Aspocompin puolivuosikatsaus 2023: Liikevaihto vertailukauden tasolla, tilauskanta laski, tuotemiksi heikensi tulosta

Aspocompin puolivuosikatsaus 2023: Liikevaihto vertailukauden tasolla, tilauskanta laski, tuotemiksi heikensi tulosta

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 20.7.2023 klo 9.00


TOINEN NELJÄNNES 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto 9,5 (9,6) miljoonaa euroa, laskua 1 %
 • Liiketulos 0,4 (1,6) miljoonaa euroa, 4,2 (16,6) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,05 (0,23) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta -0,6 (0,9) miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset 5,4 (9,6) miljoonaa euroa, laskua 43 %
 • Omavaraisuusaste 67,9 (67,1) %

TAMMI-KESÄKUU 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto 18,4 (18,6) miljoonaa euroa, laskua 1 %
 • Liiketulos 0,7 (2,4) miljoonaa euroa, 4,0 (12,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,09 (0,35) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 0,9 (1,6) miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset 19,1 (22,6) miljoonaa euroa, laskua 15 %
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 15,0 (20,5) miljoonaa euroa, laskua 27 %
 • Omavaraisuusaste 67,9 (67,1) %

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella.

Aspocomp toistaa 17.7.2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän vuoden 2022 tasosta ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin liikevaihto vuoden 2023 toisella neljänneksellä oli 9,5 miljoonaa euroa, jääden samalle tasolle kuin vertailukaudella. Puolijohdesyklin hidastuminen sekä korkeat varastotasot arvoketjumme eri osissa hidastivat liikevaihdon kehitystä. Lisäksi kaikkia asiakassegmenttejämme rasittivat toimintaympäristöstä johtuvat epävarmuustekijät. Saadut tilaukset jäivät vertailukauden tasosta ja olivat 5,4 miljoonaa euroa. Tilauskantamme pieneni 15,0 miljoonaan euroon erityisesti puolijohdeteollisuuden asiakkaiden sulatellessa varastojaan.

Puolijohdesyklin väliaikainen hidastuminen on toimialalle tyypillinen ilmiö. Sen odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella, eli vuosineljännestä tai kahta hitaammin kuin aiemmin arvioimme. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat kuitenkin edelleen vahvat. Teknologian jatkuva kehittyminen, josta ajankohtainen esimerkki on tekoälysovellusten yleistyminen, tukee suoraan Aspocompin ydinliiketoimintaa.

Aspocompin toimintaympäristön segmenttikohtainen vaihtelu jatkui myös toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdolla mitattuna suurin asiakassegmenttimme eli Puolijohdeteollisuus kärsi syklin hitaudesta ja korkeista varastotasoista. Myös Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto laski. Autoteollisuus-asiakassegmenttimme liikevaihto sen sijaan kasvoi selvästi. Lisäksi aktiivinen myyntityömme pitkien tilaussyklien Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä näkyi toisella vuosineljänneksellä kasvaneena liikevaihtona. Segmentin näkymät ovat positiiviset ja Aspocompin saamien tarjouspyyntöjen ja uusien asiakkaiden määrät ovat kehittyneet myönteisesti.

Aspocompin toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa ja laski selvästi vertailukaudesta, joka toisaalta oli poikkeuksellisen hyvä. Liiketulosta rasittivat liikevaihdon väliaikainen painottuminen katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin sekä kannattavien pikatöiden alhainen osuus. Lisäksi tehtaamme normaalia alhaisempi käyttöaste nosti suhteellisia yksikkö- ja henkilöstökustannuksia.

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella. Toistamme 17.7.2023 julkistamamme ohjauksen ja arvioimme Aspocompin vuoden 2023 liikevaihdon jäävän viime vuoden tasosta. Liiketuloksen arvioimme jäävän selvästi viime vuoden tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2023
Toisen neljänneksen liikevaihto oli 9,5 (9,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 1 % huhti-kesäkuuhun 2022 verrattuna johtuen puolijohdesyklin hidastumisesta, arvoketjun korkeista varastotasoista ja kaikkia asiakassegmenttejä rasittavista, toimintaympäristöstä johtuvista epävarmuustekijöistä.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 16 % ollen 3,6 (4,2) miljoonaa euroa. Asiakassegmentti kärsi puolijohdesyklin hidastumisesta ja arvoketjun korkeista varastotasoista.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, ollen 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Inflaatio sekä taantuman uhka hidastavat asiakkaiden investointeja.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 14 % ollen 1,7 (1,5) miljoonaa euroa.

Autoteollisuusasiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,9 (1,2) miljoonaan euroon. Kasvu vertailukaudesta oli 61 % volyymituotteiden toimitusten lisääntyessä.

Tietoliikenneasiakassegmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 25 % vertailukaudesta ja oli 1,1 (1,5) miljoonaan euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui asiakkaiden tuotekehityshankkeiden ajoituksesta.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 64 (56) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 84 (92) % kertyi Euroopasta ja 16 (8) % muilta mantereilta.

Toisen neljänneksen liiketulos oli 0,4 (1,6) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukaudesta, koska liikevaihto painottui katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin. Kannattavien pikatöiden osuus oli tavanomaista pienempi ja toisaalta vertailukauden tulos oli tavanomaista korkeampi. Varautuminen kasvuun nostaa henkilöstökustannuksina ja Oulun tehtaan käyttöaste oli normaalia alhaisemmalla tasolla, mikä nosti yksikkökustannuksia.

Liiketulos oli 4,2 (16,6) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,05 (0,23) euroa.

Tammi-kesäkuu 2023
Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 18,4 (18,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 1 % tammi-kesäkuuhun 2022 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 7,3 (7,1) miljoonaa euroa. Puolijohdesyklin hidastuminen ja arvoketjun korkeat varastotasot hidastivat kasvua.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 32 % ja oli 1,9 (2,8) miljoonaa euroa. Inflaatio sekä taantuman uhka hidastivat asiakkaiden investointeja.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 3,1 (3,0) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin asiakaskontaktien määrä kasvoi, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 3,9 (2,9) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin myynti kääntyi kasvuun komponenttipulan helpottaessa.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto laski 23 % ja oli 2,2 (2,7) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui asiakkaiden tuotekehityshankkeiden ajoituksesta.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 60 (60) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (91) prosenttia kertyi Euroopasta ja 15 (9) prosenttia muilta mantereilta.

Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli 0,7 (2,4) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukaudesta, koska liikevaihto painottui katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin, kannattavien pikatöiden osuus oli tavanomaista pienempi ja varautuminen kasvuun nostaa henkilöstökustannuksia.

Liiketulos oli 4,0 (12,9) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,35) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,0 (20,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski saatujen tilausten vähentymisen myötä. Tilauskannasta 12,9 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 2,1 miljoonaa euroa ensi vuonna.

KONSERNIN AVAINLUVUT      
  4-6/23 4-6/22 Muutos 1-6/23 1-6/22 Muutos
Liikevaihto, M€ 9,5 9,6 -1 % 18,4 18,6 -1 %
Käyttökate, M€ 0,9 2,1 -57 % 1,7 3,3 -48 %
Liiketulos, M€ 0,4 1,6 -75 % 0,7 2,4 -69 %
    % liikevaihdosta 4 % 17 % -12 %-yks. 4 % 13 % -9 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,3 1,6 -79 % 0,6 2,4 -73 %
    % liikevaihdosta 4 % 17 % -13 %-yks. 3 % 13 % -9 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,3 1,6 -79 % 0,6 2,4 -73 %
    % liikevaihdosta 4 % 17 % -13 %-yks. 3 % 13 % -9 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,05 0,23 -78 % 0,09 0,35 -74 %
Saadut tilaukset 5,4 9,6 -43 % 19,1 22,6 -15 %
Tilauskanta 15,0 20,5 -27 % 15,0 20,5 -27 %
Investoinnit, M€ 0,8 0,3 118 % 1,1 1,2 -8 %
    % liikevaihdosta 8 % 4 % 4 %-yks. 6 % 7 % 0 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,2 1,5 -31 % 1,2 1,5 -31 %
Oma pääoma / osake, € 3,08 3,00 8 % 3,08 3,00 8 %
Omavaraisuusaste, % 68 % 67 % 1 %-yks. 68 % 67 % 1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 15 % 11 % 4 %-yks. 15 % 11 % 4 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 167 148 19 henk. 167 148 19 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,1 (1,2) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2023 kolmannen kvartaalin loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (1,6) miljoonaa euroa. Rahavirta heikkeni pääasiassa alhaisemman liiketuloksen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,4 (3,8) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 15 (11) %. Korottomat velat olivat 5,5 (6,3) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 67,9 (67,1) %.

Yhtiöllä on 4,0 (2,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 161 (144) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2023 oli 167 (148). Heistä työntekijöitä oli 111 (93) ja toimihenkilöitä 56 (55).

YHTIÖKOKOUS 2023, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2023 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2022.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta, hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinko maksettiin 2.5.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Jukka Huuskonen ja Anssi Korhonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuukka Kiuru.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.4.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona tavalliselle yhtiökokoukselle tai hybridikokoukselle. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että näillä on samat oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”9 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA TARKASTUSVALIOKUNTA

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut uudelleen Päivi Marttilan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2023 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 495 829 kappaletta 1.1.­30.6.2023 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 3 455 155 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 5,44 euroa, ylin 8,30 euroa ja keskikurssi 6,97 euroa. Päätöskurssi 30.6.2023 oli 5,58 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 38,2 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 278 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,4 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.
Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocompin listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR).

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022-2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 92 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä (Performance Share Plan, myös ”PSP”). Aspocomp tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä alun perin 20.7.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2023–2025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). PSP 2023–2025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Aspocompin johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2023–2025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 91 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Osallistujille PSP 2023–2025-ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Aspocompin osakekurssin kehitykseen.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja. Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu edelleen pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta voi vaihdella merkittävästi.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne ja koronapandemia ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja nousevat korot aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaisen kysyntään. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2023

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: torstaina 9.11.2023 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 20.7.2023

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2022, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2023 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2023    
1 000 € 4-6/2023 4-6/2022 Muutos
Liikevaihto 9 452 100 % 9 556 100 % -1 %
Liiketoiminnan muut tuotot 11 0 % 1 0 % 1730 %
Aine- ja tarvikekulut -4 391 -46 % -3 802 -40 % 15 %
Henkilöstökulut -2 769 -29 % -2 576 -27 % 7 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 413 -15 % -1 120 -12 % 26 %
Poistot ja arvonalentumiset -490 -5 % -469 -5 % 5 %
Liiketulos 401 4 % 1 590 17 % -75 %
Rahoitustuotot ja -kulut -66 -1 % 11 0 %  
Voitto/tappio ennen veroja 335 4 % 1 601 17 % -79 %
Tuloverot -3 0 % -5 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 332 4 % 1 596 17 % -79 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot -13 0 % 1 0 %  
Muut laajan tuloksen erät -13 0 % 1 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 318 3 % 1 597 17 % -80 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,05 euroa 0,23 euroa -78 %
Laimennettu 0,05 euroa 0,23 euroa -78 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2023        
1 000 € 1-6/2023 1-6/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevaihto 18 392 100 % 18 585 100 % -1 % 39 114 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 54 0 % 2 0 % 2163 % 5 0 %
Aine- ja tarvikekulut -8 570 -47 % -8 148 -44 % 5 % -17 849 -46 %
Henkilöstökulut -5 202 -28 % -4 866 -26 % 7 % -9 641 -25 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 959 -16 % -2 261 -12 % 31 % -5 223 -13 %
Poistot ja arvonalentumiset -975 -5 % -918 -5 % 6 % -1 903 -5 %
Liiketulos 740 4 % 2 393 13 % -69 % 4 502 12 %
Rahoitustuotot ja -kulut -99 -1 % -25 0 % 299 % -98 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 641 3 % 2 368 13 % -73 % 4 404 11 %
Laskennallisten verosaamisten muutos*           -839  
Tuloverot -5 0 % -5 0 %   -20 0 %
Tilikauden voitto/tappio 636 3 % 2 363 13 % -73 % 3 545 9 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           118 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           -20 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot -17 0 % 5 0 % -6 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -17 0 % 5 0 % 92 0 %
Tilikauden laaja tulos 620 3 % 2 368 13 % -74 % 3 637 9 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,09 euroa 0,35 euroa 74 % 0,52 euroa
Laimennettu 0,09 euroa 0,35 euroa 74 % 0,52 euroa
               
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistustettujen tappioiden              
käytöstä              

TASE        
1 000 €  6/2023  6/2022 Muutos  12/2022
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 386 3 290 3 % 3 309
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6 479 5 688 14 % 5 967
Käyttöoikeusomaisuuserät 585 740 -21 % 642
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 152 4 972 -16 % 4 152
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 697 14 785 -1 % 14 164
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 5 583 5 721 -2 % 6 136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 548 8 576 11 % 9 723
Rahavarat 1 176 1 482 -21 % 1 410
Lyhytaikaiset varat yhteensä 16 307 15 779 3 % 17 269
Varat yhteensä 31 003 30 564 1 % 31 433
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 845 4 743 2 % 4 774
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -49 -148 -67 % -49
Kertyneet voittovarat 15 262 14 908 2 % 16 078
Oma pääoma yhteensä 21 058 20 503 3 % 21 803
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 1 360 2 399 -43 % 1 839
Muut pitkäaikaiset velat 358 467 -23 % 358
Laskennalliset verovelat 57 38 50 % 57
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 3 075 1 377 123 % 1 234
Osto- ja muut velat 5 096 5 780 -12 % 6 142
Velat yhteensä 9 946 10 061 -1 % 9 630
Oma pääoma ja velat yhteensä 31 003 30 564 1 % 31 433

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2023            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         636 636
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         -17   -17
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -17 636 620
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 437 -1 437
Osakepalkitseminen   72       72
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 72 0 0 -1 437 -1 365
Oma pääoma 30.6.2023 1 000 4 845 -49 -10 15 272 21 058
             
Tammi-kesäkuu 2022            
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         2 363 2 363
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           5   5
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 5 2 363 2 368
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   7       7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 7 0 0 -1 026 -1 020
Oma pääoma 30.6.2022 1 000 4 743 -148 17 14 891 20 503

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu    
1 000 €  1-6/2023  1-6/2022  1-12/2022
Katsauskauden tulos 636 2 363 3 545
Oikaisut 1 110 861 2 786
Käyttöpääoman muutos -706 -1 509 -2 571
Saadut korot 1 1 6
Maksetut korot -83 -61 -129
Maksetut verot -13 -19 -19
Liiketoiminnan rahavirta 945 1 637 3 618
Investoinnit -1 112 -1 211 -2 523
Käyttöomaisuusmyynnit 49 0 0
Investointien rahavirta -1 064 -1 211 -2 523
Lainojen nostot 2 023 0 170
Lainojen takaisinmaksut -496 -496 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -170 -186 -587
Maksetut osingot -1 437 -1 026 -1 026
Rahoituksen rahavirta -79 -1 708 -2 435
Rahavarojen muutos -198 -1 283 -1 340
Rahavarat tilikauden alussa 1 410 2 631 2 631
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -37 133 119
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 176 1 482 1 410

TUNNUSLUKUJA            
    Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 2022
Liikevaihto, M€   9,5 8,9 10,1 10,4 39,1
Käyttökate, M€   0,9 0,8 1,2 1,9 6,4
Liiketulos, M€   0,4 0,3 0,7 1,4 4,5
   % liikevaihdosta   4 % 4 % 7 % 13 % 12 %
Tulos ennen veroja, M€   0,3 0,3 0,7 1,3 4,4
   % liikevaihdosta   4 % 3 % 7 % 13 % 11 %
Tilikauden tulos, M€   0,3 0,3 -0,2 1,3 3,5
   % liikevaihdosta   4 % 3 % -2 % 13 % 9 %
Saadut tilaukset   5,4 13,7 4,8 9,5 27,4
Tilauskanta   15,0 19,1 14,3 19,6 14,3
Omavaraisuusaste, %   68 % 73 % 69 % 68 % 69 %
Gearing, %   15 % 2 % 8 % 5 % 8 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,8 0,4 0,7 0,6 2,5
   % liikevaihdosta   8 % 4 % 7 % 6 % 6 %
Henkilöstö kauden lopussa 167 156 156 144 156
Tulos/osake (EPS), €   0,05 0,04 -0,02 0,20 0,52
Oma pääoma/osake, €   3,08 3,24 3,19 3,20 3,19


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  6/2023  6/2022  12/2022
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite