Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Liikevaihto kasvoi 45 prosenttia ja liiketulos parani merkittävästi ensimmäisellä neljänneksellä

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Liikevaihto kasvoi 45 prosenttia ja liiketulos parani merkittävästi ensimmäisellä neljänneksellä

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 26.4.2022 klo 8.00


ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2022 LYHYESTI

  • Liikevaihto 9,0 (6,2) miljoonaa euroa, kasvua 45 %
  • Liiketulos 0,8 (-0,5) miljoonaa euroa, 8,9 (-8,0) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,11 (-0,07) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta 0,7 (-0,1) miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste 66,9 (62,7) %, kasvua 4 %
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa 20,5 (5,3) miljoonaa euroa, kasvu 284 %
  • Saadut tilaukset 13,0 (8,0) miljoonaa euroa, kasvua 63 %

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Globaali komponenttipula saattaa kuitenkin rajoittaa asiakkaiden kysynnän kasvua.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocompin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi käynnistyi hienosti, vaikka tyypillisesti ensimmäinen neljännes on vuoden haastavin. Liikevaihto kasvoi vahvan tilauskannan tukemana 45 prosenttia 9,0 miljoonaan euroon. Uudet laiteasennukset helmikuussa aiheuttivat tuotantoseisakin, joka leikkasi tuotantokapasiteettia parilla viikolla ja siten pienensi liikevaihtoa. 

Kaikki asiakassegmentit olivat kasvussa, mutta selkeästi parhaiten kehittyi puolijohdeteollisuus, jonka liikevaihto nelinkertaistui 2,8 miljoonaan euroon. Puolijohdeteollisuus asiakassegmentin kasvun ajurina olivat käynnissä olevat maailmanlaajuiset investoinnit sirukapasiteetin merkittävään nostoon.

Uusia tilauksia kirjattiin 13,0 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä ja tilauskanta nousi jälleen uuteen ennätykseen 20,5 miljoonaan euroon. Tilauskanta vahvistui erityisesti puolijohdeasiakassegmentin kovan kysynnän ansiosta. Tilauskannasta 19,4 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 1,1 miljoonaa euro ensi vuonna.

Liiketulos kasvoi 0,8 miljoonaan euroon vertailukauden -0,5 miljoonasta eurosta ollen vajaa 9 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos nousi erityisesti liikevaihdon kasvun ja parantuneen tuotemiksin ansiosta. Helmikuun tuotantoseisakista aiheutui toisaalta ylimääräisiä kuluja, jotka heikensivät tulosta.
Sota Ukrainassa ja Venäjää vastaan asetetut pakotteet eivät ole suoraan vaikuttaneet Aspocompin liiketoimintaan. Geopoliittisen tilanteen muuttuessa Aspocompin strategia valmistaa piirilevyjä Euroopassa on toimiva. Merkittävistä riskeistä huolimatta vahvistamme ohjeistuksen vuodelle 2022.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu 2022
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,0 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 45 % tammi-maaliskuuhun 2021 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto nelinkertaistui ensimmäisen neljänneksen aikana 2,8 (0,7) miljoonaan euroon. Kasvun ajurina olivat käynnissä olevat maailmanlaajuiset investoinnit sirukapasiteetin merkittävään nostoon.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuselektroniikka-asiakassegmentti kasvoi 29 % 1,7 (1,3) miljoonaan euroon. Kasvua tuki erityisesti teollisuuden toipuminen pandemiasta ja yleisesti teollisuusinvestointien lisääntyminen.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 16 % nousten 1,5 (1,3) miljoonaan euroon. Segmentin kasvua ajoivat uudet projektit ja asiakkuudet.

Autoteollisuusasiakassegmentin kasvu jäi 5 % liikevaihdon noustessa 1,7 (1,6) miljoonaan euroon. Autoteollisuuden kasvua rajoittivat yleinen komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat autoteollisuudessa.

Tietoliikenneverkkojen liikevaihto oli 1,3 (1,3) miljoonaan euroa. Liikevaihto nousi 2 % vertailukaudesta. Puolijohdekomponenttien saatavuusongelmat ja pidentyneet toimitusajat hidastavat edelleen asiakkaiden tuotekehityssyklejä.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 53 (48) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 90 (87) % kertyi Euroopasta ja 10 (13) % muilta mantereilta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,8 (-0,5) miljoonaa euroa. Liiketuloksen paraneminen ensimmäisellä neljänneksellä johtui pääosin liikevaihdon kasvusta sekä parantuneesta tuotemiksistä. Helmikuun tuotantoseisokista aiheutuneet ylimääräiset kulut heikensivät toisaalta tulosta. Liiketulos oli 8,9 (-8,0) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,11 (-0,07) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 20,5 (5,3) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua tuki erityisesti puolijohdeteollisuus asiakassegmentin voimistunut kysyntä. Tilauskannasta 19,4 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 1,1 miljoonaa euroa ensi vuonna.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/22 1-3/21 Muutos 1-12/21
Liikevaihto, M€ 9,0 6,2 45 % 33,2
Käyttökate, M€ 1,3 -0,1 2262 % 4,1
Liiketulos, M€ 0,8 -0,5 261 % 2,2
    % liikevaihdosta 9 % -8 % 17 %-yks. 7 %
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,8 -0,5 269 % 2,2
    % liikevaihdosta 9 % -7 % 16 %-yks. 7 %
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,8 -0,5 268 % 2,1
    % liikevaihdosta 8 % -7 % 16 %-yks. 6 %
Tulos / osake (EPS), € 0,11 -0,07 257 % 0,31
Investoinnit, M€ 0,9 0,6 45 % 1,3
    % liikevaihdosta 10 % 10 % 0 %-yks. 4 %
Rahavarat kauden lopussa 2,2 1,9 33 % 2,6
Oma pääoma / osake, € 2,91 2,60 31 % 2,80
Omavaraisuusaste, % 67 % 63 % 4 %-yks. 61 %
Nettovelkaantumisaste, % 9 % 21 % -11 %-yks. 9 %
Henkilöstö kauden lopussa 140 134 6 henk. 145
           
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 0,9 (0,6) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi liiketuloksen paranemisen ansiosta.

Kassavarat olivat kauden lopussa 2,2 (1,9) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,1 (5,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 9 (21) %. Korottomat velat olivat 5,8 (4,6) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 66,9 (62,7) %.

Yhtiöllä on 2,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 141 (135) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2022 oli 140 (134). Heistä työntekijöitä oli 88 (83) ja toimihenkilöitä 52 (51).

YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 13.4.2021.

Varsinainen yhtiökokous 2022 pidetään tiistaina 26.4.2022 klo 10.00 alkaen.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2022 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 375 857 kappaletta 1.1.­31.3.2022 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 282 503 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 5,20 euroa, ylin 6,78 euroa ja keskikurssi 6,07 euroa. Päätöskurssi 31.3.2022 oli 5,90 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 40,4 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 814 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 2,0 %.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen ennen kaikkea Kiinasta, mikä heikentäisi kysyntää.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Geopoliittinen tilanne on alkuvuoden aikana muuttunut epävakaammaksi. Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena asetetuilla pakotteilla ei arvioida nykyisellään olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme. Kriisin pitkittyminen saattaa luoda epävarmuuksia, joita ei pystytä kokonaisvaltaisesti vielä arvioimaan.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2022

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2022 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022:  keskiviikkona 20.7.2022 noin klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022:  torstaina 10.11.2022 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 26.4.2022

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2021, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2022 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2022        
1 000 € 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Liikevaihto 9 029 100 % 6 238 100 % 45 % 33 154 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 21 0 % -91 % 51 0 %
Aine- ja tarvikekulut -4 346 -48 % -3 129 -50 % 39 % -16 055 -48 %
Henkilöstökulut -2 290 -25 % -2 178 -35 % 5 % -8 890 -27 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 142 -13 % -1 009 -16 % 13 % -4 208 -13 %
Poistot ja arvonalentumiset -450 -5 % -440 -7 % 2 % -1 809 -5 %
Liiketulos 803 9 % -497 -8 % 261 % 2 243 7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -36 0 % 42 1 %   -39 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 768 9 % -455 -7 % 269 % 2 204 7 %
Tuloverot 0 0 % -1 0 %   -98 0 %
Katsauskauden voitto/tappio 767 8 % -456 -7 % 268 % 2 106 6 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           -169 -1 %
Eriin liittyvät tuloverot           28 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 4 0 % 1 0 %   10 0 %
Muut laajan tuloksen erät 4 0 % 1 0 %   -131 0 %
Katsauskauden laaja tulos 771 9 % -456 -7 % 269 % 1 976 6 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,11 euroa -0,07 euroa 257 % 0,31 euroa
Laimennettu 0,11 euroa -0,07 euroa 257 % 0,31 euroa

TASE        
1 000 €  3/2022  3/2021 Muutos  12/2021
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 251 3 229 1 % 3 232
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 666 5 907 -4 % 5 504
Käyttöoikeusomaisuuserät 751 971 -23 % 697
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 972 5 043 -1 % 4 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 736 15 246 -3 % 14 500
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4 990 2 809 78 % 4 967
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 856 6 675 18 % 9 410
Rahavarat 2 219 1 890 17 % 2 631
Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 065 11 374 32 % 17 008
Varat yhteensä 29 801 26 619 12 % 31 508
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 741 4 713 1 % 4 736
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -148 -7 2023 % -148
Kertyneet voittovarat 14 337 10 994 30 % 13 566
Oma pääoma yhteensä 19 931 16 700 19 % 19 155
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 2 628 3 984 -34 % 2 925
Muut pitkäaikaiset velat 467 340 37 % 467
Laskennalliset verovelat 38 19 103 % 38
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 439 1 363 6 % 1 369
Osto- ja muut velat 5 299 4 214 26 % 7 554
Velat yhteensä 9 871 9 920 0 % 12 353
Oma pääoma ja velat yhteensä 29 801 26 619 12 % 31 508
         

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-maaliskuu 2022            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         767 767
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         4   4
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 4 767 771
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   5       5
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 5 0 0 0 5
Oma pääoma 31.3.2022 1 000 4 741 -148 16 14 321 19 931
             
Tammi-maaliskuu 2021            
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         -456 -456
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           1   1
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -456 -456
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   8       8
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 8 0 0 0 8
Oma pääoma 31.3.2021 1 000 4 713 -7 3 10 991 16 700

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu  
1 000 €  1-3/2022  1-3/2021  1-12/2021
Katsauskauden tulos 767 -456 2 106
Oikaisut 455 389 1 850
Käyttöpääoman muutos -435 28 -1 557
Saadut korot 0 0 1
Maksetut korot -27 -36 -130
Maksetut verot -14 -1 -12
Liiketoiminnan rahavirta 747 -77 2 258
Investoinnit -863 -595 -1 300
Käyttöomaisuusmyynnit 0 19 39
Investointien rahavirta -863 -577 -1 260
Lainojen nostot 0 0 0
Lainojen takaisinmaksut -248 -248 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -84 -87 -358
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 0 0
Maksetut osingot 0 0 0
Rahoituksen rahavirta -332 -335 -1 340
Rahavarojen muutos -448 -989 -342
Rahavarat tilikauden alussa 2 631 2 801 2 801
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 36 78 172
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 219 1 890 2 631
       

TUNNUSLUKUJA            
    Q1/2022 Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 2021
Liikevaihto, M€   9,0 10,8 9,0 7,2 33,2
Käyttökate, M€   1,3 1,7 1,5 0,9 4,1
Liiketulos, M€   0,8 1,2 1,0 0,5 2,2
   % liikevaihdosta   9 % 12 % 12 % 6 % 7 %
Tulos ennen veroja, M€   0,8 1,2 1,0 0,4 2,2
   % liikevaihdosta   9 % 11 % 11 % 6 % 7 %
Tilikauden tulos, M€   0,8 1,1 1,0 0,4 2,1
   % liikevaihdosta   8 % 11 % 11 % 6 % 6 %
Omavaraisuusaste, %   67 % 61 % 63 % 64 % 61 %
Gearing, %   9 % 9 % 17 % 18 % 9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,9 0,4 0,1 0,2 1,3
   % liikevaihdosta   10 % 4 % 1 % 2 % 4 %
Henkilöstö kauden lopussa 140 145 140 140 145
Tulos/osake (EPS), €   0,11 0,17 0,15 0,06 0,31
Oma pääoma/osake, €   2,91 2,80 2,65 2,50 2,80


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  3/2022  3/2021  12/2021
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – teknologianne ydin

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite