Aspocompin taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisestiSource: Aspocomp Group Oyj
ET

Aspocompin taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti

 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 19.4.2018 klo 9.00
 
Aspocomp Group Oyj oikaisee 2018 avaavaa tasetta seuraavien uusien IFRS-standardien ja standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena: IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tuo uusia vaatimuksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen. Standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusvarojen luokittelusta, kirjaamisesta ja arvostamisesta, yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset sekä uusi odotettavissa olevia luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli. Tämän lisäksi standardi sisältää liitetietovaatimuksia.

Aspocompillä ei ole merkittäviä rahoitusinstrumentteja asiakassaatavien sekä korkojohdannaisten lisäksi. Aspocomp ei myöskään sovella suojauslaskentaa. 

Aspocomp soveltaa standardin yksinkertaistettua menettelyä koko voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamiseen myyntisaamisten ja pitkäaikaishankkeiden asiakassaatavien osalta kuten IFRS 9 vaatii tai sallii. IFRS 9:n mukaisen odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamismallin soveltaminen johti luottotappiovarausten aikaisempaan kirjaamiseen yliaikaisten saatavien osalta, joista konserni ei aiemmin kirjannut yleistä luottotappiovarausta. Tähän perustuen konserni on oikaissut -0,05 miljoonalla eurolla kertyneitä voittovaroja ja myyntisaamisia 1.1.2018.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan EU:ssa 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) sisältää yhden kattavan tuloutusmallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. IFRS 15 korvaa IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15:n pääperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan siten, että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palveluiden luovuttamista asiakkaalle sellaiseen rahamäärään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluita vastaan. IFRS 15:n mukaan yhteisö kirjaa myyntituoton silloin kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täytetään, toisin sanoen silloin kun asiakas saa määräysvallan suoritevelvoitteen perusteena olevaan tavaraan tai palveluun. Myyntituotot kirjataan tämän periaatteen mukaisesti seuraavia viittä vaihetta noudattaen:

1. Tunnistetaan asiakassopimus (tai -sopimukset)
2. Tunnistetaan sopimukseen sisältyvät suoritevelvoitteet
3. Määritetään transaktiohinta
4. Kohdistetaan transaktiohinta sopimukseen sisältyville suoritevelvoitteille
5. Kirjataan myyntituotto

Konsernilla ei ole osatuloutusta eikä projektimyyntiä. Pääosa konsernin myynnistä on normaalia tilaus- toimitustuotemyyntiä, ja nämä myyntituotot kirjaan toimitusehtokriteerien mukaan samalla tavalla kuin ovat voimassa nyt. Sen sijaan konsernilla on tiettyjen asiakkaiden kanssa sovittuja kaupintavarastoja, joiden suoritevelvoitepohjainen tuloutus aikaisti tuloksen kertymistä siten, että myyntituotot kirjataan jo tuotteen saapuessa varastoon.

Lisäksi IFRS 15 sisältää laajat liitetietovaatimukset.

Aspocomp siirtyi soveltamaan IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018 alkaen.

Aspocomp Group Oyj:n taloudellinen raportointi ja siirtymä. Vaikutus perustuu tuloutuksen aikaistumiseen.

Käyttöönoton vaikutus konsernin avaavan taseen 1.1.2018 omaan pääomaan oli 0,1 miljoonaa euroa ja tammi-joulukuun 2017 liikevaihtoon 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi konserni on oikaissut taseessa myyntisaamisia 1,0 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuutta -0,8 miljoonaa euroa IFRS 15 käyttöönoton myötä.  


Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot

IFRS 15:n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tunnuslukujen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa.

TUNNUSLUKUJA            
        Oikaistut Oikaistut  
        IFRS 9 IFRS 15  
         1.1.-31.3.2017  1.1.-31.3.2017  
      Oikaistu     Julkaistu
      Q1/2017     Q1/2017
Liikevaihto, M€     5,9 0,0 0,2 5,7
Käyttökate, M€     0,5 0,0 0,1 0,5
Liiketulos, M€     0,2 0,0 0,1 0,2
  % liikevaihdosta     4 % 0 % 1 % 3 %
Tulos ennen veroja, M€     0,2 0,0 0,1 0,2
  % liikevaihdosta     4 % 0 % 1 % 3 %
Tilikauden tulos, M€     0,2 0,0 0,1 0,2
  % liikevaihdosta     4 % 0 % 1 % 3 %
Omavaraisuusaste, %     70 % 0 % 0 % 70 %
Gearing, %     6 % 0 % 0 % 6 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€     0,1 0,0 0,0 0,1
  % liikevaihdosta     2 % 0 % -1 % 3 %
Henkilöstö kauden lopussa   106 0 0 106
Tulos/osake (EPS), €     0,04 0,00 0,01 0,03
Oma pääoma/osake, €     1,67 0,00 0,00 1,67

TUNNUSLUKUJA                    
        Oikaisut Oikaisut     Oikaisut Oikaisut  
        IFRS 9 IFRS 15     IFRS 9 IFRS 15  
        1.1.- 1.1.-     1.4.- 1.4.-  
        30.6. 30.6.     30.6. 30.6.  
        2017 2017     2017 2017  
      Oikaistu     Julkaistu Oikaistu     Julkaistu
      Q1-Q2/     Q1-Q2/ Q2/     Q2/
      2017     2017 2017     2017
Liikevaihto, M€     11,6 0,0 0,3 11,3 5,7 0,0 0,1 5,6
Käyttökate, M€     0,9 0,0 0,1 0,8 0,4 0,0 0,0 0,3
Liiketulos, M€     0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1
  % liikevaihdosta     3 % 0 % 1 % 2 % 2 % 0 % 1 % 1 %
Tulos ennen veroja, M€     0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
  % liikevaihdosta     3 % 0 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Tilikauden tulos, M€     0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
  % liikevaihdosta     3 % 0 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Omavaraisuusaste, %     70 % 0 % 0 % 70 % 70 % 0 % 0 % 70 %
Gearing, %     4 % 0 % 0 % 4 % 4 % 0 % 0 % 4 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€     0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2
  % liikevaihdosta     3 % 0 % 0 % 3 % 3 % 0 % 0 % 3 %
Henkilöstö kauden lopussa 113 0 0 113 113 0 0 113
Tulos/osake (EPS), €     0,04 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01
Oma pääoma/osake, €     1,68 0,00 0,01 1,67 1,68 0,00 0,01 1,67

TUNNUSLUKUJA                    
        Oikaisut Oikaisut     Oikaisut Oikaisut  
        IFRS 9 IFRS 15     IFRS 9 IFRS 15  
        1.1.- 1.1.-     1.7.- 1.7.-  
        30.9. 30.9.     30.9. 30.9.  
        2017 2017     2017 2017  
      Oikaistu     Julkaistu Oikaistu     Julkaistu
      Q1-Q3/2017     Q1-Q3/2017 Q3/2017     Q3/2017
Liikevaihto, M€     17,6 0,0 0,8 16,8 6,0 0,0 0,5 5,5
Käyttökate, M€     1,2 0,0 0,1 1,2 0,4 0,0 0,0 0,4
Liiketulos, M€     0,4 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2
  % liikevaihdosta     2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % -1 % 3 %
Tulos ennen veroja, M€     0,4 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1
  % liikevaihdosta     2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % -1 % 3 %
Tilikauden tulos, M€     0,4 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1
  % liikevaihdosta     2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % -1 % 3 %
Omavaraisuusaste, %     71 % 0 % 0 % 71 % 71 % 0 % 0 % 71 %
Gearing, %     5 % 0 % 0 % 5 % 5 % 0 % 0 % 5 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€     0,7 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3
  % liikevaihdosta     4 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 0 % 6 %
Henkilöstö kauden lopussa     114 0 0 114 114 0 0 114
Tulos/osake (EPS), €     0,06 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 -0,01 0,02
Oma pääoma/osake, €     1,69 0,00 0,00 1,68 1,69 0,00 0,01 1,68

TUNNUSLUKUJA                    
        Oikaisut Oikaisut     Oikaisut Oikaisut  
        IFRS 9 IFRS 15     IFRS 9 IFRS 15  
        1.1.- 1.1.-     1.10.- 1.10.-  
        31.12. 31.12.     31.12. 31.12.  
        2017 2017     2017 2017  
      Oikaistu     Julkaistu Oikaistu     Julkaistu
      Q1-Q4/     Q1-Q4/ Q4/     Q4/
      2017     2017 2017     2017
Liikevaihto, M€     23,9 0,0 1,0 23,0 6,3 0,0 0,1 6,2
Käyttökate, M€     1,9 0,0 0,1 1,8 0,7 0,0 0,1 0,6
Liiketulos, M€     0,8 0,0 0,1 0,8 0,4 0,0 0,1 0,3
  % liikevaihdosta     4 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 1 % 6 %
Tulos ennen veroja, M€     0,8 0,0 0,1 0,7 0,4 0,0 0,1 0,3
  % liikevaihdosta     3 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 1 % 5 %
Tilikauden tulos, M€     1,3 0,0 0,1 1,2 0,9 0,0 0,1 0,8
  % liikevaihdosta     5 % 0 % 0 % 5 % 14 % 0 % 1 % 13 %
Omavaraisuusaste, %     69 % 0 % 0 % 69 % 69 % 0 % 0 % 69 %
Gearing, %     9 % 0 % 0 % 9 % 9 % 0 % 0 % 9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€     1,0 0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,3
  % liikevaihdosta     4 % 0 % 0 % 4 % 5 % 0 % 0 % 5 %
Henkilöstö kauden lopussa   113 0 0 113 113 0 0 113
Tulos/osake (EPS), €     0,19 0,00 0,01 0,18 0,12 0,00 0,00 0,12
Oma pääoma/osake, €     1,81 0,00 0,01 1,80 1,81 0,00 0,01 1,80
                     
Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
                     
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella        
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja -kuluja.
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja    
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma     x 100      
Taseen loppusumma – saadut ennakot      
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat   x 100      
Oma pääoma          
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riski-tekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut

Yksityiskohtaisempia tietoja oikaistuista luvuista on esitetty erillisessä PFD-tiedostossa, joka on tämän tiedotteen liitteenä.

Oikaistujen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen osavuosikatsausten luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2018 ensimmäinen, 27.4.2018 julkaistava osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Liite