Aspocompin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: Liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta, liiketulos painui tappiolle kolmannella neljänneksellä

Aspocompin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: Liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta, liiketulos painui tappiolle kolmannella neljänneksellä

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 9.11.2023 klo 9.00


KOLMAS NELJÄNNES 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto 8,1 (10,4) miljoonaa euroa, laskua 23 %
 • Liiketulos -0,7 (1,4) miljoonaa euroa, -8,9 (13,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,11 (0,20) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 0,7 (1,8) miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset 7,1 (9,5) miljoonaa euroa, laskua 25 %
 • Omavaraisuusaste 66,4 (68,2) %

TAMMI-SYYSKUU 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto 26,4 (29,0) miljoonaa euroa, laskua 9 %
 • Liiketulos 0,0 (3,8) miljoonaa euroa, 0,1 (13,0) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,02 (0,54) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 1,6 (3,4) miljoonaa euroa
 • Saadut tilaukset 26,2 (32,1) miljoonaa euroa, laskua 18 %
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 14,0 (19,6) miljoonaa euroa, laskua 28 %
 • Omavaraisuusaste 66,4 (68,2) %

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Arvioidaan puolijohdesegmentin toipuvan hitaammin ja investointien hidastuvan Aspocompin useissa asiakassegmenteissä pääasiassa korkotason nousun vuoksi sekä korkeiden varastotasojen jatkuvan arvoketjun eri osissa vuoden 2023 loppuun. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Aspocomp toistaa 27.10.2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta ja liiketuloksen jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Aspocompin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta ja oli 8,1 miljoonaa euroa. Puolijohdesyklin hitaan vaiheen pitkittymisen lisäksi varastotasot ovat edelleen korkealla arvoketjumme eri osissa. Investointihalukkuus on useissa asiakassegmenteissämme tällä hetkellä matalalla tasolla pääasiassa korkotason nousun vuoksi. Saadut tilaukset olivat 7,1 (9,5) miljoonaa euroa ja tilauskanta katsauskauden lopussa 14,0 (19,6) miljoonaa euroa.

Puolijohdeteollisuuden syklin hidastuminen on toimialalla tyypillinen, väliaikainen ilmiö. Hidas vaihe on pitkittynyt aiemmin ennakoidusta, ja arvioimme yleisten markkinatietojen pohjalta, että käänne kasvuun nähdään vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivisen käänteen edellytyksenä on kysynnän elpyminen päätelaitemarkkinassa, kuten puhelimissa ja tietokoneissa. Puolijohdeteollisuuden pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat.

Vaisu markkinatilanne heijastui voimakkaasti sekä Puolijohdeteollisuus- että Teollisuuselektroniikka-asiakassegmenttien liikevaihtoon. Myös Tietoliikenne- ja Autoteollisuus-asiakassegmenteissä liikevaihdot jäivät vertailukaudesta. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmentissä liikevaihdon kasvu jatkui, vaikkakin aiempaa hitaampana.

Aspocompin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku vaikutti liiketulokseen negatiivisesti. Lisäksi yhtiössä aiemmin aloitettu strategian mukainen tulevaisuuden kasvun varmistamiseen tähdännyt suunnittelutyö tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Oulussa on kysyntätilanteen heikennyttyä keskeytetty toistaiseksi. Suunnittelutyön mahdollisesta jatkamisesta päätetään, kun piirilevyjen kysynnän nähdään lähtevän uudelleen kasvuun. Suunnittelutyöhön liittyneet kustannukset olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Nämä tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat kustannukset kirjattiin kolmannen neljänneksen tulokseen.

Sopeuttaakseen tuotantoaan ja kustannuksiaan vastaamaan tilapäisesti alentuneita toimitusmääriä Aspocomp kävi henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut kolmannella vuosineljänneksellä. Neuvotteluiden tuloksena yhtiö suunnittelee lomauttavansa 20–30 tuotannon työntekijää kerrallaan enintään 90 päivän ajaksi syyskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana.

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toistamme 27.10. 2023 julkistamamme ohjauksen ja arvioimme vuoden 2023 liikevaihdon jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2023 liiketuloksen arvioimme jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2023
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 8,1 (10,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 23 % heinä-syyskuuhun 2022 verrattuna johtuen puolijohdesyklin arvioitua hitaammasta toipumisesta ja arvoketjun korkeista varastotasoista. Lisäksi kaikkia asiakassegmenttejä rasittaneet toimintaympäristöstä johtuvat epävarmuustekijät aiheuttivat asiakkaiden investointipäätösten lykkääntymistä.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 34 %, ollen 2,9 (4,4) miljoonaa euroa. Asiakassegmentti kärsi puolijohdesyklin arvioitua hitaammasta toipumisesta ja arvoketjun korkeista varastotasoista.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 41 % vertailukaudesta, ollen 1,0 (1,7) miljoonaa euroa. Korkea korkotaso ja globaali taloustilanne hidastavat asiakkaiden investointipäätöksiä.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, ollen 1,5 (1,5) miljoonaa euroa. Positiivinen kehitys jatkui ja Aspocompin saamien tarjouspyyntöjen sekä uusien asiakkaiden määrät pysyivät korkealla tasolla.

Autoteollisuusasiakassegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 9 % vertailukaudesta, ollen 2,0 (2,2) miljoonaa euroa. Loppuasiakkaiden heikentynyt kysyntätilanne rajoitti asiakassegmentin kasvua.

Tietoliikenneasiakassegmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihto jäi matalaksi johtuen asiakkaiden tuotekehityshankkeiden ajoituksista.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 43 (63) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 87 (85) % kertyi Euroopasta ja 13 (15) % muilta mantereilta.

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli -0,7 (1,4) miljoonaa euroa. Matalampi liikevaihto, tuotemiksin muutokset sekä kasvuun varautumiseen liittyvät korkeammat henkilöstökulut rasittivat liiketulosta. Lisäksi yhtiössä aiemmin aloitettu strategian mukainen tulevaisuuden kasvun varmistamiseen tähdännyt suunnittelutyö tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Oulussa on kysyntätilanteen heikennyttyä keskeytetty toistaiseksi. Suunnittelutyöhön liittyneet kustannukset olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Nämä tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat kustannukset kirjattiin kolmannen neljänneksen tulokseen.

Liiketulos oli -8,9 (13,1) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,11 (0,20) euroa.

Tammi-syyskuu 2023
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 26,4 (29,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 9 % tammi-kesäkuuhun 2022 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto laski 10 % ja oli 10,2 (11,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui viivästyneestä markkinan ja puolijohdesyklin toipumisesta sekä korkeista varastotasoista arvoketjussa.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 34 % ja oli 2,9 (4,4) miljoonaa euroa. Asiakkaiden investointipäätökset lykkääntyvät globaalin taloustilanteen ja korkean korkotason takia.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 4,6 (4,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin tarjouspyyntöjen määrät pysyivät korkealla tasolla, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 5,9 (5,1) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin myynti kääntyi kasvuun komponenttipulan helpottaessa.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto laski 19 % ja oli 2,9 (3,6) miljoonaa euroa. Korkea korkotaso rajoittaa investointeja mobiiliverkkoihin ja heikko kysyntä vähentää asiakkaiden tuotekehityspanostuksia.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 56 (55) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (89) prosenttia kertyi Euroopasta ja 15 (11) prosenttia muilta mantereilta.

Tammi-syyskuun liiketulos oli 0,0 (3,8) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukaudesta, koska matalampi liikevaihto, heikompi tuotemiksi ja kasvuun varautumiseen liittyvät korkeammat henkilöstökulut rasittivat liiketulosta. Lisäksi yhtiössä aiemmin aloitettu strategian mukainen tulevaisuuden kasvun varmistamiseen tähdännyt suunnittelutyö tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Oulussa on kysyntätilanteen heikennyttyä keskeytetty toistaiseksi. Suunnittelutyöhön liittyneet kustannukset olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Nämä tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat kustannukset kirjattiin kolmannen neljänneksen tulokseen.

Liiketulos oli 0,0 (13,0) prosenttia liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,54) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 14,0 (19,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski epävarmasta globaalista taloustilanteesta johtuvasta uusien tilausten lykkääntymisestä.

Tilauskannasta 6,5 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 7,5 miljoonaa euroa ensi vuonna.

KONSERNIN AVAINLUVUT      
  7-9/23 7-9/22 Muutos 1-9/23 1-9/22 Muutos
Liikevaihto, M€ 8,1 10,4 -23 % 26,4 29,0 -9 %
Käyttökate, M€ -0,2 1,9 -109 % 1,5 5,2 -70 %
Liiketulos, M€ -0,7 1,4 -152 % 0,0 3,8 -99 %
    % liikevaihdosta -9 % 13 % -22 %-yks. 0 % 13 % -13 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,8 1,3 -158 % -0,1 3,7 -104 %
    % liikevaihdosta -10 % 13 % -23 %-yks. -1 % 13 % -13 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,8 1,3 -158 % -0,1 3,7 -104 %
    % liikevaihdosta -10 % 13 % -23 %-yks. -1 % 13 % -13 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € -0,11 0,20 -155 % -0,02 0,54 -104 %
Saadut tilaukset 7,1 9,5 -25 % 26,2 32,1 -18 %
Tilauskanta 14,0 19,6 -28 % 14,0 19,6 -28 %
Investoinnit, M€ 1,2 0,6 93 % 2,3 1,8 26 %
    % liikevaihdosta 15 % 6 % 9 %-yks. 9 % 6 % 2 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,4 2,4 -93 % 1,4 2,6 -120 %
Oma pääoma / osake, € 2,96 3,20 -24 % 3,04 3,20 -16 %
Omavaraisuusaste, % 66 % 68 % -2 %-yks. 67 % 68 % -1 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 19 % 5 % 14 %-yks. 18 % 5 % 13 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 164 144 20 henk. 164 144 20 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 2,3 (1,8) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Keväällä 2020 käynnistettyyn investointiohjelman toiseen vaiheeseen yhtiölle myönnettiin ELY-keskuksen kehittämisavustusta noin 25 prosenttia hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Syyskuussa 2023 päättynyt toinen vaihe tähtäsi erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, paransi automaatiota ja tehosti tuotantoa. Päättyneessä investointiohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätty, vaan investoinnin kaikki laitteet asennettiin olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 (3,4) miljoonaa euroa. Rahavirta heikkeni pääasiassa alhaisemman liiketuloksen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,4 (2,6) miljoonaa euroa. Osingonmaksu oli 1,4 (1,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,2 (3,5) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 18 (17) %. Korottomat velat olivat 5,1 (6,7) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 66,4 (68,2) %.

Yhtiöllä on 4,0 (2,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 2,9 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 164 (144) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.9.2023 oli 166 (144). Heistä työntekijöitä oli 109 (90) ja toimihenkilöitä 57 (54).

Aspocomp aloitti 15.8.2023 Oulun tehtaalla muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli varautua tehtaan tuotannon osittaiseen sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi. Neuvottelujen piirissä oli valtaosa tehtaan tuotannon noin 120 työntekijästä. Neuvottelut päättyivät 30.8.2023 ja neuvottelujen tuloksena yhtiön suunnitelmana on lomauttaa 20–30 tehtaan tuotannon työntekijää kerrallaan enintään 90 päivän ajaksi neuvottelujen päättymistä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Ensimmäisen kolmen kuukauden ajaksi lomautettiin määräaikaisesti 26 henkilöä.

YHTIÖKOKOUS 2023, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.4.2023.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2023 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 654 479 kappaletta 1.1.­29.9.2023 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 4 212 162 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 4,21 euroa, ylin 8,30 euroa ja keskikurssi 6,44 euroa. Päätöskurssi 29.9.2023 oli 4,70 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 32,2 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 306 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,4 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.7.2022.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 15.2.2023.


OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspocomp ilmoitti 6.9.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Päivi Marttila Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja. Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu edelleen pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta voi vaihdella merkittävästi.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne on kasvattanut asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja korkea korkotaso aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaisen kysyntään. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2024

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2024 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2023: torstaina 14.3.2024 noin klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: torstaina 18.4.2024 noin klo 8.00
Puolivuosikatsaus 2024: torstaina 18.7.2024 noin klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024: keskiviikkona 30.10.2024 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 9.11.2023

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2022, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2023 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Heinä-syyskuu 2023    
1 000 € 7-9/2023 7-9/2022 Muutos
Liikevaihto 8 051 100 % 10 417 100 % -23 %
Liiketoiminnan muut tuotot 10 0 % 1 0 % 870 %
Aine- ja tarvikekulut -4 310 -54 % -5 145 -49 % -16 %
Henkilöstökulut -2 188 -27 % -2 126 -20 % 3 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 729 -21 % -1 287 -12 % 34 %
Poistot ja arvonalentumiset -548 -7 % -494 -5 % 11 %
Liiketulos -715 -9 % 1 366 13 % -152 %
Rahoitustuotot ja -kulut -62 -1 % -18 0 %  
Voitto/tappio ennen veroja -777 -10 % 1 347 13 % -158 %
Tuloverot -1 0 % 0 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio -778 -10 % 1 347 13 % -158 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 5 0 % 1 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 5 0 % 1 0 %  
Katsauskauden laaja tulos -773 -10 % 1 348 13 % -157 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton -0,11 euroa 0,20 euroa -155 %
Laimennettu -0,11 euroa 0,20 euroa -155 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-syyskuu 2023        
1 000 € 1-9/2023 1-9/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevaihto 26 443 100 % 29 001 100 % -9 % 39 114 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 64 0 % 3 0 % 1785 % 5 0 %
Aine- ja tarvikekulut -12 880 -49 % -13 293 -46 % -3 % -17 849 -46 %
Henkilöstökulut -7 390 -28 % -6 992 -24 % 6 % -9 641 -25 %
Liiketoiminnan muut kulut -4 688 -18 % -3 548 -12 % 32 % -5 223 -13 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 523 -6 % -1 412 -5 % 8 % -1 903 -5 %
Liiketulos 25 0 % 3 759 13 % -99 % 4 502 12 %
Rahoitustuotot ja -kulut -161 -1 % -43 0 % 273 % -98 0 %
Voitto/tappio ennen veroja -136 -1 % 3 716 13 % -104 % 4 404 11 %
Laskennallisten verosaamisten muutos*           -839  
Tuloverot -6 0 % -6 0 %   -20 0 %
Tilikauden voitto/tappio -142 -1 % 3 710 13 % -104 % 3 545 9 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           118 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           -20 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot -11 0 % 6 0 % -6 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -11 0 % 6 0 % 92 0 %
Tilikauden laaja tulos -153 -1 % 3 716 13 % -104 % 3 637 9 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton -0,02 euroa 0,54 euroa 104 % 0,52 euroa
Laimennettu -0,02 euroa 0,54 euroa 104 % 0,52 euroa
               
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistustettujen tappioiden              
käytöstä              

TASE        
1 000 €  9/2023  9/2022 Muutos  12/2022
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 376 3 272 3 % 3 309
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6 253 5 887 6 % 5 967
Käyttöoikeusomaisuuserät 555 673 -18 % 642
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 152 4 972 -16 % 4 152
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 430 14 900 -3 % 14 164
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 5 099 5 864 -13 % 6 136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 590 8 903 8 % 9 723
Rahavarat 1 434 2 366 -39 % 1 410
Lyhytaikaiset varat yhteensä 16 123 17 133 -6 % 17 269
Varat yhteensä 30 553 32 033 -5 % 31 433
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 833 4 752 2 % 4 774
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -49 -148 -67 % -49
Kertyneet voittovarat 14 489 16 256 -11 % 16 078
Oma pääoma yhteensä 20 273 21 860 -7 % 21 803
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 1 092 2 112 -48 % 1 839
Muut pitkäaikaiset velat 353 467 -24 % 358
Laskennalliset verovelat 57 38 50 % 57
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4 106 1 314 212 % 1 234
Osto- ja muut velat 4 673 6 242 -25 % 6 142
Velat yhteensä 10 280 10 173 1 % 9 630
Oma pääoma ja velat yhteensä 30 553 32 033 -5 % 31 433
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-syyskuu 2023            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -142 -142
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         -11   -11
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -11 -142 -153
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 437 -1 437
Osakepalkitseminen   59       59
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 59 0 0 -1 437 -1 377
Oma pääoma 30.9.2023 1 000 4 833 -49 -5 14 494 20 273
             
Tammi-syyskuu 2022            
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 710 3 710
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           6   6
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 6 3 710 3 716
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   15       15
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 15 0 0 -1 026 -1 011
Oma pääoma 30.9.2022 1 000 4 752 -148 18 16 238 21 860

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-syyskuu    
1 000 €  1-9/2023  1-9/2022  1-12/2022
Katsauskauden tulos -142 3 710 3 545
Oikaisut 1 674 1 305 2 786
Käyttöpääoman muutos 256 -1 507 -2 571
Saadut korot 2 5 6
Maksetut korot -145 -85 -129
Maksetut verot -14 -19 -19
Liiketoiminnan rahavirta 1 631 3 408 3 618
Investoinnit -2 305 -1 830 -2 523
Käyttöomaisuusmyynnit 56 0 0
Investointien rahavirta -2 249 -1 830 -2 523
Lainojen nostot 3 050 0 170
Lainojen takaisinmaksut -744 -744 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -223 -287 -587
Maksetut osingot -1 437 -1 026 -1 026
Rahoituksen rahavirta 645 -2 057 -2 435
Rahavarojen muutos 27 -479 -1 340
Rahavarat tilikauden alussa 1 410 2 631 2 631
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3 213 119
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 434 2 366 1 410

TUNNUSLUKUJA            
    Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022 2022
Liikevaihto, M€   8,1 9,5 8,9 10,1 39,1
Käyttökate, M€   -0,2 0,9 0,8 1,2 6,4
Liiketulos, M€   -0,7 0,4 0,3 0,7 4,5
   % liikevaihdosta   -9 % 4 % 4 % 7 % 12 %
Tulos ennen veroja, M€   -0,8 0,3 0,3 0,7 4,4
   % liikevaihdosta   -10 % 4 % 3 % 7 % 11 %
Tilikauden tulos, M€   -0,8 0,3 0,3 -0,2 3,5
   % liikevaihdosta   -10 % 4 % 3 % -2 % 9 %
Saadut tilaukset   7,1 5,4 13,7 4,8 27,4
Tilauskanta   14,0 15,0 19,1 14,3 14,3
Omavaraisuusaste, %   66 % 68 % 73 % 69 % 69 %
Gearing, %   19 % 15 % 2 % 8 % 8 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   1,2 0,8 0,4 0,7 2,5
   % liikevaihdosta   15 % 8 % 4 % 7 % 6 %
Henkilöstö kauden lopussa 164 167 156 156 156
Tulos/osake (EPS), €   -0,11 0,05 0,04 -0,02 0,52
Oma pääoma/osake, €   2,96 3,08 3,24 3,19 3,19


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  9/2023  9/2022  12/2022
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235
       

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite