Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: Liikevaihto vertailukauden tasolla, tilauskanta vahvistui vuodenvaihteesta merkittävästi

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: Liikevaihto vertailukauden tasolla, tilauskanta vahvistui vuodenvaihteesta merkittävästi

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 20.4.2023 klo 8.00


ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2023 LYHYESTI

  • Liikevaihto 8,9 (9,0) miljoonaa euroa, laskua 1 %
  • Liiketulos 0,3 (0,8) miljoonaa euroa, 3,8 (8,9) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,04 (0,11) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta 1,6 (0,7) miljoonaa euroa
  • Saadut tilaukset 13,7 (13,0) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa 19,1 (20,5) miljoonaa euroa, laskua 7 %
  • Omavaraisuusaste 72,9 (66,9) %

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla.

Aspocomp toistaa 16.3.2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa, eli miltei vertailukauden tasolla. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti pääasiassa puolijohdesyklin taittuminen, mutta myös muut toimintaympäristön epävarmuudet hidastivat investointipäätöksiä eri toimialoilla. Saadut tilaukset kasvoivat 5 prosenttia 13,7 miljoonaan euroon, jonka seurauksena tilauskantamme vahvistui merkittävästi vuodenvaihteesta ja oli 19,1 miljoonaa euroa. Pidämme tilauskannassa nähtyä käännettä ensimmäisenä signaalina siitä, että puolijohdesykli lähtisi aiemman arviomme mukaisesti uudelleen nousuun vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Aspocompin markkinatilanne vaihteli ensimmäisellä vuosineljänneksellä jonkin verran asiakassegmenteittäin. Puolijohdeteollisuus segmentin liikevaihdon kasvu jatkui edelleen, joskin selvästi vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä hitaampana. Autoteollisuus-segmentin liikevaihto kääntyi kasvuun komponenttipulan helpottuessa. Teollisuuselektroniikka-segmentissä toimintaympäristön haasteet, kuten inflaatiokehitys sekä pelko taantuman syvenemisestä, jarruttivat investointipäätöksiä. Tämä heijastui myös Aspocompin tuotteiden kysyntään. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmentissä myyntityömme jatkui aktiivisena, mutta pitkien tilaussyklien vuoksi segmentin liikevaihto ei vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kääntynyt kasvuun.

Aspocompin tammi-maaliskuun liiketulos laski 0,3 (0,8) miljoonaan euroon ja oli 3,8 prosenttia liikevaihdosta. Tuotemiksin muutokset vuosineljänneksellä ja erityisesti pikatöiden tavanomaista pienempi osuus heikensivät liiketulosta. Lisäksi Aspocompin kasvuun varautumiseen liittyvät korkeammat henkilöstökulut sekä työehtosopimusneuvottelujen tuloksesta johtuvat kertaluonteiset palkankorotukset rasittivat tulosta. Siirrämme liiketoimintaympäristön muutoksista johtuvaa kustannusnousua tuotehintoihimme.

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Toistamme 16.3.2023 julkistamamme ohjauksen ja arvioimme Aspocompin vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan. Liiketuloksen arvioimme olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2023
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 8,9 (9,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 1 % tammi-maaliskuuhun 2022 verrattuna johtuen puolijohdesyklin hidastumisesta ja muista toimintaympäristöön liittyvistä epävarmuuksista, jotka hidastivat investointipäätöksiä eri toimialoilla.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 31 % ollen 3,7 (2,8) miljoonaa euroa. Puolijohdesyklin taittuminen näkyy kasvun hidastumisena, sillä vertailukaudella segmentin liikevaihto nelinkertaistui.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 52 % ollen 0,8 (1,7) miljoonaa euroa johtuen edelleen inflaatiokehityksen sekä taantuman uhan hidastavasta vaikutuksesta asiakkaiden investointeihin.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto laski 7 % ollen 1,4 (1,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin asiakaskontaktien määrä kasvoi, mutta tilaussyklit ovat pitkiä ja tulokset näkyvät viiveellä.

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 18 % liikevaihdon noustessa 2,0 (1,7) miljoonaan euroon. Autoteollisuus-asiakassegmentin myynti kääntyi kasvuun komponenttipulan helpottaessa.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto laski 21 % jääden 1,1 (1,3) miljoonaan euroon. Asiakassegmentin liikevaihto jäi matalaksi asiakkaiden tuotekehityshankkeiden ajoituksesta johtuen.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 61 (53) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (90) % kertyi Euroopasta ja 15 (10) % muilta mantereilta.

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 0,3 (0,8) miljoonaa euroa. Tuotemiksin muutokset vuosineljänneksellä ja erityisesti pikatöiden tavanomaista pienempi osuus heikensivät liiketulosta. Lisäksi Aspocompin kasvuun varautumiseen liittyvät korkeammat henkilöstökulut sekä työehtosopimusneuvottelujen tuloksesta johtuvat kertaluonteiset palkankorotukset rasittivat tulosta.

Liiketulos oli 3,8 (8,9) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,04 (0,11) euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT
  1-3/23 1-3/22 Muutos 1-12/22
Liikevaihto, M€ 8,9 9,0 -1 % 39,1
Käyttökate, M€ 0,8 1,3 -34 % 6,4
Liiketulos, M€ 0,3 0,8 -58 % 4,5
    % liikevaihdosta 4 % 9 % -5 %-yks. 12 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,3 0,8 -60 % 4,4
    % liikevaihdosta 3 % 9 % -5 %-yks. 11 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,3 0,8 -60 % 3,5
    % liikevaihdosta 3 % 8 % -5 %-yks. 9 %
Tulos / osake (EPS), € 0,04 0,11 -64 % 0,52
Saadut tilaukset 13,7 13,0 5 % 27,4
Tilauskanta 19,1 20,5 -7 % 14,3
Investoinnit, M€ 0,4 0,9 -59 % 2,5
    % liikevaihdosta 4 % 10 % -6 %-yks. 6 %
Rahavarat kauden lopussa 2,4 2,2 13 % 1,4
Oma pääoma / osake, € 3,24 2,91 33 % 3,19
Omavaraisuusaste, % 73 % 67 % 6 %-yks. 69 %
Nettovelkaantumisaste, % 2 % 9 % -7 %-yks. 8 %
Henkilöstö kauden lopussa 156 140 16 henk. 156
           
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,4 (0,9) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2023 kolmannen kvartaalin loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 (0,7) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi johtuen myyntisaamisten pienentymisestä.

Kassavarat olivat kauden lopussa 2,4 (2,2) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 2,8 (4,1) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 2 (9) %. Korottomat velat olivat 5,4 (5,8) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 72,9 (66,9) %.

Yhtiöllä on 2,0 (2,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 156 (141) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2023 oli 156 (140). Heistä työntekijöitä oli 99 (88) ja toimihenkilöitä 57 (52).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 26.4.2022.

Varsinainen yhtiökokous 2023 pidetään 20.4.2023 klo 10.00 alkaen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2023 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 339 202 kappaletta 1.1.­31.3.2023 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 518 546 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 6,14 euroa, ylin 8,30 euroa ja keskikurssi 7,42 euroa. Päätöskurssi 31.3.2023 oli 6,50 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 44,5 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 243 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,5 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.
Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocompin listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR).

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022-2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 92 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä (Performance Share Plan, myös ”PSP”). Aspocomp tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä alun perin 20.7.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2023–2025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). PSP 2023–2025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Aspocompin johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2023–2025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 91 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Osallistujille PSP 2023–2025-ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Aspocompin osakekurssin kehitykseen.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspocompin 26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta. Yhtiön 1.9.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella määriteltiin kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka nimesivät toimikuntaan seuraavat jäsenet:

– Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä
– Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä
– Mikko Montonen, edustaen itseään.
 
Nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset on julkistettu 16.3.2023 yhtiökokouskutsussa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Yhtiön on tavoitteensa mukaisesti systemaattisesti laajentanut palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten onnistunut tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja. Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu edelleen pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta voi vaihdella merkittävästi.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme.

Geopoliittinen tilanne ja koronapandemia ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja nousevat korot aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaisen kysyntään. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.4.2023 klo 10.00 alkaen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2023

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 2023: torstaina 20.7.2023 noin klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: torstaina 9.11.2023 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 20.4.2023

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2022, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2023 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2023        
1 000 € 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevaihto 8 940 100 % 9 029 100 % -1 % 39 114 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 43 0 % 2 0 % 2306 % 5 0 %
Aine- ja tarvikekulut -4 179 -47 % -4 346 -48 % -4 % -17 849 -46 %
Henkilöstökulut -2 433 -27 % -2 290 -25 % 6 % -9 641 -25 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 547 -17 % -1 142 -13 % 35 % -5 223 -13 %
Poistot ja arvonalentumiset -485 -5 % -450 -5 % 8 % -1 903 -5 %
Liiketulos 339 4 % 803 9 % -58 % 4 502 12 %
Rahoitustuotot ja -kulut -33 0 % -36 0 %   -98 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 306 3 % 768 9 % -60 % 4 404 11 %
Laskennallisten verosaamisten muutos*           -839  
Tuloverot -1 0 % 0 0 %   -20 0 %
Katsauskauden voitto/tappio 305 3 % 767 8 % -60 % 3 545 9 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           118 0 %
Eriin liittyvät tuloverot           -20 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot -3 0 % 4 0 %   -6 0 %
Muut laajan tuloksen erät -3 0 % 4 0 %   92 0 %
Katsauskauden laaja tulos 301 3 % 771 9 % -61 % 3 637 9 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,04 euroa 0,11 euroa 64 % 0,52 euroa
Laimennettu 0,04 euroa 0,11 euroa 64 % 0,52 euroa
               
*Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistustettujen tappioiden    
käytöstä              

TASE        
1 000 €  3/2023  3/2022 Muutos  12/2022
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 335 3 251 3 % 3 309
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 809 5 666 3 % 5 967
Käyttöoikeusomaisuuserät 682 751 -9 % 642
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 196 4 972 -16 % 4 152
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 118 14 736 -4 % 14 164
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 5 891 4 990 18 % 6 136
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 046 7 856 2 % 9 723
Rahavarat 2 351 2 219 6 % 1 410
Lyhytaikaiset varat yhteensä 16 288 15 065 8 % 17 269
Varat yhteensä 30 406 29 801 2 % 31 433
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 804 4 741 1 % 4 774
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -49 -148 -67 % -49
Kertyneet voittovarat 16 424 14 337 15 % 16 078
Oma pääoma yhteensä 22 179 19 931 11 % 21 803
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 1 647 2 628 -37 % 1 839
Muut pitkäaikaiset velat 358 467 -23 % 358
Laskennalliset verovelat 57 38 50 % 57
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 183 1 439 -18 % 1 234
Osto- ja muut velat 4 981 5 299 -6 % 6 142
Velat yhteensä 8 227 9 871 -17 % 9 630
Oma pääoma ja velat yhteensä 30 406 29 801 2 % 31 433

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-maaliskuu 2023            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2023 1 000 4 774 -49 6 16 117 21 847
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         305 305
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         -3   -3
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -3 305 301
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   30       30
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 30 0 0 0 30
Oma pääoma 31.3.2023 1 000 4 804 -49 3 16 422 22 179
             
Tammi-maaliskuu 2022            
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         767 767
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           4   4
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 4 767 771
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   5       5
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 5 0 0 0 5
Oma pääoma 31.3.2022 1 000 4 741 -148 16 14 321 19 931

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu  
1 000 €  1-3/2023  1-3/2022  1-12/2022
Katsauskauden tulos 305 767 3 545
Oikaisut 521 455 2 786
Käyttöpääoman muutos 795 -435 -2 571
Saadut korot 1 0 6
Maksetut korot -30 -27 -129
Maksetut verot -1 -14 -19
Liiketoiminnan rahavirta 1 591 747 3 618
Investoinnit -352 -863 -2 523
Käyttöomaisuusmyynnit 41 0 0
Investointien rahavirta -311 -863 -2 523
Lainojen nostot 74 0 170
Lainojen takaisinmaksut -248 -248 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -143 -84 -587
Maksetut osingot 0 0 -1 026
Rahoituksen rahavirta -318 -332 -2 435
Rahavarojen muutos 961 -448 -1 340
Rahavarat tilikauden alussa 1 410 2 631 2 631
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -20 36 119
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 351 2 219 1 410

TUNNUSLUKUJA            
    Q1/2023 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 2022
Liikevaihto, M€   8,9 10,1 10,4 9,6 39,1
Käyttökate, M€   0,8 1,2 1,9 2,1 6,4
Liiketulos, M€   0,3 0,7 1,4 1,6 4,5
   % liikevaihdosta   4 % 7 % 13 % 17 % 12 %
Tulos ennen veroja, M€   0,3 0,7 1,3 1,6 4,4
   % liikevaihdosta   3 % 7 % 13 % 17 % 11 %
Tilikauden tulos, M€   0,3 -0,1 1,3 1,6 3,5
   % liikevaihdosta   3 % -1 % 13 % 17 % 9 %
Saadut tilaukset   13,7 4,8 9,5 9,6 27,4
Tilauskanta   19,1 14,3 19,6 20,5 14,3
Omavaraisuusaste, %   73 % 69 % 68 % 67 % 69 %
Gearing, %   2 % 8 % 5 % 11 % 8 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,4 0,7 0,6 0,3 2,5
   % liikevaihdosta   4 % 7 % 6 % 4 % 6 %
Henkilöstö kauden lopussa 156 156 144 148 156
Tulos/osake (EPS), €   0,04 -0,02 0,20 0,23 0,52
Oma pääoma/osake, €   3,24 3,19 3,20 3,00 3,19


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  3/2023  3/2022  12/2022
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite