Aspocompin puolivuosikatsaus 2020: COVID-19-pandemia laski toisen neljänneksen liikevaihtoa ja tulosta

Aspocompin puolivuosikatsaus 2020: COVID-19-pandemia laski toisen neljänneksen liikevaihtoa ja tulosta

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 12.8.2020 klo 9.00

Tunnusluvut 4–6/2020 lyhyesti

  4-6/2020 4-6/2019   Muutos *
Liikevaihto 7,1 M€ 8,7 M€   -18 %
Käyttökate (EBITDA) 0,6 M€ 1,7 M€   -63 %
Liiketulos 0,3 M€ 1,4 M€   -82 %
  % liikevaihdosta 3,6 % 16,3 %   -13 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,03 0,20   -85 %
Liiketoiminnan rahavirta 1,5 M€ 0,5 M€   198 %
Omavaraisuusaste 62,1 % 60,1 %   2 %-yks.

Tunnusluvut 1–6/2020 lyhyesti

  1-6/2020 1-6/2019   Muutos *
Liikevaihto 13,8 M€ 16,3 M€   -15 %
Käyttökate (EBITDA) 0,6 M€ 2,9 M€   -79 %
Liiketulos -0,2 M€ 2,3 M€   -108 %
  % liikevaihdosta -1,3 % 14,0 %   -15 %-yks.
Osakekohtainen tulos -0,04 0,33   -112 %
Liiketoiminnan rahavirta 1,9 M€ 2,7 M€   -29 %
Omavaraisuusaste 62,1 % 60,1 %   2 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 4,2 M€ 4,0 M€   6 %
               
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

COVID-19-pandemia vaikuttaa laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Asiakkaiden kysyntään liittyvistä merkittävistä epävarmuuksista johtuen näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin. Erityisen vaikeassa vaiheessa on Euroopan autoteollisuus.

Yhtiö säilyttää ennallaan koko vuoden ohjeistuksen, joka tiedotettiin 16.7.2020. Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin liikevaihto laski 18 prosenttia 7,1 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä COVID-19-pandemian ja sen aiheuttaman yleisen kysynnän heikkenemisen johdosta. Osa asiakkaista on joutunut siirtämään tilauksiaan eteenpäin tai jopa perumaan tilauksia, johtuen kysynnän epävarmuudesta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 15 % ollen 13,8 miljoonaa euroa. Myynti laski voimakkaimmin tietoliikenneverkko-, autoteollisuus- sekä teollisuuselektroniikka-asiakassegmenteissä. Tietoliikennesegmentissä tuotekehityssarjojen tarpeet laskivat vahvaan vertailukauteen nähden selvästi. Lisäksi aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Autoteollisuudessa kysyntä jatkoi laskuaan asiakkaiden vähentäessä varastotasojaan vastaamaan COVID-19-pandemian alhaista kysyntää. Osa autoteollisuusketjun toimijoista on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin, jonka seurauksena olemme joutuneet osittain keskeyttämään toimitukset.

Teollisuuselektroniikkasegmentin heikkeneminen johtuu yleisestä markkinatilanteesta, kun yritykset vähentävät investointejaan. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kasvamaan ja lähes tuplaamaan myyntimme turvallisuus-, puolustus- ja Ilmailusegmentissä sekä puolijohdeteollisuussegmentissä.

Tilauskanta kasvoi maltillisesti kuusi prosenttia ollen 4,2 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

Liiketulos laski toisella neljänneksellä merkittävästi ja oli 0,3 miljoonaa euroa eli vajaa neljä prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta heikensi erityisesti liikevaihdon lasku sekä vähentynyt pikatoimituksien osuus. Myös lisääntyneet tuotekehityspanokset kasvavaan turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmenttiin verottivat tulosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos on vielä 0,2 miljoonaa euroa tappiolla sisältäen 0,3 miljoonan euron luottotappiovarauksen.

COVID-19-pandemia vaikeuttaa edelleen asiakastarpeiden arvioimista ja näkyvyys loppuvuoden kysyntään on rajallinen. Poikkeusoloista huolimatta olemme onnistuneet laajentamaan ja kasvattamaan määrätietoisesti asiakaskantaamme sekä tuotetarjontaamme. Se antaa meille hyvät strategiset edellytykset jatkaa kasvuamme, kun COVID-19-pandemia aikanaan hellittää.”

COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan

COVID-19-pandemian ja sen aiheuttaman yleisen kysynnän heikkenemisen takia sekä taloudellisista syistä osa asiakkaista on joutunut siirtämään tilauksiaan eteenpäin tai jopa perumaan tilauksia. Aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Autoteollisuussegmentissä kysyntä on jatkanut laskuaan, sillä asiakkaat ovat vähentäneet varastotasojaan pandemian hidastaman kysynnän seurauksena.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Aspocomp on pystynyt laajentamaan ja kasvattamaan määrätietoisesti asiakaskantaansa ja tuotetarjontaansa. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä sekä puolijohdeteollisuussegmentissä kysyntä on miltei kaksinkertaistunut heikosta markkinatilanteesta huolimatta.

Yhtiön tuotanto Oulun tehtaalla on jatkunut normaalisti ja toimituskyky on ollut hyvä. Yhtiö on jatkanut investointeja uuteen kapasiteettiin.

Pandemia ei ole vaikuttanut yhtiön taseeseen. Rahatilanne on pysynyt hyvänä ja luottolimiitit ovat käyttämättä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2020
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,1 (8,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 18 prosenttia huhti-kesäkuuhun 2019 verrattuna. Liikevaihto laski COVID-19-pandemian ja siitä aiheutuneen yleisen kysynnän heikkenemisen takia. Osa asiakkaista on joutunut siirtämään tai jopa perumaan tilauksia johtuen kysynnän epävarmuudesta ja tuloksen heikentymisestä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 45 (58) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 80 (98) prosenttia kertyi Euroopasta ja 20 (2) prosenttia muilta mantereilta.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,3 (1,4) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 3,6 (16,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta heikensivät erityisesti liikevaihdon lasku ja pikatoimitusten vähentynyt osuus. Lisäksi lisääntyneet tuotekehityskulut kasvavaan turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmenttiin heikensivät tulosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,03 (0,20) euroa.

Tammi-kesäkuu 2020
Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (16,3 M€), 15 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2019. Kysyntä laski eniten tietoliikenne-, autoteollisuus-, ja teollisuuselektroniikka-asiakassegmenteissä. Tietoliikennesegmentissä tuotekehityssarjojen kysyntä laski selvästi verrattuna viime vuoden vahvaan vertailukauteen. Lisäksi aasialaisilla piirilevyjen massatoimittajilla on ollut heikentyneen markkinatilanteen vuoksi ylikapasiteettia, jolloin ne pystyivät poikkeuksellisesti reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Autoteollisuudessa kysyntä jatkoi laskuaan, kun asiakkaat vähensivät varastotasojaan vastaamaan pandemian hidastamaa kysyntää. Lisäksi osalla toimijoista autoteollisuussegmentissä on taloudellisia vaikeuksia, jonka vuoksi toimituksia on jouduttu keskeyttämään. Teollisuuselektroniikkasegmentissä kysyntä on laskenut yritysten vähentäessä investointejaan yleisen markkinatilanteen heikentymisen takia. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä sekä puolijohdeteollisuussegmentissä kysyntä kasvoi ja lähes kaksinkertaistui.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 42 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti liikevaihdosta 84 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %) ja 16 prosenttia muilta mantereilta (2 %).

Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (2,3 M€). Liiketulosta heikensivät erityisesti liikevaihdon lasku ja pikatoimitusten vähentynyt osuus sekä 0,3 miljoonan euron luottotappiovaraus. Lisäksi lisääntyneet tuotekehityskulut kasvavaan turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmenttiin heikensivät tulosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos -0,04 euroa (0,33 €).

Tilauskanta kasvoi 6 prosenttia vertailuvuodesta ja oli katsauskauden lopussa 4,2 (4,0) miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

KONSERNIN AVAINLUVUT      
  4-6/20 4-6/19 Muutos 1-6/20 1-6/19 Muutos
Liikevaihto, M€ 7,1 8,7 -18 % 13,8 16,3 -15 %
Käyttökate, M€ 0,6 1,7 -63 % 0,6 2,9 -79 %
Liiketulos, M€ 0,3 1,4 -82 % -0,2 2,3 -108 %
  % liikevaihdosta 4 % 16 % -13 %-yks. -1 % 14 % -15 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,2 1,4 -85 % -0,2 2,2 -111 %
  % liikevaihdosta 3 % 16 % -13 %-yks. -2 % 14 % -15 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,2 1,4 -85 % -0,2 2,2 -111 %
  % liikevaihdosta 3 % 16 % -13 %-yks. -2 % 14 % -15 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,03 0,20 -85 % -0,04 0,33 -112 %
Investoinnit, M€ 0,3 0,7 -51 % 1,3 1,7 -22 %
  % liikevaihdosta 5 % 8 % -3 %-yks. 9 % 10 % -1 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 3,5 2,3 114 % 3,5 2,3 114 %
Oma pääoma / osake, € 2,63 2,43 20 % 2,63 2,43 20 %
Omavaraisuusaste, % 62 % 60 % 2 %-yks. 62 % 60 % 2 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 14 % 17 % -2 %-yks. 14 % 17 % -2 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 144 124 20 henk. 144 124 20 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.    

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,3 (1,7) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen. Vuonna 2017 käynnistetyn, yhteensä 10 milj. euron investointiohjelman ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen alkuvuodesta 2020. Investointiohjelma kehitti kahden ensimmäisen vuoden aikana Oulun tehtaan kyvykkyyksiä liittyen etenkin puolijohdeteollisuussegmenttiin. Projektin tavoitteet saavutettiin onnistuneesti: asiakaskunta vahvistui ja suunnitellut teknologiset parannukset toteutettiin.

Investointiohjelma sai keväällä jatkoa toisen vaiheen investoinneista. Yhtiölle myönnettiin toisen vaiheen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointivaiheen toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa.  Investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan tehdasrakennukseen, eikä tehdaspinta-alaa lisätä. Toisen vaiheen investoinnit keskittyvät vuoden 2020 ja 2022 väliselle ajalle. Investoinneilla yhtiö pyrkii vahvistamaan edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 (2,7) miljoonaa euroa. Rahavirta heikkeni pääasiassa alhaisemman liiketuloksen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 3,5 (2,3) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 6,1 (5,1) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 14 (17) prosenttia. Korottomat velat olivat 4,9 (5,7) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 62,1 (60,1) prosenttia.

Yhtiöllä on 1,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 140 (118) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2020 oli 144 (118). Heistä työntekijöitä oli 90 (73) ja toimihenkilöitä 54 (45).

YHTIÖKOKOUS 2020, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 9.6.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,15 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos ja Juha Putkiranta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 683 450 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 3.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS JA TARKASTUSVALIOKUNTA

Järjestäytymiskokouksessaan 9.6.2020 hallitus valitsi Päivi Marttilan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Kaarina Muurinen.

Hallitus ei perustanut tarkastusvaliokuntaa, hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2020 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 9.6.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ansaintajaksolta 2019 ansaittujen osakkeiden luovuttamiseksi. Osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 ehtojen mukaan ja palkkioista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahana maksettavan osan vähentämisen jälkeen osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 6 935 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet merkittiin 23.6.2020 kaupparekisteriin ja Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 841 440 osaketta.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 017 326 kappaletta 1.1.­30.6.2020 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 4 686 403 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,20 euroa, ylin 6,20 euroa ja keskikurssi 4,61 euroa. Päätöskurssi 30.6.2020 oli 4,49 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 30,7 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 605 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,8 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

COVID-19-pandemia vaikuttaa laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Asiakkaiden kysyntään liittyvistä merkittävistä epävarmuuksista johtuen näkymät vuodelle 2020 sisältävät normaalia huomattavasti korkeamman riskin. Erityisen vaikeassa vaiheessa on Euroopan autoteollisuus.

Yhtiö säilyttää ennallaan koko vuoden ohjeistuksen, joka tiedotettiin 16.7.2020. Aspocomp arvioi vuoden 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Koronaviruspandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
Kiinasta alkanut koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. Erityisesti yhtiön Kiinasta alihankkimien piirilevyjen saatavuus voi heikentyä merkittävästi ja toimitusajat saattavat pidentyä huomattavasti. Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen, mikä heikentäisi kysyntää.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020:  keskiviikkona 4.11.2020

Osavuosivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä.

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 12.8.2020

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2020 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Olennaisen määritelmä -muutokset IAS 1:seen ja IAS 8:aan

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

IASB on tehnyt IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksia, joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää, selvennetään milloin informaatio on olennaista ja sisällytetään IAS 1:een ohjeistusta epäolennaisesta informaatiosta.

Muutoksilla selvennetään erityisesti:

• että viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja

• että “yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat “monet nykyiset ja mahdolliset sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot”, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla.

Millään muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- standardilla tai IFRIC- tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernille.

LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2020    
1 000 € 4-6/2020 4-6/2019 Muutos
Liikevaihto 7 100 100 % 8 709 100 % -18 %
Liiketoiminnan muut tuotot 48 1 % 65 1 % -27 %
Aine- ja tarvikekulut -3 383 -48 % -3 564 -41 % -5 %
Henkilöstökulut -2 080 -29 % -2 233 -26 % -7 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 044 -15 % -1 241 -14 % -16 %
Poistot ja arvonalentumiset -387 -5 % -313 -4 % 24 %
Liiketulos 254 4 % 1 423 16 % -82 %
Rahoitustuotot ja -kulut -45 -1 % -53 -1 %  
Voitto/tappio ennen veroja 209 3 % 1 370 16 % -85 %
Tuloverot -1 0 % -2 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 208 3 % 1 369 16 % -85 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 0 0 % 1 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 0 0 % 1 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 207 3 % 1 370 16 % -85 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,03 euroa 0,20 euroa -85 %
Laimennettu 0,03 euroa 0,20 euroa -85 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2020        
1 000 € 1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto 13 836 100 % 16 331 100 % -15 % 31 189 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 49 0 % 66 0 % -25 % 73 0 %
Aine- ja tarvikekulut -6 847 -49 % -6 988 -43 % -2 % -13 963 -45 %
Henkilöstökulut -4 101 -30 % -4 094 -25 % 0 % -7 763 -25 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 340 -17 % -2 437 -15 % -4 % -4 881 -16 %
Poistot ja arvonalentumiset -772 -6 % -594 -4 % 30 % -1 263 -4 %
Liiketulos -174 -1 % 2 283 14 % -108 % 3 393 11 %
Rahoitustuotot ja -kulut -64 0 % -69 0 % -7 % -136 0 %
Voitto/tappio ennen veroja -238 -2 % 2 213 14 % -111 % 3 257 10 %
Tuloverot -2 0 % -2 0 %   683 2 %
Tilikauden voitto/tappio -240 -2 % 2 211 14 % -111 % 3 940 13 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           50 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           -8 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot -1 0 % -1 0 % -2 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 0 % -1 0 % 40 0 %
Tilikauden laaja tulos -240 -2 % 2 210 14 % -111 % 3 979 29 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton -0,04 euroa 0,33 euroa -112 % 0,59 euroa
Laimennettu -0,04 euroa 0,33 euroa -112 % 0,59 euroa

TASE        
1 000 €  6/2020  6/2019 Muutos  12/2019
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 250 3 266 0 % 3 260
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 848 4 676 25 % 5 607
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 113 1 138 -2 % 1 333
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 15 15 0 % 15
Laskennalliset verosaamiset 4 673 3 985 17 % 4 673
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 900 13 081 14 % 14 888
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 2 993 2 652 13 % 3 321
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 661 9 079 -16 % 8 937
Rahavarat 3 466 2 327 49 % 2 382
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14 119 14 058 0 % 14 639
Varat yhteensä 29 019 27 139 7 % 29 527
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 689 4 517 4 % 4 534
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -12 -53 -78 % -12
Kertyneet voittovarat 12 334 10 847 14 % 12 574
Oma pääoma yhteensä 18 011 16 310 10 % 18 096
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 854 3 852 26 % 4 326
Muut pitkäaikaiset velat 355 424 -16 % 355
Laskennalliset verovelat 25 21 18 % 25
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 222 1 213 1 % 1 486
Osto- ja muut velat 4 553 5 318 -14 % 5 239
Velat yhteensä 11 008 10 829 2 % 11 431
Oma pääoma ja velat yhteensä 29 019 27 139 7 % 29 527

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2020            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 4 534 -12 2 12 572 18 096
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -240 -240
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot        -1   -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 -240 -240
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   155       155
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 155 0 0 0 155
Oma pääoma 30.6.2020 1 000 4 689 -12 2 12 332 18 011
             
Tammi-kesäkuu 2019            
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 4 504 -53 4 9 432 14 888
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         2 211 2 211
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot        -1   -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 2 211 2 210
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -800 -800
Osakepalkitseminen   12       12
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 12 0 0 -800 -788
Oma pääoma 30.6.2019 1 000 4 517 -53 4 10 843 16 310
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu    
1 000 €  1-6/2020  1-6/2019  1-12/2019
Katsauskauden tulos -240 2 211 3 940
Oikaisut 823 607 658
Käyttöpääoman muutos 1 418 -44 -159
Saadut korot 0 0 0
Maksetut korot -63 -58 -151
Maksetut verot -2 -2 -1
Liiketoiminnan rahavirta 1 936 2 713 4 287
Investoinnit -1 298 -1 662 -3 548
Käyttöomaisuusmyynnit 0 63 66
Investointien rahavirta -1 298 -1 599 -3 482
Lainojen nostot 3 000 0 1 000
Lainojen takaisinmaksut -2 512 -373 -828
Vuokrasopimusvelkojen maksut -204 -179 -356
Osakemerkinnöistä saadut maksut 139 0 0
Maksetut osingot 0 -800 -800
Rahoituksen rahavirta 423 -1 352 -983
Rahavarojen muutos 1 061 -238 -179
Rahavarat tilikauden alussa 2 382 2 565 2 565
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 23 0 -5
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 466 2 327 2 382
       

TUNNUSLUKUJA            
    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 2019
Liikevaihto, M€   7,1 6,7 8,2 6,7 31,2
Käyttökate, M€   0,6 0,0 1,0 0,8 4,7
Liiketulos, M€   0,3 -0,4 0,7 0,5 3,4
  % liikevaihdosta   4 % -6 % 8 % 7 % 11 %
Tulos ennen veroja, M€   0,2 -0,4 0,6 0,5 3,3
  % liikevaihdosta   3 % -7 % 7 % 7 % 10 %
Tilikauden tulos, M€   0,2 -0,4 1,3 0,5 3,9
  % liikevaihdosta   3 % -7 % 16 % 7 % 13 %
Omavaraisuusaste, %   62 % 64 % 61 % 63 % 61 %
Gearing, %   14 % 21 % 19 % 6 % 19 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,3 1,0 1,8 0,5 3,5
  % liikevaihdosta   5 % 14 % 21 % 8 % 11 %
Henkilöstö kauden lopussa 144 139 132 130 132
Tulos/osake (EPS), €   0,03 -0,07 0,19 0,07 0,59
Oma pääoma/osake, €   2,63 2,60 2,70 2,50 2,70


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  6/2020  6/2019  12/2019
Yrityskiinnitykset 6 000 4 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 5 235 7 235
       

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite