Aspocompin osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024: Liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukaudesta

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1-31.3.2024: Liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukaudesta

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 18.4.2024 klo 8.00


ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2024 LYHYESTI

  • Liikevaihto 6,2 (8,9) miljoonaa euroa, laskua 30 %
  • Liiketulos -1,6 (0,3) miljoonaa euroa, -25,9 (3,8) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos -0,24 (0,04) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta -2,0 (1,6) miljoonaa euroa
  • Saadut tilaukset 7,5 (13,7) miljoonaa euroa, laskua 45 %
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa 11,8 (19,1) miljoonaa euroa, laskua 38 %
  • Omavaraisuusaste 64,5 (72,9) %

NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Inflaatio- ja korkokehitys, talouden heikko kehitys, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-Idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Yhtiö arvioi puolijohdemarkkinan kysynnän toipuvan vaiheittain vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen, purkaen samalla arvoketjun eri osissa korkeiksi kasvaneita varastotasoja. Investointien piristyminen Aspocompin useissa asiakassegmenteissä edellyttää muun muassa kulutuskysynnän paranemista sekä korkotason taittumista. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana.

Aspocomp toistaa 14.3.2024 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Tammi-maaliskuun 2024 liikevaihto laski 30 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 6,2 (8,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa painoi erityisesti puolijohdeteollisuuden heikko kysyntä ja vertailukaudesta heikentynyt tuotemiksi.

Vaikka Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihdon heikkeneminen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakasta, on toimialan sykli markkinatietojen mukaan jo kääntynyt. Esimerkiksi puolijohdealaa seuraavan Semiconductor Industry Associationin mukaan puolijohteiden myynti kasvoi globaalisti tammi-helmikuussa 15–16 prosenttia vuoden 2023 vertailukaudesta, ja järjestö ennustaa kasvun jatkuvan vastaavalla tasolla koko vuoden 2024. Puolijohdemarkkinan positiivinen kehitys ei kuitenkaan heijastu välittömästi piirilevyjen myyntiin, sillä varastotasot ovat edelleen koholla Aspocompin asiakkaiden arvoketjun eri osissa. Kun varastotasot vaiheittain normalisoituvat, puolijohdesyklin kääntymisen arvioidaan näkyvän asteittain myös Aspocompin tuotteiden kysynnässä. Myös pidemmällä tähtäimellä puolijohdeteollisuuden kasvunäkymät ovat vahvat.

Muista asiakassegmenteistä Teollisuuselektroniikka kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä parhaiten. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin aktiivinen myyntityö heijastui liikevaihtoon, joka kasvoi vertailukaudesta. Tietoliikenne-asiakassegmenttiä painoi edelleen loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos jäi tappiolliseksi, -1,6 (+0,3) miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat liikevaihdon laskeminen, heikentynyt tuotemiksi sekä viime vuoden lopulta jatkuneen prosessihäiriön aiheuttamat korkeammat tuotannon materiaalikulut. Prosessihäiriön ei oleteta vaikuttavan Aspocompin taloudelliseen kehitykseen enää vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Inflaatio- ja korkokehitys, taloudellinen taantuma, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana. Toistamme 14.3.2024 antamamme arvion, jonka mukaan Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto kasvaa vuoden 2023 tasosta ja liiketulos paranee vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kymmenvuotinen matkani Aspocompin johdossa tulee päätökseen 20.5.2024 Manu Skytän aloittaessa yhtiön toimitusjohtajana. Kiitän lämpimästi henkilöstöä, osakkeenomistajia ja asiakkaitamme tästä ajasta.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2024
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 6,2 (8,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 30 % vertailukaudesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin vaisu kysyntä ja vertailukautta heikompi tuotemiksi.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 71 %, ollen 1,1 (3,7) miljoonaa euroa. Asiakassegmentti kärsi yhä arvoketjun korkeista varastotasoista.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 44 % vertailukaudesta, ollen 1,2 (0,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kysynnän lievän elpymisen takia.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta, ollen 1,6 (1,4) miljoonaa euroa. Aspocompin aktiivinen myyntityö heijastui tarjouspyyntöjen ja tilausten määrän kasvuna.

Autoteollisuusasiakassegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 10 % vertailukaudesta, ollen 1,8 (2,0) miljoonaa euroa. Epävarma markkinatilanne hidasti toimituksia.

Tietoliikenneasiakassegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 41 % vertailukaudesta, ollen 0,6 (1,1) miljoonaa euroa. Loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne rajoitti asiakassegmentin kasvua.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 58 (61) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 83 (85) % kertyi Euroopasta ja 17 (15) % muilta mantereilta.

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli -1,6 (0,3) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -25,9 (3,8) % liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto, heikentynyt tuotemiksi sekä merkittävästi kohonneet materiaalikulut. Materiaalikuluja kasvatti vuoden 2023 neljänneltä neljännekseltä jatkunut prosessihäiriö.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos -0,24 (0,04) euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT
  1-3/24 1-3/23 Muutos 1-12/23
Liikevaihto, M€ 6,2 8,9 -30 % 32,3
Käyttökate, M€ -1,1 0,8 -235 % 0,3
Liiketulos, M€ -1,6 0,3 -577 % -1,7
    % liikevaihdosta -26 % 4 % -30 %-yks. -5 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ -1,7 0,3 -643 % -2,0
    % liikevaihdosta -27 % 3 % -30 %-yks. -6 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ -1,7 0,3 -646 % -1,6
    % liikevaihdosta -27 % 3 % -30 %-yks. -5 %
Tulos / osake (EPS), € -0,24 0,04 -700 % -0,24
Saadut tilaukset 7,5 13,7 -45 % 21,4
Tilauskanta 11,8 19,1 -38 % 10,5
Investoinnit, M€ 0,2 0,4 -54 % 2,7
    % liikevaihdosta 3 % 4 % -1 %-yks. 8 %
Rahavarat kauden lopussa 1,3 2,4 -102 % 1,3
Oma pääoma / osake, € 2,50 3,24 -74 % 2,74
Omavaraisuusaste, % 65 % 73 % -8 %-yks. 72 %
Nettovelkaantumisaste, % 17 % 2 % 14 %-yks. 3 %
Henkilöstö kauden lopussa 163 156 7 henk. 162
           
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

INVESTOINNIT

Vuoden 2024 tammi-maaliskuussa investoinnit olivat 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Vuoden 2024 tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli -2,0 (1,6) miljoonaa euroa. Rahavirta laski pääasiassa käyttöpääoman kasvun ja negatiivisen tuloksen seurauksena.

Kassavarat olivat kauden lopussa 1,3 (2,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,2 (2,8) miljoonaa euroa. Korolliset velat kasvoivat luottolimiittien käytöstä johtuen. Nettovelkaantumisaste oli 17 (2) %. Korottomat velat olivat 5,2 (5,4) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 64,5 (72,9) %.

Yhtiöllä on 4,0 (2,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 2,9 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 163 (156) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2024 oli 163 (156). Heistä työntekijöitä oli 107 (99) ja toimihenkilöitä 56 (57).

Aspocomp aloitti 4.1.2024 muutosneuvottelut yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvottelujen piirissä oli yhtiön koko Suomen henkilöstö, noin 150 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 16.2.2024 ja neuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoi 2 henkilöä. Yhtiön lomautusvaltuutus koskee 40 henkilöä. Lomautuksia voidaan toteuttaa toistaiseksi yhtiön taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen niin vaatiessa.

MUUTOKSET JOHDOSSA

Aspocomp ilmoitti 15.2.2024 että yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty lentotekniikan diplomi-insinööri Manu Skyttä (s. 1975). Manu Skyttä aloittaa tehtävässään 20.5.2024. Mikko Montonen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana 20.5.2024 saakka.

Aspocomp ilmoitti 8.1.2024 muutoksista yhtiön johtoryhmään. Johtoryhmään kuuluvat 8.1.2024 alkaen toimitusjohtaja Mikko Montosen lisäksi kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, operatiivinen johtaja Pekka Holopainen, talousjohtaja Jouni Kinnunen ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.4.2023.

Varsinainen yhtiökokous 2024 pidetään torstaina 18.4.2024 klo 10.00 alkaen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2024 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 273 209 kappaletta 1.1.­31.3.2024 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 907 445 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 2,97 euroa, ylin 3,84 euroa ja keskikurssi 3,32 euroa. Päätöskurssi 31.3.2024 oli 3,23 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 22,8 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 253 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,4 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 20.7.2022.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 15.2.2023.


OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspocomp ilmoitti 6.9.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Yhtiön 1.9.2023 päivätyn osakasluettelon mukaan määriteltiin kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka nimittivät osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.

Nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset on julkistettu 17.1.2024 pörssitiedotteena ja 14.3.2024 yhtiökokouskutsussa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne on kasvattanut asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja korkea korkotaso aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.

Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista ja tuotemiksin vaihtelu

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihteluilla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 18.4.2024 klo 10.00 alkaen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2024

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2024 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 2024: torstaina 18.7.2024 noin klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024: keskiviikkona 30.10.2024 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua

Espoossa, 18.4.2024

Aspocomp Group Oyj
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2023, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2024 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2024        
1 000 € 1-3/2024 1-3/2023 Muutos 1-12/2023
Liikevaihto 6 243 100 % 8 940 100 % -30 % 32 301 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 43 0 % -95 % 65 0 %
Aine- ja tarvikekulut -3 491 -56 % -4 179 -47 % -16 % -16 448 -51 %
Henkilöstökulut -2 595 -42 % -2 433 -27 % 7 % -9 569 -30 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 270 -20 % -1 547 -17 % -18 % -6 065 -19 %
Poistot ja arvonalentumiset -506 -8 % -485 -5 % 4 % -2 026 -6 %
Liiketulos -1 617 -26 % 339 4 % -577 % -1 741 -5 %
Rahoitustuotot ja -kulut -44 -1 % -33 0 %   -266 -1 %
Voitto/tappio ennen veroja -1 661 -27 % 306 3 % -643 % -2 007 -6 %
Laskennallisten verosaamisten muutos*         382  
Tuloverot -3 0 % -1 0 %   -12 0 %
Katsauskauden voitto/tappio -1 663 -27 % 305 3 % -646 % -1 637 -5 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           -18 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           3 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 1 0 % -3 0 %   -15 0 %
Muut laajan tuloksen erät 1 0 % -3 0 %   -30 0 %
Katsauskauden laaja tulos -1 662 -27 % 301 3 % -652 % -1 667 -5 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton -0,24 euroa 0,04 euroa 700 % -0,24 euroa
Laimennettu -0,24 euroa 0,04 euroa 700 % -0,24 euroa
               
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden
käytöstä              

TASE        
1 000 €  3/2024  3/2023 Muutos  12/2023
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 333 3 335 -90 % 3 348
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 836 5 809 0 % 6 180
Käyttöoikeusomaisuuserät 478 682 -30 % 515
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 513 4 196 8 % 4 513
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 256 14 118 1 % 14 652
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4 835 5 891 -18 % 5 247
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 064 8 046 -25 % 4 972
Rahavarat 1 331 2 351 -43 % 1 322
Lyhytaikaiset varat yhteensä 12 229 16 288 -25 % 11 541
Varat yhteensä 26 485 30 406 -13 % 26 193
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 823 4 804 0 % 4 842
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -64 -49 31 % -64
Kertyneet voittovarat 11 328 16 424 -31 % 12 990
Oma pääoma yhteensä 17 087 22 179 -23 % 18 767
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 531 1 647 -68 % 780
Muut pitkäaikaiset velat 323 358 -10 % 323
Laskennalliset verovelat 36 57 -36 % 36
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 3 639 1 183 207 % 1 184
Osto- ja muut velat 4 870 4 981 -2 % 5 102
Velat yhteensä 9 399 8 227 14 % 7 425
Oma pääoma ja velat yhteensä 26 485 30 406 -13 % 26 193
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-maaliskuu 2024            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 844 -64 -9 12 997 18 767
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -1 663 -1 663
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         1   1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -1 663 -1 662
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   -19       -19
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 -19 0 0 0 -19
Oma pääoma 31.3.2024 1 000 4 825 -64 -8 11 333 17 087
             
Tammi-maaliskuu 2023            
Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 072 21 803
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         305 305
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           -3   -3
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -3 305 301
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   30       30
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 30 0 0 0 30
Oma pääoma 31.3.2023 1 000 4 804 -49 3 16 377 22 134
             

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu  
1 000 €  1-3/2024  1-3/2023  1-12/2023
Katsauskauden tulos -1 663 305 -1 639
Oikaisut 520 521 1 846
Käyttöpääoman muutos -854 795 5 152
Saadut korot 0 1 8
Maksetut korot -50 -30 -217
Maksetut verot -3 -1 -23
Liiketoiminnan rahavirta -2 050 1 591 5 128
Investoinnit -162 -352 -2 655
Käyttöomaisuusmyynnit 0 41 56
Investointien rahavirta -162 -311 -2 599
Lainojen nostot 2 450 74 116
Lainojen takaisinmaksut -208 -248 -991
Vuokrasopimusvelkojen maksut -36 -143 -266
Maksetut osingot 0 0 -1 437
Rahoituksen rahavirta 2 206 -318 -2 577
Rahavarojen muutos -5 961 -49
Rahavarat tilikauden alussa 1 322 1 410 1 410
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 14 -20 -39
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 331 2 351 1 322
       

TUNNUSLUKUJA            
    Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 2023
Liikevaihto, M€   6,2 5,9 8,1 9,5 32,3
Käyttökate, M€   -1,1 -1,3 -0,2 0,9 0,3
Liiketulos, M€   -1,6 -1,8 -0,7 0,4 -1,7
   % liikevaihdosta   -26 % -30 % -9 % 4 % -5 %
Tulos ennen veroja, M€ -1,7 -1,9 -0,8 0,3 -2,0
   % liikevaihdosta   -27 % -32 % -10 % 4 % -6 %
Tilikauden tulos, M€   -1,7 -1,5 -0,8 0,3 -1,6
   % liikevaihdosta   -27 % -26 % -10 % 4 % -5 %
Saadut tilaukset   7,5 2,3 7,1 5,4 21,4
Tilauskanta   11,8 10,5 14,0 15,0 10,5
Omavaraisuusaste, %   65 % 72 % 66 % 68 % 72 %
Gearing, %   17 % 3 % 19 % 15 % 3 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,2 0,3 1,2 0,8 2,7
   % liikevaihdosta   3 % 6 % 15 % 8 % 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 163 162 164 167 162
Tulos/osake (EPS), €   -0,24 -0,22 -0,11 0,05 -0,24
Oma pääoma/osake, € 2,50 2,74 2,96 3,08 2,74


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  3/2024  3/2023  12/2023
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite