laimennettu            |    |   0,00 |     |  0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LOKAKUU-JOULUKUU          |    |  10-12 |     |  10-12 |
|                   |    |   /09 |     |   /08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1000 e |    % |  1000 e |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO             | 4 249 |  100,0 |  4 370 |  100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot     |   62 |   1,5 |    57 |   1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aine- ja tarvikekulut        | -1 289 |  -30,3 |  -1 599 |  -36,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut           | -1 297 |  -30,5 |   -954 |  -21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut      | -1 041 |  -24,5 |  -1 380 |  -31,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |  -301 |   -7,1 |   -406 |  -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO/TAPPIO         |  382 |   9,0 |    87 |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |  -296 |   -7,0 |  -1 708 |  -39,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA      |   86 |   2,0 |  -1 621 |  -37,1 |
| TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |   -5 |   -0,1 |    -2 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio jatkuvista      |   80 |   1,9 |  -1 623 |  -37,1 |
| toiminnoista            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio lopetetuista     |   0 |   0,0 |  3 930 |  89,9 |
| toiminnoista            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO      |   80 |   1,9 |  2 307 |  52,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             |   0 |   0,0 |   -650 |  -14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS       |   80 |   1,9 |  1 657 |  37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton/tappion      |    |     |     |     |
| jakautuminen            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle           |   67 |   1,6 |    51 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyrityksen omistajille     |   13 |   0,3 |  2 256 |  51,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen     |    |     |     |     |
| jakautuminen            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle           |   67 |   1,6 |    51 |   1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyrityksen omistajille     |   13 |   0,3 |  1 606 |  36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE                  |  12/09 |   12/08 |   Muutos- |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  1000 e |   1000 e |      % |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT          |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |  3 000 |   3 037 |    -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet         |  3 066 |   3 462 |    -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset     |    44 |     44 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset      |  16 217 |   15 831 |     2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      |  22 327 |   22 374 |    -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT          |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |  1 963 |   2 089 |    -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |  4 058 |   6 034 |    -32,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |  3 038 |   4 255 |    -28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      |  9 059 |   12 378 |    -26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             |  31 386 |   34 752 |    -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT          |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |  20 082 |   20 082 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |  27 918 |   27 918 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet -rahasto         |   -758 |    -758 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttörahasto             |  45 989 |   45 989 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |  23 885 |   23 885 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat         | -114 678 |  -112 173 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma  |  2 438 |   4 943 |    -50,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus            |   706 |    694 |     1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          |  3 143 |   5 637 |    -44,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat      |  21 878 |   22 480 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   319 |    311 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat      |   242 |    367 |    -34,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muut velat          |  5 804 |   5 957 |    -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ             |  28 243 |   29 115 |    -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      |  31 386 |   34 752 |    -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA,    |    |    |    |    |    |
| TAMMI-JOULUKUU           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma    |    |    |    |
|    | pääoma                   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Osak | Yli | Muut | Omat | Muun | Kerty | Yhteen | Vähem |  Oma |
|    |  e | kurs | raha | osak |  to |  neet |   sä |  mis |  pää |
|    | pääo | sira |  s | keet | erot | voitto |    |  tön |  oma |
|    |  ma | has | tot |   |    | varat |    | osuus | yht. |
|    |   |  to |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  |  20 |  27 |  69 | -758 |  -19 |  -112 | 4 943 |  694 | 5 637 |
| pääoma | 082 | 918 | 874 |   |    |  154 |    |    |    |
| 1.1.09 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |   |   |  10 | -2 515 | -2 505 |  12 |  -2 |
| tulos        |   |   |    |    |    |    |  494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  |  20 |  27 |  69 | -758 |  -9 |  -114 | 2 438 |  706 | 3 143 |
| pääoma | 082 | 918 | 874 |   |    |  669 |    |    |    |
| 31.12. |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 09   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma    |    |    |    |
|    | pääoma                   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Osak | Yli | Muut | Omat | Muun | Kerty | Yhteen | Vähem |  Oma |
|    |  e | kurs | raha | osak | toero |  neet |   sä |  mis |  pää |
|    | pääo | sira |  s | keet |   t | voitto |    |  tön |  oma |
|    |  ma | has | tot |   |    | varat |    | osuus | yht. |
|    |   |  to |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  |  20 |  27 |  69 | -758 |  -1 |  -111 | 4 696 |  742 | 5 438 |
| pääoma | 082 | 918 | 874 |   |  379 |  041 |    |    |    |
| 1.1.08 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikaisempia tilikausia       | 1 185 | -1 185 |   0 |    |   0 |
| koskevan virheen oikaisu      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu Oma |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääoma    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.08 |  20 |  27 |  69 | -758 | -195 |  -112 | 4 696 |  742 | 5 438 |
|    | 082 | 918 | 874 |   |    |  226 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja   |   |   |  176 |   71 |  247 |  270 |  517 |
| tulos        |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön  |   |   |   |    |    |    | -317 | -317 |
| osuus     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  |  20 |  27 |  69 | -758 |  -19 |  -112 | 4 943 |  694 | 5 637 |
| pääoma | 082 | 918 | 874 |   |    |  154 |    |    |    |
| 31.12. |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 08   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKELMA, TAMMI-JOULUKUU        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     1000 e |   1-12/09 |   1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                |   -2 503 |     341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                    |    1 999 |     -533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |    1 404 |    -1 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot ja osingot             |     17 |     302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 |     -37 |     -761 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |     -3 |      -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |     877 |    -2 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                  |    -819 |    -1 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusmyynnit              |     99 |    8 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta             |    -720 |    6 977 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen lyhennykset              |   -1 375 |    -8 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta              |   -1 375 |    -8 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |   -1 217 |    -4 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa           |    4 255 |    8 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutokset           |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa          |    3 038 |    4 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailutiedot sisältävät myös myydyt ja lopetetut toiminnot         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      |  12/09 |   12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, euroa               |   0,05 |   0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                  |   10,0 |   16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %               |  607,1 |   329,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista,     |  -0,05 |   -0,06 |
| laimentamaton ja laimennettu, euroa         |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista,    |   0,00 |   0,06 |
| laimentamaton ja laimennettu, euroa         |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET                |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     1000 e |    12/09 |    12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velan vakuudeksi                |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| annetut kiinnitykset              |   15 400 |    15 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöleasingvastuut              |      8 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                  |     100 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |   15 508 |    15 600 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          


Oma pääoma/osake, euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma   
              ________________________________________________   
              Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä


Omavaraisuusaste, % =   Oma pääoma                      
              __________________________________          
              Taseen loppusumma - saadut ennakot      x 100 


Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettorahoitusvelat            
              __________________________________          
              Oma pääoma                  x 100 


Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva        
              tilikauden tulos                   
              ______________________________________________    
              Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu   
              keskiarvo (osakeantioikaistu)            


Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.                    

Espoossa, 26.2.2010                               

Aspocomp Group Oyj                               
Hallitus                                    


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 0400 487 180.      

www.aspocomp.com                                

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja  
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut 
asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä
lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja 
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa 
Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen     
poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta       
tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka    
sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät     
käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät     
olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset           
piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön
kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.